Vấn đề chung Những chủ trương công tác lớn

QPTD -Thứ Năm, 07/11/2019, 15:42 (GMT+7)
Xây dựng Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới

Ngày 22-12-1944, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân - đội quân chủ lực đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam được thành lập. Ngay từ khi mới ra đời, Đội đã có chi bộ đảng trực tiếp lãnh đạo. Đại tướng Võ Nguyên Giáp khẳng định: có quân đội là có sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội và công tác chính trị - một nhân tố thuộc về bản chất của quân đội cách mạng. Sau ngày Cách mạng Tháng Tám thành công, lực lượng vũ trang ngày càng phát triển mạnh mẽ; từ trung đội trở lên đều có tổ chức đảng lãnh đạo. Cuối năm 1946, cơ quan chính trị cấp toàn quân được thống nhất, tổ chức biên chế bước đầu cơ bản được hình thành, Chi bộ đảng Cơ quan Cục Chính trị được thành lập. Ngày 11-7-1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh 121/SL thành lập Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội quốc gia và dân quân Việt Nam(1), trong đó có Tổng cục Chính trị. Đây là cột mốc đánh dấu sự phát triển của cơ quan chính trị toàn quân; đồng thời, Chi bộ Cơ quan Cục Chính trị phát triển thành Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị trực thuộc Tổng Quân ủy (nay là Quân ủy Trung ương).

Trong mọi giai đoạn cách mạng, Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị luôn là một bộ phận rất quan trọng trong hoạt động lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội, bảo đảm giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Quân đội nhân dân Việt Nam. Từ khi thành lập đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, trực tiếp là Quân uỷ Trung ương, sự chỉ đạo của Bộ Quốc phòng và Thủ trưởng Tổng cục Chính trị, Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị đã lãnh đạo Cơ quan quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc đường lối, quan điểm, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; không ngừng lớn mạnh và trưởng thành, xứng đáng là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, mẫu mực của Đảng bộ Quân đội.

Những năm qua, Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị đã có nhiều chủ trương, biện pháp cụ thể, hiệu quả nhằm xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; các tổ chức đảng trực thuộc trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, lãnh đạo Cơ quan hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng nhiều chủ trương, giải pháp lớn, tầm chiến lược để xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị, góp phần giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội và sự nghiệp Quốc phòng. Đồng thời, triển khai, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác xây dựng Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 03, 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI, XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Quy định 08-QĐi/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; tập trung xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, xác định giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo đột phá vào nhiệm vụ trọng tâm, khắc phục khâu yếu, mặt yếu. Trong mọi hoạt động lãnh đạo, Đảng ủy Cơ quan luôn kết hợp chặt chẽ giữa công tác tư tưởng, tổ chức và chính sách, trong đó công tác tư tưởng được chú trọng và đi trước một bước; nguyên tắc tập trung dân chủ được thực hiện nghiêm túc; hệ thống quy chế, quy định được xây dựng, bổ sung, hoàn thiện kịp thời, nhất là quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu, lĩnh vực nhạy cảm. Nền nếp, chế độ sinh hoạt đảng được giữ vững; tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng được phát huy; phương pháp, phong cách lãnh đạo được đổi mới, sáng tạo, đảm bảo tính đảng, tính khoa học, tính thực tiễn, sâu sát cơ sở. Công tác cán bộ có nhiều đổi mới, đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị có số lượng và cơ cấu hợp lý, chất lượng ngày càng cao. Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng được tiến hành có nền nếp, hiệu quả. Công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện và phát triển đảng viên được chú trọng. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện tốt; đoàn kết, thống nhất trong từng cấp ủy, tổ chức đảng được đề cao. Vì vậy, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ luôn kiên định, vững vàng, có phẩm chất, năng lực, phong cách tốt; thể hiện vai trò tiền phong, gương mẫu trong tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng và nhiệm vụ chính trị của Tổng cục.

Tuy nhiên, công tác xây dựng Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị thời gian qua còn bộc lộ một số hạn chế, như: công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng có nội dung tính thuyết phục chưa cao; việc nghiên cứu, nắm quan điểm, nguyên tắc trong chỉ đạo, tiến hành một số nội dung công tác chưa sâu; năng lực lãnh đạo, cụ thể hóa của một số cấp ủy chưa toàn diện; việc khắc phục khuyết điểm sau kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương ở một số cấp ủy chưa kịp thời, còn có cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật, v.v.

