QPTD -Thứ Hai, 04/03/2019, 09:21 (GMT+7)
Tổng cục Công nghiệp quốc phòng phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong thực hiện nhiệm vụ

Những năm qua, tổ chức công đoàn trong Tổng cục Công nghiệp quốc phòng đã có nhiều đổi mới về nội dung, phư­­ơng pháp hoạt động; các mặt công tác: giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật, thi đua - khen thưởng, xây dựng tổ chức, cán bộ, phát triển đoàn viên, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động,... được thực hiện nền nếp, đạt hiệu quả thiết thực1. Hằng năm, có 95% công đoàn cơ sở đạt tiêu chuẩn vững mạnh, trong đó 40% vững mạnh xuất sắc, góp phần quan trọng xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, doanh nghiệp, đơn vị và Tổng cục vững mạnh toàn diện cũng như sự phát triển của ngành công nghiệp quốc phòng, xây dựng Quân đội trong điều kiện mới.

Cục Chính trị tổ chức gặp mặt và tặng quà cho đoàn viên công đoàn, người lao động Nhà máy Z113 nhân dịp Tết Kỷ Hợi 2019

Hiện nay, nhiệm vụ của Tổng cục vừa có những thuận lợi, vừa có khó khăn đan xen. Đáng chú ý là, sản xuất quốc phòng giảm, sản xuất các mặt hàng kinh tế chịu sự cạnh tranh gay gắt; đời sống cán bộ, công nhân viên chức, người lao động còn nhiều khó khăn. Tổng cục đang trong quá trình đổi mới, sắp xếp, nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp. Các thế lực thù địch tăng cường thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ để hạ thấp vai trò của giai cấp công nhân, viên chức quốc phòng, chống phá Quân đội, đất nước, v.v. Để “Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác công đoàn, chăm lo xây dựng đội ngũ công nhân viên chức, lao động quốc phòng vững mạnh, góp phần xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng bền vững”, Tổng cục xác định cần thực hiện hiệu quả những nội dung, giải pháp cơ bản sau:

Thứ nhất, đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức, lao động quốc phòng về chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng,... về vai trò của giai cấp công nhân nói chung, cán bộ, đoàn viên công đoàn quốc phòng nói riêng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ư­ơng (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Nghị quyết 06-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2020 và những năm tiếp theo”, v.v. Công tác tuyên truyền, giáo dục được tiến hành thường xuyên, liên tục, hướng về cơ sở, đa dạng về phương pháp, hình thức, với nội dung ngắn gọn, dễ nghe, dễ hiểu, dễ làm theo, phù hợp từng đối tượng. Quá trình thực hiện, luôn phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, lực lượng, phương tiện, hệ thống thiết chế văn hóa ở cơ sở, coi trọng hình thức trực quan, giao ban, hội ý, đối thoại, v.v. Đồng thời, gắn giáo dục chính trị, động viên tư tưởng, quán triệt nhiệm vụ cho đoàn viên công đoàn với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và phong trào “Học tập nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề”. Hằng năm, Tổng cục phấn đấu, 100% cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức, lao động quốc phòng có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp tốt, chuyên môn, tay nghề cao, yên tâm, gắn bó xây dựng đơn vị, doanh nghiệp và Tổng cục vững mạnh toàn diện, thực hiện hiệu quả chiến lược trí thức hóa giai cấp công nhân của Đảng.

Hai là, thường xuyên thực hiện tốt chức năng tham gia quản lý; gắn phong trào thi đua của công đoàn với phong trào Thi đua Quyết thắng. Các cấp trong Tổng cục tiếp tục thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Thi đua học tập nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển”; “5 nhất - 3 không”; “Quản lý, nâng cao chất lượng sản phẩm, đặc biệt là sản phẩm quốc phòng” gắn với phong trào Thi đua Quyết thắng, các cuộc vận động của Tổng cục, toàn quân và toàn quốc. Trong thực hiện, luôn đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, hình thức và biện pháp thi đua theo hướng thiết thực, phù hợp với đơn vị; làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm và khen th­ưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan chức năng để thực hiện tốt Quy chế Dân chủ ở cơ sở, với tinh thần mọi đoàn viên, công nhân viên chức, người lao động “được biết, được bàn, được tham gia, được kiểm tra, giám sát và quyết định” các vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của mình. Lãnh đạo, chỉ huy đơn vị, giám đốc doanh nghiệp, chủ tịch hội đồng quản trị các nhà máy, xí nghiệp, tổng công ty thực hiện tốt việc đối thoại với ngư­­ời lao động, theo phương châm “nghe công nhân nói, nói cho công nhân hiểu và tin tưởng”, tạo không khí cởi mở, dân chủ giữa người lao động với người sử dụng lao động. Thường xuyên bám sát đơn vị, doanh nghiệp, nắm chắc tình hình sản xuất, t­­ư tưởng, tâm tư,­­ nguyện vọng của người lao động, kịp thời đề ra giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nảy sinh, tạo môi trường lao động, sản xuất thuận lợi, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa.

