Vấn đề chung Những chủ trương công tác lớn

QPTD -Thứ Hai, 14/10/2019, 08:38 (GMT+7)
Thấm nhuần tư tưởng của Bác Hồ, Quân đội đẩy mạnh công tác dân vận, thực hiện tốt chức năng “đội quân công tác”

Tư tưởng về công tác dân vận cùng những chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tác phẩm “Dân vận” là cẩm nang soi sáng, giúp cán bộ, chiến sĩ Quân đội thực hiện tốt công tác dân vận, tăng cường quan hệ đoàn kết quân dân, tạo nguồn sức mạnh để Quân đội hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao. Phát huy kết quả đạt được, toàn quân tiếp tục đẩy mạnh công tác dân vận, thực hiện tốt chức năng “đội quân công tác”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Cách đây 70 năm, trước yêu cầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, đòi hỏi công tác vận động quần chúng của Đảng phải đi vào chiều sâu, cụ thể, thiết thực, nhằm động viên tối đa sức người, sức của cho kháng chiến; đồng thời, nhắc nhở cán bộ, đảng viên, các tổ chức, đoàn thể, lực lượng vũ trang phải thực hiện tốt hơn nữa công tác dân vận, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài “Dân vận” đăng trên Báo Sự thật, số 120, ngày 15-10-1949. Bài viết là tác phẩm mẫu mực, ngắn gọn, sâu sắc, chỉ ra mục đích, nội dung, phương pháp công tác dân vận; coi đây là cẩm nang cho cán bộ, đảng viên, các cấp, các ngành, đoàn thể vận dụng trong quá trình thực hiện. Vượt qua thời gian, tư tưởng và sự chỉ dẫn của Người trong bài báo vẫn còn nguyên giá trị.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chụp ảnh lưu niệm với các điển hình "Dân vận khéo"
(Ảnh: Dương Giang – TTXVN"

Quân đội nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, lãnh đạo và rèn luyện, là đội quân từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, mang bản chất của giai cấp công nhân, tính nhân dân và tính dân tộc sâu sắc. Vì vậy, tiến hành công tác dân vận không chỉ là chức năng, nhiệm vụ “đội quân công tác”, mà còn là tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ đền đáp công ơn đùm bọc, nuôi dưỡng của nhân dân đối với Quân đội. Thấm nhuần lời dạy của Người: Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”1, 75 năm qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, cấp ủy, chỉ huy các cấp luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò của cán bộ, chiến sĩ thực hiện tốt công tác dân vận, được Đảng, Nhà nước đánh giá cao, nhân dân tin yêu. Nhờ đó, trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn được đồng bào thương yêu, nuôi dưỡng, che chở, đùm bọc, với tinh thần “thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, “xe chưa qua nhà không tiếc”,… tạo sức mạnh to lớn để Quân đội hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ, cùng toàn Đảng, toàn dân làm nên những chiến thắng vẻ vang, mà đỉnh cao là Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” và Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đánh bại thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược cùng bè lũ tay sai, thu giang sơn về một mối.

Trước yêu cầu cao của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Quân ủy Trung ương đã quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận; cụ thể hóa thành các chỉ thị, thông tư, chương trình hành động, hướng dẫn về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, thực hiện Quy chế Dân chủ cơ sở để các cơ quan, đơn vị thực hiện. Đồng thời, tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước các chế độ, chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội, tạo điều kiện để thực hiện tốt hơn công tác dân vận trong tình hình mới. Cấp ủy, chỉ huy các cấp đề ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo, phân công cấp ủy viên phụ trách, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện gắn với chức trách, nhiệm vụ trên từng cương vị; thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của đảng viên, cán bộ, chiến sĩ về tầm quan trọng của công tác dân vận để từ đó nâng cao trách nhiệm trong tổ chức thực hiện. Cơ quan chính trị và cán bộ chính trị các cấp tham mưu giúp lãnh đạo, chỉ huy chỉ đạo, hướng dẫn, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện; gắn công tác dân vận với nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện. Nội dung, hình thức công tác dân vận thường xuyên được đổi mới, có trọng tâm, trọng điểm, xây dựng được nhiều mô hình, cách làm hiệu quả, phù hợp với từng địa bàn, đơn vị. Công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm được tiến hành có nền nếp; công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn ở cơ quan chiến lược được chú trọng, làm rõ được nhiều vấn đề mới, từng bước hoàn thiện hệ thống tài liệu nghiên cứu và hướng dẫn nghiệp vụ công tác dân vận cho toàn quân. Sự phối hợp giữa Quân đội với các ban, bộ, ngành Trung ương, nhất là giữa Tổng cục Chính trị với Ban Dân vận Trung ương, giữa các đơn vị với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội địa phương trên từng địa bàn được tăng cường, bằng các chương trình, quy chế, hoạt động cụ thể, v.v. Cơ chế phối hợp được thực hiện tốt, phát huy được vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự phối hợp giữa các lực lượng, các tổ chức chính trị - xã hội; cơ quan quân sự các cấp làm tham mưu, trung tâm hiệp đồng với các đơn vị Quân đội đóng quân trên địa bàn, nên đã tạo sức mạnh tổng hợp trong công tác dân vận.