Trung tướng Lê Hiền Vân trao giấy khen của Tổng cục Chính trị tặng các Đảng bộ cơ sở có thành tích tiêu biểu năm 2018. (Ảnh: qdnd.vn)

Những năm tới, tình hình thế giới, khu vực có những diễn biến phức tạp, khó dự báo. Trong nước, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị đẩy mạnh chiến lược “Diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, thực hiện “phi chính trị hóa” Quân đội ngày càng quyết liệt hơn. Đối với Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị, trước nhiệm vụ xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc và yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị đã đặt ra nhiều nội dung mới, đòi hỏi rất cao trong lãnh đạo thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Tổng cục. Bên cạnh việc tập trung nghiên cứu, tham mưu, chỉ đạo chiến lược về công tác đảng, công tác chính trị, Cơ quan Tổng cục Chính trị tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết 606-NQ/QUTW, ngày 16-6-2018 của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo thực hiện tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam đến năm 2021; Nghị quyết 425-NQ/QUTW, ngày 18-5-2017 của Quân ủy Trung ương về sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo, v.v. Để phát huy vai trò của Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị trong lãnh đạo Cơ quan vững mạnh, cần thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Một là, tập trung xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Đây là nội dung quan trọng hàng đầu, có ý nghĩa bao trùm, chi phối các nội dung, giải pháp xây dựng Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị. Bởi, có xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức mới có đủ năng lực quán triệt và triển khai thực hiện đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng một cách sâu sắc, nhạy bén trước diễn biến của tình hình, đề ra biện pháp lãnh đạo đúng và tổ chức thực hiện thắng lợi chức năng, nhiệm vụ của Tổng cục. Xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng vững mạnh về chính trị, trước hết là kiên định chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; đường lối đổi mới và những vấn đề có tính nguyên tắc trong công tác xây dựng Đảng; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cụ thể hóa nghị quyết của Đảng phù hợp với nhiệm vụ của Tổng cục; nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ, trí tuệ của toàn Đảng bộ và mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ chủ chốt các cấp. Xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng về tư tưởng phải trên nền tảng của chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, làm cho tư tưởng của cán bộ, đảng viên thấu suốt với tư tưởng của Đảng, thống nhất cao và tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng, sự lãnh đạo của Quân ủy Trung ương và nhiệm vụ của Đảng bộ, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Đảng bộ. Xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng về tổ chức là xây dựng hệ thống các cơ quan, đơn vị từ Tổng cục đến các phòng, ban, bộ phận thật sự khoa học, tinh, gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ phẩm chất, bản lĩnh và năng lực, luôn có nhận thức đúng, nhanh nhạy, sáng tạo trong xử lý các tình huống. Xây dựng Đảng về đạo đức là xây dựng đạo đức cách mạng, để cán bộ, đảng viên nguyện suốt đời phấn đấu vì sự nghiệp cách mạng, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; luôn tự rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh, giản dị, khiêm tốn, biết tự chủ và tự trọng.

Để đạt được mục tiêu trên, trước hết phải đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức, phương pháp công tác tư tưởng theo hướng gắn với thực tiễn, cơ sở, đảm bảo cho công tác tư tưởng phải đi trước một bước; nâng cao cảnh giác và tính sắc bén trong đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa” Quân đội và các luận điệu cơ hội, phản động,… để trong Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị không có cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật, pháp luật. Tiếp tục điều chỉnh tổ chức biên chế, đổi mới, kiện toàn hệ thống tổ chức cơ quan, đơn vị, tổ chức cơ sở đảng, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, nâng cao chất lượng lãnh đạo của các cấp ủy, chi bộ, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện từ cơ sở; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình, đoàn kết, thống nhất. Đồng thời, phải đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, từ khâu phát hiện, tuyển chọn, tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, luân chuyển, v.v. Chú trọng xây dựng Đảng bộ về đạo đức, kiên quyết đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng và những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, cao đẹp, nói đi đôi với làm,  nêu gương thực hành đạo đức.

