Vấn đề chung Những chủ trương công tác lớn

QPTD -Thứ Năm, 02/08/2018, 09:11 (GMT+7)
Tiếp tục xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố vững chắc

Xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vững chắc là chủ trương chiến lược trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Đảng, Nhà nước ta. Vì vậy, cấp ủy, chính quyền các cấp từ Trung ương đến địa phương cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quan trọng này.

Trên cơ sở nhận thức rõ vị trí, vai trò của khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, những năm qua, Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị về nhiệm vụ quan trọng này; trọng tâm là Nghị quyết 28-NQ/TW, ngày 22-9-2008 của Bộ Chính trị, Nghị định 152/2007/NĐ-CP, ngày 10-10-2007 của Chính phủ và sau đó là Nghị định 02/2016/NĐ-CP, ngày 05-01-2016 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 152,… cùng hệ thống các văn bản, hướng dẫn. Đồng thời, chỉ đạo Bộ Quốc phòng, trực tiếp là Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, nhằm xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Thượng tướng Nguyễn Phương Nam động viên các lực lượng tham gia diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Quảng Ninh năm 2017. (Ảnh: qdnd.vn)

Nổi bật là, nhận thức của các cấp, ngành, lực lượng, địa phương và toàn dân về xây dựng khu vực phòng thủ không ngừng được nâng cao; công tác xây dựng các tiềm lực, nhất là tiềm lực chính trị - tinh thần, “thế trận lòng dân” có nhiều chuyển biến tích cực. Việc xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân, trọng tâm là xây dựng thế trận quân sự, an ninh của khu vực phòng thủ được chú trọng, phát triển theo chiều sâu, ngày càng vững chắc. Cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý, điều hành, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể địa phương làm tham mưu theo chức năng và tổ chức thực hiện thường xuyên được coi trọng, vận hành tương đối hiệu quả. Chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang trong khu vực phòng thủ từng bước được nâng lên, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống quốc phòng - an ninh trên địa bàn, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi để các địa phương thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác kiện toàn, đổi mới hoạt động của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo về khu vực phòng thủ các cấp và các bộ, ngành Trung ương có mặt còn hạn chế, thiếu đồng bộ; mức đầu tư ngân sách của một số địa phương cho nhiệm vụ quan trọng này còn thấp, chưa tương xứng với tiềm năng, tốc độ phát triển, điều kiện kinh tế hiện có. Công tác xây dựng lực lượng, nhất là xây dựng lực lượng thường trực, dự bị động viên, dân quân tự vệ và các mặt bảo đảm cho động viên quốc phòng, động viên chiến tranh còn bất cập; việc xử lý tình huống quốc phòng - an ninh ở một số địa bàn còn lúng túng, chưa thực sự hiệu quả, phải dựa vào sự hỗ trợ của quân khu và Bộ, v.v. Trong khi đó, trên từng khu vực, địa bàn, nhất là địa bàn chiến lược trọng điểm, các thế lực thù địch ráo riết đẩy mạnh các hoạt động chống phá bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, hòng gây mất ổn định chính trị bên trong, tạo cớ can thiệp từ bên ngoài, v.v. Tình hình đó đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phải tăng cường đoàn kết, thống nhất; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội gắn với thường xuyên củng cố quốc phòng - an ninh; trong đó, hết sức coi trọng nâng cao chất lượng xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ, với nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt.

Trước hết, cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng các cấp đối với nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ; xác định đây là nội dung quan trọng hàng đầu trong thực hiện nhiệm vụ chiến lược quan trọng này ở từng địa bàn, địa phương và cả nước. Các cơ quan, đơn vị, địa phương, trực tiếp là các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của khu vực phòng thủ, coi đây là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương. Đồng thời, quán triệt, thực hiện nghiêm túc các quan điểm, nguyên tắc, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là nguyên tắc: Đảng lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt đối với sự nghiệp quốc phòng; trong đó, có nhiệm vụ xây dựng, hoạt động khu vực phòng thủ. Trên cơ sở đó, xây dựng, ban hành nghị quyết lãnh đạo của cấp mình về xây dựng khu vực phòng thủ cho từng năm và từng thời kỳ, với nhiều chủ trương, giải pháp, khâu đột phá phù hợp, hiệu quả. Việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng khu vực phòng thủ phải theo hướng: “… vững mạnh toàn diện cả về tiềm lực, lực lượng, thế trận, trên các mặt chính trị, tư tưởng, kinh tế,… quốc phòng, an ninh và đối ngoại; trong đó, phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, xây dựng củng cố quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên; lấy xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, xây dựng xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện làm nền tảng, gắn bó chặt chẽ, liên hoàn với các thành phần, thế trận của khu vực phòng thủ cấp huyện, tỉnh”1. Để thực hiện tốt chủ trương, mục tiêu trên, cùng với xây dựng chương trình hành động bảo đảm khoa học, phù hợp với tính chất, đặc điểm và điều kiện của địa phương, thì yêu cầu đặt ra đối với các tỉnh, thành phố phải tập trung lãnh đạo toàn diện; trong đó, chú trọng vào công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, đầu tư ngân sách xây dựng các hạng mục của khu vực phòng thủ, lực lượng vũ trang, thế trận quân sự, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và kết hợp kinh tế với quốc phòng, v.v. Gắn kết chặt chẽ giữa kiện toàn cấp ủy, tổ chức đảng quân sự các cấp, với bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng cho cấp ủy, bí thư và cán bộ chủ trì các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị thuộc quyền. Chú trọng xây dựng các tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, cơ sở địa phương vững mạnh toàn diện, gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là tư tưởng quân sự, quốc phòng của Người về xây dựng căn cứ địa, khu vực phòng thủ,… tạo chuyển biến mạnh mẽ cho cán bộ, đảng viên và toàn dân cả về nhận thức và hành động trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, coi trọng khâu kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và tổng kết đánh giá thực trạng, vướng mắc, xác định rõ nguyên nhân, biện pháp khắc phục, nhằm nâng cao chất lượng xây dựng khu vực phòng thủ trong điều kiện mới.