Ba là, tiếp tục thực hiện tốt chức năng đại diện chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân viên chức, lao động quốc phòng và các hoạt động xã hội. Toàn Tổng cục tập trung tham gia xây dựng, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động, nhất là ng­ười trực tiếp làm việc trong doanh nghiệp sản xuất, sửa chữa quốc phòng có yếu tố độc hại, nguy hiểm; nắm bắt tình hình, phát hiện bất cập, kịp thời phản ánh, kiến nghị, giải quyết theo thẩm quyền; thực hiện tốt quy định về bảo hộ, phòng, chống bệnh nghề nghiệp, đảm bảo an toàn lao động, phòng, chống cháy nổ. Đồng thời, chủ động phối hợp với giám đốc, cơ quan chức năng để giải quyết việc làm, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập, đời sống và phúc lợi của đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức, lao động quốc phòng; bổ sung, xây dựng chế độ, chính sách, giải quyết kịp thời vướng mắc của đoàn viên, công nhân viên chức, lao động quốc phòng; tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện. Các tổ chức công đoàn, cán bộ công đoàn các cấp thường xuyên chăm lo bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên công đoàn và viên chức quốc phòng, người lao động; đẩy mạnh các hoạt động văn hóa - thể thao, gắn với cuộc vận động xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa; phong trào “đền ơn đáp nghĩa”, từ thiện, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình và Chương trình xây dựng nhà “Mái ấm công đoàn, Nghĩa tình đồng đội” do Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam phát động, v.v.

Bốn là, không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc. Các cấp tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt Chỉ thị 752/CT-CT của Tổng cục Chính trị về “Xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh”; rà soát, kiện toàn tổ chức công đoàn cơ sở theo loại hình doanh nghiệp, hành chính sự nghiệp theo Quy định 61-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dư­­ỡng, sử dụng, phát huy vai trò đội ngũ cán bộ công đoàn. Hằng năm, các đơn vị, doanh nghiệp xác định mục tiêu, chỉ tiêu, biện pháp xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh theo quy định; đánh giá khách quan, chính xác chất lư­­ợng tổ chức công đoàn, đoàn viên và tổ chức biểu dương, khen thưởng kịp thời. Phấn đấu hằng năm, có 96% trở lên công đoàn cơ sở vững mạnh, trong đó có ít nhất 45% vững mạnh xuất sắc; 100% cán bộ công đoàn các cấp được tập huấn, bồi d­ưỡng về nghiệp vụ công tác; 100% chủ tịch công đoàn cơ sở được đào tạo lý luận nghiệp vụ công đoàn chương trình đại học; cán bộ nữ tham gia ban chấp hành công đoàn các cấp đạt 30% trở lên; công đoàn cơ sở có từ 50% trở lên lao động nữ có cán bộ lãnh đạo chủ chốt là nữ.

Năm là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, chủ tịch tổng công ty, công ty, cơ quan chính trị đối với phong trào công nhân và hoạt động công đoàn. Các đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt Chương trình hành động 501-CTr/ĐU, ngày 22-7-2016 của Quân ủy Trung ương, Chương trình hành động 6116-CTr/ĐU, ngày 06-11-2009 của Thường vụ Đảng ủy Tổng cục về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất n­ước”; chú trọng công tác phát triển đảng viên trong công đoàn quốc phòng; xây dựng nguồn cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý và cán bộ khoa học, kỹ thuật; nghiên cứu, triển khai thực hiện các mô hình tổ chức công đoàn phù hợp trong các doanh nghiệp của Tổng cục. Nghị quyết thường kỳ của tổ chức đảng, kế hoạch công tác của chính ủy, chính trị viên, chủ tịch tổng công ty, công ty phải có nội dung cụ thể lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của tổ chức công đoàn; chú trọng bồi dưỡng cán bộ, đảng viên có phẩm chất, trình độ, năng lực làm công tác công đoàn để có đại diện của công đoàn tham gia cấp ủy cùng cấp. Coi trọng việc tham mưu đề xuất của cán bộ công đoàn; rà soát, củng cố, kiện toàn tổ chức công đoàn cơ sở; đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động công đoàn đúng Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Quy chế công tác công đoàn trong Quân đội. Đồng thời, lãnh đạo chặt chẽ công tác quy hoạch, đào tạo, sử dụng cán bộ công đoàn; nâng cao chất l­ượng sinh hoạt, hoạt động của tổ công đoàn, ban chấp hành công đoàn. Thường xuyên phát huy vai trò của cơ quan chính trị trong hướng dẫn, chỉ đạo hoạt động công đoàn; tiếp xúc, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của người lao động và công đoàn, có biện pháp giải quyết tốt những vư­ớng mắc nảy sinh, v.v. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các quyền của người lao động và chế độ, chính sách theo quy định.

Thiếu tướng NGUYỄN VIẾT XUÂN, Phó Chính ủy Tổng cục
____
__________

1 - Đến nay, số lượng, cơ cấu, chất lượng tổ chức công đoàn, cán bộ, công nhân viên chức, lao động quốc phòng trong Tổng cục đáp ứng yều cầu đề ra; hơn 90% chủ tịch công đoàn được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn, được đào tạo lý luận, nghiệp vụ trình độ đại học; hằng năm, tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng nghiệp công tác cho cán bộ công đoàn cấp cơ sở; cử cán bộ công đoàn và người trực tiếp làm công tác an toàn, vệ sinh lao động đi học và được cấp chứng chỉ về công tác an toàn, vệ sinh lao động; nữ cán bộ công đoàn các cấp đạt 30%.

Ý kiến bạn đọc (0)

Sài Gòn - Chợ Lớn trong những ngày đầu Nam Bộ kháng chiến
Chỉ 3 tuần sau ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, ngày 23/9/1945, thực dân Pháp nổ súng tiến công Sài Gòn, thực hiện dã tâm xâm lược nước ta lần thứ hai.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 16:30 - 28/09/2020

HCMSJC54.65055.300
Hà NộiSJC54.65055.320
Đà NẵngSJC54.65055.320

Thời tiết