Vấn đề chung Những chủ trương công tác lớn

QPTD -Thứ Năm, 03/01/2019, 09:24 (GMT+7)
Toàn quân tiếp tục đổi mới, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2019

Năm 2018 là năm bản lề toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X, trong bối cảnh tình hình an ninh, chính trị thế giới, khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp, chứa đựng nhiều nguy cơ khó lường. Trong đó, cạnh tranh về chiến lược, chiến tranh thương mại giữa các nước lớn; tình hình phức tạp ở Biển Đông;… có chiều hướng gia tăng, tác động không nhỏ đến sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta. Trong nước, tình hình an ninh chính trị - xã hội cơ bản ổn định, nền kinh tế có nhiều chuyển biến tích cực; quốc phòng, an ninh, đối ngoại được tăng cường; công tác phòng, chống tham nhũng đạt nhiều kết quả quan trọng, tạo sự lan tỏa sâu rộng và củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Tuy nhiên, lợi dụng việc tiếp thu, chỉnh sửa một số dự án luật mới, các thế lực thù địch tập trung kích động, chống phá với nhiều thủ đoạn hết sức thâm hiểm, hòng gây mất ổn định chính trị của đất nước. Cùng với đó, việc điều chỉnh tổ chức lực lượng Quân đội; cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư; thiên tai, dịch bệnh xảy ra ở nhiều nơi,… đã tác động không nhỏ đến nhiều mặt của đời sống xã hội và việc thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của Quân đội.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu tại hội thảo khoa học về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia do Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng tổ chức.
(Ảnh: qdnd.vn)

Trước tình hình đó, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tăng cường đoàn kết, đề cao trách nhiệm, tích cực đổi mới, sáng tạo, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị toàn quân hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Nổi bật là, Quân đội chủ động làm tốt công tác nghiên cứu, dự báo chiến lược, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước có quyết sách đúng đắn, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, nhất là bảo vệ chủ quyền biển, đảo và hoạt động kinh tế biển, không để bị động, bất ngờ; đồng thời, chủ động đề xuất việc hoạch định, phát triển, hoàn thiện đường lối quân sự, quốc phòng, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc cả trước mắt và lâu dài1. Phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương và đã thực sự làm nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng đi vào chiều sâu, vững chắc. Việc kết hợp kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế được triển khai chặt chẽ, hiệu quả, nhất là trên các địa bàn chiến lược trọng điểm. Thực hiện tốt “ba khâu đột phá” mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X đề ra, tạo bước chuyển mới, quan trọng trong toàn quân, nhất là trong điều chỉnh tổ chức lực lượng, bảo đảm tinh, gọn, mạnh, nâng cao sức chiến đấu nhưng không tăng quân số. Cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu; nền nếp chính quy có chuyển biến vững chắc; kỷ luật, kỷ cương được tăng cường; công tác quản lý tài chính, sử dụng ngân sách có nhiều đổi mới, sáng tạo. Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các tổ chức đảng được nâng lên; cán bộ, chiến sĩ tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Toàn quân đã gương mẫu, đi đầu và thực sự làm nòng cốt trong phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; qua đó tiếp tục khẳng định, ở đâu có khó khăn, gian khổ, ở đó có bộ đội và hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” luôn tỏa sáng trong lòng nhân dân. Công tác hậu cần, kỹ thuật thường xuyên được chú trọng, đạt hiệu quả thiết thực; công nghiệp quốc phòng có bước phát triển mới; đối ngoại quốc phòng được mở rộng. Đặc biệt, chúng ta đã chủ động tham gia vào hợp tác quốc phòng đa phương và hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, góp phần tạo thế và lực mới để bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, nâng cao vị thế của đất nước, Quân đội trên trường quốc tế.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, việc thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2018 còn một số hạn chế, khuyết điểm. Đó là: công tác nghiên cứu, dự báo, đánh giá tình hình có nội dung chưa kịp thời; việc quản lý kỷ luật có mặt chưa chặt chẽ. Công tác giáo dục, quản lý tư tưởng, quản lý chính trị nội bộ ở một số cơ quan, đơn vị còn hạn chế; chất lượng huấn luyện có nội dung còn bất cập; việc cải cách hành chính quân sự chuyển biến chưa rõ nét, v.v. Những hạn chế, khuyết điểm nêu trên do nhiều nguyên nhân, cả chủ quan và khách quan, nhưng trước hết thuộc về trách nhiệm của cấp ủy và chỉ huy các cấp, cần được nhận rõ, nghiêm túc rút kinh nghiệm và có biện pháp khắc phục kịp thời.

