Bình luận - Phê phán Phòng, chống "DBHB" - "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"

Đấu tranh với quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đấu tranh với quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

QPTD -Thứ Ba, 27/04/2021, 08:16 (GMT+7)

Tận dụng sự bùng nổ của công nghệ thông tin, mạng xã hội, các thế lực thù địch, phản động tăng cường phát tán quan điểm sai trái, nhằm xóa bỏ nền tảng tư tưởng và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân là phù hợp quy luật và thực tiễn việt nam

Xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân là phù hợp quy luật và thực tiễn việt nam

QPTD -Thứ Ba, 27/04/2021, 06:51 (GMT+7)

“Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân do Đảng lãnh đạo là nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới hệ thống chính trị”, là quan điểm được Đại hội XIII của Đảng khẳng định.
Nhận diện, đấu tranh với với hoạt động chống phá bầu cử đại biểu Quốc hội, hội đồng nhân dân các cấp

Nhận diện, đấu tranh với với hoạt động chống phá bầu cử đại biểu Quốc hội, hội đồng nhân dân các cấp

QPTD -Thứ Hai, 26/04/2021, 13:28 (GMT+7)

Càng gần đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 (ngày 23/5/2021), các thế lực thù địch càng ráo riết tiến hành các hoạt động phá hoại, hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hướng lái Cuộc bầu cử theo mưu đồ của chúng.
Sức sống Học thuyết của V.I. Lênin về bảo vệ Tổ quốc

Sức sống Học thuyết của V.I. Lênin về bảo vệ Tổ quốc

QPTD -Thứ Hai, 19/04/2021, 22:28 (GMT+7)

Học thuyết bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là một trong những cống hiến vĩ đại của V.I. Lênin đối với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế cả về lý luận và thực tiễn, mang tính thời đại sâu sắc. Do đó, phê phán luận điểm phủ nhận; đồng thời, bổ sung, phát triển và vận dụng sáng tạo Học thuyết vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc hiện nay là nội dung có ý nghĩa quan trọng.
Có phải chế độ một đảng cầm quyền là cản trở sự phát triển của đất nước

Có phải chế độ một đảng cầm quyền là cản trở sự phát triển của đất nước

QPTD -Thứ Năm, 08/04/2021, 14:17 (GMT+7)

“Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc”. Ngoài lợi ích trên, Đảng Cộng sản Việt Nam không còn lợi ích nào khác.
Đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị trên không gian mạng ở Học viện Chính trị

Đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị trên không gian mạng ở Học viện Chính trị

QPTD -Thứ Tư, 07/04/2021, 15:32 (GMT+7)

Học viện Chính trị xác định nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị nói chung và trên không gian mạng nói riêng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm,...
Đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 ở Việt Nam        

Đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 ở Việt Nam        

QPTD -Thứ Ba, 23/03/2021, 15:08 (GMT+7)

Song song với việc phòng, chống dịch bệnh, chính quyền các cấp ở Việt Nam luôn quan tâm đảm bảo cho mọi người dân được hưởng đầy đủ quyền con người, trong đó có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Thế nhưng, một số người đã rêu rao rằng, Nhà nước Việt Nam đã lợi dụng việc phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để hạn chế các hoạt động tôn giáo,...
Bài học về giành và giữ chính quyền của Công xã Pari, vận dụng trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc hiện nay

Bài học về giành và giữ chính quyền của Công xã Pari, vận dụng trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc hiện nay

QPTD -Thứ Năm, 18/03/2021, 09:30 (GMT+7)

Công xã Pari 1871 là cuộc cách mạng đầu tiên của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lật đổ chính quyền tư sản, tuy chỉ tồn tại 72 ngày (18/3/1871 - 28/5/1871), nhưng đã để lại nhiều bài học sâu sắc đối với giai cấp cần lao và phong trào công nhân, phong trào cộng sản quốc tế.
Bài học về giành và giữ chính quyền của Công xã Pari, vận dụng trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc hiện nay
Công xã Pari 1871 là cuộc cách mạng đầu tiên của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lật đổ chính quyền tư sản, tuy chỉ tồn tại 72 ngày (18/3/1871 - 28/5/1871), nhưng đã để lại nhiều bài học sâu sắc đối với giai cấp cần lao và phong trào công nhân, phong trào cộng sản quốc tế.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 16:36 - 16/04/2021

EUR26,775.7828,174.59

GBP30,993.7832,288.33

USD22,950.0023,160.00

Giá vàng

Cập nhật : 16:16 - 16/04/2021

HCMSJC55.08055.450
Hà NộiSJC55.08055.470
Đà NẵngSJC55.08055.470