Vấn đề chung Những chủ trương công tác lớn

QPTD -Thứ Năm, 12/03/2020, 10:13 (GMT+7)
Thực hiện đồng bộ các biện pháp nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật

Năm 2019, công tác kỹ thuật toàn quân đã có sự đổi mới, sáng tạo, đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của Quân đội. Phát huy kết quả đã đạt được, năm 2020 ngành Kỹ thuật chủ động nắm chắc tình hình, nhiệm vụ, triển khai đồng bộ, quyết liệt các nội dung, biện pháp, nâng cao chất lượng bảo đảm kỹ thuật cho toàn quân thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng.

Trong năm qua, mặc dù gặp không ít khó khăn, thách thức, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và sự nỗ lực của toàn quân, công tác kỹ thuật Quân đội tiếp tục được giữ vững và có nhiều chuyển biến tích cực. Trên cơ sở bám sát phương hướng, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, ngành Kỹ thuật Quân đội đã chủ động tham mưu, đề xuất, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác kỹ thuật, góp phần cùng toàn quân hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ. Các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ công tác kỹ thuật đều đạt và vượt kế hoạch; chất lượng công tác kỹ thuật, nhất là công tác bảo đảm vũ khí, trang bị kỹ thuật từng bước đi vào chiều sâu, vững chắc. Việc nghiên cứu, khai thác, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật mới, cải tiến có nhiều tiến bộ. Toàn Ngành đã tập trung bảo đảm đủ số lượng, chất lượng và đồng bộ vũ khí, trang bị kỹ thuật cho các đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc biên giới quốc gia, chủ quyền biển, đảo, vùng trời Tổ quốc, huấn luyện, diễn tập, cứu hộ, cứu nạn và đối ngoại quốc phòng1. Đặc biệt, Ngành đã chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động 50 giai đoạn 2015 - 2019 cấp trực thuộc Bộ Quốc phòng; qua đó, rút ra nhiều bài học kinh nghiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện, góp phần đưa Cuộc vận động đi vào chiều sâu, đạt chất lượng, hiệu quả thiết thực.

Tuy nhiên, công tác kỹ thuật toàn quân còn một số hạn chế. Việc duy trì chế độ, nền nếp công tác kỹ thuật ở một số đơn vị chưa thường xuyên; khả năng bảo đảm vũ khí, trang bị kỹ thuật mới có mặt chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Chất lượng công tác huấn luyện, khai thác, sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật ở một số đơn vị còn thấp. Tình hình an toàn giao thông tuy giảm trên cả 3 tiêu chí, nhưng vẫn còn xảy ra một số vụ nghiêm trọng.

Năm 2020, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ được xác định trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X; đồng thời, tổ chức tốt đại hội đảng các cấp hướng tới Đại hội XIII của Đảng. Yêu cầu nhiệm vụ của Quân đội trong giai đoạn mới đặt ra đối với công tác kỹ thuật ngày càng cao và toàn diện. Để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác kỹ thuật đã xác định, toàn quân, trước hết là cơ quan kỹ thuật các cấp cần nắm chắc chức năng, nhiệm vụ, phát huy vai trò nòng cốt, triển khai đồng bộ, toàn diện các mặt công tác; trong đó, tập trung vào một số nội dung chủ yếu sau:

