Vấn đề chung Những chủ trương công tác lớn

QPTD -Thứ Hai, 14/01/2019, 08:18 (GMT+7)
Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên huấn trong tình hình mới

Năm 2018, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trực tiếp là Tổng cục Chính trị, cùng sự chủ động, nhạy bén của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị các cấp, công tác tuyên huấn trong toàn quân được triển khai toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, góp phần quan trọng xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

Nổi bật là, các đơn vị trong toàn quân tổ chức nghiêm túc việc quán triệt, học tập và thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, đề án, quy chế, hướng dẫn của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, gắn với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; trọng tâm là các Nghị quyết Trung ương 6, 7, 8 (khóa XII), tư duy mới về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, v.v. Nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục: chính trị, truyền thống, tuyên truyền, phổ biến pháp luật được chú trọng đổi mới toàn diện, đồng bộ, sát với từng đối tượng, đạt hiệu quả thiết thực. Toàn quân tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII), Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; tổ chức sưu tầm, tuyên truyền sáng tạo, sâu rộng “Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa” trong toàn quân. Lực lượng đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, nhất là Ban Chỉ đạo và lực lượng chuyên sâu các cấp thường xuyên được củng cố, kiện toàn, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, hoạt động có nền nếp, hiệu quả. Chủ động, tích cực nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin trong đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”, kịp thời phản bác quan điểm sai trái, xuyên tạc, thông tin xấu độc, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, nhất là trên không gian mạng, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, xây dựng niềm tin, ý thức trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ toàn quân.

Ngành Tuyên huấn luôn chủ động phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, lực lượng trong và ngoài Quân đội, từ Trung ương đến địa phương tuyên truyền sâu rộng nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng; tình hình phát triển kinh tế, xã hội của đất nước; công tác phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai; chủ động tham mưu, đề xuất, định hướng thông tin trước các vấn đề nhạy cảm, phức tạp mới nảy sinh,… góp phần tăng cường sự đồng thuận trong xã hội. Đặc biệt, báo chí Quân đội luôn tích cực, đi đầu trong đấu tranh phản bác luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, thực sự là vũ khí sắc bén đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận, góp phần giáo dục, định hướng tư tưởng, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân.

Cấp ủy, người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị các đơn vị luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nhiều hoạt động thi đua sôi nổi, sáng tạo; nhiều mô hình tiêu biểu, nhân tố mới, cách làm hay được giới thiệu để cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị học tập và nhân rộng. Công tác thi đua, khen thưởng, phong trào Thi đua Quyết thắng ở các cơ quan, đơn vị luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, thực tiễn, có nhiều đổi mới, gắn với các cuộc vận động, các phong trào của Trung ương và địa phương, nhất là đợt thi đua đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc, tạo động lực mạnh mẽ, thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ toàn quân phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hoạt động văn hóa, văn học, nghệ thuật chuyên nghiệp và phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng được đẩy mạnh. Các thiết chế văn hóa ở cơ sở được củng cố, phát huy, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho bộ đội và nhân dân. Nhờ đó, trước những diễn biến phức tạp của tình hình, trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội được giữ vững và tăng cường; cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, thống nhất ý chí, hành động; có tinh thần cảnh giác, trách nhiệm chính trị cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, công tác quản lý tư tưởng, kỷ luật, quản lý tình hình nội bộ ở một số đơn vị cơ sở chưa tốt, còn để xảy ra vi phạm kỷ luật, pháp luật, có vụ việc phức tạp, làm ảnh hưởng đến bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”; chưa có nhiều chủ trương, giải pháp mang tính đột phá để chuyển hóa mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động; khắc phục khâu yếu, mặt yếu thiếu tính quyết liệt, đồng bộ, còn biểu hiện chạy theo thành tích.

