Vấn đề chung Những chủ trương công tác lớn

QPTD -Thứ Sáu, 22/01/2016, 17:41 (GMT+7)
Vượt qua thách thức

Lời Ban Biên tập: Nhân dịp Đại hội lần thứ XII của Đảng Đại tướng Ngô Xuân Lịch trả lời phỏng vấn trong phim tài liệu “Vượt qua thách thức” của Đài Truyền hình Việt Nam. Tạp chí điện tử Quốc phòng toàn dân trân trọng giới thiệu toàn văn cuộc trả lời phỏng vấn:

Phóng viên (PV): Việc Hội nghị Trung ương 8, khóa XI ban hành Nghị quyết về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” trên cơ sở tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc có ý nghĩa như thế nào trong nhiệm kỳ này?

Đại tướng Ngô Xuân Lịch: Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI là Nghị quyết có ý nghĩa đặc biệt quan trọng; thể hiện quá trình đổi mới, phát triển tư duy lý luận của Đảng ta về bảo vệ Tổ quốc, đồng thời là sự đúc kết kinh nghiệm thực tiễn 30 năm đổi mới đất nước, trực tiếp là 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa IX về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Nghị quyết đã kế thừa và phát triển tư tưởng dựng nước đi đôi với giữ nước, xây dựng gắn liền với Bảo vệ Tổ quốc của dân tộc ta qua hàng ngàn năm lịch sử; có giá trị lý luận và chỉ đạo thực tiễn rất sâu sắc đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Ý nghĩa và tầm quan trọng của Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) được thể hiện trước hết ngay ở tên gọi của Nghị quyết, đó là: “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, mà đã là chiến lược là đề cập những vấn đề cơ bản nhất, quan trọng nhất và không chỉ có giá trị ở một giai đoạn, thời điểm nhất định, mà nó có giá trị xuyên suốt, lâu dài, không chỉ đối với nhiệm kỳ Đại hội XI, XII mà còn có giá trị đối với những nhiệm kỳ Đại hội Đảng kế tiếp.

Nội dung của Nghị quyết xác định những vấn đề rất cơ bản và toàn diện về bảo vệ Tổ quốc, từ mục tiêu, quan điểm, phương châm, tư tưởng chỉ đạo đến nhiệm vụ và giải pháp bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đảng ta xác định: Bảo vệ Tổ quốc là bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và nền văn hóa; giữ vững ổn định chính trị môi trường hòa bình để xây dựng, phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ trọng yếu của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, trong đó Quân đội và Công an là lực lượng nòng cốt. Với những nội dung rất quan trọng đó, Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI thể hiện sâu sắc tư duy mới của Đảng ta về bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, do đó nó có ý nghĩa thiết thực, chỉ đạo thực hiện thành công nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong 5 năm vừa qua.

Trong những năm tới, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phải tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện có chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; trên cơ sở phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước nhằm bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

PV: Trong nhiệm kỳ qua, tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường, tác động đến nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia, có những thời điểm chủ quyền quốc gia đứng trước những thách thức nghiêm trọng, vậy Quân đội đã thể hiện vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc như thế nào? Thưa Đại tướng?

Đại tướng Ngô Xuân Lịch: Trong nhiệm kỳ qua, những diễn biến phức tạp, nhanh chóng, khó lường của tình hình thế giới, khu vực đã tác động nhiều chiều đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; trong đó đan xen cả thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức.. Về tình hình trong nước, thách thức gay gắt và nghiêm trọng nhất là sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch bằng chiến lược “Diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang... hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Càng gần đến kỳ tổ chức Đại hội Đảng hoặc những sự kiện chính trị quan trọng, thì sự chống phá của các thế lực thù địch và phần tử cơ hội chính trị càng quyết liệt, tinh vi. Cùng với đó, những diễn biến phức tạp mới ở Biển Đông cũng đã và đang tác động không nhỏ đến nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Trong bối cảnh đó, Quân đội nhân dân Việt Nam đã phát huy tốt và thể hiện rõ vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Vai trò nòng cốt của Quân đội được thể hiện ở những nội dung chủ yếu sau:

Một là, Đã phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước hoạch định đường lối, chủ trương bảo vệ Tổ quốc và hoàn thiện cơ chế, chính sách về quốc phòng; đồng thời, giữ vững nguyên tắc chiến lược, có đối sách linh hoạt, phù hợp, xử lý thắng lợi các tình huống, các vấn đề nhạy cảm, phức tạp trong quan hệ quốc tế, đảm bảo không để đất nước xảy ra bị động bất ngờ về chiến lược, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc và giữ vững quan hệ hữu nghị với các nước láng giềng, các nước ASEAN, các nước bạn bè truyền thống và các nước lớn.