Một là, thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy đơn vị về công tác kỹ thuật. Ngành Kỹ thuật toàn quân, trước hết là các cục chuyên ngành, cơ quan chức năng của Tổng cục Kỹ thuật cần tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Nghị quyết 382/NQ-ĐUQSTW của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới,...; đồng thời, thường xuyên nắm chắc tình hình mọi mặt, tích cực nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với lãnh đạo, chỉ huy các cấp về lĩnh vực kỹ thuật quân sự. Trong đó, tập trung hoàn thành việc xây dựng và triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các đề án, dự án quy hoạch hệ thống cơ sở bảo đảm kỹ thuật (kho tàng, trạm, xưởng,...); Đề án 324-KT; Đề án tổ chức, biên chế ngành Kỹ thuật toàn quân và Chương trình mục tiêu thực hiện Nghị quyết 382/NQ-ĐUQSTW giai đoạn 2021 - 2025, tạo bước phát triển đột phá về công tác kỹ thuật. Cùng với đó, nâng cao chất lượng công tác quản lý, chỉ đạo Ngành; duy trì và bảo đảm hệ số kỹ thuật cho các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật theo quy định; nghiên cứu thí điểm bảo đảm kỹ thuật theo “vòng đời” của một số loại vũ khí, trang bị kỹ thuật mới; đổi mới phương thức bảo đảm, cơ chế quản lý, chỉ đạo công tác kỹ thuật sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu cả trong thời bình và thời chiến; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào công tác kỹ thuật, bảo vệ môi trường.

Trung tướng Lê Quý Đạm cùng các đại biểu tham quan mô hình sáng kiến
cải tiến kỹ thuật tại Hội thi Kỹ thuật Tên lửa - Khí tài đặc chủng toàn quân.
(Ảnh: qđnd)

Hai là, chủ động chuẩn bị chu đáo, bảo đảm kịp thời vũ khí, trang bị kỹ thuật sẵn sàng chiến đấu và huấn luyện. Để đáp ứng yêu cầu cao của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, cùng với phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, chuẩn bị chu đáo, bảo đảm kịp thời vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, đồng bộ cho các đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống, Ngành tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện các chương trình, dự án, kế hoạch mua sắm, sản xuất, cải tiến, hiện đại hoá vũ khí, trang bị kỹ thuật theo lộ trình, tiến độ đã được phê duyệt. Trong đó, việc mua sắm, sản xuất, cải tiến, hiện đại hóa vũ khí, trang bị kỹ thuật phải đồng bộ cả cơ sở hạ tầng với công tác bảo đảm vật tư, sửa chữa, tài liệu huấn luyện và đào tạo chuyên gia, cán bộ, nhân viên khai thác sử dụng; không đề xuất mua sắm các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật có tính năng tương đương, sản xuất ở nhiều nước, gây khó khăn cho công tác bảo đảm, tích hợp hệ thống chỉ huy. Theo đó, các cơ quan, đơn vị khi xây dựng kế hoạch mua sắm, sản xuất, cải tiến, hiện đại hóa vũ khí, trang bị kỹ thuật phải có lộ trình sử dụng, biên chế, huấn luyện, đào tạo và bảo đảm, ngân sách, v.v. Thực hiện nghiêm Chỉ lệnh 14/CL-BQP, ngày 28-3-2017 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về sẵn sàng chiến đấu, nhất là các quy định về dự trữ vũ khí, trang bị, phương tiện, vật chất bảo đảm cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Để công tác kỹ thuật ngày càng chất lượng, hiệu quả, các cơ quan, đơn vị cần tập trung rà soát, kiên quyết loại khỏi biên chế và xử lý triệt để đạn cấp 5, các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật không còn trong quy hoạch, kém chất lượng, không thể phục hồi nhằm giải phóng kho, tiết kiệm kinh phí cất giữ, bảo quản, hạn chế nguy cơ cháy, nổ.

