Những chủ trương công tác lớn Chuyên luận chỉ đạo

QPTD -Thứ Hai, 05/02/2018, 13:38 (GMT+7)
Xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ

Quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Đảng bộ Quân đội tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; coi đây là khâu then chốt, quyết định, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Lịch sử xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam luôn gắn liền với sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam. Sự lãnh đạo của Đảng quyết định mục tiêu chiến đấu, bản chất cách mạng, nguyên tắc tổ chức, cơ chế lãnh đạo, chế độ chỉ huy và tiến hành công tác đảng, công tác chính trị trong Quân đội. Vì thế, xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức là vấn đề then chốt nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và Nhân dân giao phó.

Những năm qua, công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ Quân đội thường xuyên được coi trọng, với nhiều nội dung, hình thức, biện pháp cụ thể, thiết thực. Quân ủy Trung ương, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác xây dựng Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 03, 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, xác định giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, đột phá vào nhiệm vụ trọng tâm, khắc phục khâu yếu, mặt yếu, tập trung xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Trong hoạt động lãnh đạo, đã kết hợp chặt chẽ giữa công tác tư tưởng với tổ chức, cán bộ, trong đó công tác tư tưởng luôn được chú trọng và đi trước một bước; nguyên tắc tập trung dân chủ được thực hiện nghiêm túc; hệ thống các quy chế, quy định được xây dựng, bổ sung, nhất là các mặt công tác trọng yếu, lĩnh vực nhạy cảm. Nền nếp, chế độ sinh hoạt đảng được giữ vững; phương pháp, phong cách lãnh đạo luôn được đổi mới, đảm bảo tính đảng, tính khoa học, tính thực tiễn, sát cơ sở; phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ chủ trì và cấp ủy viên các cấp thường xuyên được quan tâm bồi dưỡng, nâng cao; đoàn kết nội bộ được tăng cường, các cấp ủy, tổ chức đảng đó có nhiều chủ trương, biện pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; gắn xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; khắc phục hạn chế, khuyết điểm, nhất là khâu yếu, mặt yếu trên các lĩnh vực công tác. Công tác cán bộ có nhiều đổi mới, đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội có số lượng và cơ cấu hợp lý, chất lượng ngày càng cao. Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng được tiến hành nền nếp, có hiệu quả. Công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên được chú trọng. Vì vậy, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ luôn vững vàng, kiên định, có phẩm chất, năng lực tốt; thể hiện vai trò tiền phong, gương mẫu, hạt nhân lãnh đạo thực hiện nghị quyết của Đảng, nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Thượng tướng Lương Cường phát biểu chỉ đạo phiên họp cuối năm 2017 của Đảng ủy Quân chủng Phòng không - Không quân.
(Ảnh: phongkhongkhongquan.vn)

Với những kết quả đạt được, đối chiếu với mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X đề ra, Đảng bộ Quân đội đã lãnh đạo toàn quân hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Quân đội thực sự là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, góp phần giữ vững ổn định chính trị, môi trường hòa bình để xây dựng và phát triển đất nước.

Tuy nhiên, công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ Quân đội thời gian qua còn bộc lộ một số hạn chế, như: công tác giáo dục chính trị, tư tưởng vẫn còn nội dung, biện pháp tính thuyết phục chưa cao; năng lực lãnh đạo của một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa toàn diện. Việc khắc phục khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị ở một số cấp ủy cơ sở chưa kịp thời, còn cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật, một số có biểu hiện trung bình chủ nghĩa, làm việc cầm chừng, trách nhiệm thấp. Việc nắm, quản lý, đánh giá cán bộ ở một số đơn vị còn thiếu chặt chẽ; công tác kiểm tra, giám sát, tự phê bình, phê bình có nơi, có mặt còn hạn chế, thiếu quyết liệt.

Những năm tới, hòa bình, hợp tác, phát triển vẫn là xu thế chủ đạo, nhưng tình hình thế giới, khu vực và Biển Đông dự báo sẽ có những diễn biến mới, phức tạp; xung đột vũ trang, dân tộc, sắc tộc, tôn giáo, khủng bố, tấn công mạng,… tiếp tục gia tăng. Trong nước, tình hình chính trị - xã hội ổn định; kinh tế tiếp tục tăng trưởng, an sinh xã hội được cải thiện; quốc phòng - an ninh được tăng cường; quan hệ đối ngoại được mở rộng, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao. Tuy nhiên, các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh chiến lược “Diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “phi chính trị hóa”, “dân sự hóa” Quân đội, với những thủ đoạn mới, tinh vi, nhằm xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước, xã hội, Quân đội và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Đối với Đảng bộ Quân đội, nhiệm vụ xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại để bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa đặt ra nhiều yêu cầu mới rất cao. Bên cạnh nhiệm vụ thường xuyên là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tiến hành công tác dân vận,... Quân đội phải tích cực triển khai, thực hiện Kết luận 16-KL/TW, ngày 07-7-2017 của Bộ Chính trị về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam đến năm 2021 và thực hiện Nghị quyết 425/NQ-QUTW, ngày 18-5-2017 của Quân ủy Trung ương về sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp Quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo,… sẽ tác động đến tư tưởng, đời sống của cán bộ, đảng viên, quần chúng, người lao động. Trong bối cảnh đó, để hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc càng phải tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; trong đó, tập trung vào một số giải pháp chủ yếu sau:

Một là, tiếp tục quán triệt đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trên cơ sở đó, tập trung lãnh đạo toàn diện các mặt công tác, trước hết là làm tốt công tác nghiên cứu chiến lược, chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, để nắm, dự báo chính xác tình hình, tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước hoạch định đường lối, cơ chế, chính sách và pháp luật về quân sự, quốc phòng; nghiên cứu xây dựng, triển khai thực hiện tốt Chiến lược Quốc phòng, Chiến lược Quân sự, Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng và một số đề án bảo đảm quốc phòng ở các vùng chiến lược, biên giới, biển đảo. Đồng thời, có đối sách xử lý linh hoạt, khôn khéo các vấn đề nhạy cảm trong quan hệ quốc tế và các tình huống phức tạp về quốc phòng - an ninh, không để bị động, bất ngờ, giữ vững môi trường ổn định để phát triển đất nước. Tập trung xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố vững chắc; kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng - an ninh, quốc phòng - an ninh với kinh tế, quốc phòng - an ninh với đối ngoại trong từng chiến lược, quy hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, v.v. Phát huy vai trò của Quân đội trong tiến hành công tác dân vận, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chăm lo phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở các vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng, vùng có nhiều đồng bào các dân tộc thiểu số; xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, nhất là trên các địa bàn chiến lược, trọng điểm. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 06 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2020 và những năm tiếp theo”; tập trung vào các chương trình, dự án trọng điểm, từng bước xây dựng nền công nghiệp quốc phòng độc lập, tự chủ, hiện đại; xây dựng tiềm lực công nghiệp quốc phòng ngày càng mạnh, đáp ứng yêu cầu đảm bảo vũ khí, trang bị kỹ thuật theo kế hoạch phòng thủ, tác chiến trong điều kiện mới. Nâng cao tính chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, đối ngoại quốc phòng theo đúng đường lối, quan điểm của Đảng, tạo môi trường quốc tế thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hai là, tăng cường công tác tư tưởng, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội. Trong xây dựng Đảng, công tác tư tưởng là yếu tố quan trọng hàng đầu. Bởi vậy, cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp cần lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác tư tưởng, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nắm vững chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tuyệt đối tin tưởng đường lối, chủ trương của Đảng, nắm chắc chức năng, nhiệm vụ, yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Toàn Đảng bộ phải là một khối đoàn kết, thống nhất về ý chí và hành động, bảo đảm bất luận trong điều kiện, hoàn cảnh nào, Quân đội cũng tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Cần tăng cường làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; chủ động, nhạy bén đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội, góp phần làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa”, “dân sự hóa” Quân đội của các thế lực thù địch, phòng, chống có hiệu quả “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; tuyệt đối không mơ hồ, chủ quan, mất cảnh giác. Để làm được điều đó, cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ chủ trì các cấp phải tăng cường các biện pháp giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng; gắn công tác tư tưởng với công tác tổ chức, chính sách và các biện pháp quản lý hành chính, thi hành Điều lệ Đảng, Quy định về những điều đảng viên không được làm. Chủ động nghiên cứu, dự báo, đánh giá tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và bộ đội; giải quyết kịp thời, ổn thỏa những vấn đề tư tưởng nảy sinh, giữ vững đoàn  kết, thống nhất trong cấp ủy, tổ chức đảng, sự đồng thuận trong cơ quan, đơn vị. Trước những sự kiện, nhiệm vụ mới, như: điều chỉnh biên chế tổ chức, cổ phần hóa các doanh nghiệp Quân đội,… cần chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng để có biện pháp đồng bộ trong triển khai thực hiện, không để xảy ra đột biến, bị động, bất ngờ, giữ vững ổn định tình hình, tư tưởng trong từng đơn vị và toàn quân.

