Vấn đề chung Những chủ trương công tác lớn

QPTD -Thứ Sáu, 17/01/2020, 16:05 (GMT+7)
Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng trong Quân đội

Quán triệt, thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW, ngày 07-4-2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”, công tác thi đua, khen thưởng trong Quân đội luôn được triển khai toàn diện, đồng bộ, đổi mới và phát triển sâu rộng, tạo động lực to lớn cổ vũ cán bộ, chiến sĩ vượt qua khó khăn, thử thách, vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Phát huy kết quả đạt được, các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quan trọng này, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2014-2019 của Bệnh viện Quân y 175. Ảnh: qdnd

Quán triệt sâu sắc các quan điểm, nghị quyết của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua, khen thưởng, nhất là Chỉ thị 34-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI), Thường vụ Quân ủy Trung ương đã ban hành Chỉ thị 507-CT/QUTW, ngày 28-7-2014 “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong Quân đội nhân dân Việt Nam”. Trên cơ sở đó, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị đã lãnh đạo, chỉ đạo ban hành các chỉ thị, thông tư, hướng dẫn làm cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất trong toàn quân. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã lãnh đạo, cụ thể hóa các chủ trương, biện pháp trong nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ hằng năm, quý, tháng phù hợp, hiệu quả. Các cấp làm tốt công tác kiện toàn, ban hành các quy chế, kế hoạch, hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng sát với đặc điểm, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên tuyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ về công tác thi đua, khen thưởng; trách nhiệm của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, vai trò tham mưu của cơ quan chức năng và hội đồng thi đua - khen thưởng các cấp được đề cao; chế độ kiểm tra, sơ kết, tổng kết được duy trì nghiêm túc. Nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức thi đua, nhất là các đợt thi đua cao điểm, đột kích được tiến hành sáng tạo, đổi mới, đảm bảo đồng bộ, thống nhất, khắc phục được sự trùng lắp trong phát động, tổ chức thi đua; các đợt thi đua có chủ đề, tên gọi dễ nhớ, dễ thực hiện, với tiêu chí cụ thể, thiết thực, hướng về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị, trọng tâm, đột xuất, giải quyết khâu yếu, mặt yếu và thực hiện “Ba khâu đột phá” theo Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ Quân đội.

Phong trào Thi đua Quyết thắng được đẩy mạnh, diễn ra sôi nổi, liên tục, rộng khắp, gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và phong trào Thi đua yêu nước, các cuộc vận động của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành và địa phương. Công tác xây dựng, nhân điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt” được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và các cơ quan, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện hiệu quả, có bước phát triển mới cả diện rộng và chiều sâu; trong đó, chú trọng cả bốn khâu: phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến. Thông qua thực tiễn tổ chức phong trào, toàn quân đã xuất hiện ngày càng nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo, góp phần nâng cao hiệu quả trên tất các mặt công tác, các lĩnh vực hoạt động của các cấp, các ngành, các tổ chức. Việc tuyên truyền, tôn vinh, nhân rộng điển hình tiên tiến được tiến hành nền nếp, với nhiều hình thức phong phú, tạo ấn tượng và sự lan tỏa sâu rộng trong toàn quân và xã hội. Công tác khen thưởng được thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, ngày càng chính quy, thống nhất và gắn kết chặt chẽ với công tác thi đua, công tác cán bộ; chú trọng khen thưởng đối với tập thể nhỏ, cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ, người lao động ở đơn vị cơ sở, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo và vùng dân tộc thiểu số; khen thưởng thành tích xuất sắc, đột xuất. Đồng thời, kết hợp chặt chẽ giữa khen thưởng của phong trào thi đua với khen thưởng của tổ chức đảng, đảng viên, tổ chức quần chúng, các phong trào, các cuộc vận động chuyên ngành và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Đã tập trung giải quyết về cơ bản các tồn đọng khen thưởng thành tích trong các cuộc kháng chiến và khen thưởng niên hạn, khen thưởng đối với cán bộ chỉ huy, quản lý có quá trình cống hiến trong Quân đội1. Qua đó, tạo động lực mạnh mẽ, phong trào hành động sôi nổi, rộng khắp, cổ vũ cán bộ, chiến sĩ, cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội. Thông qua phong trào thi đua, rèn luyện cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, không sợ gian khổ, hy sinh, tiêu biểu đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII); ngăn chặn có hiệu quả những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, cán bộ, chiến sĩ luôn tin tưởng, trung thành tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ; là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố, tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn, giúp nhân dân xóa đói giảm nghèo. Qua đó, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ vững môi trường hòa bình để phát triển đất nước.

Bên cạnh kết quả nổi bật, việc đổi mới công tác thi đua, khen thưởng có mặt còn hạn chế; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy, tổ chức đảng, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị có mặt chưa đúng mức; phong trào thi đua có đơn vị phát triển chưa đều, thiếu chiều sâu, chưa thực sự đồng bộ, vững chắc, nhất là trong chấp hành kỷ luật, bảo đảm an toàn; chưa có nhiều điển hình tiên tiến có phạm vi lan tỏa sâu rộng trong toàn quân, toàn quốc. Việc khen thưởng có biểu hiện chưa cân đối, chạy theo số lượng, v.v.