Qua thực tiễn cho thấy, công tác dân vận đã góp phần tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trong thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của chính quyền cơ sở, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa, với Quân đội và cấp ủy, chính quyền các cấp. Các đơn vị đứng chân trên địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới trọng điểm về quốc phòng, an ninh, trên tuyến biển, đảo, đã tuyên truyền, vận động đồng bào định canh, định cư, xóa bỏ các tập tục lạc hậu, tham gia phòng, chống tội phạm, không nghe, không tin các phần tử xấu kích động, lôi kéo tham gia tụ tập đông người, gây mất an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Các đơn vị tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, góp phần xóa thôn, bản “trắng đảng viên”, “trắng chi bộ”, nhiều cấp ủy, chi bộ cơ sở được củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu; bộ máy chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội hoạt động có nền nếp, phát huy được vai trò, chức năng, nhiệm vụ trong quản lý địa phương, cơ sở. Đồng thời, tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; gắn phát triển kinh tế, xã hội với tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; “thế trận lòng dân” ngày càng được củng cố, tăng cường. Đặc biệt, trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, cán bộ, chiến sĩ Quân đội thực sự là lực lượng nòng cốt, đi đầu, kịp thời có mặt, vượt qua hiểm nguy, sẵn sàng hy sinh, cùng với nhân dân nhanh chóng ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất, để lại ấn tượng tốt đẹp, tô thắm thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Trong những năm tới, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh thế giới và trong nước có cả thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức đan xen; tranh chấp chủ quyền biển, đảo diễn biến phức tạp, khó dự báo. Sự tác động của mặt trái nền kinh tế thị trường, phân hóa giàu nghèo; tình trạng tham nhũng, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa được đẩy lùi gây bức xúc trong xã hội; thiên tai, thảm họa, ô nhiễm môi trường, dịch bệnh diễn biến phức tạp. Các thế lực thù địch triệt để lợi dụng vấn đề “dân tộc”, “tôn giáo”, “dân chủ”, “nhân quyền”, những hạn chế, yếu kém trong quản lý, phát triển kinh tế - xã hội của ta để chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, “phi chính trị hóa”, “dân sự hóa” Quân đội, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước, Quân đội với Nhân dân. Tình hình đó đòi hỏi toàn quân tiếp tục coi trọng, đẩy mạnh công tác dân vận, tạo sự đồng thuận xã hội, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Để làm được điều đó, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cần vận dụng sáng tạo chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bài báo “Dân vận”, thực hiện đồng bộ các giải pháp; trong đó, tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, không ngừng nâng cao nhận thức của cấp ủy đảng và cán bộ, chiến sĩ đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta xác định, nhân dân là nguồn gốc của sức mạnh, lực lượng to lớn của cách mạng, “Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân”2; nước ta là nước dân chủ nên bao nhiêu quyền hành, lực lượng đều ở nơi dân, v.v. Vì vậy, Người yêu cầu chính quyền các cấp, các đoàn thể, lực lượng vũ trang phải làm tốt hơn nữa công tác dân vận, lấy dân là đối tượng phục vụ và để phục vụ nhân dân. Mặt khác, chất lượng, hiệu quả công tác dân vận phụ thuộc trực tiếp vào nhận thức, trách nhiệm, phẩm chất, năng lực, phương pháp, tác phong công tác của cán bộ, chiến sĩ. Do vậy, phải thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng để cán bộ, chiến sĩ, nhất là cán bộ chủ trì các cấp, lực lượng chuyên trách, bộ phận trực tiếp tiến hành công tác dân vận nhận thức rõ vai trò của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp cách mạng, tầm quan trọng của công tác dân vận của Đảng, của Quân đội trong tình hình mới. Đó là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; điều kiện quan trọng bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, củng cố và tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Đồng thời, là chức năng, nhiệm vụ chính trị vừa cơ bản, lâu dài, vừa cấp bách của các cấp, các ngành, các tổ chức, lực lượng và của mọi cán bộ, chiến sĩ Quân đội. Theo đó, các cơ quan, đơn vị tập trung quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh, các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận; trực tiếp là Nghị quyết 25-NQ/TW, ngày 03-6-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, Nghị quyết 49-NQ/QUTW, ngày 26-01-2015 của Quân ủy Trung ương về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Quân đội trong tình hình mới” và những vấn đề đặt ra đối với công tác dân vận hiện nay, v.v. Qua đó, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao về các quan điểm, chủ trương và yêu cầu đặt ra đối với các cấp, các ngành; đề cao trách nhiệm trong tổ chức thực hiện. Đồng thời, bồi dưỡng, cho cán bộ, chiến sĩ kiến thức cần thiết về kinh tế, xã hội, phong tục tập quán và ngôn ngữ của nhân dân địa phương; có phương pháp, tác phong công tác đúng đắn, khéo léo, nội dung, biện pháp tiến hành phù hợp, nhất là các đơn vị đóng quân trên địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo, biên giới, hải đảo.

