Vấn đề chung Những chủ trương công tác lớn

QPTD -Thứ Năm, 14/11/2019, 07:44 (GMT+7)
Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam kiên định bảo vệ, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng

Ngày 22-12 năm nay, Quân đội ta kỷ niệm 75 năm ngày thành lập; đồng thời, cũng là dấu mốc kỷ niệm 30 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân. Đây là dịp để chúng ta nhìn lại những chặng đường lịch sử hào hùng, đầy gian khổ, hy sinh nhưng vô cùng oanh liệt, vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Đồng hành và là một bộ phận cấu thành hữu cơ, đặc biệt quan trọng của Quân đội ta, 75 năm qua, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã làm tròn sứ mệnh chính trị vẻ vang của mình là lực lượng nòng cốt trong xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị - cơ sở quan trọng hàng đầu để nâng cao sức mạnh chiến đấu, làm cho Quân đội ta trở thành quân đội bách chiến, bách thắng. Trong suốt quá trình xây dựng, phát triển và trưởng thành, Quân đội ta luôn mang bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân và tính dân tộc sâu sắc; luôn kiên định, tuyệt đối trung thành, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề quân sự, quốc phòng, xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc, góp phần bảo vệ vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội.

Với chức năng, nhiệm vụ tham mưu, chỉ đạo chiến lược về công tác đảng, công tác chính trị, cùng với nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ và thực hiện các mặt công tác khác, việc kiên định, đấu tranh bảo vệ trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội luôn được Tổng cục Chính trị chỉ đạo sát sao, bằng những giải pháp căn cơ và đạt được những kết quả quan trọng. Công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng được quan tâm đúng mức; qua đó, làm cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức đúng bản chất, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng; củng cố lòng tin vào mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đồng thời, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng những chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực này; xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Trước hết, tham mưu với Quân ủy Trung ương giúp Ban Chấp hành Trung ương trong việc xác lập, không ngừng củng cố và hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội

Với chức năng, nhiệm vụ của mình, Tổng cục Chính trị có vai trò rất quan trọng trong đề xuất việc xác lập, không ngừng củng cố và hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội, góp phần giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội, đảm bảo cho Quân đội thực sự là “tổ chức quân sự của Đảng”, có “con đường chính trị đúng đắn”, sẵn sàng hy sinh, chiến đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân. Điều đó được thực tiễn minh chứng bằng các nghị quyết, như: Nghị quyết 38/NQ-TW, ngày 20-10-1948 của Ban Thường vụ Trung ương Đảng “Về tổ chức và hệ thống Đảng trong Quân đội” (chế độ chính ủy tối hậu quyết định); Nghị quyết 07-NQ/TW, ngày 20-5-1952 “Về tổ chức đảng trong bộ đội chủ lực”; Nghị quyết 07-NQ/TW, ngày 15-12-1982 của Bộ Chính trị (khóa V) “Về việc đổi mới, hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội nhân dân Việt Nam, sự nghiệp quốc phòng và thực hiện chế độ một người chỉ huy trong Quân đội” (gọi tắt là cơ chế 07); Nghị quyết 27-NQ/TW, ngày 04-7-1985 của Bộ Chính trị (khóa V) “Về việc tiếp tục kiện toàn cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội nhân dân Việt Nam và sự nghiệp quốc phòng” (gọi tắt là cơ chế 27); Nghị quyết 51-NQ/TW, ngày 20-7-2005 của Bộ Chính trị (khóa IX) “Về tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thực hiện chế độ một ng­ười chỉ huy gắn với thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên trong Quân đội nhân dân Việt Nam” (gọi tắt là cơ chế 51). Trong đó, có sự đóng góp xứng đáng của Tổng cục Chính trị, góp phần hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội, giữ vững nguyên tắc xây dựng Quân đội cách mạng; đưa công tác đảng, công tác chính trị vào nền nếp, thực sự là “linh hồn, mạch sống” của Quân đội ta và là đảm bảo quan trọng nhất để kiên định và giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội. Nhờ có cơ chế lãnh đạo của Đảng, hệ thống các tổ chức trong Quân đội từng bước được hoàn thiện và vận hành đồng bộ theo cơ chế phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của từng thời kỳ, từng giai đoạn cách mạng; năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các tổ chức đảng được nâng lên; hiệu lực của người chỉ huy được tăng cường, củng cố vững chắc; vai trò chủ trì về chính trị của chính ủy, chính trị viên được khẳng định; chất lượng, hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị được nâng cao, tạo nền tảng để toàn quân hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, thực sự là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Xây dựng và giữ vững bản chất giai cấp công nhân của Quân đội

