Vấn đề chung Những chủ trương công tác lớn

QPTD -Thứ Tư, 13/01/2016, 16:06 (GMT+7)
Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong Quân đội

Phổ biến, giáo dục pháp luật là công tác thường xuyên, quan trọng đối với toàn quân, nhằm trang bị kiến thức và nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước của cán bộ, chiến sĩ. Trước yêu cầu cao của sự nghiệp xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc, công tác này cần tiếp tục được coi trọng đổi mới, nâng cao chất lượng.
 

Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Bộ Tổng Tham mưu tổng kết
công tác năm 2015 (Ảnh: bqp.vn)

Năm 2015, sự nghiệp xây dựng Quân đội, tăng cường quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc đứng trước cả thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức, nhất là yêu cầu nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, trình độ chính quy, ý thức tổ chức kỷ luật và xây dựng đời sống văn hóa pháp luật. Trong bối cảnh đó, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật lại càng quan trọng, có nhiều vấn đề mới đặt ra, với yêu cầu ngày càng cao hơn. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của cấp ủy, chỉ huy các cấp, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được thực hiện nghiêm túc, nền nếp, có nhiều đổi mới, sáng tạo, đạt hiệu quả thiết thực, góp phần trang bị cho cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức quốc phòng, người lao động kiến thức cơ bản về pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và các quy định về bảo đảm an toàn giao thông, an toàn lao động,… tạo cơ sở cho quá trình phấn đấu, rèn luyện, công tác và giải quyết các mối quan hệ. Qua đó, từng bước đưa văn hóa pháp luật vào đời sống bộ đội, tạo môi trường pháp lý lành mạnh trong các cơ quan, đơn vị.

Điểm nổi bật là, hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp đã làm tốt công tác tham mưu, hướng dẫn, giúp Thủ trưởng Bộ Quốc phòng và lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị triển khai đầy đủ các chương trình, đề án, kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tạo sự thống nhất tổ chức thực hiện trong toàn quân. Đội ngũ cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được quan tâm bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao năng lực thực tiễn và nghiệp vụ chuyên môn. Nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật được lựa chọn phù hợp với những vấn đề thời sự của đất nước, đặc điểm từng đối tượng, địa bàn, tình hình nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị; gắn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật với quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đồng thời, triển khai thực hiện nghiêm túc các chuyên đề phổ biến, giáo dục pháp luật do Bộ ban hành1; chú trọng phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng đặc thù và nâng cao chất lượng công tác này trong các học viện, nhà trường Quân đội. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên được các cơ quan quân sự địa phương thực hiện với chất lượng, hiệu quả ngày càng cao, gắn với học tập chính trị, huấn luyện quân sự, giáo dục quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ, v.v. Hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật có sự đổi mới, phù hợp với đặc điểm đơn vị và đối tượng. Triển khai thực hiện nghiêm túc “Ngày Pháp luật”, xây dựng “Tủ sách pháp luật”, từng bước đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật của bộ đội. Các mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật đã được khẳng định trong thực tiễn những năm trước đây, như: “Tổ tư vấn tâm lý, pháp lý quân nhân”; “Mỗi ngày một câu hỏi pháp luật”, “Mỗi tuần học một điều luật”; thi tìm hiểu pháp luật trên mạng viễn thông; phát hành bộ tài liệu về kỹ năng sống; ngân hàng câu hỏi pháp luật; sân khấu hóa “Ngày Pháp luật”; lồng ghép phổ biến, giáo dục pháp luật với biểu diễn văn nghệ; thi tìm hiểu pháp luật; “Đề án Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013 - 2016”,… tiếp tục phát huy trong điều kiện mới, với cách làm mới, làm phong phú thêm nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng, có sức hấp dẫn, thu hút, cổ vũ mọi người tích cực tham gia. Nhờ đó, lượng thông tin pháp luật đến với bộ đội và nhân dân ngày càng phong phú, đa dạng, hấp dẫn, góp phần điều chỉnh nhận thức, hành vi của cán bộ, chiến sĩ đối với pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và các quy định, làm cho tình hình vi phạm kỷ luật của các cơ quan, đơn vị có chiều hướng giảm.