Hai là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị, cán bộ chính trị đối với công tác dân vận. Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Ai phụ trách dân vận?”, đó là: “Tất cả cán bộ chính quyền, tất cả cán bộ Đoàn thể và tất cả hội viên của các tổ chức nhân dân (Liên Việt, Việt Minh, v.v.) đều phải phụ trách dân vận”3. Vì vậy, làm theo tư tưởng của Người, cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ chủ trì các cấp đề cao trách nhiệm, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này. Trước hết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm Quy chế Công tác dân vận của Quân ủy Trung ương; gắn hiệu quả công tác dân vận với kết quả lãnh đạo của cấp ủy đảng, thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, làm cơ sở bình xét, đánh giá tổ chức đảng, đảng viên, khen thưởng, đề bạt, bổ nhiệm. Khắc phục các biểu hiện xem nhẹ, coi công tác dân vận là việc của cơ quan chính trị và cán bộ dân vận chuyên trách. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của cấp ủy đảng trong lãnh đạo thực hiện công tác dân vận; định kỳ hằng quý, tháng, cấp ủy nghe báo cáo tình hình, kết quả công tác dân vận để lãnh đạo, chỉ đạo điều chỉnh nội dụng, biện pháp cho phù hợp; quan tâm đúng mức đến đội ngũ cán bộ chuyên trách và những cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm công tác dân vận ở cơ sở. Coi trọng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận công tác dân vận trong điều kiện mới; đẩy mạnh hoạt động trao đổi, học tập kinh nghiệm tiến hành công tác dân vận ở trong nước và với quân đội các nước bạn, góp phần bổ sung lý luận, kinh nghiệm công tác dân vận của Đảng và Quân đội trong tình hình mới. Làm tốt việc phát hiện, bồi dưỡng, phát triển và nhân rộng những mô hình, điển hình tiên tiến, cách làm hay, sáng tạo, gương người tốt, việc tốt, “chiến sĩ dân vận khéo” để tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong toàn quân, toàn quốc.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Tăng cường quản lý, giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên, chiến sĩ chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước, nhất là kỷ luật dân vận; nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, nói đi đôi với làm, thực sự mẫu mực ở mọi lúc, mọi nơi; xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Qua đó, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với cán bộ, chiến sĩ Quân đội, tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ.

Ba là, tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức công tác dân vận phù hợp với từng địa bàn và từng loại hình đơn vị. Tiến hành công tác dân vận là một khoa học, nghệ thuật tiếp cận và vận động con người, nên phải có nội dung, hình thức, phương pháp phù hợp. Làm theo tư tưởng của Người, dân vận là:“óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”4, “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, cán bộ, đảng viên, những người làm công tác dân vận, các cơ quan, đơn vị chú trọng đổi mới nội dung, phương thức, biện pháp tiến hành công tác dân vận, theo tinh thần hướng về cơ sở, tích cực nghiên cứu, giải quyết các vấn đề nảy sinh, không để trở thành “điểm nóng”; tập trung thực hiện tốt công tác dân vận vùng đô thị, các khu công nghiệp, khu chế xuất, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có đông đồng bào theo đạo. Tiếp tục phát huy tốt các hình thức: kết nghĩa, hành quân dã ngoại làm công tác dân vận, thành lập tổ công tác, tăng cường cán bộ cho cơ sở và các mô hình, điển hình đã được thực tiễn kiểm nghiệm. Đồng thời, phát hiện, nhân rộng những mô hình, cách làm mới, hiệu quả, có ý nghĩa thực tiễn cao; gắn thực hiện phong trào Thi đua Quyết thắng của đơn vị với phong trào Thi đua yêu nước của địa phương, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” và các phong trào, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội phát động. Thực hiện tốt hơn nữa phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, Cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong Quân đội” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; các mô hình: “Xóa một hộ đói, giảm một hộ nghèo”, “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo”, “Ngân hàng Bò”, Mô hình gắn kết hộ người Kinh với hộ đồng bào dân tộc thiểu số giúp nhau phát triển kinh tế,… tạo sự phong phú, đa dạng, phù hợp đặc điểm địa bàn và phong tục, tập quán địa phương, góp phần nâng cao hiệu quả công tác dân vận.

