Vấn đề chung Những chủ trương công tác lớn

QPTD -Thứ Hai, 21/09/2020, 08:22 (GMT+7)
Xây dựng Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức

Quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/3/2019 của Bộ Chính trị (khóa XII), Chỉ thị số 747-CT/QUTW, ngày 23/7/2019 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, sáng tạo, đổi mới, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ. Đại hội xác định, xây dựng Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, thực sự là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu trong Đảng bộ Quân đội là nhiệm vụ then chốt được tiến hành thường xuyên, hiệu quả.

Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm TCCT tặng hoa, chúc mừng BCH Đảng bộ Cơ quan TCCT nhiệm kỳ 2020-2025 và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI.

Tổng cục Chính trị là cơ quan tham mưu, chỉ đạo chiến lược về hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong toàn quân, hoạt động dưới sự lãnh đạo của Ban Bí thư và trực tiếp, thường xuyên của Quân ủy Trung ương. Trên cơ sở quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, bám sát tình hình thực tiễn trong và ngoài Quân đội, theo chức năng, nhiệm vụ, Tổng cục Chính trị đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu cho Đảng đề ra đường lối xây dựng Quân đội nhân dân “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, lấy xây dựng về chính trị làm cơ sở. Đồng thời, trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong toàn quân, góp phần xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu.

Kế thừa, phát huy truyền thống hơn 75 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển, những năm qua, Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị luôn quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, bám sát tình hình thực tiễn triển khai đồng bộ các chủ trương, giải pháp xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Cấp ủy các cấp luôn coi trọng xây dựng nghị quyết, quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu, chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết của cấp mình và cấp trên. Thường xuyên củng cố, kiện toàn nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp; nắm vững và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ; chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; thực hiện nền nếp, chế độ sinh hoạt đảng; phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ cả thường xuyên và đột xuất. Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm, khâu yếu, mặt yếu đã chỉ ra; phương pháp, phong cách lãnh đạo được đổi mới, sáng tạo, sát thực tiễn. Tăng cường công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên; kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng đội ngũ đảng viên với xây dựng đội ngũ cán bộ, xây dựng cấp ủy với xây dựng cán bộ chủ trì. Đồng thời, thực hiện tốt công tác phát triển đảng1, phát huy vai trò của tổ chức quần chúng tham gia xây dựng Đảng.

Công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ được triển khai đồng bộ, hiệu quả, đảm bảo cơ bản đủ về số lượng, cơ cấu hợp lý, chất lượng từng bước được nâng lên, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ của cơ quan tham mưu, chỉ đạo chiến lược về công tác đảng, công tác chính trị. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, đúng quan điểm “giám sát phải mở rộng, kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc khắc phục khâu yếu, mặt yếu, kết quả thực hiện nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII), Chỉ thị số 87-CT/TW, ngày 08/7/2016 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được coi trọng; nắm và quản lý chặt chẽ tình hình chính trị nội bộ, bảo đảm an ninh, an toàn cơ quan, đơn vị.

Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị luôn gương mẫu đi đầu trong công tác xây dựng Đảng, nên năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên. Tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên giữ vững và phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ2; không có suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Công tác xây dựng nội bộ Cơ quan được quan tâm lãnh đạo, triển khai toàn diện, hiệu quả. Các cơ quan tham mưu chiến lược, có chức năng chỉ đạo toàn quân đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong chỉ đạo, hướng dẫn nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị; chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng nhiều chủ trương, giải pháp xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh, xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, góp phần giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội và sự nghiệp quân sự, quốc phòng.

Hiện nay, trước yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại; cuộc đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa” Quân đội và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đặt ra yêu cầu cao đối với công tác tham mưu, chỉ đạo chiến lược về công tác đảng, công tác chính trị. Trước tình hình đó, đòi hỏi phải xây dựng Đảng bộ Cơ quan Tổng cục vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu ngang tầm yêu cầu, nhiệm vụ; coi đây là vấn đề then chốt, quyết định đến chất lượng, hiệu quả lãnh đạo thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Tổng cục Chính trị.

