Sự kiện lịch sử Những ngày kỷ niệm lớn

QPTD -Thứ Hai, 09/12/2019, 08:42 (GMT+7)
Lực lượng vũ trang Quân khu 7 phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân

Phát huy truyền thống “Trung thành vô hạn, chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, đoàn kết, quyết thắng”, lực lượng vũ trang Quân khu 7 luôn nỗ lực cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, giữ vững ổn định chính trị, tạo thuận lợi để địa phương phát triển kinh tế - xã hội.

Quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, nhất là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 chủ động nghiên cứu, nắm, dự báo tình hình, kịp thời tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng những vấn đề chiến lược về quốc phòng, an ninh và tổ chức thực hiện phù hợp với thực tiễn, tạo chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện. Trong đó, việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân trên địa bàn được các cấp, ngành, lực lượng vũ trang và toàn dân chăm lo, đạt kết quả quan trọng. Nổi bật là, nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và toàn dân đối với nhiệm vụ quốc phòng từng bước được nâng lên; “thế trận lòng dân” được giữ vững. Hoạt động của hệ thống chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và lực lượng vũ trang có chuyển biến tích cực. Tình hình an ninh chính trị ổn định; trật tự, kỷ cương xã hội được giữ vững. Công tác chính sách xã hội, hậu phương Quân đội được quan tâm; đời sống nhân dân có nhiều khởi sắc. Tiềm lực, thế trận khu vực phòng thủ ngày càng củng cố vững chắc; chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang Quân khu được nâng lên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Tuyên dương thành tích xây dựng nền quốc phòng toàn dân
giai đoạn 2015 - 2019

Trong quá trình tổ chức xây dựng nền quốc phòng toàn dân, Quân khu và các địa phương đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, điều hành chặt chẽ, tập trung, thống nhất; trong đó, đặc biệt chú trọng tăng cường tiềm lực quốc phòng, trước hết là tiềm lực chính trị - tinh thần. Đây là vấn đề có ý nghĩa hết sức quan trọng, vừa mang tính thường xuyên, vừa cơ bản lâu dài. Đặc biệt, trên địa bàn Quân khu, các thế lực thù địch triệt để lợi dụng vấn đề “dân tộc”, “dân chủ”, “nhân quyền” và những hạn chế của ta trong quá trình thực hiện công cuộc đổi mới,… để chống phá bằng nhiều thủ đoạn thâm độc, nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền. Mặt khác, quá trình đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bên cạnh mặt tích cực, cũng tồn tại nhiều vấn đề phức tạp, như: khiếu kiện, tranh chấp đất đai,... chưa được giải quyết dứt điểm, gây ảnh

hưởng xấu đến an ninh, trật tự ở một số địa phương, cơ sở. Vì vậy, công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng, giúp cho mọi người nhận thức đúng tình hình là vấn đề cấp thiết. Để làm được điều đó, Quân khu chỉ đạo cơ quan quân sự các cấp làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm và tinh thần cảnh giác cách mạng cho cán bộ, đảng viên, cả hệ thống chính trị và toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng. Coi trọng lãnh đạo xây dựng hệ thống chính trị, nhất là tổ chức đảng, chính quyền, chỉ huy trong lực lượng vũ trang vững mạnh, có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao; quản lý, điều hành hoạt động quốc phòng, quân sự một cách hiệu quả. Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp luôn được phát huy trong giáo dục, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh; đổi mới nội dung, hình thức giáo dục, bảo đảm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức rõ bối cảnh quốc tế, khu vực, tình hình đất nước, âm mưu và thủ đoạn của các thế lực thù địch,... cũng như quan điểm, đường lối xây dựng nền quốc phòng toàn dân của Đảng; nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, v.v. Đồng thời, đẩy mạnh phong trào Thi đua yêu nước, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; thường xuyên quan tâm xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện tốt Quy chế Dân chủ cơ sở; chăm lo đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông

