Vấn đề chung Những chủ trương công tác lớn

QPTD -Thứ Năm, 06/06/2019, 08:27 (GMT+7)
Toàn quân tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động 50

Nhiều năm qua, Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông” (Cuộc vận động 50) đã trở thành động lực quan trọng, tạo bước chuyển toàn diện trong công tác kỹ thuật của Quân đội ta. Trước yêu cầu xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, cần tiếp tục quán triệt, đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động này, khẳng định vị thế trong thực tiễn và phát triển lên tầm cao mới.

Nhận thức sâu sắc vị trí, ý nghĩa của Cuộc vận động 50 đối với việc nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang, những năm qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy và chỉ huy các cấp, các ngành quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ; triển khai thực hiện đồng bộ, nghiêm túc Cuộc vận động, theo hướng thiết thực, hiệu quả. Các nội dung, mục tiêu của Cuộc vận động được đưa vào nghị quyết lãnh đạo thường kỳ, nghị quyết chuyên đề và kế hoạch công tác của cấp ủy, người chỉ huy với các biện pháp thực hiện phù hợp đặc điểm, nhiệm vụ của đơn vị, ngành. Ban Chỉ đạo Cuộc vận động 50 các cấp thường xuyên được kiện toàn, hoạt động có hiệu quả. Ngành Kỹ thuật - cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo đã cụ thể hóa mục tiêu của Cuộc vận động thành các chủ đề, nội dung trọng tâm trong từng giai đoạn và từng năm, phù hợp với từng loại hình cơ quan, đơn vị, tạo cơ sở cho việc chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện; chú trọng đột phá làm chuyển biến mặt yếu, khâu yếu trong công tác quản lý, khai thác, sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật và an toàn giao thông. Các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị đã lồng ghép, kết hợp chặt chẽ nội dung, chỉ tiêu Cuộc vận động với phong trào Thi đua Quyết thắng, Thi đua yêu nước, hội thi, hội thao và các cuộc vận động, nhất là thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI, XII), Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, v.v.

Nhờ có định hướng đúng, chỉ đạo sát và biện pháp phù hợp, Cuộc vận động đã đi vào chiều sâu, được đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham gia, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kỹ thuật. Thông qua Cuộc vận động, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ được nâng lên; chế độ công tác kỹ thuật từ cơ quan đến đơn vị đi vào nền nếp, chính quy. Công tác quản lý, khai thác, sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật của các đơn vị có chuyển biến tích cực, nhiều khâu yếu, mặt yếu được khắc phục. Chất lượng bảo đảm kỹ thuật được nâng cao và có bước tiến mới, nhất là việc nghiên cứu, khai thác, làm chủ kỹ thuật cho vũ khí, trang bị kỹ thuật thế hệ mới, sau cải tiến. Toàn quân duy trì tốt hệ số trang bị, hệ số kỹ thuật, đáp ứng nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và nhiệm vụ đột xuất. Cùng với đó, công tác bảo đảm an toàn trong khai thác, sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật, an toàn lao động, an toàn giao thông và phòng, chống cháy nổ có chuyển biến tốt; số vụ mất an toàn nghiêm trọng trong toàn quân giảm mạnh.

Bên cạnh mặt tích cực, việc tổ chức thực hiện Cuộc vận động 50 vẫn còn những hạn chế. Nổi lên là, nhận thức, trách nhiệm của một số cán bộ, chiến sĩ đối với Cuộc vận động chưa đầy đủ; cá biệt còn tư tưởng lệch lạc cho rằng Cuộc vận động là của riêng ngành Kỹ thuật; chủ trương, biện pháp thực hiện ở một số đơn vị còn chung chung, chưa cụ thể, toàn diện, nên kết quả chưa cao. Một số đơn vị còn để xảy ra cháy, nổ, mất an toàn trong khai thác, sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật; tai nạn giao thông tuy có giảm song chưa vững chắc, v.v.

