Những chủ trương công tác lớn Chuyên luận chỉ đạo

QPTD -Thứ Năm, 05/07/2018, 09:27 (GMT+7)
Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội ngang tầm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Ngày 19-5-2018, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đã ban hành Nghị quyết 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Đây là nghị quyết rất quan trọng, định hướng chiến lược về xây dựng đội ngũ cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế. Quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Trung ương, Đảng bộ Quân đội luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; đồng thời, xác định đây là yêu cầu cấp thiết và là trách nhiệm của cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp trong toàn quân.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì hội nghị Quân ủy Trung ương giới thiệu nguồn quy hoạch các chức danh lãnh đạo Bộ Quốc phòng nhiệm kỳ 2021-2026. (Ảnh: qdnd.vn)

Cán bộ và công tác cán bộ luôn là vấn đề đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, có ý nghĩa quyết định sự thành bại của cách mạng. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”1; “Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”2. Thấm nhuần lời dạy của Bác, qua từng thời kỳ cách mạng, công tác cán bộ nói chung, công tác cán bộ trong Quân đội nói riêng luôn được Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, có nhiều chủ trương, biện pháp đúng đắn, phù hợp nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ đủ về số lượng, nâng cao về chất lượng, hợp lý về cơ cấu, đủ đức, đủ tài đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Bởi vậy, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là trước những bước ngoặt, tình thế nguy hiểm nhưng chúng ta đều vượt qua và giành được những thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử, góp phần quyết định thắng lợi sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và các chỉ thị, kết luận, hướng dẫn của Trung ương về cán bộ và công tác cán bộ, những năm qua, Quân ủy Trung ương luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa nghị quyết của Đảng thông qua việc ban hành các nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định về xây dựng đội ngũ cán bộ sát đúng, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, tổ chức lực lượng Quân đội3; đồng thời, chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Quân đội thời kỳ mới. Trên cơ sở đó, cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ theo đúng quan điểm, đường lối, nguyên tắc, quy chế về công tác cán bộ và tình hình thực tiễn đơn vị; nhận thức, trách nhiệm, vai trò của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, bí thư, người chỉ huy, cơ quan chính trị được đề cao. Nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ được thực hiện nghiêm túc; những vấn đề về cán bộ, công tác cán bộ đều được chuẩn bị kỹ, thảo luận và quyết định đúng đắn. Công tác quy hoạch cán bộ theo đúng quan điểm, phương châm, nguyên tắc, quy trình, quy định, bảo đảm sự kế thừa liên tục, vững chắc giữa các thế hệ cán bộ. Công tác đào tạo cán bộ được đổi mới theo hướng “chuẩn hóa, hiện đại hóa”, gắn đào tạo với sử dụng; kết hợp đào tạo trong các nhà trường Quân đội với tự đào tạo, bồi dưỡng ở các đơn vị, đào tạo ở trong nước với đào tạo ở nước ngoài. Công tác quản lý, nhận xét, đánh giá, luân chuyển, bổ nhiệm, chuyển ra đối với cán bộ được thực hiện nền nếp, thống nhất, đúng nguyên tắc, thẩm quyền, phân công, phân cấp. Công tác chính sách cán bộ đã bám sát đường lối, quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước, phù hợp tính chất, nhiệm vụ Quân đội, đảm bảo đúng đối tượng, chế độ, tiêu chuẩn, dân chủ, công khai, thống nhất ở các cấp. Cơ quan, đội ngũ làm công tác cán bộ thường xuyên được củng cố, tăng cường, từng bước nâng cao năng lực tham mưu, đề xuất, đổi mới phương pháp, tác phong công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, thống nhất, đồng bộ của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp, công tác cán bộ trong Quân đội đã có sự chuyển biến tích cực cả về nhận thức và tổ chức thực hiện. Đội ngũ cán bộ trong toàn quân cơ bản đủ số lượng, cơ cấu hợp lý, chất lượng ngày càng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cả trước mắt và lâu dài. Đến nay, đội ngũ cán bộ có trình độ cao đẳng, đại học trở lên đạt 94,8%, trong đó trình độ sau đại học đạt 10,3%; cán bộ phân đội đã qua đào tạo cơ bản đạt 94,55%; số cán bộ hoàn thành khá và tốt nhiệm vụ hằng năm đạt trên 96,7%, trong đó hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 64,2%. Cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến dịch, chiến lược có lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, phong cách, năng lực lãnh đạo, chỉ huy tốt; có tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược, phương pháp làm việc khoa học, khả năng phân tích, xử lý tốt các tình huống; có tinh thần trách nhiệm cao, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung và khả năng phát huy được sức mạnh tổng hợp của cơ quan, đơn vị, được cán bộ, chiến sĩ tin tưởng, yêu mến. Tuy nhiên, so với yêu cầu đề ra, công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm cần tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đội ngũ này ngang tầm với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Trong những năm tới, bên cạnh thuận lợi là cơ bản, đất nước ta cũng gặp nhiều khó khăn, thách thức trong thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các thế lực thù địch, phản động tăng cường hoạt động chống phá ta về mọi mặt, thực hiện “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ và “phi chính trị hóa” Quân đội ngày càng quyết liệt hơn. Mặc dù nền kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước đã đạt được những thành tựu quan trọng, đời sống của nhân dân từng bước được cải thiện, nhưng đời sống của một bộ phận cán bộ, chiến sĩ Quân đội vẫn còn khó khăn. Quân đội tiếp tục điều chỉnh tổ chức, lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh, linh hoạt, cơ động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời bình và sẵn sàng mở rộng lực lượng khi có yêu cầu. Tình hình trên đã tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội, đòi hỏi cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp trong toàn quân phải nhận thức đúng và có giải pháp đúng đắn, đồng bộ, phù hợp nhằm tổ chức thực hiện hiệu quả công tác này; trong đó, tập trung thực hiện tốt một số nội dung cơ bản sau:

Một là, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức trách nhiệm, đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đây là nội dung quan trọng nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ chủ trì, cơ quan chính trị, cơ quan nghiệp vụ cán bộ các cấp và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nội dung giáo dục, quán triệt tập trung vào đường lối, quan điểm, nguyên tắc của Đảng về công tác cán bộ, trọng tâm là quan điểm, mục tiêu, yêu cầu, chủ trương, nội dung, giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ theo Nghị quyết 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); tiếp tục quán triệt, triển khai có hiệu quả các nghị quyết, quy định, quy chế của Quân ủy Trung ương về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ trong Quân đội. Đồng thời, phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết dân tộc, đoàn kết quân dân, trọng dụng người tài trong sắp xếp, bố trí, sử dụng cán bộ. Trên cơ sở đó, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng của cấp ủy, cán bộ chủ trì, cơ quan chức năng và đội ngũ cán bộ các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ; vận dụng sáng tạo, phù hợp với thực tiễn hoạt động quân sự, nhiệm vụ của Quân đội, của các cơ quan, đơn vị. Trong quá trình tiến hành, các cấp cần thực hiện nghiêm quan điểm Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ theo nguyên tắc tập trung dân chủ; những vấn đề về cán bộ và công tác cán bộ phải do tập thể cấp ủy thảo luận dân chủ và quyết định theo đa số. Quy chế công tác cán bộ của cấp ủy các cấp bảo đảm thống nhất, đồng bộ và chặt chẽ giữa các khâu, các bước trong quy trình công tác cán bộ; đề cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính ủy, chính trị viên, bí thư, người chỉ huy, cơ quan chức năng, các cấp, các ngành trong công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ. Việc đổi mới công tác cán bộ phải xuất phát từ thực tiễn, yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội, bảo đảm tính kế thừa, phát triển vững chắc; gắn xây dựng đội ngũ cán bộ với xây dựng, chỉnh đốn Đảng và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, giám sát, đôn đốc việc thực hiện; ngăn chặn, xử lý nghiêm những hành vi tiêu cực, tham nhũng trong công tác cán bộ.

Hai là, thực hiện tốt công tác quy hoạch, luân chuyển; tập trung giải quyết số lượng, điều chỉnh cơ cấu gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ.

Việc xây dựng quy hoạch đội ngũ cán bộ phải xuất phát từ thực tiễn, yêu cầu nhiệm vụ chính trị và tình hình đội ngũ cán bộ; kế thừa quy hoạch nhiệm kỳ trước, lấy quy hoạch cấp dưới làm cơ sở quy hoạch cấp trên, với tinh thần “có lên, có xuống, có vào, có ra”, bảo đảm sự liên thông, có tính khả thi cao trong thực hiện quy hoạch đội ngũ cán bộ. Cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp cần quán triệt, thực hiện nghiêm các quy định về việc quản lý, bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ; quan tâm đến cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số và bảo đảm cơ cấu vùng miền; điều hành quy hoạch phải kiên quyết, gắn quy hoạch với nhận xét, đánh giá và các nội dung khác trong quy trình công tác cán bộ. Thực hiện tốt công tác luân chuyển cán bộ theo các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của trên về công tác này, đảm bảo cho cán bộ được thử trách, trải nghiệm trên nhiều cương vị công tác, làm cơ sở để bồi dưỡng, bổ nhiệm, sắp xếp ở cương vị cao hơn. Quản lý, nắm chắc tình hình đội ngũ cán bộ theo phân cấp; xem xét kéo dài tuổi phục vụ của cán bộ phải chặt chẽ, đúng đối tượng; kiên quyết chuyển ra đối với cán bộ năng lực, sức khỏe yếu, vi phạm kỷ luật, uy tín thấp; có kế hoạch và biện pháp đồng bộ để chủ động tạo nguồn, cân đối số lượng cán bộ chuyển ra với bổ sung nguồn vào, sắp xếp, điều chỉnh cán bộ từ nơi thừa sang nơi thiếu, giữ ổn định đội ngũ cán bộ cơ sở, nhất là ở các đơn vị đủ quân làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đơn vị thành lập mới hoặc trang bị vũ khí hiện đại.