Phát huy vai trò “đội quân công tác”, lực lượng vũ trang Quân khu luôn nỗ lực vượt qua khó khăn, tích cực bám sát cơ sở, nhất là các địa bàn trọng điểm, phức tạp về tôn giáo, dân tộc, vùng sâu, vùng xa, biên giới để tuyên truyền, vận động quần chúng chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương, không nghe kẻ xấu xúi giục, không tham gia hoạt động tôn giáo trái pháp luật; tham gia xây dựng hệ thống chính trị, v.v. Đồng thời, thực hiện có hiệu quả các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, giúp dân xóa đói giảm nghèo, “Chăm sóc sức khỏe cộng đồng”, v.v. Hưởng ứng phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, lực lượng vũ trang Quân khu đã củng cố, xây dựng các khu dân cư vượt lũ, điểm dân cư liền kề, chốt dân quân biên giới với các công trình điện, đường, trường, trạm, hệ thống nước sạch cho đồng bào; quyên góp, trao tặng hàng nghìn Nhà tình nghĩa, tình thương, đồng đội; huy động hàng chục nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ có mặt tại những nơi xung yếu để giúp nhân dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống. Nhiều mô hình mới, những cách làm hay, hiệu quả, sáng tạo từ Quân khu được lan tỏa, như: “3 chuyên cần, 5 mẫu mực”, “Gọi đảng viên nhập ngũ”, “Xây dựng lực lượng chính trị nòng cốt trong nhân dân và công nhân các khu công nghiệp”, “Đơn vị, địa phương tuyến sau chi viện cho đơn vị, địa phương tuyến trước”, “Đơn vị ba nhất”, “Cán bộ, đảng viên dìu dắt quần chúng và cấp dưới”, “Gắn kết thân thiện, giúp đỡ đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo”,... góp phần xây dựng “thế trận lòng dân”, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và chế độ, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Lực lượng vũ trang Quân khu luôn chủ động tham mưu cho các địa phương thực hiện tốt việc kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh. Đây là nội dung quan trọng, tạo cơ sở nền tảng để tăng cường tiềm lực quốc phòng địa phương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngay trong thời bình và sẵn sàng huy động khi có tình huống. Vì vậy, cơ quan quân sự các cấp của Quân khu luôn tham mưu giúp địa phương phát triển các ngành, lĩnh vực kinh tế chủ yếu, mũi nhọn (công nghiệp phụ trợ, công nghệ cao trong nông nghiệp, công nghiệp,…) làm động lực phát triển kinh tế - xã hội và phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; chủ động phối hợp với các ngành chức năng địa phương xem xét, thẩm định các dự án phát triển kinh tế - xã hội; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo phát triển các công trình giao thông vận tải, bến cảng, sân bay, xây dựng cơ bản, bưu chính viễn thông, đầu tư phát triển du lịch,... đều phải gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh ngay từ khâu quy hoạch. Trong quy hoạch xây dựng đô thị, phát triển sản xuất, nhất là các dự án lớn đều được thẩm định kỹ, nhằm cả mục tiêu kinh tế - xã hội và quốc phòng, an ninh, bảo đảm có thể chuyển từ sản xuất thời bình sang thời chiến và sẵn sàng động viên phục vụ nhiệm vụ quốc phòng.

Thực hành diễn tập cứu hộ, cứu nạn

Ngoài việc xây dựng các công trình phục vụ sẵn sàng chiến đấu, Quân khu đang phối hợp chỉ đạo các địa phương điều chỉnh cụm, tuyến dân cư vùng sâu, vùng xa ở tuyến biên giới, nhằm tổ chức, xây dựng lực lượng và thế trận quốc phòng, an ninh tại chỗ; tập trung xây dựng và phát triển các khu kinh tế - quốc phòng trên các hướng chiến lược, địa bàn trọng điểm, gắn với phát triển kinh tế - xã hội vùng biên giới, biển, đảo. Riêng các doanh nghiệp quốc phòng thuộc Quân khu được sắp xếp lại, đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh đúng hướng, hiệu quả, chất lượng sản phẩm cao, đáp ứng yêu cầu quốc phòng và tham gia thị trường; gắn lao động sản xuất với sẵn sàng chiến đấu và bảo vệ môi trường sinh thái, phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn. Đồng thời, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện kế hoạch chỉ đạo chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến; chuyển các cơ sở sản xuất phục vụ dân sinh sang sản xuất hàng quốc phòng phục vụ cho chiến tranh khi cần thiết.