Ba là, triển khai thực hiện quyết liệt các biện pháp nâng cao chất lượng công tác bảo đảm kỹ thuật. Cơ quan, đơn vị kỹ thuật các cấp chủ động triển khai toàn diện các mặt công tác bảo đảm kỹ thuật theo hướng “cơ bản, vững chắc, có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải”. Trong đó, chú trọng đồng bộ vũ khí, trang bị kỹ thuật thế hệ mới, coi trọng các vũ khí, trang bị kỹ thuật công nghệ cao, tính tích hợp lớn; vũ khí, đạn dược của các đơn vị vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển, đảo. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới, nâng cao chất lượng sửa chữa, bảo quản, niêm cất ở các cấp, tăng độ tin cậy và chất lượng vũ khí, trang bị. Tổng cục tăng cường theo dõi, chỉ đạo các dự án sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật trọng điểm, ưu tiên sửa chữa tại nhà máy, xí nghiệp các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ chủ quyền biển, đảo; cứu hộ, cứu nạn, chống khủng bố; các trang bị thế hệ mới, hiện đại, cường độ hoạt động cao. Các cục chuyên ngành, cần đẩy mạnh thực hiện phân cấp bảo đảm kỹ thuật hợp lý, tăng cường phân cấp sửa chữa cho đơn vị, phát huy cao nhất năng lực các trạm, xưởng đã được đầu tư trang bị, công nghệ; kết hợp chặt chẽ giữa sửa chữa tại chỗ với sửa chữa cơ động, đặc biệt các đơn vị ở vùng sâu, vùng xa. Quá trình thực hiện cần đẩy mạnh đổi mới tư duy trong công tác bảo đảm kỹ thuật, thực hiện phương thức bảo đảm theo niên hạn sử dụng của vũ khí, khi tài mới, công nghệ cao, quý hiếm, như: máy bay, tàu ngầm, tàu chiến, tên lửa, ra-đa, v.v. Tập trung nghiên cứu chế thử, sản xuất phụ tùng, vật tư trong nước, chú trọng các loại vật tư kỹ thuật phục vụ cho sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật mới; khai thác tối đa vật tư kỹ thuật sản xuất trong nước, phục vụ công tác kỹ thuật thường xuyên, thậm chí sử dụng nguồn dự trữ đảm bảo kỹ thuật cho nhiệm vụ đột xuất.

Tổng cục tiếp tục chỉ đạo đầu tư củng cố các cơ sở sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật, ưu tiên cho các đơn vị vùng sâu, vùng xa, làm nhiệm vụ trên các địa bàn trọng điểm; mở rộng liên danh, liên kết, nhập khẩu một số công nghệ trọng điểm tương xứng với các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật mới, làm cơ sở để nâng cao năng lực, làm chủ công nghệ sửa chữa, kịp thời khắc phục các hư hỏng cho số vũ khí, trang bị kỹ thuật công nghệ cao. Đồng thời, sớm đề xuất kiện toàn tổ chức lực lượng và bổ sung phương tiện, trang bị, cơ sở kỹ thuật đối với các đơn vị mới thành lập, kịp thời phục vụ công tác kỹ thuật. Các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh đầu tư củng cố kho tàng theo hướng chính quy, hiện đại, nâng cao chất lượng và điều kiện cất giữ, bảo đảm an toàn; trọng tâm vào củng cố, nâng cấp nhà che; kho vũ khí, đạn cấp chiến dịch, chiến lược và thực hiện chính quy kho vật tư kỹ thuật trong Quân đội theo Thông tư 105/2014/TT-BQP. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 399-CT/TW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong Quân đội; tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động; chương trình quốc gia về an toàn lao động, bảo hộ lao động; nâng cao năng lực kiểm định kỹ thuật an toàn, kiểm định 100% máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động theo quy định.

Bốn là, tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, xây dựng ngành và đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện kỹ thuật. Cơ quan kỹ thuật các cấp tập trung rà soát, bổ sung và chấp hành nghiêm các quy tắc, quy trình, quy định, chế độ ngày kỹ thuật, kỷ luật công tác ngành trong khai thác, sử dụng và bảo đảm kỹ thuật, nhất là các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật thế hệ mới, công nghệ cao; có yêu cầu khắt khe trong sử dụng và bảo đảm. Duy trì nghiêm công tác quản lý kỹ thuật trong các cơ sở sửa chữa từ cấp chiến dịch đến cấp chiến lược. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ công tác kỹ thuật; kết hợp chặt chẽ giữa báo cáo của đơn vị và kiểm tra thực tế để tham mưu, chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác kỹ thuật năm 2020 và xác định các nhiệm vụ kỹ thuật trọng tâm thực hiện trong kế hoạch ngắn hạn, trung hạn, dài hạn, làm cơ sở để Bộ giao chỉ tiêu ngân sách cho chủ tài khoản thực hiện kế hoạch năm 2021, nhằm duy trì, nâng cao chất lượng, độ tin cậy, khả năng sẵn sàng chiến đấu của vũ khí, trang bị kỹ thuật. Cùng với đó, thường xuyên tổ chức thẩm định, kiểm tra, phúc tra thực hiện các nội dung công tác kỹ thuật theo quy định.