Ba là, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ chủ trì trong nhận xét, đánh giá cán bộ.

Nhận xét, đánh giá là một nội dung quan trọng trong quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ. Hiện tại, công tác này còn nhiều hạn chế, khuyết điểm. Thực tiễn chỉ ra rằng, tất cả những cán bộ được sắp xếp, bổ nhiệm trên cương vị mới hoàn thành tốt nhiệm vụ đều bắt nguồn từ khâu nhận xét, đánh giá cán bộ và ngược lại. Bởi vậy, các cấp ủy cần quan tâm làm tốt công tác nhận xét, đánh giá cán bộ gắn với bổ nhiệm, sắp xếp, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng theo quy trình đã xác định. Trong thực hiện, cần quán triệt nghiêm túc Nghị quyết 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII); Quyết định 286-QĐ/TW, ngày 08-02-2010 của Bộ Chính trị về ban hành Quy chế đánh giá cán bộ, công chức; Quy định 89-QĐ/TW, ngày 04-8-2017 của Bộ Chính trị về khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Trên cơ sở đó, bổ sung, hoàn thiện tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ sát hợp với từng chức vụ, chức danh, vị trí công tác và uy tín cán bộ, nhằm phản ánh chính xác phẩm chất, năng lực, hiệu quả công tác của từng người. Đồng thời, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ, rèn luyện, phấn đấu, tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống làm thước đo chủ yếu để đánh giá cán bộ; gắn đánh giá cán bộ định kỳ với kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc nhận xét, đánh giá cán bộ phải xuyên suốt, liên tục, đa chiều, theo tiêu chí cụ thể, bảo đảm công tâm, khách quan, đúng người, đúng việc, không chủ quan, cảm tính; kết hợp nhận xét, đánh giá của cấp ủy, cán bộ chủ trì với tự nhận xét cá nhân và đóng góp của tổ chức quần chúng; tăng cường quản lý cán bộ theo phân cấp, quy định cụ thể thẩm quyền, trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong nhận xét, đánh giá cán bộ.

Bốn là, tiếp tục đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng toàn diện đội ngũ cán bộ, nhất là phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn, thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Quân đội.

Trước mắt, cần tập trung nâng cao chất lượng nguồn đào tạo, bồi dưỡng ở các loại hình đào tạo; trong đó, chú trọng nguồn đào tạo cán bộ cấp chiến dịch, chiến lược, đào tạo sau đại học và đào tạo ở nước ngoài. Thực hiện có hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo chức vụ, có trình độ học vấn, lý luận chính trị tương ứng, tập trung cho cán bộ chỉ huy, quản lý các cấp theo hướng chuyên nghiệp, chuyên sâu; tiến hành đồng bộ các hình thức đào tạo, bồi dưỡng, lấy đào tạo cơ bản, lâu dài, chính quy theo các chương trình đào tạo tiên tiến làm chủ yếu, kết hợp với đào tạo các trình độ khác để đáp ứng yêu cầu tại chỗ, cán bộ dân tộc thiểu số, cán bộ nữ, v.v. Cùng với đào tạo trong các nhà trường Quân đội, cần gửi cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng ở các trường ngoài Quân đội với số lượng hợp lý, ở các ngành Quân đội chưa đào tạo được; chú trọng, khuyến khích cán bộ nâng cao năng lực thực tiễn, trình độ ngoại ngữ, tin học và kiến thức về chính trị, pháp luật, văn hóa, xã hội, v.v. Đồng thời, kết hợp chặt chẽ giữa đào tại trường với bồi dưỡng, huấn luyện tại chức và tự học tập; coi trọng truyền thụ kinh nghiệm của cán bộ qua chiến đấu, có nhiều thực tiễn chỉ huy, quản lý để nâng cao trình độ cán bộ, nhất là cán bộ trẻ. Việc đào tạo cán bộ ở nước ngoài phải đảm bảo đúng định hướng theo Nghị quyết 618-NQ/ĐUQSTW, ngày 28-10-2012 của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về đào tạo cán bộ Quân đội ở nước ngoài đến năm 2020 và những năm tiếp theo; chú trọng đào tạo cơ bản, chuyên sâu, đồng bộ với vũ khí, trang bị của Quân đội, v.v. Để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, các học viện, nhà trường Quân đội cần đẩy mạnh đổi mới quy trình, chương trình, nội dung đào tạo theo hướng liên thông giữa các cấp học, bậc học, sát với chức trách, nhiệm vụ của chức vụ ban đầu khi tốt nghiệp ra trường; khắc phục tình trạng dàn trải, trùng lắp, nhất là đào tạo cán bộ cấp trung, sư đoàn. Thực hiện chuẩn hóa đội ngũ giảng viên, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục theo tiêu chuẩn của Nhà nước và Bộ Quốc phòng; tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật dạy và học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục - đào tạo và những vấn đề mới đặt ra của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Năm là, tiếp tục hoàn thiện, thực hiện tốt chính sách cán bộ; xây dựng cơ quan tham mưu về công tác cán bộ các cấp vững mạnh, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Theo đó, cần thực hiện tốt chế độ, chính sách hiện hành của Đảng, Nhà nước đối với Quân đội; tiếp tục nghiên cứu, đề xuất bổ sung, hoàn thiện chế độ, chính sách ưu đãi, chế độ tiền lương, phụ cấp đặc thù đối với ngành lao động đặc biệt, phụ cấp nhà ở, chế độ đối với cán bộ luân phiên nơi khó khăn, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa; quản lý nắm chắc tình hình sức khỏe của cán bộ. Chủ động phối hợp với các bộ, ngành và địa phương để tạo nguồn quỹ đất, triển khai các dự án nhà ở: chính sách, xã hội, công vụ; chăm lo giải quyết tận tình, chu đáo các chế độ, chính sách với người có công và các chính sách tồn đọng khác,… tạo điều kiện để động viên cán bộ yên tâm công tác và giữ gìn, thu hút cán bộ.

