Vấn đề chung Những chủ trương công tác lớn

QPTD -Thứ Năm, 22/10/2020, 08:54 (GMT+7)
Toàn quân tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động 50

Phát huy kết quả, kinh nghiệm đã đạt được, toàn quân tiếp tục triển khai toàn diện, đồng bộ các nội dung, giải pháp, đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng thực hiện Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông” (Cuộc vận động 50), đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội trong tình hình mới.

Thượng tướng Bế Xuân Trường, Trưởng Ban chỉ đạo CVĐ 50 Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Sơ kết CVĐ 50 giai đoạn 2015-2019 của Quân chủng Hải quân. Ảnh: qdnd.vn

Giai đoạn 2015 - 2020, Cuộc vận động 50 (gọi tắt là Cuộc vận động) tiếp tục được triển khai rộng khắp trong toàn quân và có bước phát triển mới, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả. Nổi bật là, Cuộc vận động được cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, tổ chức thực hiện nghiêm túc. Ban Chỉ đạo 50 từ cấp Bộ Quốc phòng đến đơn vị cơ sở thường xuyên được củng cố, kiện toàn, duy trì hoạt động nền nếp. Ngành Kỹ thuật đã làm tốt vai trò cơ quan thường trực, hạt nhân nòng cốt trong tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, tổ chức thực hiện Cuộc vận động. Trên cơ sở nội dung, mục tiêu của Cuộc vận động do Bộ Quốc phòng phát động, các cơ quan, đơn vị cụ thể hóa thực hiện bằng các chỉ tiêu, biện pháp cụ thể, sát với chức năng, nhiệm vụ, gắn kết chặt chẽ với phong trào Thi đua Quyết thắng và các cuộc vận động khác,... tạo hiệu ứng và sự lan tỏa sâu rộng, huy động đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham gia. Trong 5 năm qua, mặc dù gặp không ít khó khăn, nhưng toàn quân đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt 04 mục tiêu của Cuộc vận động; trong đó, nhiều đơn vị hoàn thành xuất sắc1, tạo bước chuyển tích cực về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ đối với công tác kỹ thuật. Công tác quản lý, giữ gìn, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật có nhiều đổi mới, chất lượng nâng cao. Công tác bảo đảm đồng bộ, sản xuất, cải tiến, nâng cấp, hiện đại hóa vũ khí, trang bị, nhất là khai thác, làm chủ bảo đảm kỹ thuật cho vũ khí, trang bị kỹ thuật thế hệ mới đạt kết quả tốt. Hệ số kỹ thuật của vũ khí, trang bị trong toàn quân luôn đảm bảo theo quy định, đáp ứng kịp thời yêu cầu, nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, cứu hộ, cứu nạn và nhiệm vụ đột xuất. Công tác bảo đảm an toàn trong khai thác, sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật, an toàn lao động, an toàn giao thông có sự chuyển biến rõ nét; số vụ mất an toàn giao thông năm sau đều thấp hơn so với năm trước về mọi tiêu chí, số kilômét an toàn xe ô tô quân sự tăng cao2. Cùng với đó, Cuộc vận động đã thúc đẩy phát triển phong trào nghiên cứu, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, vươn lên làm chủ khoa học - công nghệ, giải quyết thành công nhiều vấn đề đặt ra trong quản lý, khai thác, bảo quản, sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật, tiết kiệm cho ngân sách hàng trăm tỷ đồng.

Bên cạnh kết quả đạt được, quá trình thực hiện Cuộc vận động vẫn còn những tồn tại, hạn chế cả trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Công tác quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật mặc dù có chuyển biến nhưng chưa thành nền nếp. Công tác bảo đảm an toàn giao thông, an toàn trong huấn luyện, sản xuất tuy có giảm nhưng chưa vững chắc. Toàn quân vẫn để xảy nhiều vụ mất an toàn đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại về người và tài sản, v.v. Những tồn tại, hạn chế đã được thẳng thắn chỉ ra trong sơ kết thực hiện Cuộc vận động giai đoạn 2015 - 2020. Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời.