Đây là vấn đề cốt lõi trong công tác xây dựng Quân đội về chính trị, để bảo đảm cho Quân đội luôn kiên định đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Thực tiễn cho thấy, bất cứ một chính đảng cầm quyền nào, muốn nắm chắc quân đội cũng đều phải thường xuyên quan tâm vấn đề bản chất giai cấp của quân đội đó, nhằm đảm bảo cho quân đội luôn trung thành với lợi ích, nền tảng tư tưởng của chính đảng cầm quyền đã tổ chức và nuôi dưỡng nó. Quân đội ta, ngay từ khi mới ra đời đã là một quân đội kiểu mới, mang bản chất giai cấp công nhân, chiến đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Song, bản chất giai cấp công nhân của Quân đội ta không tự phát sinh, phát triển, mà do Đảng ta chăm lo lãnh đạo, xây dựng và định hướng. Bởi vậy, nếu buông lỏng xây dựng bản chất giai cấp công nhân chính là buông lỏng sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội. Suốt 75 năm qua, Tổng cục Chính trị đã tham mưu giúp Ban Chấp hành Trung ương, Quân ủy Trung ương lãnh đạo và trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn toàn quân thường xuyên coi trọng, quan tâm đúng mức và tập trung xây dựng bản chất giai cấp công nhân, đảm bảo cho Quân đội luôn chiến đấu vì mục tiêu cách mạng và đường lối chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, luôn lấy chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động, gắn bó mật thiết với nhân dân; đảm bảo cho Quân đội được xây dựng theo những nguyên tắc tổ chức phù hợp với hệ tư tưởng, đường lối chính trị, quân sự và đường lối tổ chức của Đảng ta.

Trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng các tổ chức trong sạch, vững mạnh

Sức mạnh của Quân đội là sức mạnh tổng hợp của con người, tổ chức, vũ khí, trang bị, trình độ, kỹ năng thực hiện nhiệm vụ,... trong đó, lấy sự tinh nhuệ và sức mạnh về chính trị làm cơ sở. Từ sự vững mạnh đó, sẽ biến thành sức mạnh chính trị - tinh thần trong những tình huống, hoàn cảnh và nhiệm vụ cụ thể trên cơ sở phát huy hiệu quả hoạt động của các tổ chức đảng, chỉ huy và quần chúng trong từng đơn vị. Sự vững mạnh về chính trị của Quân đội ta phụ thuộc rất nhiều và chủ yếu vào sự trong sạch, vững mạnh của các tổ chức trong Quân đội. Xây dựng các tổ chức trong sạch, vững mạnh, trong từng cơ quan, đơn vị và toàn quân luôn luôn là nhiệm vụ chủ yếu và quan trọng hàng đầu trong xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị.

Với ý nghĩa đó, Tổng cục Chính trị đã tham mưu, đề xuất với Đảng ủy Quân sự Trung ương, (Quân ủy Trung ương), nhiều chủ trương, biện pháp củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn quân; gắn xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc. Vì thế, trước những diễn biến phức tạp của tình hình và yêu cầu nhiệm vụ đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, Đảng bộ Quân đội luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; đi đầu trong đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa. Thực hiện có hiệu quả các cơ chế lãnh đạo, bảo đảm cho Đảng thường xuyên nắm chắc và lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Quân đội. Chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình được đề cao, nội bộ đoàn kết, thống nhất; cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, luôn nêu cao tinh thần chịu đựng gian khổ, hy sinh, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, thực sự là chỗ dựa tin cậy, vững chắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Đồng thời, không ngừng tăng cường quan hệ đoàn kết quân dân, phát huy bản chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị - xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị đất nước.

Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện hiệu quả công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng trong Quân đội

Công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng trong Quân đội là một bộ phận cơ bản cấu thành công tác tư tưởng của Đảng; một lĩnh vực trọng yếu, hàng đầu của công tác đảng, công tác chính trị; trực tiếp giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội, có ý nghĩa quyết định đến sự lớn mạnh, trưởng thành và chiến thắng vẻ vang của Quân đội ta. Với chức năng, nhiệm vụ là cơ quan đảm nhiệm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong toàn quân, Tổng cục Chính trị luôn tập trung nâng cao năng lực chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác này cho đội ngũ cán bộ chính trị, chính ủy, chính trị viên các cấp, trước hết là năng lực tư duy và chỉ đạo tổ chức thực hiện, nhất là nâng cao trình độ nghiên cứu, phát hiện, đề xuất những vấn đề có tính chiến lược về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ trong Quân đội. Bởi vậy, công tác giáo dục chính trị luôn được quan tâm đúng mức, kịp thời định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ trước những vấn đề nhạy cảm, phức tạp, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, cán bộ, chiến sĩ Quân đội luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Một bài học kinh nghiệm nổi bật về chỉ đạo tiến hành công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của Tổng cục Chính trị là công tác giáo dục chính trị, quán triệt nhiệm vụ, lãnh đạo tư tưởng phải đi trước một bước. Điều đó được thể hiện rõ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, Tổng cục Chính trị đã cử những phái viên của mình tới từng đơn vị, cùng với cán bộ cơ sở giải quyết những khó khăn về đời sống sinh hoạt, tinh thần bộ đội, làm cho mọi cán bộ, chiến sĩ thấm nhuần phương châm tác chiến “tích cực, chủ động, cơ động, linh hoạt” và chủ trương thay đổi phương châm tác chiến từ “đánh nhanh, thắng nhanh” sang “đánh chắc, tiến chắc”. Nhờ đó, tâm lý hoang mang, dao động, giảm sút ý chí tiến công, thiếu tích cực, bi quan, hoài nghi thắng lợi, đánh giá địch cao, tư tưởng hữu khuynh, tiêu cực từng bước được đẩy lùi; tinh thần hăng hái xung phong của cán bộ, chiến sĩ được xốc lại, tạo sức mạnh tổng hợp làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Kinh nghiệm quý này đến nay vẫn còn nguyên giá trị, cần được Tổng cục Chính trị tiếp tục nghiên cứu và vận dụng vào quá trình xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới. Thực tiễn quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành 75 năm qua của Quân đội ta đã chứng minh vai trò quan trọng của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, góp phần làm cho bộ đội tuyệt đối trung thành vô hạn với Tổ quốc, với Đảng và Nhân dân; luôn kiên định, tin tưởng vào nền tảng tư tưởng, sự lãnh đạo của Đảng, quyết tâm vượt qua khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch

Quân đội nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức và giáo dục, rèn luyện, lấy chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hoạt động. Chính vì vậy, 75 năm qua, Quân đội luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thể hiện rõ bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân và tính dân tộc sâu sắc, xứng đáng là lực lượng chính trị tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Các thế lực thù địch và những phần tử cơ hội chính trị không từ một thủ đoạn nào, tăng cường chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng bằng nhiều hình thức ngày càng trắng trợn, tinh vi, thâm độc hơn, nhằm xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng, xóa bỏ chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Đối với Quân đội ta, sự chống phá của các thế lực phản động, thù địch cũng không nằm ngoài sự chống phá của chúng đối với cách mạng Việt Nam, nhằm thực hiện “phi chính trị hóa”, “dân sự hóa” Quân đội, tách Quân đội ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng. Để thực hiện được mục tiêu đó, các thế lực thù địch tập trung tuyên truyền, xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm, Cương lĩnh của Đảng,… làm cho cán bộ, chiến sĩ từng bước phai nhạt, dẫn đến xa rời mục tiêu, lý tưởng cách mạng, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; thiếu niềm tin, phủ nhận sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội, v.v.