Để xây dựng Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; trên cơ sở quán triệt, thực hiện đồng bộ các chủ trương, giải pháp mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị lần thứ XIX xác định, tập trung thực hiện tốt một số nội dung chủ yếu sau:

Một là, tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết, quy định về công tác xây dựng Đảng; tăng cường giáo dục, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Các cấp ủy, chi bộ quán triệt, cụ thể hóa và thực hiện nghiêm, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương, Quân ủy Trung ương và Tổng cục Chính trị về công tác xây dựng Đảng, bảo đảm các loại hình tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ được tổ chức đúng quy định, hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ. Tập trung lãnh đạo đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị cho các đối tượng. Nội dung giáo dục phải toàn diện, song, tập trung quán triệt về lập trường, quan điểm và năng lực vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong thực tiễn. Kết hợp nhiều hình thức giáo dục, tạo sự phong phú, hấp dẫn, có sức lan tỏa mạnh mẽ; đề cao vai trò tự học, tự nghiên cứu của cán bộ, đảng viên. Phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng chuyên trách và sự tham gia của cán bộ, đảng viên trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), Chỉ thị số 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương, gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới và các phong trào thi đua, cuộc vận động của các cấp, ngành. Các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường công tác quản lý đảng viên, chủ động dự báo, coi trọng việc nắm, quản lý về tư tưởng, mối quan hệ xã hội, tham gia sinh hoạt ở nơi cư trú, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao về nhận thức và hành động. Việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ hằng năm phải thực chất; làm tốt công tác phát triển đảng; khen thưởng đảng viên, tổ chức đảng. Đề cao vai trò tiền phong, gương mẫu, tự giác rèn luyện, tu dưỡng của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp, thực sự tiêu biểu, mẫu mực, “vừa hồng, vừa chuyên”.

Hai là, thực hiện nghiêm các quy định, nền nếp, chế độ, nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng. Các cấp ủy, tổ chức đảng thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Xây dựng, định kỳ rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện, thực hiện nghiêm quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu. Duy trì, chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy tính chủ động, sáng tạo của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; tăng cường đoàn kết nội bộ, đề cao tự phê bình và phê bình, kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Gắn xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”; chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tích cực đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt phù hợp với các loại hình tổ chức cơ sở đảng; coi trọng bồi dưỡng nâng cao năng lực, kinh nghiệm tiến hành công tác xây dựng đảng cho đội ngũ bí thư, phó bí thư, cấp ủy viên ở các cơ quan, đơn vị chuyên môn.

Ba là, xây dựng đội ngũ cán bộ có số lượng và cơ cấu hợp lý, chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đây là khâu then chốt trong xây dựng Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Theo đó, các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt, thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng, của Quân ủy Trung ương về xây dựng đội ngũ cán bộ, trực tiếp là Nghị quyết số 109-NQ/QUTW, ngày 11/02/2019 của Quân ủy Trung ương về “Xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội, nhất là cấp chiến dịch, chiến lược đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”; gắn kết chặt chẽ giữa đánh giá với quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, bố trí, sử dụng cán bộ. Đồng thời, khuyến khích cán bộ tự học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ, năng lực toàn diện, chuyên sâu, đặc biệt là ngoại ngữ và tin học; kết hợp chặt chẽ giữa bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ cán bộ hiện có với phát hiện, lựa chọn cán bộ toàn quân về cơ quan công tác; chủ động tham gia với cấp trên phát hiện, bồi dưỡng, chuẩn bị nguồn, bảo đảm đội ngũ cán bộ cơ quan luôn ổn định, cán bộ chủ trì, nguồn kế cận, kế tiếp vững chắc. Tập trung lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ Cơ quan có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm, luôn gương mẫu đi đầu trong mọi nhiệm vụ; có kiến thức, năng lực toàn diện, có tín nhiệm, sức khỏe, độ tuổi phù hợp; có số lượng và cơ cấu hợp lý; bảo đảm sự chuyển tiếp vững chắc giữa các thế hệ; thực hiện tốt việc lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ đối với cấp ủy viên, cán bộ chỉ huy các cấp theo quy định. Chú trọng bồi dưỡng, nâng cao năng lực nghiên cứu, tham mưu chiến lược, xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên gia đầu ngành, nhất là ở các cơ quan có chức năng chỉ đạo toàn quân. Kiên quyết điều chỉnh, thôi giữ chức, miễn nhiệm, chuyển ra đối với những cán bộ thiếu tinh thần trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ. Tiếp tục quan tâm chăm lo và thực hiện chính sách cán bộ  phù hợp với khả năng của Tổng cục và quy định của Bộ Quốc phòng.