Năm 2019 là năm quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến việc hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2015 - 2020; chuẩn bị đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và Đại hội XIII của Đảng; năm diễn ra nhiều hoạt động kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước, Quân đội. Tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó dự báo. Trong nước, bên cạnh những thuận lợi là cơ bản, vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Quân đội tiếp tục triển khai các nghị quyết, chiến lược, đề án quan trọng của Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc; thực hiện điều chỉnh tổ chức lực lượng; cơ cấu lại, đổi mới, sắp xếp doanh nghiệp, v.v. Tình hình đó tác động không nhỏ đến các mặt công tác của toàn quân.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị nói chung, công tác tuyên huấn nói riêng, ngành Tuyên huấn toàn quân cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 23-CT/TW, ngày 09-02-2018 của Ban Bí thư; tổ chức học tập, quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Trung ương, Quân ủy Trung ương, nhất là các nghị quyết, chiến lược, đề án quan trọng của Đảng, Nhà nước, Quân đội về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Nắm, quản lý và dự báo chính xác tình hình tư tưởng; nhạy bén trong tham mưu, định hướng, giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề mới nảy sinh. Không ngừng xây dựng, bồi đắp cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Hai là, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Lãnh đạo, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp tiếp tục đổi mới hình thức, biện pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền “Lời Bác Hồ dạy”; trong đó, chú trọng vai trò nêu gương của cán bộ chủ trì làm theo Bác. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”; tiến hành đồng bộ các giải pháp giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là trước yêu cầu điều chỉnh tổ chức lực lượng và cơ cấu lại doanh nghiệp Quân đội. Trong quá trình tổ chức thực hiện, các đơn vị cần tập trung giáo dục cho bộ đội nhận thức sâu sắc nhiệm vụ của Quân đội, đơn vị; hiểu và phân biệt rõ đối tượng, đối tác; đặc biệt là nhận diện âm mưu, thủ đoạn mới của các thế lực thù địch, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Ba là, tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn của dân tộc, đất nước, Quân đội. Trọng tâm là: kỷ niệm 40 năm chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Cam-pu-chia đánh đổ chế độ diệt chủng; 40 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc; 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân, 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng; 60 năm Ngày mở đường Trường Sơn - Hồ Chí Minh; 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; 30 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân, 75 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, bảo đảm trang trọng, thiết thực, an toàn, có ý nghĩa giáo dục sâu sắc. Trong thực hiện, các cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành của Trung ương và địa phương, bảo đảm đúng với kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương; các kế hoạch, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị về tổ chức các hoạt động kỷ niệm trong năm 2019. Trên cơ sở nắm chắc chức năng, nhiệm vụ, đề cao trách nhiệm trong tổ chức thực hiện, đảm bảo hiệu quả, có ý nghĩa thiết thực.

Bốn là, tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án Quân đội phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trong tình hình mới. Tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt Nghị quyết 35-NQ/TW, ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Ban Chỉ đạo và lực lượng chuyên sâu trong đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa” Quân đội, nhất là trên không gian mạng. Phát huy vai trò nòng cốt, Ban Chỉ đạo và lực lượng chuyên sâu cần chủ động, nhạy bén, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy các cấp những giải pháp thiết thực, hiệu quả; tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; kịp thời phản bác quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc trên không gian mạng, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội. Các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm Quy chế phát ngôn của Bộ quốc phòng; công tác thông tin, tuyên truyền báo chí giữ vững tôn chỉ, mục đích, kịp thời định hướng tư tưởng, dư luận trong cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trước những sự kiện chính trị quan trọng, nhạy cảm, phức tạp. Thực hiện nghiêm thông tư quy định công tác quản lý báo chí trong Bộ Quốc phòng, Chỉ thị của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác báo chí, xuất bản trong Quân đội, Kế hoạch thực hiện Đề án “Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025” trong Quân đội.

Năm là, tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về công tác thi đua, khen thưởng, nhất là Chỉ thị 34-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 507-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong Quân đội nhân dân Việt Nam”, gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức thực hiện phong trào Thi đua Quyết thắng và công tác thi đua, khen thưởng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị. Tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua năm 2019 với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, nêu gương, quyết thắng” và 02 đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; 30 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Đồng thời, thực hiện tốt Thông tư 151/2018/TT-BQP, ngày 12-10-2018 của Bộ Quốc phòng quy định chi tiết và hướng dẫn thi đua, khen thưởng trong Quân đội nhân dân Việt Nam; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tấm gương điển hình tiên tiến trong huấn luyện, chiến đấu, lao động sản xuất, học tập và công tác, v.v.

Sáu là, đẩy mạnh hoạt động văn hóa, văn nghệ theo tinh thần Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị, thực hiện nghiêm Chỉ thị 355-CT/QUTW của Quân ủy Trung ương về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác văn hóa, văn học, nghệ thuật trong Quân đội giai đoạn hiện nay” và Chỉ thị “Xây dựng môi tr­­ường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong Quân đội”, gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa trong Quân đội. Lãnh đạo, chỉ huy các cấp tiếp tục chăm lo, quan tâm đảm bảo tốt đời sống văn hóa - tinh thần cho bộ đội theo Thông tư 104/2014/TT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; thường xuyên rà soát, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa phục vụ sinh hoạt, học tập, công tác của bộ đội.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác tuyên huấn năm 2019 và những năm tiếp theo, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị các đơn vị cần phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, lực lượng; kết hợp các hình thức, phương pháp phong phú, đa dạng của công tác tư tưởng, văn hóa; làm tốt công tác phối hợp, hiệp đồng với các cơ quan chức năng trong và ngoài Quân đội. Đồng thời, quan tâm xây dựng cơ quan tuyên huấn và đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên huấn giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, tham mưu đúng, trúng, tổ chức hiệp đồng chặt chẽ, xây dựng, triển khai kế hoạch bảo đảm khoa học, chú trọng việc kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết theo đúng quy định, góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng NGUYỄN VĂN ĐỨC, Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị

Ý kiến bạn đọc (0)

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Tạp chí Quốc phòng toàn dân điện tử giới thiệu toàn văn Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 15:36 - 8/03/2021

EUR26,555.8527,943.19

GBP31,036.5432,332.91

USD22,930.0023,140.00

Giá vàng

Cập nhật : 15:34 - 08/03/2021

HCMSJC55.10055.500
Hà NộiSJC55.10055.520
Đà NẵngSJC55.10055.520