Để tiếp tục phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, Quân khu tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng vũ trang, thực sự là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tin cậy, trung thành của cấp ủy, chính quyền, nhân dân trên địa bàn. Thực hiện phương châm: xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu “tinh, gọn, mạnh, cân đối, cơ động”, Quân khu đang tập trung đột phá vào công tác tổ chức lực lượng, cải cách hành chính, huấn luyện, xây dựng chính quy và rèn luyện kỷ luật. Với lực lượng thường trực xây dựng theo hướng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”; lực lượng dự bị động viên xây dựng thực sự “hùng hậu”; lực lượng dân quân tự vệ “vững mạnh, rộng khắp”. Đối với lực lượng thường trực, tổ chức, biên chế theo yêu cầu thời bình, sẵn sàng mở rộng khi có tình huống chiến tranh, đảm bảo đạt 98% so với quy định của Bộ; trong đó, khối chủ lực đạt 97%, khối địa phương đạt 99%. Lực lượng dân quân tự vệ đạt 1,68% so với số dân, trên hướng biên giới đạt 2,39%, hướng biển 1,49%; tỉ lệ đảng viên trong dân quân tự vệ đạt 15,64%; xây dựng và duy trì trung đội, đại đội dân quân thường trực ở một số xã, huyện trọng điểm biên giới và thành phố Hồ Chí Minh hoạt động hiệu quả cao. Đối với nhiệm vụ xây dựng lực lượng dự bị động viên và công tác chuẩn bị động viên, Quân khu chỉ đạo các địa phương, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ đăng ký, quản lý chặt chẽ quân nhân dự bị; hằng năm, đều tổ chức phúc tra, khảo sát, bổ sung và giải ngạch; tổ chức chi trả phụ cấp,… theo Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên. Đồng thời, tổ chức huấn luyện và báo động, động viên thử, đạt kết quả khá tốt, đảm bảo về quân số và thời gian quy định. Việc sắp xếp quân nhân dự bị đạt 97%; trong đó, hạ sĩ quan, nhân viên chuyên môn kỹ thuật đạt 95,9%, tăng 9% so với năm 2015.

Các đơn vị đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu ở tất cả các cấp; chủ động phối hợp xử lý kịp thời các tình huống theo đúng chức năng của từng lực lượng, không để bị động, bất ngờ. Bên cạnh đó, lực lượng vũ trang Quân khu tập trung nâng cao trình độ, năng lực, hiệu quả làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về công tác quốc phòng, quân sự địa phương, quản lý nhà nước về quốc phòng; kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh, đối ngoại theo quy hoạch, lộ trình đã xác định. Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo các địa phương tổ chức diễn tập theo cơ chế “Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, cơ quan quân sự, công an và các cơ quan chức năng làm tham mưu” trong hoạt động tác chiến của các khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố để xây dựng nền quốc phòng toàn dân trên từng địa phương của Quân khu ngày càng vững chắc.

Những hoạt động thiết thực đó, đảm bảo cho lực lượng vũ trang Quân khu 7 luôn đóng vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân miền Đông Nam Bộ thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới.

Trung tướng VÕ MINH LƯƠNG, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7

Ý kiến bạn đọc (0)

Vững bước theo con đường của Cách mạng Tháng Mười
Cách mạng Tháng Mười mở ra con đường giải phóng cho các dân tộc và cả loài người, mở đầu một thời đại mới trong lịch sử, thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên toàn thế giới.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 16:10 - 06/04/2020

HCMSJC47.10048.100
Hà NộiSJC47.10048.120
Đà NẵngSJC47.10048.120

Thời tiết