Những năm tới, tình hình thế giới, khu vực, nhất là tình hình tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông diễn biến phức tạp, khó dự báo. Các thế lực thù địch đẩy mạnh hoạt động “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ, “phi chính trị hóa” Quân đội, nhất là thời điểm trước, trong, sau Đại hội XIII của Đảng. Nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc đặt ra yêu cầu ngày càng cao. Quân đội đang trong quá trình điều chỉnh tổ chức lực lượng, cơ cấu, đổi mới, sắp xếp doanh nghiệp; các tiêu cực, tệ nạn xã hội đã và đang tác động đến tư tưởng, đời sống một bộ phận cán bộ, chiến sĩ, người lao động, v.v. Tình hình đó đặt ra và đòi hỏi cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng; bám sát tình hình nhiệm vụ, cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ nỗ lực khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao; trong đó, tập trung thực hiện tốt một số nội dung, giải pháp sau:

Một là, tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị về công tác thi đua, khen thưởng. Các cơ quan, đơn vị, trước hết là cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy các cấp tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả Chỉ thị 34-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; Chỉ thị 507-CT/QUTW, ngày 28-7-2014 của Thường vụ Quân ủy Trung ương “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong Quân đội nhân dân Việt Nam”; Kế hoạch 510/KH-CT, ngày 22-4-2011 của Tổng cục Chính trị “Về xây dựng và nhân điển hình tiên tiến trong Quân đội”; Kế hoạch 471/KH-CT, ngày 27-3-2017 của Tổng cục Chính trị “Về tuyên truyền các phong trào thi đua, điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng”,… đảm bảo cho công tác thi đua, khen thưởng đi đúng hướng và mang lại hiệu quả thiết thực. Đồng thời, đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ, trước hết là cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy các cấp về công tác thi đua, khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng; làm cho thi đua trở thành việc làm thường xuyên của mỗi người, mỗi tổ chức với năng suất, chất lượng, hiệu quả cao nhất. Qua đó, làm cho thi đua, khen thưởng thực sự trở thành biện pháp công tác đảng, công tác chính trị, nghệ thuật vận động, tổ chức phong trào hành động cách mạng, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, lực lượng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, xây dựng nền quốc phong toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Hai là, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng - yếu tố quyết định đến chất lượng, hiệu quả công tác này. Để thực hiện tốt, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp phải căn cứ vào chỉ thị, kế hoạch thi đua của trên và đặc điểm, nhiệm vụ của đơn vị để định ra chủ trương, nội dung, biện pháp lãnh đạo phong trào thi đua phù hợp. Đề cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng; có phương pháp, tác phong công tác khoa học, nói đi đôi với làm, “phát” đi đôi với “động”, đi đầu, gương mẫu trong thực hiện; phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, lực lượng trong tổ chức phong trào thi đua của đơn vị. Mỗi cán bộ, đảng viên phải là những hạt nhân gương mẫu, là đầu tàu để cổ vũ, động viên, dẫn dắt cán bộ, chiến sĩ tham gia phong trào thi đua. Phát huy sức mạnh của các cơ quan, nhất là cơ quan chính trị, hội đồng (tổ) thi đua - khen thưởng các cấp trong tham mưu tư vấn, hướng dẫn tổ chức thực hiện và kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả công tác thi đua, khen thưởng, bảo đảm đúng, trúng, hiệu quả; đề cao trách nhiệm của hội đồng quân nhân và các tổ chức quần chúng trong tổ chức thi đua và xem xét khen thưởng các cá nhân, tập thể, bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình, đúng người, đúng thành tích.