Sớm nhận rõ âm mưu, thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch, những năm qua, Tổng cục Chính trị đã thực hiện tốt công tác tham mưu giúp Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức đồng bộ các giải pháp, cả về tổ chức, lực lượng, nội dung, hình thức, phương tiện để nâng cao hiệu quả đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Quân đội. Trong đó, công tác giáo dục chính trị được đặt lên hàng đầu, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ về chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chính trị, quân sự, quốc phòng của Đảng; những kiến thức cơ bản về văn hóa - xã hội, nhiệm vụ của Quân đội, đơn vị. Đồng thời, nhận diện rõ quan điểm sai trái, âm mưu, thủ đoạn chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng của các thế lực thù địch; luận giải, làm rõ những giá trị bền vững, bản chất khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu lý tưởng: độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam. Tổng cục Chính trị thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng lực lượng nòng cốt (lực lượng 47) và tổ chức nhiều hoạt động, thu hút được đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham gia đấu tranh có hiệu quả với âm mưu, thủ đoạn của các thế lực phản động, thù địch. Nhiều webside, blog của tổ chức, cá nhân phục vụ tốt cho công tác thông tin, tuyên truyền, phê phán quan điểm sai trái, thù địch. Báo chí Quân đội đã tích cực mở các chuyên trang, chuyên mục, với nhiều tác phẩm sắc sảo, tính chiến đấu cao, có cơ sở lý luận và thực tiễn thuyết phục, được dư luận đồng tình, ủng hộ. Quán triệt, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, của Bộ Chính trị (khóa XII), Chỉ thị 87-CT/QUTW, của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc với nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả. Các cơ quan thông tấn, báo chí Quân đội mở chuyên trang, chuyên mục riêng về nội dung này, với nhiều tác phẩm chuyên sâu về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người. Đặc biệt, chuyên mục “Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa” được Tổng cục Chính trị chỉ đạo các đơn vị trong toàn quân thực hiện tốt, góp phần làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc trong Quân đội và xã hội. Công tác thông tin tuyên truyền, văn hóa - văn nghệ có nhiều đổi mới, giữ vững định hướng, bám sát và phục vụ kịp thời nhiệm vụ chính trị của đất nước, Quân đội, đáp ứng ngày càng tốt hơn đời sống văn hóa, tinh thần của bộ đội. Qua đó, góp phần bồi đắp lý tưởng cách mạng, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”; ngăn chặn, hạn chế sự tác động của quan điểm sai trái, thông tin xấu độc đến bộ đội, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội.

Hiện nay, tình hình thế giới, khu vực và trong nước có những diễn biến phức tạp, khó dự báo, thời cơ và vận hội, khó khăn và thách thức đan xen; các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đẩy mạnh hoạt động chống phá, nhất là khi chúng ta đang chuẩn bị đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng, v.v. Trước các luồng thông tin phức tạp, trái chiều, sự kích động, chống phá của các thế lực thù địch với mưu đồ thực hiện “phi chính trị hóa” Quân đội, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Quân đội đang là yêu cầu cấp thiết, đòi hỏi các cấp, ngành, tổ chức, lực lượng phải quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Để Quân đội hoàn thành tốt nhiệm vụ này, cần có sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất từ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị đến hệ thống lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong toàn quân. Vận dụng sáng tạo, linh hoạt những kinh nghiệm trong 75 năm qua trong bảo vệ, kiên định giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội, Tổng cục Chính trị tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị toàn quân thực hiện tốt các giải pháp sau:

Một là, tăng cường công tác giáo dục nâng cao nhận thức, xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức, lực lượng và mỗi cán bộ, chiến sĩ về tầm quan trọng, tính chất, nội dung của nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Quân đội, nhất là trên mặt trận tư tưởng, lý luận. Bằng nhiều hình thức, biện pháp làm cho toàn quân nhận rõ bản chất, âm mưu, thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch về tư tưởng, lý luận; không ngừng nâng cao cảnh giác, xây dựng ý chí quyết tâm chiến đấu, kiên quyết chống mọi quan điểm sai trái, phản động, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Hai là, xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức, lực lượng trong Quân đội đối với nhiệm vụ đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận. Trong đó, quy định rõ trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức đấu tranh tư tưởng, lý luận của cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chức năng và Ban Chỉ đạo 35 các cấp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch. Đồng thời, xác định rõ trách nhiệm của lực lượng nòng cốt và mọi cán bộ, chiến sĩ trong đấu tranh bảo vệ trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội.