Bốn là, nâng cao chất lượng, hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát, thi hành  kỷ luật Đảng và làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp tiếp tục quán triệt sâu sắc, nắm vững và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng và quyết định, quy định, hướng dẫn của cấp trên; xây dựng, ban hành nghị quyết chuyên đề, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát, quy chế làm việc của ủy ban kiểm tra các cấp và phân công giám sát thường xuyên của đảng ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy các cấp đối với cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc. Tăng cường kiểm tra, giám sát về chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương, Quân ủy Trung ương, nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng. Nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát phục vụ nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng. Chủ động nắm tình hình, phát hiện, kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; xem xét, giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại, xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm kỷ luật. Làm tốt công tác bồi dưỡng nâng cao nhận thức, trách nhiệm, năng lực tiến hành công tác kiểm tra, giám sát cho cấp ủy viên và ủy ban kiểm tra các cấp. Triển khai thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình, quy định trong thẩm tra xác minh, xét duyệt về tiêu chuẩn chính trị các đối tượng; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các hoạt động lôi kéo, cài cắm, móc nối nhằm phá hoại nội bộ của các thế lực thù địch và phần tử xấu.

Năm là, tiếp tục đổi mới phong cách lãnh đạo, phương pháp công tác, xây dựng lề lối làm việc khoa học, hiệu quả. Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị và cấp ủy, tổ chức đảng các cấp nắm vững, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; tập trung đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo, xây dựng lề lối làm việc khoa học, dân chủ, sâu sát, cụ thể, đoàn kết, giữ vững nguyên tắc; những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, nhiệm vụ mới, đột xuất phải có nghị quyết chuyên đề. Việc ra nghị quyết, kết luận của cấp ủy, chi bộ đảm bảo ngắn, gọn, cụ thể, sát thực tế, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, vấn đề then chốt, khắc phục khâu yếu, mặt yếu. Thực hiện tốt việc phân công, xác định trách nhiệm của cá nhân, tập thể cấp ủy; đề cao tính chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Nâng cao tính chiến đấu, năng lực cụ thể hóa xây dựng nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác của cấp ủy các cấp và chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức thực hiện theo nhiệm vụ, chức năng được giao.

Phát huy kết quả Đại hội đại biểu lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị, các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các chủ trương, giải pháp xây dựng Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu, lãnh đạo Cơ quan hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra, góp phần xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội.

Thượng tướng ĐỖ CĂN, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị
_____________

1 - Trong nhiệm kỳ đã kết nạp 739 đảng viên, tăng 259 đồng chí so với nhiệm kỳ trước.

2 - Trong nhiệm kỳ, tỷ lệ tổ chức đảng hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 96,1%; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 96,74% (tăng 2,74% so với nhiệm kỳ trước).

 

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Tạp chí Quốc phòng toàn dân điện tử giới thiệu toàn văn Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 16:36 - 10/04/2021

EUR26,601.2727,990.96

GBP30,757.6632,042.36

USD22,950.0023,160.00

Giá vàng

Cập nhật : 08:37 - 10/04/2021

HCMSJC54.80055.250
Hà NộiSJC54.80055.270
Đà NẵngSJC54.80055.270