Trong thời gian tới, Tổng cục tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện hệ thống tổ chức ngành kỹ thuật Quân đội; từng bước hoàn thiện hệ thống định mức bảo đảm kỹ thuật cho vũ khí, trang bị; nghiên cứu sửa đổi Điều lệ công tác kỹ thuật Quân đội nhân dân; ban hành Quy chế thẩm định nội dung công tác kỹ thuật phù hợp tình hình mới, đảm bảo tính thống nhất trong chỉ đạo và bảo đảm kỹ thuật toàn quân. Các cơ quan, đơn vị kỹ thuật phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng trong quản lý, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật; tham mưu, đề xuất về chỉ tiêu, chuyên ngành đào tạo cán bộ kỹ thuật để khai thác sử dụng, sửa chữa, bảo đảm kỹ thuật cho các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật, nhất là loại mới, công nghệ cao. Đồng thời, đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, bảo đảm đủ thời gian, nội dung, đúng đối tượng theo Chỉ lệnh Công tác huấn luyện của Tổng Tham mưu trưởng và Hướng dẫn Công tác huấn luyện kỹ thuật của Tổng cục Kỹ thuật năm 2020. Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị chú trọng công tác bảo đảm an toàn trước, trong và sau huấn luyện, diễn tập, bắn đạn thật và huấn luyện khai thác làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật thế hệ mới, công nghệ cao. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 68/CT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về đổi mới quy trình, chương trình đào tạo cán bộ, nhân viên kỹ thuật các cấp trong Quân đội, coi trọng nguồn nhân lực chất lượng cao cho các lực lượng tiến thẳng lên hiện đại.

Cùng với các nội dung, biện pháp trên, Ngành tăng cường tổ chức hội thi, hội thao, luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, cơ động, di chuyển, phân tán cơ sở kỹ thuật các cấp và huấn luyện, quản lý điều hành đội ngũ lái xe phục vụ các hội nghị năm ASEAN 2020. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng chính quy theo Chỉ thị 917/1999/CT-BQP; trong đó, chú trọng thực hiện xây dựng đơn vị điển hình tiên tiến về công tác kỹ thuật và đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động 50 theo hướng thiết thực, hiệu quả; gắn việc thực hiện Cuộc vận động với các phong trào Thi đua Quyết thắng và các cuộc vận động, nhằm nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng bảo vệ Tổ quốc.

Trung tướng LÊ QUÝ ĐẠM, Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật
________________
    

1 - Ngành Kỹ thuật đã bảo đảm đầy đủ, kịp thời vũ khí, trang bị kỹ thuật cho các đơn vị làm nhiệm vụ bảo vệ an toàn Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ Hai tổ chức tại Hà Nội, Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc Vesak 2019; diễn tập PT-19, HN-19, PC-19, diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố, diễn tập có thực binh tại các đơn vị; đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo; luyện tập của các đội tuyển Tăng thiết giáp, Công binh, Hóa học tham gia Hội thao quân sự quốc tế, v.v.

 

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng
Đại hội XIII của Đảng là một sự kiện chính trị, một dấu mốc rất quan trọng, để chuẩn bị thật tốt công tác đặc biệt quan trọng này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIII của Đảng có bài viết: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 16:11 - 01/10/2020

HCMSJC55.55056.050
Hà NộiSJC55.55056.070
Đà NẵngSJC55.55056.070

Thời tiết