Ba là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy, sự quản lý điều hành tập trung, thống nhất của chính ủy, chính trị viên và người chỉ huy các cấp trong bảo vệ, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội. Chú trọng việc nâng cao hiệu lực cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội trong tổ chức đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận; gắn xây dựng trận địa tư tưởng với xây dựng đảng bộ, chi bộ thực sự trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Bám sát phương châm “lấy cái tốt dẹp cái xấu”, “xây và chống”, trong đó lấy “xây” là chính, toàn quân tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII); thường xuyên phát huy phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”; nâng cao chất lượng công tác dân vận và thực hiện tốt công tác chính sách trong Quân đội và hậu phương Quân đội; xây dựng các tổ chức quần chúng ở cơ sở vững mạnh xuất sắc, thực hiện tốt các phong trào, cuộc vận động, v.v. Qua đó, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Quân đội, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Ðảng đối với Quân đội và sự nghiệp quốc phòng.

Bốn là, đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, nghiên cứu, dự báo âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận; chủ động giải quyết các vấn đề mới nảy sinh, không để bị động, bất ngờ về tư tưởng trong mọi tình huống. Đồng thời, tích cực nghiên cứu nắm chắc âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, kịp thời đề xuất với Đảng, Nhà nước đối sách xử lý những tình huống phức tạp, “điểm nóng” trong đấu tranh bảo vệ, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội, nhất là trên mặt trận tư tưởng, lý luận. Cùng với đó, coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất các nhà trường, viện nghiên cứu, hệ thống báo chí, phát thanh, truyền hình, xuất bản Quân đội trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tăng cường phối hợp chặt chẽ các tổ chức, lực lượng trong Quân đội với tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội từ Trung ương đến cơ sở, tạo sức mạnh tổng hợp trong bảo vệ, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội.

Năm là, xác định đúng, trúng nội dung và sử dụng có hiệu quả các hình thức, biện pháp đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phù hợp với đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Trong đó, tập trung phản bác luận điệu xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, mục tiêu, lý tưởng, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Đấu tranh không khoan nhượng với những quan điểm sai trái, thù địch lợi dụng các vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo để hoạt động chống phá. Đặc biệt là đấu tranh phòng, chống làm thất bại âm mưu “phi chính trị hóa” Quân đội. Để đạt hiệu quả, cần tổ chức, xây dựng lực lượng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội; tập trung xây dựng, bồi dưỡng lực lượng nòng cốt ở các cơ quan, đơn vị; xây dựng các trung tâm nghiên cứu, giảng dạy khoa học xã hội nhân văn; coi trọng xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nòng cốt đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận. Tổ chức, động viên đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham gia đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch; giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng ở từng đơn vị. Đồng thời, xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách, quy chế hoạt động, phối hợp và tăng cường cơ sở vật chất cho lực lượng đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Quân đội.

Cả lý luận và thực tiễn đều khẳng định, trong bất luận điều kiện, hoàn cảnh nào cũng phải kiện định bảo vệ trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội, đảm bảo giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội. Do đó, thực hiện đồng bộ các nội dung, giải pháp cơ bản trên sẽ bảo đảm cho Quân đội ta dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào vẫn luôn là lực lượng chính trị nòng cốt, trung kiên nhất, vững vàng nhất trong cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối, quan điểm của Ðảng, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.

LÊ KHẢ PHIÊU, Nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Ý kiến bạn đọc (1)

góp ý
15/11/2019 14:22
Tên bài chỉ liên quan đến trận địa tư tưởng của Đảng, nhưng nội dung lại quá đà, lấn sang cả vấn đề xây dựng cơ chế Đảng lãnh đạo và vấn đề xây dựng các tổ chức trong sạch vững mạnh là sao nhỉ?
Hồi
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kêu gọi đoàn kết để chiến thắng đại dịch
Chiều 30-3, Văn phòng Trung ương Đảng đã phát đi lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi đồng bào, chiến sĩ cả nước và đồng bào nước ngoài về phòng, chống dịch Covid-19. 
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 14:51 - 01/04/2020

HCMSJC47.05048.050
Hà NộiSJC47.05048.070
Đà NẵngSJC47.05048.070

Thời tiết