Tuy nhiên, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật còn một số hạn chế cần khắc phục. Một số cấp ủy, người chỉ huy chưa quan tâm đúng mức đến công tác này, còn có biểu hiện coi đó là của hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật, cơ quan chuyên môn; chưa chủ động dự báo những vấn đề liên quan đến kỷ luật, phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm. Hoạt động của một số hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật chưa đều, thiếu chủ động trong công tác tham mưu, tư vấn, hướng dẫn; sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có lúc, có nơi thiếu chặt chẽ. Việc lồng ghép nội dung hoạt động bổ trợ phổ biến, giáo dục pháp luật ở một số đơn vị chưa rõ nét, thiếu sáng tạo; nội dung, biện pháp chưa sát với đặc điểm, nhiệm vụ. Ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến, giáo dục pháp luật chưa được phát huy nhiều. Nhận thức của một số cán bộ, chiến sĩ về pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và bản lĩnh cuộc sống, quan hệ giao tiếp, ứng xử chưa tốt, dẫn đến vi phạm kỷ luật, pháp luật và các quy định về bảo đảm an toàn giao thông. Công tác kiểm tra, đôn đốc chưa thường xuyên, kịp thời. Những khuyết điểm, hạn chế trên có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, song nguyên nhân chủ quan là chính. Vì vậy, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cần nhận thức đúng thực trạng để có quyết tâm và giải pháp khắc phục, đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật vào nền nếp, đạt mục đích, yêu cầu đề ra.

Thời gian tới, cần tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; trong đó, tập trung thực hiện tốt một số giải pháp chủ yếu sau đây:

Một là, phát huy hơn nữa vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên và người chỉ huy là yếu tố quyết định đảm bảo cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đạt hiệu quả thiết thực. Bởi vậy, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cần bám sát tình hình, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng để có chủ trương, biện pháp lãnh đạo tổ chức thực hiện toàn diện, đồng bộ, hiệu quả;  đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật vào nghị quyết lãnh đạo của cấp ủy, chương trình, kế hoạch công tác của chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy và các tổ chức quần chúng. Phát huy vai trò của cấp ủy viên phụ trách công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong chỉ đạo, theo dõi, bám nắm đơn vị và chịu trách nhiệm về kết quả tổ chức thực hiện. Cấp ủy, chỉ huy các cấp cần nghiên cứu, nắm vững pháp luật, điều lệ, điều lệnh của Quân đội, tình hình chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức đầy đủ về vị trí, ý nghĩa, vai trò của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đối với xây dựng và thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Trên cơ sở nghị quyết lãnh đạo của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy cụ thể hóa thành kế hoạch, chương trình, phối hợp tổ chức thực hiện; lồng ghép nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật với công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, duy trì nền nếp, chế độ, xử lý kiên quyết mọi hành vi vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và quy định của đơn vị. Trong quá trình thực hiện, phải đổi mới phong cách lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng sâu sát cơ sở, bám nắm nhu cầu bộ đội, tình hình chấp hành kỷ luật của đơn vị để triển khai thực hiện chương trình, đề án, kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đúng tiến độ, đảm bảo linh hoạt, sinh động, phong phú, hiệu quả.

Hai là, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp. Trước mắt, các cơ quan, đơn vị cần tập trung củng cố, kiện toàn hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cả về cơ cấu, nhân sự, thành phần, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, có chất lượng; hoàn thiện thể chế, quy chế hoạt động, kế hoạch công tác của hội đồng. Đồng thời, tiến hành rà soát, đánh giá chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật của đơn vị, làm cơ sở để xây dựng, bồi dưỡng, phát huy vai trò của đội ngũ này trong thực hiện nhiệm vụ. Cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phải được lựa chọn kỹ cả về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, kiến thức pháp luật, khả năng truyền đạt, ý thức tổ chức kỷ luật và có sức cảm hóa, thu phục người nghe. Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp cần bám sát chức năng, nhiệm vụ, tăng cường theo dõi, đôn đốc thực hiện chương trình, đề án phổ biến, giáo dục pháp luật đã được xác định; kịp thời phát hiện những vấn đề vướng mắc, những nơi làm chưa tốt để chấn chỉnh, rút kinh nghiệm. Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Bộ Quốc phòng cần tham mưu, tư vấn cho Thủ trưởng Bộ Quốc phòng làm tốt công tác quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật; đề xuất nội dung, hình thức, biện pháp triển khai tuyên truyền các đề án, các luật đã được thông qua và tiếp tục theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đúng tiến độ, hiệu quả. Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cơ quan, đơn vị làm tốt việc tham mưu, tư vấn, đề xuất nội dung, hình thức, biện pháp quản lý, chỉ đạo, điều hành công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hướng dẫn, tư vấn thực hiện Ngày Pháp luật trong Quân đội, Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hằng năm (ngày 09-11) bằng nhiều nội dung, hình thức phong phú, sáng tạo, phù hợp với đặc thù Quân đội. Phát huy vai trò nòng cốt trong phối hợp với các cơ quan chức năng đảm bảo cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được thực hiện một cách toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm; tăng cường chấn chỉnh khâu yếu, mặt yếu, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động.