Hai là, Quân đội đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân (ở biên giới, biển đảo còn gắn với thế trận biên phòng toàn dân) vững chắc; xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh (thành phố) vững mạnh, nhất là ở các địa bàn chiến lược, địa bàn trọng điểm về quốc phòng - an ninh của Tổ quốc.

Ba là, Đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng thực hiện tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh, bồi dưỡng về đối tác, đối tượng, giáo dục truyền thống, bồi đắp lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội cho toàn dân, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành, các chức sắc, chức việc tôn giáo và thế hệ trẻ, trên cơ sở đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới cho mọi tầng lớp nhân dân, học sinh, sinh viên. Công tác đối ngoại quốc phòng, hội nhập quốc tế về quốc phòng của Quân đội đã được đẩy mạnh, góp phần quan trọng vào hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước.

Bốn là, Quân đội đã phát huy tốt vai trò nòng cốt và xứng đáng là đội quân chủ lực, đi đầu trong nhiệm vụ khắc phục hậu quả của chiến tranh; tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố môi trường, cứu hộ cứu nạn và tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc; chủ động, tích cực tham gia có hiệu quả các Chương trình, dự án lớn của quốc gia như: “Xây dựng nông thôn mới”, “Xóa đói, giảm nghèo”, thực hiện tốt công tác dân vận, chính sách quân đội và hậu phương quân đội; xây dựng cơ sở chính trị địa phương, củng cố “thế trận lòng dân” vững chắc ngay từ cơ sở, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

PV: Trong nhiệm kỳ này, nhiều quân chủng, binh chủng của Quân đội đã tiến thẳng lên hiện đại hoặc được thành lập mới, thưa Đại tướng, việc này đã có vai trò như thế nào đối với việc giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước?

Đại tướng Ngô Xuân Lịch: Chủ trương xây dựng Quân đội “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, trong đó một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại là chủ trương đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Nhà nước ta. Chủ trương trên có vị trí, vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao tiềm lực quân sự - quốc phòng của quốc gia, tiềm lực và sức mạnh chiến đấu của Quân đội, đảm bảo cho Quân đội luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Trong những năm qua, mặc dù nền kinh tế đất nước còn gặp nhiều khó khăn, nhưng được sự quan tâm đầu tư nguồn lực của Đảng và Nhà nước, chúng ta đã ưu tiên hiện đại hóa một số quân chủng, binh chủng, lực lượng; nhờ đó, Quân đội đã có bước đột phá về vũ khí, trang bị, góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu và tạo niềm tin của cán bộ, chiến sĩ, của nhân dân vào sức mạnh chiến đấu của Quân đội.

Tuy nhiên, trong thời gian tới, đất nước ta còn nhiều khó khăn, nên việc mở rộng hiện đại hóa các binh chủng, lực lượng đến đâu và mức độ hiện đại hóa ra sao, cần phải được nghiên cứu kỹ và tùy thuộc vào tình hình thực tế và khả năng nguồn lực của đất nước.

Song, cũng cần quán triệt và nhận thức rõ rằng, chúng ta đẩy mạnh xây dựng Quân đội, từng bước hiện đại hóa quân đội, tăng cường quốc phòng là nhằm mục đích tự vệ, không nhằm đe dọa bất cứ quốc gia nào. Nói cách khác, chúng ta tăng cường sức mạnh quốc phòng, trước hết là để ngăn ngừa, đẩy lùi nguy cơ chiến tranh; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

Đây cũng chính là mục tiêu, lợi ích cao nhất của quốc gia; thể hiện mối quan hệ biện chứng giữa hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Cùng với việc từng bước hiện đại hóa vũ khí, trang bị, cán bộ, chiến sỹ Quân đội nhân dân Việt Nam đã không ngừng trau dồi bản lĩnh chính trị, kiên định vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân; khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân đã giao phó. 

Ý kiến bạn đọc (0)

Nắm vững quan điểm của Đảng, Quân đội chủ động, tích cực tham gia sản xuất, xây dựng kinh tế, phát triển đất nước
Tham gia lao động sản xuất, xây dựng kinh tế, phát triển đất nước là một chức năng cơ bản, thể hiện sâu sắc bản chất, truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam. Hơn 70 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cùng với hoàn thành tốt chức năng của “đội quân chiến đấu, đội quân công tác”,...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 04:44 - 23/05/2018

EUR26721.1127040.53

GBP30319.0930805.11

USD2273522805

Giá vàng

Cập nhật : 15:08 - 22/05/2018

HCMSJC36.50036.700
Hà NộiSJC36.50036.720
Đà NẵngSJC36.50036.720

Thời tiết