Những năm tới, tình hình thế giới, khu vực vẫn tiềm ẩn những biến động khó lường. Nhiệm vụ xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng đặt ra yêu cầu mới rất cao. Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học - công nghệ, nhất là Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư tác động sâu sắc đến mọi mặt của đời sống xã hội, đem đến cả thời cơ thuận lợi và thách thức trên lĩnh vực kỹ thuật quân sự. Do khả năng kinh tế của đất nước có hạn, nên bên cạnh việc tập trung nguồn lực đầu tư, trang bị cho Quân đội một số chủng loại vũ khí, trang bị kỹ thuật thế hệ mới, chúng ta vẫn phải tiếp tục khai thác, sử dụng các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện có, mà phần lớn đã qua nhiều năm sử dụng, hiện đã xuống cấp, thiếu đồng bộ. Vì vậy, Cuộc vận động càng trở lên cần thiết và mang ý nghĩa chiến lược lâu dài. Để Cuộc vận động phát triển ngày càng vững chắc, hiệu quả, toàn quân cần phát huy kết quả, kinh nghiệm đã đạt được, tiếp tục triển khai thực hiện toàn diện các nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra; trong đó, chú trọng làm tốt những nội dung, giải pháp chủ yếu sau:

Một là, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, người chỉ huy các cấp và phát huy vai trò nòng cốt của ngành Kỹ thuật trong thực hiện Cuộc vận động. Cấp ủy, người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên các cấp tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác kỹ thuật; trọng tâm là Nghị quyết số 382/NQ-ĐUQSTW, ngày 29/11/2007 của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương), Kết luận số 763-KL/QUTW, ngày 19/12/2012 của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới và các hướng dẫn thực hiện. Trên cơ sở đó, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, tổ chức thực hiện Cuộc vận động. Ngay sau sơ kết giai đoạn 2015 - 2020, các cơ quan, đơn vị khẩn trương rà soát lại chương trình, kế hoạch thực hiện Cuộc vận động, kịp thời bổ sung chỉ tiêu, biện pháp thực hiện trong giai đoạn 2020 - 2025 và những năm tiếp theo, đảm bảo khả thi, phù hợp với tình hình thực tiễn; đồng thời, nhanh chóng kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo. Cơ quan kỹ thuật phát huy vai trò là cơ quan thường trực, thường xuyên bám sát đơn vị, làm tốt công tác tham mưu, chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn và làm hạt nhân nòng cốt trong tổ chức thực hiện Cuộc vận động. Để đạt hiệu quả cao, các cơ quan, đơn vị cần thực hiện tốt phân cấp lãnh đạo, chỉ đạo; tập trung triển khai toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu Cuộc vận động, nhưng có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng đột phá làm chuyển biến những khâu yếu, mặt yếu trong công tác kỹ thuật và hướng mạnh hoạt động xuống cơ sở. Đặc biệt, cần tiếp tục đẩy mạnh đổi mới hình thức, biện pháp thực hiện Cuộc vận động, tránh hình thức, lối mòn, nhàm chán; gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua “Nâng cao chất lượng toàn diện Cuộc vận động, tạo bước đột phá mới trong làm chủ vũ khí trang bị hiện đại và bảo đảm an toàn theo hướng chủ động, sáng tạo, phát triển vững chắc” do Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng vừa phát động và các phòng trào thi đua khác,... tạo động lực hướng vào thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra.

Hai là, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về nhận thức, trách nhiệm thực hiện Cuộc vận động trong toàn quân. Thực tiễn những năm qua cho thấy, một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn tới hạn chế trong thực hiện Cuộc vận động là do nhận thức, trách nhiệm của bộ đội chưa đầy đủ. Bởi vậy, để Cuộc vận động phát triển đúng hướng, đạt hiệu quả cao, các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh và làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về Cuộc vận động, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ động cơ, trách nhiệm, ý thức tự giác, tinh thần cần, kiệm, tự lực, tự cường trong thực hiện. Trong đó, tập trung làm rõ sự cần thiết, vị trí, ý nghĩa của Cuộc vận động đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, nâng cao sức mạnh chiến đấu của Quân đội và quán triệt, phổ biến các nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu, yêu cầu thực hiện Cuộc vận động. Quán triệt Chỉ thị số 63/CT-BQP, ngày 05/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và hướng dẫn của Tổng cục Chính trị về việc “Tăng cường công tác tuyên truyền báo chí về Cuộc vận động 50”, các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục cả về nội dung, hình thức và phương pháp theo hướng thiết thực, đa dạng, hướng mạnh về cơ sở, sát đối tượng, chú trọng những người trực tiếp quản lý, thai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật. Các cơ quan báo chí Quân đội xây dựng, duy trì chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về Cuộc vận động; trong đó, tăng cường tuyên truyền về kết quả thực hiện của các cơ quan, đơn vị trong toàn quân, phổ biến những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả và cổ vũ, động viên những điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt”. Cùng với đó, cần tích cực tổ chức tốt hội thi, hội thao kỹ thuật, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong đơn vị; chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với nhận thức, tư tưởng lệch lạc cho rằng Cuộc vận động là của riêng ngành Kỹ thuật và những biểu hiện hình thức, qua loa, đại khái, chủ quan, thỏa mãn dừng lại.