Những năm tới, nhiệm vụ xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc có sự phát triển, đặt ra những yêu cầu mới cao hơn. Thực hiện chủ trương hiện đại hóa một số lực lượng và từng bước hiện đại hóa Quân đội, bên cạnh nhiều loại vũ khí, trang bị kỹ thuật thế hệ mới được đưa vào trang bị, chúng ta phải tiếp tục khai thác, sử dụng có hiệu quả các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện có, mà phần lớn đã xuống cấp, thiếu đồng bộ, v.v. Trước thực tế đó, toàn quân cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động 50, tạo động lực nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; trong đó, tập trung làm tốt một số nội dung chủ yếu sau:

Một làtăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp, phát huy vai trò nòng cốt của ngành Kỹ thuật trong tổ chức thực hiện Cuộc vận động 50. Thực tiễn hơn 20 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động cho thấy, ở đâu, đơn vị nào cấp ủy có nghị quyết, người chỉ huy có kế hoạch công tác; Ban Chỉ đạo 50 có chương trình hoạt động, tổ chức quần chúng có phong trào hoạt động, Ngành có tiêu chí thi đua; cá nhân có đăng ký, cam kết thì ở đó có kết quả tốt. Vì vậy, các đơn vị cần tiếp tục quán triệt sâu sắc nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về công tác kỹ thuật, nắm vững mục tiêu, nội dung của Cuộc vận động, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo 50 Bộ Quốc phòng, trên cơ sở đó thống nhất chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Đồng thời, chú trọng củng cố, kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo ở các cấp; tiếp tục cụ thể hóa đưa nội dung, chỉ tiêu Cuộc vận động vào nghị quyết lãnh đạo, kế hoạch tổ chức thực hiện sát đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ và thực tiễn công tác kỹ thuật của ngành, đơn vị mình. Cơ quan kỹ thuật các cấp cần phát huy tốt vai trò là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 50, chủ động tham mưu cho Ban Chỉ đạo, cấp ủy cùng cấp chủ trương, biện pháp, các khâu đột phá, vấn đề cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, nhằm nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật, tạo bước đột phá mới trong làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại và bảo đảm an toàn. Trong quá trình lãnh đạo, tổ chức thực hiện, các đơn vị cần coi trọng xây dựng và nhân đơn vị điểm, điển hình tiên tiến, thúc đẩy Cuộc vận động phát triển sâu rộng, vững chắc; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện và kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong thực hiện, đảm bảo thực hiện tốt mục tiêu Cuộc vận động đã đề ra.

Hai làđẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục, tuyên truyền về Cuộc vận động 50. Thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng toàn diện Cuộc vận động 50 trong năm 2019 do Ban Chỉ đạo 50 Bộ Quốc phòng đề ra, các cơ quan, đơn vị cần đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục, tuyên truyền, làm cho cán bộ, chiến sĩ, nhân viên quốc phòng và người lao động trong toàn quân nhận thức sâu sắc nội dung, vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Cuộc vận động đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị; nắm vững các nội dung, chỉ tiêu, yêu cầu trong kế hoạch thực hiện Cuộc vận động của đơn vị. Về nhận thức, cấp ủy, cán bộ, chiến sĩ, nhất là cán bộ, nhân viên, chiến sĩ ngành Kỹ thuật phải thấy rõ Cuộc vận động 50 là một nội dung quan trọng trong phong trào Thi đua Quyết thắng; động lực nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Qua đó, thống nhất về nhận thức, hành động, khơi dậy, phát huy trách nhiệm trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện. Để đạt hiệu quả cao, các cơ quan, đơn vị cần đa dạng nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền, giáo dục, phù hợp với từng đối tượng theo tinh thần Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”; kết hợp tuyên truyền về Cuộc vận động với quán triệt các quy chế, quy định, xây dựng chính quy công tác kỹ thuật, môi trường văn hóa và ý thức tự lực tự cường, giữ tốt, dùng bền cho bộ đội. Cùng với đó, các cơ quan báo chí Quân đội cần bám sát  thực tiễn, tích cực tuyên truyền về họat động công tác kỹ thuật, kết quả thực hiện Cuộc vận động 50, nhất là những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt”. Đồng thời, coi trọng phát hiện, khắc phục nhận thức, tư tưởng lệch lạc và các biểu hiện hình thức, ganh đua, chạy theo thành tích trong thực hiện Cuộc vận động.