Nâng cao hiệu quả vận hành cơ chế của khu vực phòng thủ - khâu then chốt nhằm tạo sức mạnh tổng hợp, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quan trọng này trong tình hình mới. Trong những năm qua, ở hầu hết các địa phương, việc vận hành cơ chế: xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ đặt dưới sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của tỉnh (thành) ủy, sự quản lý, điều hành của chính quyền; cơ quan quân sự phối hợp với cơ quan công an, các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương làm tham mưu và tổ chức thực hiện, về cơ bản đã đi vào nền nếp, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố vững chắc trên từng địa bàn và cả nước. Tuy nhiên, cơ chế phối hợp giữa các cơ quan trong tỉnh (thành phố) với nhau và với cấp trên chưa thực sự tạo được hành lang pháp lý thuận lợi để huy động các nguồn lực cho xây dựng, hoạt động khu vực phòng thủ; việc phát huy vai trò tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của một số sở, ban, ngành chưa thực sự hiệu lực, hiệu quả. Để khắc phục tình trạng này, thời gian tới, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần căn cứ vào các chỉ thị, nghị quyết, nghị định của Trung ương, nhất là Quyết định 168-QĐ/TW, ngày 04-3-2013 của Ban Chấp hành Trung ương về Quy chế phối hợp giữa Tổng cục Chính trị với các cơ quan, tổ chức Trung ương trong xây dựng, hoạt động khu vực phòng thủ, Nghị định 02/2016/NĐ-CP của Chính phủ về khu vực phòng thủ,… để triển khai các biện pháp bảo đảm vận hành cơ chế thông suốt, đồng bộ, nhịp nhàng, hiệu quả. Theo đó, đối với “khâu” lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh (thành) ủy phải được thể hiện bằng các nghị quyết, chỉ thị; việc xây dựng, ban hành nghị quyết về khu vực phòng thủ cần đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cả thời bình cũng như thời chiến và được điều chỉnh, bổ sung kịp thời, phù hợp với những vấn đề thực tiễn đặt ra. Tập trung vận hành thống nhất, hiệu quả cơ chế lãnh đạo theo từng cấp độ, nhất là cơ chế phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo giữa Đảng ủy Quân khu, Đảng ủy Quân sự tỉnh (thành phố) đối với Ban Chỉ đạo khu vực phòng thủ cùng cấp và cụ thể hóa mối quan hệ giữa Đảng ủy Quân khu với các tỉnh (thành) ủy, tỉnh (thành) ủy với cấp ủy, Ban Chỉ huy Quân sự các sở, ban, ngành trực thuộc, các nhà máy, xí nghiệp quốc phòng, đơn vị chủ lực đứng chân trên địa bàn. Trong vận hành “khâu” quản lý, điều hành của chính quyền tỉnh (thành phố), trực tiếp là của Ban Chỉ đạo khu vực phòng thủ phải bằng các chỉ thị, hướng dẫn, văn bản quy phạm pháp luật,… tạo hành lang pháp lý thực hiện thắng lợi mục tiêu, nội dung Nghị quyết của tỉnh (thành) ủy. Cơ quan Quân sự địa phương cần phối hợp chặt chẽ với cơ quan Công an cùng cấp (theo Nghị định 77/2010/NĐ-CP, ngày 12-7-2010 của Chính phủ), cùng các sở, ban, ngành, đoàn thể địa phương tham mưu cho tỉnh (thành) ủy, ủy ban nhân dân tỉnh (thành phố) theo chức năng và trực tiếp tổ chức thực hiện thông qua các chương trình hành động, quy chế, kế hoạch, việc làm cụ thể. Với tư cách là lực lượng nòng cốt, trung tâm phối hợp, hiệp đồng trong xây dựng, hoạt động khu vực phòng thủ tỉnh (thành phố), cơ quan Quân sự và Công an chỉ hướng dẫn, giúp đỡ các sở, ban, ngành, địa phương trong triển khai thực hiện; tuyệt đối không làm thay, dẫn đến thụ động, trông chờ, thiếu chủ động, sáng tạo, hoàn thành nhiệm vụ thấp. Quá trình thực hiện cơ chế, cần tạo được sự đồng tình, ủng hộ cao nhất của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự vào cuộc mạnh mẽ của toàn thể nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng, hoạt động khu vực phòng thủ.

Tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang, trọng tâm là vai trò của Quân đội nhân dân trong xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ. Trên cơ sở bám sát các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, quân khu và điều kiện thực tiễn địa phương, các cơ quan, đơn vị Quân đội cần chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh thông qua việc thẩm định chặt chẽ các dự án đầu tư trên từng khu vực, địa bàn, tạo cơ sở để phát triển vững chắc các tiềm lực của khu vực phòng thủ. Đồng thời, chủ động rà soát lại các quy hoạch, kế hoạch, đẩy nhanh tiến độ triển khai các đề án, dự án khu kinh tế quốc phòng, công trình lưỡng dụng ở các địa bàn trọng điểm; điều chỉnh, chuyển đổi mục đích sử dụng một số đề án không còn phù hợp với thế trận phòng thủ chung và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trên từng hướng chiến lược. Cơ quan quân sự địa phương các cấp - bộ phận Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng khu vực phòng thủ - cần tập trung tham mưu và tổ chức thực hiện có hiệu quả việc xây dựng thế trận quân sự gắn với thế trận hậu cần khu vực phòng thủ theo hướng: cơ bản, hệ thống, liên hoàn, có trọng điểm, có chiều sâu, từng bước vững chắc, phù hợp với nghệ thuật tác chiến của bộ đội địa phương và lực lượng chủ lực cơ động đứng chân trên địa bàn. Quá trình xây dựng, cần thực hiện đúng quy trình, từ khâu khảo sát, quy hoạch, lập dự án, thiết kế, thẩm định, phê duyệt đến triển khai thực hiện, giám sát, kiểm tra, nghiệm thu đưa vào hoạt động từng hạng mục công trình và ngụy trang giữ bí mật, phục vụ nhiệm vụ cả trước mắt cũng như lâu dài. Để khắc phục việc ngân sách chưa thể bảo đảm ngay một lúc, các địa phương cần ưu tiên đầu tư xây dựng những công trình thiết yếu, quan trọng trước, như: Sở chỉ huy, căn cứ chiến đấu, khu vực phòng thủ then chốt,… từng bước hoàn thiện các công trình còn lại theo kế hoạch, lộ trình đã xác định. Ngoài ra, cơ quan quân sự các tỉnh, thành phố cần chủ động khảo sát, xây dựng kế hoạch động viên quốc phòng, kế hoạch bảo đảm nhu cầu quốc phòng năm đầu chiến tranh của từng địa phương,... để đưa vào diễn tập, kiểm nghiệm, bổ sung, hoàn thiện.

Cùng với đó, căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng địa bàn, các quân khu cần phối hợp, hướng dẫn cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh về mọi mặt, thực sự là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân. Chú trọng đổi mới nội dung, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập khu vực phòng thủ các cấp; tập trung diễn tập các trạng thái khẩn cấp về quốc phòng, động viên quốc phòng, thiết quân luật, chống khủng bố, đánh chiếm lại mục tiêu, giải thoát con tin trong chống bạo loạn lật đổ, v.v. Gắn kết chặt chẽ giữa diễn tập phòng thủ dân sự, phòng, chống cháy, nổ, cứu hộ, cứu nạn với diễn tập tác chiến khu vực phòng thủ cấp tỉnh, thành phố cũng như với cấp chiến dịch, chiến lược trên từng hướng, địa bàn nhằm nâng cao khả năng phối hợp giữa các lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và xử trí các tình huống có thể xảy ra. Trên cơ sở đó, điều chỉnh phương án phòng thủ dân sự, quyết tâm tác chiến phòng thủ tỉnh, thành phố, quân khu cho phù hợp với yêu cầu xây dựng, bảo vệ địa bàn.

Xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố ngày càng vững chắc là chủ trương chiến lược và là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị; trong đó, lực lượng vũ trang nhân dân giữ vai trò nòng cốt. Vì thế, cùng với phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, địa phương từ Trung ương đến cơ sở, các cơ quan, đơn vị toàn quân cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu, phát triển lý luận, làm cơ sở để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quan trọng này trong tình hình mới.

Thượng tướng NGUYỄN PHƯƠNG NAM, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam
________________

1 - Nghị quyết 28-NQ/TW, ngày 22-9-2008 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”.

Ý kiến bạn đọc (0)

Chủ động, sáng tạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng XII
Hội nghị Ngoại giao lần thứ 30 và Hội nghị Ngoại vụ lần thứ 19 diễn ra tại Hà Nội từ ngày 12 đến 17-8. Nhân dịp này, Tạp Chí Quốc phòng toàn dân trân trọng giới thiệu bài viết của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh về “Ngoại giao Việt Nam: Chủ động, sáng tạo, hiệu quả thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII.”...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 12:20 - 22/07/2019

EUR25954.6726814.57

GBP28781.8329242.68

USD2319023310

Giá vàng

Thời tiết