Bốn là, đẩy mạnh phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương, cấp ủy, chính quyền địa phương, các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội và các lực lượng trên địa bàn đóng quân, phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác dân vận. Để thực hiện tốt, các cơ quan, đơn vị cần xây dựng chương trình, quy chế phối hợp sát với nhiệm vụ, đặc điểm của đơn vị, địa bàn đóng quân; phát huy vai trò của các cơ quan, trước hết là cơ quan chính trị, bám sát tình hình địa bàn, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, chủ động tham mưu, đề xuất giúp cấp ủy, chỉ huy phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội và các lực lượng trên địa bàn đứng chân trong tổ chức thực hiện. Chú trọng phát huy hoạt động của các tổ chức quần chúng với vai trò vừa là chủ thể, vừa là khách thể trong tiến hành công tác dân vận ở các loại hình cơ quan, đơn vị. Chủ động phối hợp trong tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cùng các chủ trương phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và các phong trào do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, cấp ủy, chính quyền địa phương phát động. Trong đó, tập trung tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo, vùng biên giới, hải đảo quán triệt, thực hiện tốt đường lối đối ngoại của Đảng, đối ngoại quốc phòng, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển. Kiên quyết đấu tranh vạch trần bản chất, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị kích động, gây rối, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chia rẽ Đảng, Nhà nước, Quân đội với nhân dân, góp phần làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “phi chính trị hóa” Quân đội của các thế lực thù địch. Tích cực phối hợp tham gia cùng với nhân dân xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát triển văn hóa - xã hội gắn với tăng cường quốc phòng, an ninh; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn. Phối hợp với các tổ chức, lực lượng kiên quyết đấu tranh phòng, chống tội phạm, xây dựng địa bàn an toàn, đời sống văn hóa mới, góp phần xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh.

Năm là, xây dựng, củng cố tổ chức, bộ máy, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ, hệ thống cơ quan dân vận. Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, hệ thống cơ quan dân vận, bảo đảm tinh, gọn, mạnh; đồng thời, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận có chất lượng cao, lựa chọn những cán bộ có năng lực, tâm huyết và kinh nghiệm công tác, bố trí vào cơ quan dân vận các cấp; có chính sách đãi ngộ thỏa đáng đối với cán bộ dân vận công tác ở vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới, xã trọng điểm về quốc phòng - an ninh. Để làm được điều đó, cần đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ sĩ quan Quân đội về công tác dân vận ngay từ trong các nhà trường; tăng cường tập huấn, bồi dưỡng kiến thức kinh tế - xã hội, pháp luật, dân tộc, tôn giáo, năng lực, trình độ và kỹ năng nghiệp vụ công tác dân vận cho đội ngũ cán bộ chuyên trách, cán bộ tăng cường cơ sở, các tổ công tác dân vận, nhất là cán bộ là người dân tộc thiểu số trên địa bàn để họ biết cách tuyên truyền, vận động nhân dân một cách thuyết phục bằng cả lời nói và hành động thực tế.

Thấm nhuần và vận dụng sáng tạo những chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tác phẩm “Dân vận”; đồng thời, phát huy kết quả, kinh nghiệm công tác “Dân vận khéo” trong thời gian qua, các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục đổi mới toàn diện, đồng bộ và nâng cao hiệu quả công tác dân vận, góp phần tăng cường đoàn kết quân dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, làm điểm tựa giúp Quân đội thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Trung tướng TRẦN QUANG PHƯƠNG, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

_____________

1 - Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 6, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 234.

2 - Sđd, Tập 10, tr. 453.

3, 4 - Sđd, Tập 6, tr. 233, 233 - 234.

Ý kiến bạn đọc (0)

Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng
Đại hội XIII của Đảng là một sự kiện chính trị, một dấu mốc rất quan trọng, để chuẩn bị thật tốt công tác đặc biệt quan trọng này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIII của Đảng có bài viết: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 16:15 - 09/07/2020

HCMSJC50.40050.800
Hà NộiSJC50.40050.820
Đà NẵngSJC50.40050.820

Thời tiết