Năm 2019, dự báo hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế chủ đạo của khu vực và thế giới, nhưng sẽ tiếp tục có những biến chuyển nhanh, phức tạp, khó lường. Cạnh tranh chiến lược, chiến tranh thương mại giữa các nước lớn có thể chuyển sang một trạng thái mới, tác động sâu sắc đến nhiều nước, trên nhiều lĩnh vực. Biển Đông vẫn là “điểm nóng” về cạnh tranh của các nước lớn, các nước có lợi ích và các nước trong khu vực, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra xung đột. Trong nước, bên cạnh những thuận lợi là cơ bản, sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc của quân và dân ta vẫn phải đối phó với nhiều khó khăn, thách thức. Các thế lực thù địch, phản động tăng cường hoạt động chống phá, với nhiều thủ đoạn tinh vi, thâm độc, công khai, trực diện hơn, nhất là khi ta triển khai chuẩn bị đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Chính vì thế, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta có sự phát triển mới, với những yêu cầu cao hơn, nặng nề hơn.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2019, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân, trước hết là cấp ủy, chỉ huy các cấp phải nắm vững tình hình, nhiệm vụ, quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X. Trên cơ sở đó, triển khai thực hiện tốt Chiến lược Quốc phòng, Chiến lược Quân sự, Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, Chiến lược Bảo vệ biên giới quốc gia,… với nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt; trong đó, tập trung vào những nội dung chủ yếu sau:

Trước hết, bất luận trong hoàn cảnh nào, Quân đội cũng phải chủ động làm tốt chức năng tham mưu cho Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng; nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, xử lý thắng lợi mọi tình huống xảy ra

Để hoàn thành nhiệm vụ quan trọng này, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân, nhất là cơ quan chiến lược cần chủ động hơn nữa trong công tác nghiên cứu chiến lược, nhất là những động thái, xu thế và sự điều chỉnh chiến lược của các nước lớn; tình hình an ninh chính trị thế giới, khu vực có liên quan đến quốc phòng, an ninh của đất nước để chủ động tham mưu cho Đảng, Nhà nước hoạch định đường lối, cơ chế, chính sách, pháp luật về quân sự, quốc phòng. Yêu cầu đặt ra là, phải nghiên cứu, nắm chắc và dự báo đúng tình hình trên từng mặt, lĩnh vực có liên quan; đồng thời, đẩy mạnh đổi mới tư duy, mạnh dạn đột phá, sáng tạo trong công tác nghiên cứu chiến lược. Nội dung nghiên cứu, tham mưu phải theo hướng khách quan, toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm; trong đó, cần coi trọng việc tham mưu hoàn chỉnh hệ thống pháp luật, chiến lược chuyên ngành về quân sự, quốc phòng; các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án lớn kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh trên từng khu vực, địa bàn, nhất là trên các địa bàn chiến lược trọng điểm. Trong tình hình hiện nay, Quân đội phải phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành có liên quan, nhất là Bộ Công an, Bộ Ngoại giao,… tham mưu kịp thời cho Đảng, Nhà nước có đối sách phù hợp, xử lý thắng lợi các tình huống về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, kiên quyết không để bị động, bất ngờ về chiến lược, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

Trước yêu cầu mới của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, cùng với tiếp tục hoàn chỉnh hệ thống quyết tâm, phương án, kế hoạch tác chiến phòng thủ, toàn quân phải thường xuyên duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, khu vực biên giới, nội địa; kịp thời phát hiện và có biện pháp đấu tranh hiệu quả với các hoạt động xâm phạm biên giới, vùng biển, vùng trời của Tổ quốc. Đồng thời, chủ động có kế hoạch, phương án tham gia đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch cũng như ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột từ sớm, từ xa, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống.

Hai là, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố ngày càng vững chắc

Trên cơ sở kết quả tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW, ngày 22-9-2008 của Bộ Chính trị (khóa X), các cơ quan, đơn vị, nhất là cơ quan quân sự địa phương các cấp cần chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và phối hợp với các lực lượng đẩy mạnh xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố đi vào chiều sâu, ngày càng vững chắc, làm nền tảng cho thế trận quốc phòng - an ninh trên các địa bàn và cả nước. Trong đó, cần coi trọng xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh cả về tiềm lực, thế trận và cơ chế vận hành; tăng cường chỉ đạo xây dựng thế trận quân sự khu vực phòng thủ, xây dựng điểm mô hình chốt chiến đấu của dân quân thường trực biên giới và Đề án Xây dựng hải đội dân quân thường trực tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Trên nền tảng đó, đẩy mạnh xây dựng thế trận quốc phòng - an ninh - đối ngoại vững chắc trên từng khu vực, địa bàn và cả nước; trọng tâm là xây dựng “thế trận lòng dân”, tạo nền tảng xây dựng nền quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân.