Ba là, thường xuyên quan tâm xây dựng các tổ chức đảng, nhất là tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh. Tổ chức cơ sở đảng là nền tảng của Đảng, hạt nhân chính trị ở cơ sở. Do đó, xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh sẽ trực tiếp góp phần xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, tạo chuyển biến về chất lượng hoạt động của các loại hình tổ chức cơ sở đảng, nhất là tổ chức đảng ở các đơn vị đủ quân làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, cơ quan chiến dịch, chiến lược, các doanh nghiệp sau cổ phần hóa; kịp thời kiện toàn, bổ sung chức năng, nhiệm vụ phù hợp với yêu cầu điều chỉnh tổ chức, lực lượng; gắn xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; xây dựng cấp ủy với xây dựng cán bộ chủ trì. Quán triệt và chấp hành nghiêm Quy định 104-QĐ/QU, ngày 16-02-2017 của Quân ủy Trung ương “Một số vấn đề cơ bản về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ của tổ chức đảng trong Quân đội nhân dân Việt Nam”; Quyết định 99-QĐ/TW, ngày 03-10-2017 của Ban Bí thư về việc ban hành hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Kết luận 18-KL/TW, ngày 22-9-2017 của Ban Bí thư “Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới”. Thường xuyên kiện toàn các cấp ủy, tổ chức đảng, duy trì nền nếp, chế độ sinh hoạt, đổi mới phong cách, phương pháp công tác; làm tốt công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên, nâng cao chất lượng công tác phát triển Đảng. Coi trọng xây dựng tổ chức đảng về đạo đức, tiếp tục quán triệt, triển khai đồng bộ, hiệu quả kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII), Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thực hiện nghiêm Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp; kịp thời khắc phục hạn chế, khuyết điểm, với phương châm “tự soi, tự sửa”, tự phê bình và phê bình. Tăng cường mối đoàn kết, thống nhất; nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng, hiệu lực của tổ chức chỉ huy, hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị.

Bốn là, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ. Mục tiêu cần đạt được là xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội có số lượng và cơ cấu hợp lý, chất lượng chính trị cao, kiến thức, năng lực toàn diện; thực hiện tốt quy hoạch cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý các cấp, bảo đảm sự kế thừa, phát triển vững chắc; có chính sách thu hút, sử dụng nhân tài, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội trong tình hình mới. Các cấp cần tiếp tục quán triệt và thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam (bổ sung, sửa đổi); Nghị quyết 769-NQ/QUTW, ngày 21-12-2012 của Quân ủy Trung ương “Về xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo”. Đồng thời, lãnh đạo thực hiện nghiêm nguyên tắc, quy chế, quy trình công tác cán bộ; chủ động xây dựng và điều hành thực hiện kế hoạch giải quyết số lượng, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, phương pháp công tác đối với đội ngũ cán bộ, nhất là ở các cơ quan có chức năng toàn quân. Quán triệt các quy định của Bộ Chính trị (khóa XII) về luân chuyển cán bộ và quản lý, đánh giá cán bộ, xây dựng, ban hành Quy định về tiêu chuẩn, chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; về luân chuyển và điều động thực tế cán bộ; hướng dẫn bổ sung quy trình rà soát, quy hoạch cán bộ chỉ huy, quản lý các cấp theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương. Đây là cơ sở để cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện tốt công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược, chiến dịch, cán bộ quân sự địa phương, đảm bảo sự đồng bộ, cân đối, thống nhất. Tiếp tục thực hiện tốt chính sách đối với cán bộ theo đúng quan điểm của Đảng, chính sách của Nhà nước và Quân đội; phù hợp đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, bảo đảm đúng, đủ chế độ, tiêu chuẩn, động viên cán bộ yên tâm công tác, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Năm là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Kiểm tra, giám sát là những chức năng lãnh đạo của Đảng, có vai trò quan trọng trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “kiểm tra khéo về sau khuyết điểm nhất định bớt đi”, “Kiểm soát khéo, bao nhiêu khuyết điểm lòi ra hết”. Quán triệt lời dạy của Người và phương châm: “Giám sát phải mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp cần chủ động thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, tập trung kiểm tra các tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Chú trọng kiểm tra, giám sát lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; công tác xây dựng Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; chấp hành Điều lệ Đảng và Quy định về những điều đảng viên không được làm, v.v. Kiểm tra, giám sát phải chặt chẽ, công tâm, khách quan; gắn kiểm tra tổ chức đảng với kiểm tra, giám sát cấp ủy viên, cán bộ chủ trì cùng cấp về thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy các cấp, chấp hành nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng, đoàn kết nội bộ, thực hiện nhiệm vụ đảng viên và chức trách, nhiệm vụ được giao. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kỷ luật, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; xem xét, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, bảo đảm đúng nguyên tắc, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong Đảng.

Xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức là nhiệm vụ then chốt trong tình hình hiện nay. Thực hiện tốt điều đó, sẽ là cơ sở để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, đảm bảo cho Đảng bộ Quân đội có đủ bản lĩnh, trí tuệ lãnh đạo toàn quân thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng Quân đội, tăng cường quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Thượng tướng LƯƠNG CƯỜNG, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

Ý kiến bạn đọc (0)

Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: Nhìn lại 10 năm qua; định ra phương hướng, nhiệm vụ cho thời gian tới
Hôm nay, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng (PCTN) giai đoạn 2012-2022 và định hướng hoạt động cho giai đoạn tới. Đây là một hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng, bàn về những vấn đề liên quan đến "chống giặc nội xâm", giữ gìn sự trong sạch, vững mạnh của Đảng và hệ thống chính trị