Để thực hiện tốt công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ, vấn đề đặt ra hiện nay là phải tập trung xây dựng cơ quan cán bộ vững mạnh; đội ngũ làm công tác cán bộ “trung thành, trung thực, gương mẫu, trong sáng, tinh thông”, toàn tâm, toàn ý thực hiện tốt nhiệm vụ. Toàn quân cần nghiên cứu tổ chức cơ quan cán bộ các cấp đủ số lượng, biên chế thống nhất theo từng loại hình đơn vị; kiện toàn, nâng cao chất lượng, tích cực bồi dưỡng, tập huấn, tổ chức hội thi ngành nghiệp vụ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về cải cách hành chính trong công tác cán bộ. Đồng thời, chú trọng giáo dục, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, phương pháp, tác phong, trình độ năng lực nghiệp vụ của đội ngũ làm công tác cán bộ; nâng cao khả năng phát hiện, dự báo, tham mưu, đề xuất, hướng dẫn thực hiện đúng, trúng, kịp thời, hiệu quả, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) là trách nhiệm của mọi cán bộ, đảng viên và các cấp, các ngành, trực tiếp là cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp. Trên cơ sở định hướng những giải pháp trên, các cấp ủy đảng tiếp tục cụ thể hóa việc tổ chức thực hiện Nghị quyết cho phù hợp với tính chất, đặc thù của cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ cấp mình; kiên quyết khắc phục khâu yếu, mặt yếu trong công tác cán bộ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Đại tướng NGÔ XUÂN LỊCH, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

__________________           

1 - Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 5, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 309.

2 - Sđd, tr. 280.

3 - Nghị quyết 769-NQ/QUTW, ngày 21-12-2012 của Quân ủy Trung ương về xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo; Quy định 104-QĐ/QUTW, ngày 16-02-2017 của Quân ủy Trung ương về một số vấn đề cơ bản về thực hiện nguyên tắc tập trung, dân chủ của tổ chức đảng trong Quân đội nhân dân Việt Nam; Quy định 496-QĐ/QU, ngày 12-6-2017 của Quân ủy Trung ương về thẩm quyền phê duyệt, xác nhận quy hoạch và quy trình bổ nhiệm cán bộ chỉ huy, quản lý trong Quân đội nhân dân Việt Nam; Quyết định 548-QĐ/QUTW, ngày 29-5-2018 của Quân ủy Trung ương về việc ban hành Quy chế công tác cán bộ trong Quân đội nhân dân Việt Nam, v.v.

Ý kiến bạn đọc (0)

Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: Nhìn lại 10 năm qua; định ra phương hướng, nhiệm vụ cho thời gian tới
Hôm nay, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng (PCTN) giai đoạn 2012-2022 và định hướng hoạt động cho giai đoạn tới. Đây là một hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng, bàn về những vấn đề liên quan đến "chống giặc nội xâm", giữ gìn sự trong sạch, vững mạnh của Đảng và hệ thống chính trị