Cùng với đó, Quân đội cần thực hiện tốt hơn nữa chức năng quản lý nhà nước về quốc phòng, nhất là đối với các nguồn tiềm lực, công trình và đất quốc phòng. Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng, tập trung vào đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp, ngành trong hệ thống chính trị, tổ chức doanh nghiệp; cán bộ quản lý cơ quan truyền thông, báo chí; học sinh, sinh viên và chức sắc, chức việc các tôn giáo. Đây là vấn đề rất quan trọng, cần được tiến hành chặt chẽ, nghiêm túc, tạo sự đồng thuận cao về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và toàn dân đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

Trước âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, Quân đội phải phối hợp chặt chẽ hơn nữa với lực lượng Công an ở tất cả các cấp, theo Nghị định 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ, nhằm dự kiến và xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống có thể xảy ra, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên từng địa bàn và cả nước.

Ba là, đẩy mạnh thực hiện “ba khâu đột phá” theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X, tạo động lực nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội trong tình hình mới

Nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội nhân dân là mục tiêu trong xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân của Đảng. Đó cũng là nội dung cơ bản, đảm bảo cho Quân đội đủ sức hoàn thành trọng trách to lớn mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Để làm được điều đó, vấn đề quan trọng hàng đầu là phải xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, làm cơ sở, quyết định nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của toàn quân. Vì thế, các cơ quan, đơn vị phải thường xuyên coi trọng nội dung này; tích cực đổi mới toàn diện và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, làm cho mọi cán bộ, chiến sĩ luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân.

Trên cơ sở xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, cấp ủy, chỉ huy các cấp cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt “ba khâu đột phá” về tổ chức biên chế; huấn luyện, giáo dục đào tạo; xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật và cải cách hành chính mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X đã xác định. Theo đó, toàn quân cần tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và Kế hoạch của Bộ Quốc phòng về tổ chức Quân đội đến năm 2021 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Trước hết, cần chỉ đạo điều chỉnh tổ chức lực lượng một số cơ quan, đơn vị theo hướng tinh, gọn, mạnh; tích cực nghiên cứu phương thức tổ chức các đơn vị dự bị động viên trong thời kỳ mới.

Thực hiện đồng bộ các biện pháp, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng huấn luyện theo tinh thần Nghị quyết 765-NQ/QUTW, ngày 20-12-2012 của Quân ủy Trung ương, nhất là những kinh nghiệm được rút ra sau sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết. Trong đó, chú trọng công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức, kiểm tra huấn luyện chặt chẽ theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”; coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, lấy thực hành là chính. Quá trình huấn luyện phải bảo đảm sát đối tượng, phương án, địa bàn và thực tế chiến đấu; gắn kết chặt chẽ giữa huấn luyện cơ bản với luyện tập, diễn tập hiệp đồng quân, binh chủng, diễn tập đối kháng, rèn luyện thể lực; huấn luyện theo nhiệm vụ, theo tình huống, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào huấn luyện, diễn tập ở tất cả các cấp. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chiến lược phát triển giáo dục - đào tạo trong Quân đội giai đoạn 2016 - 2020; tích cực đổi mới nội dung, chương trình theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa và liên thông; triển khai có hiệu quả Đề án đầu tư theo mô hình “Nhà trường thông minh, tiếp cận cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0” trong lĩnh vực đào tạo.

Cấp ủy, chỉ huy các cấp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, nhất là triển khai đồng bộ các biện pháp về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật và thực hiện cải cách hành chính quân sự, triển khai thực hiện tốt việc ứng dụng Chính phủ điện tử trong cơ quan Bộ Quốc phòng, làm cơ sở nhân rộng ra toàn quân. Cùng với những nội dung trọng tâm trên, các cơ quan, đơn vị chú trọng triển khai thực hiện tốt các mặt công tác khác, như: bảo đảm hậu cần, kỹ thuật; phát triển công nghiệp quốc phòng, nghiên cứu khoa học quân sự, tư pháp,… đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.