Ba là, tập trung nâng cao chất lượng thực hiện các mục tiêu Cuộc vận động. Trên cơ sở 06 nội dung, chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 2020 - 2025 mà Ban Chỉ đạo 50 Bộ Quốc phòng đã đề ra, các cơ quan, đơn vị cần cụ thể hóa tổ chức thực hiện một cách khoa học, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ. Trước hết, cần đổi mới các biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý kỹ thuật, chú trọng áp dụng công nghệ hiện đại để quản lý chặt chẽ cả số lượng, chất lượng vũ khí, trang bị kỹ thuật và đội ngũ cán bộ, nhân viên, phù hợp với tổ chức, biên chế theo hướng “tinh, gọn, mạnh”. Cùng với chấp hành nghiêm các chỉ thị, quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, trang bị của Bộ Quốc phòng, các cơ quan, đơn vị tiến hành bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm, tài liệu công nghệ, quy định về quản lý vũ khí, trang bị kỹ thuật; tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nâng cao năng lực nghiệp vụ, trình độ quản lý cho cán bộ, nhân viên. Duy trì nghiêm chế độ định kỳ bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa và niêm cất vũ khí, trang bị kỹ thuật. Cơ quan kỹ thuật các cấp tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện nghiêm chế độ bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa theo phân cấp, nhất là nâng cao chất lượng “Ngày kỹ thuật”, “Giờ kỹ thuật” ở cơ sở, tạo thành nền nếp; nâng cao chất lượng việc tổ chức hội thi, hội thao vũ khí, trang bị kỹ thuật, khu kỹ thuật, kho vũ khí, cán bộ, nhân viên kỹ thuật giỏi, v.v. Khai thác tốt nhất các trang, thiết bị, công nghệ sau đầu tư, chú trọng các trang bị kỹ thuật, dây truyền công nghệ mới, nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật và sản xuất vật tư kỹ thuật; thực hiện đúng quy trình công nghệ khai thác. Tiếp tục củng cố, nâng cấp các cơ sở bảo đảm kỹ thuật; triển khai thực hiện có hiệu quả các dự án, đề án, kế hoạch của Nghị quyết số 382/NQ-ĐUQSTW.

