Bình luận - Phê phán Phòng, chống "DBHB" - "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"

Giá trị của Cách mạng Tháng Mười Nga - sự thật không thể xuyên tạc

Giá trị của Cách mạng Tháng Mười Nga - sự thật không thể xuyên tạc

QPTD -Thứ Hai, 07/11/2022, 08:33 (GMT+7)

Từ phủ nhận cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga để đi đến phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin và chế độ xã hội chủ nghĩa là thủ đoạn thường thấy của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị. Tuy nhiên, tầm vóc, giá trị lịch sử và hiện thực của cuộc Cách mạng vĩ đại này đối với sự phát triển của nhân loại nói chung, phong trào cộng sản và công nhân quốc tế nói riêng là sự thật không thể xuyên tạc.
Cách mạng Tháng Mười Nga là "một sai lầm của lịch sử" - luận thuyết phản động, nhất định bị phá sản

Cách mạng Tháng Mười Nga là “một sai lầm của lịch sử” - luận thuyết phản động, nhất định bị phá sản

QPTD -Thứ Sáu, 04/11/2022, 10:16 (GMT+7)

Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 là cuộc cách mạng có tầm ảnh hưởng to lớn trên toàn thế giới; chỗ dựa cho hàng trăm dân tộc đứng lên chống ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc, giành độc lập dân tộc, quyết định tiến trình phát triển của lịch sử nhân loại. Vì vậy, luận điệu cho rằng, Cách mạng Tháng Mười Nga là “một sai lầm của lịch sử” là luận thuyết phản cách mạng, nhất định bị phá sản.
Sự tin tưởng của quốc tế đã bác bỏ mọi hành động phá hoại, xuyên tạc về tình hình nhân quyền ở Việt Nam

Sự tin tưởng của quốc tế đã bác bỏ mọi hành động phá hoại, xuyên tạc về tình hình nhân quyền ở Việt Nam

QPTD -Thứ Tư, 02/11/2022, 11:27 (GMT+7)

Sự ủng hộ, tin tưởng đó của cộng đồng quốc tế là minh chứng thuyết phục, trực tiếp bác bỏ mọi sự chống phá, xuyên tạc của các thế lực thù địch về vấn đề quyền con người ở Việt Nam.
Phản bác các quan điểm sai trái về nguyên tắc tập trung dân chủ

Phản bác các quan điểm sai trái về nguyên tắc tập trung dân chủ

QPTD -Thứ Sáu, 21/10/2022, 16:19 (GMT+7)

Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam xác định: “lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản”. Tuy nhiên, lợi dụng những hạn chế trong thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị,... tìm cách đả phá, kêu gọi Đảng ta từ bỏ nguyên tắc này, cổ súy tư tưởng đa nguyên, đa đảng.
Tự do báo chí phải trong khuôn khổ của pháp luật

Tự do báo chí phải trong khuôn khổ của pháp luật

QPTD -Thứ Năm, 20/10/2022, 09:44 (GMT+7)

Tự do báo chí là một trong những quyền cơ bản của con người trong thời đại ngày nay. Đó là quyền được thông tin, trao đổi, giao tiếp, thể hiện ý chí và nguyện vọng của mỗi cá nhân và tổ chức qua các phương tiện truyền thông đại chúng. Tuy nhiên, cũng giống như nhiều quyền cơ bản của con người, quyền tự do báo chí phải đặt trong khuôn khổ của pháp luật.
Điều phi lý trong báo cáo nhân quyền hằng năm của Bộ Ngoại giao Mỹ

Điều phi lý trong báo cáo nhân quyền hằng năm của Bộ Ngoại giao Mỹ

QPTD -Thứ Năm, 06/10/2022, 08:42 (GMT+7)

Với bản chất tốt đẹp, tiến bộ của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa - nền dân chủ của dân, do dân và vì dân, Việt Nam luôn đặt con người ở trung tâm của mọi chính sách phát triển, nhằm đem lại cuộc sống tự do, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.
Tự tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Tự tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

QPTD -Thứ Tư, 28/09/2022, 13:58 (GMT+7)

Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Đảng. Đây là điều đã được khẳng định và minh chứng trong thực tiễn cách mạng Việt Nam.
Phải chăng "không liên kết với nước này để chống nước kia" là tự trói buộc mình, không phù hợp với thực tế, cần phải thay đổi?

Phải chăng “không liên kết với nước này để chống nước kia” là tự trói buộc mình, không phù hợp với thực tế, cần phải thay đổi?

QPTD -Thứ Năm, 22/09/2022, 08:00 (GMT+7)

Hòa bình và tự vệ là những thành tố cốt lõi trong bản chất chính sách quốc phòng của nước ta. Để thực hiện chính sách quốc phòng đó, Đảng và Nhà nước ta chủ trương xây dựng nền quốc phòng toàn dân theo hướng toàn dân, toàn diện, độc lập, tự chủ, tự cường, ngày càng hiện đại để bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống; trong đó, “không liên kết với nước này để chống nước kia” là quan điểm nhất quán, xuyên suốt.
Không thể xuyên tạc, phủ nhận tầm vóc, ý nghĩa và giá trị Ngày Chiến thắng 30/4/1975
Xuyên tạc, phủ nhận Ngày Chiến thắng 30/4/1975 là thủ đoạn quen thuộc mà các thế lực thù địch thường đẩy mạnh mỗi khi tháng Tư hằng năm về, nhằm hạ thấp tầm vóc, ý nghĩa và giá trị cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta. Tuy nhiên, đó chỉ là những tiếng nói lạc lõng.