Bốn là, tiếp tục nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng

Trong những năm qua, quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc đường lối đối ngoại của Đảng, đối ngoại quốc phòng đã đạt nhiều kết quả quan trọng, xứng đáng là một trong những trụ cột trong quan hệ giữa Việt Nam với các nước. Đối ngoại quốc phòng đã góp phần tăng cường lòng tin chiến lược với các đối tác; triển khai có hiệu quả các chủ trương của Đảng về hội nhập quốc tế; tranh thủ các nguồn lực từ bên ngoài; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Phát huy kết quả đã đạt được, thời gian tới, các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước, trọng tâm là Nghị quyết 22-NQ/TW, ngày 10-4-2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về hội nhập quốc tế; Nghị quyết 806-NQ/QUTW, ngày 31-12-2013 của Quân ủy Trung ương về hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng. Trước hết, tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc phòng song phương và đa phương đi vào chiều sâu, thực chất, trên cơ sở các văn bản, thỏa thuận đã ký với các nước, các tổ chức quốc tế theo hướng: đảm bảo cân bằng quan hệ với các nước lớn và làm sâu sắc hơn quan hệ với các nước láng giềng. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực an ninh phi truyền thống với các nước; tổ chức tốt các cuộc giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới với các nước láng giềng; quan tâm, chăm lo đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực và bảo đảm cơ sở vật chất cho đối ngoại quốc phòng. Trước mắt, chúng ta cần tích cực, chủ động chuẩn bị mọi mặt khi Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN vào năm 2020; tham gia một số cuộc diễn tập đa phương về hoạt động nhân đạo, tìm kiếm cứu nạn, cứu trợ thảm họa ở các mức độ khác nhau; tích cực, chủ động tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, nâng cao uy tín, vị thế của Quân đội, đất nước trên trường quốc tế, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, vững chắc.

Năm là, đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Quân đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Trên cơ sở quán triệt, thực hiện nghiêm túc Kế hoạch, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X, các cấp ủy cần tiếp tục cụ thể hóa thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu sát với đặc điểm của đảng bộ, chi bộ mình để tổ chức thực hiện có hiệu quả. Chú trọng khắc phục những hạn chế, khuyết điểm; tập trung rà soát, hoàn thành cơ bản các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 – 2020. Trên cơ sở các văn bản của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, chủ động xây dựng, ban hành các chỉ thị, hướng dẫn công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Cùng với thường xuyên củng cố, kiện toàn cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, từng cơ quan, đơn vị cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và có nhiều biện pháp xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì, cán bộ cấp chiến dịch, chiến lược, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong đó, coi trọng việc kiện toàn, sắp xếp cán bộ, chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 gắn với xây dựng phong cách, phương pháp làm việc khoa học, hiệu quả. Đặc biệt, cấp ủy các cấp cần quán triệt, thực hiện nghiêm túc Quy định 08-QĐ/TW, ngày 25-10-2018 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) và các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, nhất là kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường giáo dục, bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức, cảnh giác với âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, ngăn chặn biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Quân đội. Chủ động ngăn chặn, phòng ngừa, phát hiện và xử lý các vi phạm ngay từ cơ sở, tạo chuyển biến mạnh mẽ về chấp hành kỷ luật, trách nhiệm nêu gương, tinh thần tự phê bình và phê bình của cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Năm 2019 là năm quyết định thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X. Điều đó đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ toàn quân, trước hết là cấp ủy, chỉ huy các cấp cần tăng cường đoàn kết, tích cực đổi mới, sáng tạo trong tổ chức thực hiện, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.

Đại tướng NGÔ XUÂN LỊCH, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

______________

1 - Nghiên cứu, xây dựng, trình Bộ Chính trị ban hành Chiến lược Quốc phòng Việt Nam, Chiến lược Quân sự Việt Nam, Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, Chiến lược Bảo vệ biên giới quốc gia, Đề án Xây dựng hải đội dân quân thường trực tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo; trình Quốc hội thông qua Luật Quốc phòng (sửa đổi), Luật Cảnh sát biển Việt Nam.

Ý kiến bạn đọc (0)

Các tin, bài đã đưa

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng trong Quân đội 17/01/2020

Đảng bộ Quân đội thực hiện tốt công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 06/01/2020

Quân đội nhân dân Việt Nam tăng cường công tác dân vận, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới 22/12/2019

Ngành Hậu cần Quân đội phát huy truyền thống “Nuôi quân đánh giặc” trong tình hình mới 17/12/2019

Quân đội nhân dân Việt Nam – 70 thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bài báo “Dân vận” 15/12/2019

Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam kiên định bảo vệ, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng 14/11/2019

Tiếp tục xây dựng Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh, xứng đáng là cơ quan tham mưu chiến lược về công tác đảng, công tác chính trị trong thời kỳ mới 11/11/2019

Nâng cao chất lượng công tác thông tin khoa học quân sự trong tình hình mới 10/11/2019

Xây dựng Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới 07/11/2019

Xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc 04/11/2019

Tiếp tục đổi mới hình thức và thực hiện tốt hơn nữa công tác "Đền ơn đáp nghĩa" trong Quân đội
Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân luôn nỗ lực, chủ động, sáng tạo, bằng nhiều biện pháp, cách làm thiết thực, đưa công tác “Đền ơn đáp nghĩa” phát triển cả bề rộng và chiều sâu...
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 16:18 - 28/02/2020

HCMSJC45.85046.500
Hà NộiSJC45.85046.520
Đà NẵngSJC45.85046.520

Thời tiết