Ba là, tích cực đổi mới nội dung, hình thức công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Việc đổi mới phải xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm, tình hình, nhận thức của các đối tượng trong đơn vị và mục đích, yêu cầu mà công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đề ra, phù hợp với sự phát triển của sự nghiệp xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Về nội dung, cần bám sát các chuyên đề phổ biến, giáo dục pháp luật của trên, cụ thể hóa sao cho sát với đặc điểm của đơn vị và từng đối tượng. Đối với sĩ quan, học viên trong các học viện, nhà trường Quân đội cần được trang bị kiến thức lý luận chung về nhà nước và pháp luật; pháp luật về quốc phòng, an ninh, kinh tế, hành chính và các văn bản pháp luật liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực, địa bàn công tác. Các nhóm đối tượng khác được phổ biến, giáo dục các quy định của pháp luật về quân sự, quốc phòng, các văn bản pháp luật thuộc chuyên ngành công tác và liên quan đến cuộc sống, sinh hoạt của bộ đội. Đồng thời, các đơn vị cần tích cực tham gia phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho nhân dân trên địa bàn đóng quân, nhất là trên vùng biên giới, biển, đảo, v.v. Coi trọng công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, xác định mặt làm được, chưa làm được, tìm cách làm hay, nhân tố mới để xây dựng và nhân rộng. Về hình thức, tiếp tục phát huy hiệu quả các mô hình, cách làm đã được khẳng định; đồng thời, bám sát thực tiễn sinh động trong môi trường Quân đội để bổ sung, làm phong phú thêm nội dung, hình thức, biện pháp phù hợp với nhu cầu pháp luật của bộ đội và tính chất, nhiệm vụ của đơn vị. Sử dụng có hiệu quả Tủ sách, Ngăn sách pháp luật, không ngừng cập nhật nội dung mới, phong phú, có tính giáo dục cao. Bên cạnh chương trình, đề án giáo dục chung, các đơn vị cần tăng cường giáo dục bổ trợ và các hoạt động giao lưu, văn hóa, văn nghệ, thi tìm hiểu pháp luật,... bằng nhiều cách làm sáng tạo, đa dạng, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tham gia.

Bốn là, phát huy sức mạnh tổng hợp trong triển khai tổ chức thực hiện. Để công tác phổ biến, giáo dục pháp luật mang lại hiệu quả thiết thực, cần có sự vào cuộc của các tổ chức, lực lượng, phương tiện, tạo môi trường thuận lợi đưa văn hóa pháp luật vào cuộc sống hằng ngày của cơ quan, đơn vị. Theo đó, các học viện, nhà trường Quân đội cần nâng cao chất lượng dạy, học môn Nhà nước và Pháp luật, coi đó là một trong những môn học cơ bản trong chương trình đào tạo cho các đối tượng. Các cơ quan báo chí Quân đội đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, duy trì chuyên trang, chuyên mục, tăng dung lượng, thời lượng phát sóng về tuyên truyền, phổ biến pháp luật; tăng cường thông tin về hoạt động xây dựng và thực hiện pháp luật, các điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt” trong chấp hành pháp luật. Đồng thời, nâng cao năng lực thực thi pháp luật, duy trì nền nếp chính quy; giải quyết hài hòa các mối quan hệ; phối hợp với địa phương nơi đóng quân, gia đình trong việc giáo dục pháp luật cho quân nhân. Mặt khác, phải tạo điều kiện về kinh phí, vật chất, phương tiện hoạt động; chăm lo bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần, động viên cán bộ, chiến sĩ tự giác phấn đấu, rèn luyện theo các chuẩn mực pháp luật đề ra.

Đổi mới là yêu cầu cấp thiết để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong Quân đội. Thực hiện tốt điều đó sẽ góp phần điều chỉnh nhận thức, hành vi pháp luật của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, xây dựng Quân đội chính quy, kỷ cương, kỷ luật, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao .

Thượng tướng NGUYỄN THÀNH CUNG, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp, phổ biến, giáo dục pháp luật Bộ Quốc phòng
__________________________

1 - Các chuyên đề phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015: 1. “Nội dung cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam năm 2014”; 2. “Quán triệt và thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; 3. “Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và một số quy định về xử phạt vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực Bộ Quốc phòng quản lý”; 4. “Nội dung cơ bản của Luật Hôn nhân và gia đình”; 5. “Quán triệt và triển khai thực hiện Luật Cư trú trong Quân đội nhân dân Việt Nam”; 6. “Nội dung cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bảo hiểm y tế và việc triển khai thi hành Luật trong Quân đội”.

Ý kiến bạn đọc (0)

Nắm vững quan điểm của Đảng, Quân đội chủ động, tích cực tham gia sản xuất, xây dựng kinh tế, phát triển đất nước
Tham gia lao động sản xuất, xây dựng kinh tế, phát triển đất nước là một chức năng cơ bản, thể hiện sâu sắc bản chất, truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam. Hơn 70 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cùng với hoàn thành tốt chức năng của “đội quân chiến đấu, đội quân công tác”,...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 22:28 - 20/05/2018

EUR26655.9726974.6

GBP30370.730857.53

USD2274522815

Giá vàng

Cập nhật : 09:16 - 19/05/2018

HCMSJC36.55036.750
Hà NộiSJC36.55036.770
Đà NẵngSJC36.55036.770

Thời tiết