Hai là, quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc đường lối, quan điểm của Đảng, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nhiệm vụ công tác đảng, công tác chính trị trong tình hình mới; nắm vững vị trí, chức năng, nhiệm vụ, chủ động nghiên cứu, tham mưu, chỉ đạo đúng, trúng, kịp thời các nhiệm vụ được giao. Đường lối, nghị quyết, chỉ thị, nhiệm vụ của Đảng, của Quân đội giao cho Tổng cục Chính trị đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với việc giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội, xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị. Bởi vậy, các cấp ủy phải quán triệt, lãnh đạo cơ quan làm tốt công tác nghiên cứu chiến lược, chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm chắc, dự báo, đánh giá chính xác tình hình, trước những sự kiện, nhiệm vụ mới để tham mưu, đề xuất với Đảng, Quân ủy Trung ương những chủ trương, giải pháp về tổ chức sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội, xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị. Cùng với đó, cần phối hợp, tham gia nghiên cứu, đề xuất với Đảng, Nhà nước hoạch định đường lối, cơ chế, chính sách, pháp luật về quân sự, quốc phòng; triển khai thực hiện các chiến lược về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra công tác đảng, công tác chính trị đối với toàn quân. Các cấp uỷ, tổ chức đảng phải thường xuyên quán triệt, nắm vững chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, nâng cao năng lực cụ thể hóa để vận dụng phù hợp với thực tiễn; linh hoạt, nhạy bén, chủ động, kịp thời, xử lý nhanh, gọn, dứt điểm các tình huống phức tạp nảy sinh, không để bị động, bất ngờ. Đồng thời, phải bám sát thực tiễn huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, lao động sản xuất, phòng, chống thiên tai của các đơn vị trong toàn quân, làm cơ sở cho việc tham mưu, chỉ đạo chiến lược về công tác đảng, công tác chính trị đảm bảo đúng, trúng, kịp thời, sát thực tiễn.

Ba là, thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt và hoạt động của Đảng; đổi mới phong cách lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng. Các nguyên tắc: tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; tự phê bình và phê bình quy định toàn bộ hoạt động của Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức; quyết định năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, chất lượng lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng. Nếu chấp hành không nghiêm các nguyên tắc tổ chức, lãnh đạo và sinh hoạt của Đảng, sẽ làm suy yếu tổ chức đảng, không phát huy được trí tuệ tập thể và vai trò của cá nhân, làm giảm sút chất lượng lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng. Để thực hiện tốt giải pháp này, cần tập trung thực hiện triệt để nguyên tắc tập trung dân chủ - nguyên tắc tổ chức cơ bản của Đảng, làm cho Đảng có sức mạnh chiến đấu to lớn trong một tổ chức chặt chẽ, không khí dân chủ được đề cao. Các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ phải thực hiện nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; thường xuyên bổ sung, hoàn thiện quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác và triển khai thực hiện nghiêm túc trong thực tế. Về thực hiện nguyên tắc tự phê bình và phê bình, các cấp ủy, tổ chức đảng trong Cơ quan Tổng cục Chính trị phải có nhận thức đúng, coi đây là nguyên tắc sinh hoạt đảng, là quy luật phát triển của Đảng. Để thực hiện tốt nguyên tắc này, trước hết cần mở rộng dân chủ trong nội bộ cấp ủy, tổ chức đảng, thường xuyên cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời cho cán bộ, đảng viên; gắn tự phê bình và phê bình với công tác kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm. Đồng thời, phải gắn tự phê bình và phê bình trong nội bộ cấp ủy, tổ chức đảng với việc tổ chức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng tham gia góp ý phê bình; thực hiện chặt chẽ việc cấp ủy cấp trên gợi ý và dự chỉ đạo kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân ở những nơi có khuyết điểm, hạn chế. Cùng với đó, phải không ngừng đổi mới phong cách lãnh đạo của tập thể cấp ủy và từng cấp ủy viên theo hướng khoa học, sát cơ sở; coi đây là yếu tố quan trọng tạo nên chất lượng của đội ngũ cán bộ và năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng. Thực hiện tốt nội dung này, đòi hỏi mỗi cấp ủy và từng cấp ủy viên phải có sự thống nhất giữa tính đảng, tính nguyên tắc cao với tính năng động, sáng tạo, nhạy cảm với cái mới; giữa nhiệt tình cách mạng với am hiểu công việc, tính trung thực, khách quan, khoa học; giữa cách làm việc dân chủ, tập thể với tính quyết đoán và tinh thần trách nhiệm cá nhân cao; giữa nhận thức và hoạt động thực tiễn; lời nói đi đôi với việc làm, sâu sát cơ sở, liên hệ mật thiết với cấp dưới và quần chúng.