Công tác bảo đảm an toàn là một trong các mục tiêu trọng tâm Cuộc vận động giai đoạn 2020 - 2025. Vì vậy, cấp ủy, chỉ huy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn về công tác giữ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, nhất là Thông tư số 202/2016/TT-BQP, ngày 12/12/2016 của Bộ Quốc phòng “Quy định về bảo đảm an toàn thông tin trong Quân đội nhân dân Việt Nam”; Quy chế quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ internet trong Quân đội. Các cơ quan chức năng tiếp tục nghiên cứu phần mềm, cung cấp các giải pháp bảo mật dữ liệu thiết bị công nghệ thông tin; đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng, ý thức, trách nhiệm cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ về công tác bảo vệ bí mật quân sự; làm cho mọi người biết tự bảo vệ, lấy phòng ngừa là chính. Tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn vũ khí, trang bị kỹ thuật, cơ sở kỹ thuật; chủ động kiểm tra, phát hiện, ngăn ngừa kịp thời những yếu tố mất an toàn và xử lý đúng quy trình. Thường xuyên luyện tập các phương án phòng, chống cháy nổ, thiên tai, thảm họa. Quán triệt cho cán bộ, nhân viên chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ, các quy định về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Các cơ quan chức năng cần nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch giấy phép lái xe quân sự, tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, kiểm soát, phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông triển khai các hoạt động bảo đảm an toàn giao thông, góp phần nâng cao ý thức tự giác, thể hiện nép đẹp văn hóa khi tham gia giao thông. Kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm Luật Giao thông và các quy định về lĩnh vực này. Phấn đấu giảm mạnh số vụ mất an toàn giao thông trên cả 03 tiêu chí (số vụ, số người chết và bị thương), nhất là các vụ nghiêm trọng, đạt và vượt chỉ tiêu 05 triệu km an toàn/1 vụ A, B về xe ô tô quân sự và giảm 10-15% tai nạn giao thông so với giai đoạn 2015 - 2020. Tiếp tục phát huy truyền thống tự lực, tự cường, cần, kiệm, đẩy mạnh hơn nữa công tác nghiên cứu, ứng dụng các đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm tiết kiệm kinh phí, vật tư; lấy cải tiến, hiện đại hóa vũ khí, trang bị kỹ thuật và sáng kiến cải tiến kỹ thuật là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá kết quả Cuộc vận động.

Bốn là, chú trọng làm tốt công tác xây dựng, nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện Cuộc vận động. Đây là kinh nghiệm quan trọng được rút ra từ thực tiễn, không chỉ có tác dụng động viên, cổ vũ gương “người tốt, việc tốt”, mà còn là biện pháp tổ chức thực tiễn khoa học, có sức lan tỏa mạnh mẽ, thúc đẩy Cuộc vận động phát triển đi vào chiều sâu, đồng đều, vững chắc. Do đó, quá trình lãnh đạo, tổ chức thực hiện Cuộc vận động, cấp ủy, chỉ huy, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động 50 các cơ quan, đơn vị cần coi trọng lựa chọn, xây dựng đơn vị điểm, tích cực phát hiện, bồi dưỡng các điển hình tiên tiến, làm cơ sở để đúc rút, phổ biến kinh nghiệm và nhân ra diện rộng. Quá trình tiến hành, chú ý tăng cường đầu tư xây dựng điểm ở những đơn vị có khó khăn, tập trung vào những nội dung trọng tâm của Cuộc vận động, những nội dung mới, khó, mặt yếu, khâu yếu trong công tác kỹ thuật ở đơn vị, v.v. Bên cạnh đó, cần làm tốt công tác sơ kết, tổng kết để kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn, khắc phục những hạn chế, tồn tại cũng như phổ biến, trao đổi, tham quan, học tập kinh nghiệm, không ngừng nâng cao chất lượng thực hiện các mục tiêu Cuộc vận động.

Thực hiện Cuộc vận động 50 là trách nhiệm chính trị, nhiệm vụ quan trọng cả trước mắt và lâu dài. Toàn quân tiếp tục khắc phục khó khăn, tiến hành nhiều biện pháp sáng tạo, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu của Cuộc vận động giai đoạn 2020 - 2025, góp phần xây dựng Quân đội “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thượng tướng BẾ XUÂN TRƯỜNG Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo 50 Bộ Quốc phòng
_______________ 

1 - Sơ kết giai đoạn 2015 - 2020, có 04 tập thể và 04 cá nhân được trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; 07 tập thể, 03 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bộ Quốc phòng tặng Cờ “Đơn vị xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động 50” cho 38 tập thể, tặng Bằng khen cho 101 tập thể và 190 cá nhân.

2 - Năm 1996 đạt 0,9 triệu km an toàn/1vụ A, B; năm 2019 đạt 9,7 triệu km an toàn/1 vụ A, B xe ô tô quân sự, vượt 94% (chỉ tiêu đề ra 05 triệu km/vụ A, B).

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Tạp chí Quốc phòng toàn dân điện tử giới thiệu toàn văn Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 17:37 - 4/03/2021

EUR26,920.8828,327.31

GBP31,278.8532,585.38

USD22,900.0023,110.00

Giá vàng

Cập nhật : 15:53 - 04/03/2021

HCMSJC55.60056.000
Hà NộiSJC55.60056.020
Đà NẵngSJC55.60056.020