Ba là, tích cực đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức phong trào thi đua. Về nội dung, phong trào Thi đua Quyết thắng phải hướng về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị, tập trung vào việc khó, việc mới, khắc phục khâu yếu, mặt yếu để xác định nội dung, chỉ tiêu thi đua phù hợp, sát tình hình thực tiễn thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, góp phần thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ chung của cơ quan, đơn vị và toàn quân; gắn phong trào Thi đua Quyết thắng với các phong trào, cuộc vận động, nhất là Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, v.v. Về hình thức, phương pháp, phong trào thi đua phải được duy trì thường xuyên, trở thành nếp sống đẹp trong các cơ quan, đơn vị và mỗi quân nhân; kết hợp chặt chẽ phong trào Thi đua Quyết thắng với phong trào Thi đua yêu nước của các cấp, các ngành, các địa phương trong và ngoài Quân đội; giữa thi đua thường xuyên với thi đua đột kích, thi đua cao điểm, nhằm duy trì, thúc đẩy phong trào thi đua phát triển toàn diện, tạo ra những đỉnh cao mới thực hiện dứt điểm một số chỉ tiêu, định mức thi đua quan trọng, làm cơ sở thực hiện toàn bộ các chỉ tiêu đã xác định. Việc phát động thi đua phải được chuẩn bị chu đáo về lực lượng, phương tiện, điều kiện, đảm bảo đồng bộ, thống nhất, tránh trùng lặp, coi trọng bước đăng ký, bàn biện pháp tổ chức thực hiện. Đồng thời, thực hiện tốt công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết, báo công, làm cho phong trào thi đua trở thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng, cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Bốn là, thực hiện tốt công tác xây dựng, bồi dưỡng và nhân điển hình tiên tiến. Đây là nhiệm vụ trọng tâm trong đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Điển hình tiên tiến là những tấm gương sinh động để giáo dục, thu hút mọi người tích cực tham gia thi đua; là nghệ thuật lấy phong trào chỉ đạo phong trào phát triển thành cao trào mạnh mẽ. Thông qua cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến, rút ra những sáng kiến hay, kinh nghiệm tốt, bài học bổ ích cho việc động viên, thúc đẩy phong trào phát triển. Để thực hiện tốt nội dung này, đòi hỏi lãnh đạo, chỉ huy các cấp phải sâu sát phong trào, tìm hiểu kỹ kinh nghiệm và thành tích của từng tập thể, cá nhân; thông qua thực hiện những nhiệm vụ khó khăn, phức tạp để phát hiện và tạo điều kiện thuận lợi cho điển hình sớm xuất hiện. Coi trọng bồi dưỡng điển hình tiên tiến từ khi còn mới, còn nhỏ để điển hình ngày một hoàn thiện, trở thành mẫu mực để toàn đơn vị học tập, noi theo; nhất là về phẩm chất, năng lực, động cơ thi đua, ý thức, trách nhiệm, biết giữ gìn và phát huy tác dụng trong mọi thời gian; có tinh thần đoàn kết, tương trợ giúp nhau, cùng phấn đấu thực hiện mục tiêu chung; kiên quyết khắc phục tư tưởng thỏa mãn, dừng lại, thiếu ý thức phấn đấu vươn lên, tự cao tự đại, xa rời tập thể, v.v. Phải đặc biệt coi trọng làm tốt công tác sơ kết, tổng kết và tuyên truyền nhân rộng điển hình tiên tiến (đây là một khâu yếu trong thời gian qua). Để thực hiện tốt, các cơ quan, đơn vị cần tổ chức tốt việc học tập các điển hình tiên tiến một cách sáng tạo, không rập khuôn, máy móc với các hình thức tham quan học tập, biểu dương, tôn vinh, tuyên truyền, nêu gương người tốt, việc tốt, phổ biến kinh nghiệm hay, sáng kiến giỏi ngay trong các hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị trên các phương tiện truyền thông đại chúng, như: loa, đài, báo chí, văn nghệ, báo cáo thành tích, kinh nghiệm, trao đổi, hoặc tổ chức hội thao, thao diễn, tái hiện cách làm hay để mọi người học tập, v.v.

Năm là, tiếp tục đổi mới công tác khen thưởng, bảo đảm chính xác, kịp thời, dân chủ, chặt chẽ, đúng đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục, hồ sơ. Để thực hiện tốt nội dung này, các cấp cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến, nắm chắc và thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đảm bảo khen thưởng được tiến hành chặt chẽ, dân chủ, công khai, đúng nguyên tắc, đúng thành tích. Chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ, cá nhân trực tiếp thực hiện nhiệm vụ; các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn; thực hiện công tác đối ngoại quốc phòng, tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, khắc phục tình trạng mất cân đối, đẩy khen lên trên, khen không đúng thành tích. Quan tâm đẩy nhanh tiến độ xét, đề nghị khen thưởng niên hạn, khen thưởng cống hiến và giải quyết khen thưởng trong các cuộc kháng chiến, v.v.

Thi đua, khen thưởng là nội dung quan trọng của hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, góp phần tạo động lực tinh thần to lớn trong thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị trong toàn quân. Bởi vậy, cấp ủy, tổ chức đảng, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy các cấp phải thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này và phong trào Thi đua Quyết thắng, nhằm cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thi đua hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Thượng tướng NGUYỄN TRỌNG NGHĨA, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Quốc phòng

______________

1 - Từ năm 2014 đến tháng 10 năm 2019, đã có hơn 259.500 lượt tập thể, cá nhân được Nhà nước, Chính phủ, Bộ Quốc phòng khen thưởng và hàng triệu lượt tập thể, cá nhân được các cấp trong toàn quân khen thưởng. Trong đó: 339 Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến, 18 Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới; 1.152 Cờ thi đua Chính phủ, Cờ thi đua Bộ Quốc phòng; 19 Chiến sĩ thi đua toàn quốc; 2.807 Chiến sĩ thi đua toàn quân; 21.912 Huân chương; 157.205 Huy chương; 833 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 34.966 Bằng khen của Bộ Quốc phòng, v.v.

Ý kiến bạn đọc (0)

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Tạp chí Quốc phòng toàn dân điện tử giới thiệu toàn văn Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 08:43 - 5/08/2021

EUR26,468.1127,845.43

GBP31,067.3732,365.15

USD22,820.0023,050.00

Giá vàng

Cập nhật : 08:30 - 05/08/2021

HCMSJC56.55057.250
Hà NộiSJC56.55057.270
Đà NẵngSJC56.55057.270