Bốn là, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến dịch, chiến lược và cán bộ chủ trì lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị vững mạnh. Với chức năng của cơ quan tham mưu, chỉ đạo chiến lược về công tác đảng, công tác chính trị, yêu cầu đặt ra đối với đội ngũ cán bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị phải có bản lĩnh chính trị, lập trường, quan điểm vững vàng, sắc sảo, nhạy bén về chính trị; có năng lực nghiên cứu, tham mưu, đề xuất công tác đảng, công tác chính trị ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ. Để thực hiện tốt nội dung này, đòi hỏi các cấp ủy, cán bộ chủ trì phải bám sát đường lối, chủ trương của Đảng về công tác cán bộ; sự phát triển của tình hình nhiệm vụ; yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ để phát huy trách nhiệm trong xây dựng đội ngũ cán bộ. Trước hết, các cấp ủy phải tập trung quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 109-NQ/QUTW, ngày 11-02-2019 của Quân ủy Trung ương về xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội, nhất là cấp chiến dịch, chiến lược đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; Nghị quyết 79-NQ/ĐU, ngày 17-6-2019 của Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị về xây dựng đội ngũ cán bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị, nhất là cán bộ cấp chiến dịch, chiến lược và cán bộ chủ trì lãnh đạo, chỉ huy cơ quan, đơn vị trực thuộc đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới. Đặc biệt, phải thực hiện đúng Thông tư 07/2019/TT-BQP, ngày 24-01-2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định về tiêu chuẩn chức danh cán bộ thuộc Cơ quan Tổng cục Chính trị và Quy định 366-QĐ/QUTW, ngày 12-4-2018 của Quân ủy Trung ương về luân chuyển và điều động thực tế cán bộ Quân đội nhân dân Việt Nam. Trên cơ sở đó, tập trung lãnh đạo thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp, từ việc xây dựng kế hoạch, quy hoạch, lựa chọn, tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng đến nhận xét, đánh giá, bố trí, sử dụng, luân chuyển cán bộ; thực hiện nghiêm nguyên tắc, quy chế, quy trình, xây dựng và điều hành kế hoạch giải quyết số lượng, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực nghiên cứu, tham mưu, đề xuất đối với đội ngũ cán bộ, chú trọng cán bộ ở các cơ quan có chức năng toàn quân.

Năm là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; kiên quyết đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Kiểm tra, giám sát phải xuất phát từ nhiệm vụ chính trị và phục vụ cho việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị; đề cao tính chiến đấu, làm rõ đúng, sai, tốt, xấu, không bao che, nể nang, dĩ hòa vi quý. Quá trình kiểm tra phải thực hiện đúng phương châm “Giám sát phải mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”. Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp phải xây dựng và thực hiện đúng kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát; coi trọng kiểm tra các tổ chức đảng, đảng viên ở các bộ phận trọng yếu, lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, có dấu hiệu vi phạm. Đồng thời, tập trung kiểm tra, giám sát lãnh đạo nhiệm vụ chính trị, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương gắn với chuẩn mực Bộ đội Cụ Hồ theo Chỉ thị 855-CT/QUTW, ngày 12-8-2019 của Quân ủy Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới. Cùng với đó, cần tăng cường kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ, các quy chế làm việc, lãnh đạo, đặc biệt là kiểm tra, giám sát công tác cán bộ và Quy định về những điều đảng viên không được làm; trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì, chỉ huy, người đứng đầu cấp ủy (bí thư, phó bí thư). Công tác kiểm tra, giám sát phải chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy trình, khách quan; đánh giá, nhận xét, kết luận phải công tâm, chỉ rõ những ưu điểm, khuyết điểm, quy rõ trách nhiệm; gắn kiểm tra, giám sát tổ chức đảng với cấp ủy viên, cán bộ chủ trì cùng cấp theo Khoản 2, Điều 30, Điều lệ Đảng. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kỷ luật, pháp luật, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo đúng phương châm của Đảng: công minh, chính xác, kịp thời và quan điểm của Thường vụ Quân ủy Trung ương: nghiêm minh, thận trọng, chặt chẽ, khách quan, thấu đáo, có lý, có tình, đúng người, đúng khuyết điểm, đúng quy trình và “không có vùng cấm”. Làm tốt điều đó sẽ góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, mẫu mực, xứng đáng với vị trí, vai trò của cơ quan tham mưu, chỉ đạo chiến lược của Đảng trong Quân đội, là hạt nhân lãnh đạo, đoàn kết của Tổng cục Chính trị.

Trung tướng LÊ HIỀN VÂN, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị

____________

1 - Lịch sử Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị, Tập 1 (1946-1975), Nxb QĐND, 2012, tr. 14.

Ý kiến bạn đọc (0)

Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19
Ngày 14/8, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thủ tướng Phạm Minh Chính - Chủ tịch Hội đồng đã có bài phát biểu phát động Phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 08:35 - 24/09/2021

EUR26,067.3427,423.99

GBP30,486.2531,759.97

USD22,640.0022,870.00

Giá vàng

Cập nhật : 08:18 - 24/09/2021

HCMSJC56.40057.050
Hà NộiSJC56.40057.070
Đà NẵngSJC56.40057.070