Ba làthực hiện đồng bộ các biện pháp nâng cao chất lượng, nội dung, chỉ tiêu của Cuộc vận động. Từ kinh nghiệm thực tiễn, các đơn vị tích cực đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tiến hành, khắc phục hiện tượng lối mòn, nhàm chán; tổ chức triển khai toàn diện các nội dung, nhưng có trọng tâm, trọng điểm, lấy thực hiện tốt 4 mục tiêu của Cuộc vận động, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kỹ thuật, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trung tâm của đơn vị làm mục tiêu cao nhất. Theo đó, các cơ quan, đơn vị, trước hết là các cơ sở bảo đảm kỹ thuật trong toàn quân tích cực nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất vũ khí, trang bị kỹ thuật, nhất là vũ khí, trang bị kỹ thuật mới, hiện đại. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý vũ khí, trang bị kỹ thuật; tập trung nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ để giải quyết những yêu cầu cấp bách trong khai thác, sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật, nhất là vũ khí, khí tài thế hệ mới, công nghệ mới, vật liệu mới vào bảo quản, niêm cất vũ khí, trang bị. Cơ quan kỹ thuật các cấp tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện nghiêm chế độ bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa theo phân cấp, nhất là nâng cao chất lượng “Ngày kỹ thuật”, “Giờ kỹ thuật” ở cơ sở; tổ chức hội thi, hội thao vũ khí, trang bị kỹ thuật và thi khu kỹ thuật, kho vũ khí, cán bộ, nhân viên kỹ thuật giỏi, v.v. Các học viện, nhà trường, trung tâm, viện nghiên cứu kỹ thuật tích cực nghiên cứu, cải tiến, nâng cấp hệ thống vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện có; tăng cường đầu tư bảo đảm kỹ thuật cho vũ khí, trang bị kỹ thuật mới, huấn luyện làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại.

Các cơ quan, đơn vị chú trọng thực hiện tốt các biện pháp bảo đảm an toàn trong quản lý, khai thác sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật, nhất là trong huấn luyện, diễn tập; duy trì nghiêm quy định, quy trình công nghệ, quy tắc an toàn, bảo hộ lao động. Thường xuyên kiểm tra, củng cố các hệ thống, phương tiện bảo vệ kho, khu kỹ thuật, trạm xưởng; bảo đảm an toàn tuyệt đối kho vũ khí, đạn dược, xăng dầu; đồng thời, chấp hành nghiêm chế độ huấn luyện công tác an toàn trong khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật và luyện tập các phương án phòng, chống cháy nổ, lụt, bão, v.v.

Để hạn chế, ngăn ngừa tai nạn giao thông, các cơ quan, đơn vị cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, văn hóa giao thông, nâng cao hơn nữa nhận thức, ý thức, trách nhiệm chấp hành pháp luật về giao thông của cán bộ, chiến sĩ, viên chức, lao động quốc phòng. Đồng thời, tăng cường kiểm tra đội ngũ lái xe và các phương tiện xe quân sự khi tham gia giao thông, nhất là trong các đợt cao điểm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông các dịp lễ, Tết. Lực lượng kiểm soát quân sự phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm những hành vi vi phạm quy định khi tham gia giao thông; phấn đấu giảm từ 10% - 15% vụ tai nạn giao thông hằng năm do lỗi chủ quan gây ra. Cùng với các nội dung, giải pháp trên, các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật Phòng, chống tham nhũng; đồng thời, đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật để nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm kinh phí, vật tư, xăng, dầu, điện, nước, v.v.

Không thỏa mãn với những kết quả đã đạt được, toàn quân tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông”, gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phong trào Thi đua Quyết thắng, tạo động lực tinh thần to lớn, thiết thực nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc.

Thượng tướng BẾ XUÂN TRƯỜNG, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Ý kiến bạn đọc (0)

Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng
Đại hội XIII của Đảng là một sự kiện chính trị, một dấu mốc rất quan trọng, để chuẩn bị thật tốt công tác đặc biệt quan trọng này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIII của Đảng có bài viết: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 16:30 - 28/09/2020

HCMSJC54.65055.300
Hà NộiSJC54.65055.320
Đà NẵngSJC54.65055.320

Thời tiết