Vấn đề chung Những chủ trương công tác lớn

QPTD -Thứ Hai, 09/11/2015, 07:57 (GMT+7)
Tăng cường công tác tư tưởng trong Quân đội trước yêu cầu mới
Thượng tướng Mai Quang Phấn cùng các đại biểu tham quan Triển lãm “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” tại Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ IX, ngày 30-6-2015. (Ảnh: qdnd.vn)

Công tác tư tưởng trong Quân đội là một bộ phận cấu thành công tác tư tưởng của Đảng, một mặt công tác quan trọng của hoạt động công tác đảng, công tác chính trị. Thực hiện tốt công tác này sẽ trực tiếp góp phần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội, xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Nhận thức rõ điều đó, thời gian qua, công tác tư tưởng trong Quân đội luôn được cấp ủy, chỉ huy các đơn vị quan tâm đúng mức; từ việc quản lý, dự báo, định hướng đến việc xử lý, giải quyết tình hình tư tưởng đều được thực hiện chặt chẽ, kịp thời, bằng nhiều nội dung, hình thức, biện pháp phong phú, thiết thực, phù hợp với từng đối tượng. Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới” được lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai chặt chẽ, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chính trị, quân sự của Đảng, những kiến thức cơ bản về văn hóa - xã hội, nhiệm vụ của Quân đội, đơn vị; qua đó, xây dựng bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm, khắc phục khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công tác thông tin tuyên truyền, văn hóa - văn nghệ, báo chí có nhiều đổi mới, giữ vững định hướng, bám sát và phục vụ kịp thời nhiệm vụ chính trị của đất nước, Quân đội, đáp ứng ngày càng tốt hơn đời sống văn hóa, tinh thần của bộ đội. Việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ chính trị của đơn vị và các phong trào thi đua, cuộc vận động, nhất là Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, xây dựng, nhân rộng những cách làm hay, mô hình sáng tạo, điển hình tiên tiến trong toàn quân.

Các cơ quan, đơn vị đã chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch. Nhờ đó, cán bộ, chiến sĩ luôn có lập trường, quan điểm vững vàng, nhận thức rõ đối tác, đối tượng, phân biệt đúng - sai; kiên quyết đấu tranh ngăn ngừa những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; nêu cao ý thức trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, đoàn kết, thống nhất, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Có thể nói, công tác tư tưởng đã thực sự góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội, phát huy bản chất cách mạng, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của tình hình, công tác tư tưởng trong Quân đội còn có hạn chế, chưa theo kịp với đòi hỏi ngày càng cao của thực tiễn đổi mới, phát triển đất nước, sự nghiệp xây dựng Quân đội và cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng. Ở một số đơn vị, tính chủ động, nhạy bén, sắc sảo và hiệu quả trong đấu tranh tư tưởng chưa cao. Một số cán bộ, đảng viên nhận thức chưa đầy đủ về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, từ đó chưa thể hiện rõ bản lĩnh, tính kiên quyết trong đấu tranh, xử lý, chống các quan điểm thù địch, sai trái.

Hiện nay, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đang nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội giai đoạn 2010 - 2015 và hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng với trách nhiệm chính trị lớn, niềm tin sâu sắc và kỳ vọng vào thành công của Đại hội. Nhưng đây cũng là dịp mà các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị trong và ngoài nước chống phá quyết liệt bằng nhiều hình thức, thủ đoạn thâm độc; trong đó, tập trung chống phá nền tảng tư tưởng, đường lối, Cương lĩnh, nhân sự của Đảng. Chúng triệt để tận dụng mạng xã hội, in-tơ-net để tung tin, bài, tán phát tài liệu sai lệch về quá trình chuẩn bị Đại hội; xuyên tạc, nói xấu cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, Quân đội; thổi phồng những hạn chế, tồn tại trong phát triển kinh tế, quản lý xã hội, tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận đảng viên, cán bộ và những vấn đề liên quan đến bảo vệ chủ quyền lãnh thổ để công kích Đảng, chế độ, v.v. Qua đó, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, làm giảm niềm tin, gây rối nội bộ, chia rẽ Đảng với nhân dân, với lực lượng vũ trang, hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và mục tiêu lý tưởng, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, làm thay đổi chế độ chính trị ở nước ta, đưa Việt Nam đi theo quỹ đạo phát triển tư bản chủ nghĩa. Bên cạnh đó, tình hình thế giới, khu vực, nhất là vấn đề tranh chấp chủ quyền biển, đảo trên Biển Đông diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ khó lường; các tệ nạn, tiêu cực xã hội, mặt trái của kinh tế thị trường là những nhân tố tác động không nhỏ đến tâm tư, tình cảm của các tầng lớp nhân dân và cán bộ, chiến sĩ.

Trước tình hình đó, Quân đội nhân dân Việt Nam với chức năng là đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, lực lượng chính trị trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân phải thực sự vững vàng, thống nhất về nhận thức, tư tưởng và hành động. Cán bộ, chiến sĩ luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, không dao động trước mọi tình huống và âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, tuyệt đối phục tùng sự lãnh đạo của Đảng, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Để đạt được mục tiêu đó, các cơ quan, đơn vị cần tích cực, chủ động, có nhiều chủ trương, giải pháp tăng cường công tác tư tưởng, tạo sự đồng thuận cao trong toàn quân; trong đó, tập trung làm tốt một số vấn đề sau:

Một là, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác tư tưởng trong Quân đội. Đây là chức năng, nhiệm vụ quan trọng, hàng đầu của các cấp ủy, tổ chức đảng. Trong điều kiện thông tin đa chiều và sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch, cán bộ, chiến sĩ phải nêu cao cảnh giác, không để bị tác động bởi những thông tin xấu độc, trái chiều, nhất là thông tin sai lệch về Đại hội XII của Đảng. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp phải tăng cường sự lãnh đạo bằng chủ trương, biện pháp thiết thực, theo phương châm công tác tư tưởng phải đi trước một bước. Cán bộ chủ trì, trực tiếp là bí thư cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp nêu cao trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, trên cơ sở quán triệt, nắm vững đường lối, quan điểm, các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Đảng, Quân ủy Trung ương, Tổng cục Chính trị; đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí. Phải bám sát đơn vị, hoạt động của bộ đội, chủ động, nhạy bén, kịp thời phát hiện những diễn biến phức tạp, bất lợi về tình hình tư tưởng để có chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo định hướng tư tưởng sát, đúng. Cơ quan chính trị các cấp cần bám sát thực tiễn, nắm vững tình hình tư tưởng của bộ đội để xây dựng chương trình, kế hoạch, vận dụng sáng tạo các hình thức, phương pháp tiến hành công tác tư tưởng cho phù hợp, tránh hình thức, đơn giản; phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và tổ chức quần chúng, hội đồng quân nhân trong tổ chức thực hiện; chấp hành nghiêm quy chế phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí; quy chế sử dụng in-tơ-net, thông tin tuyên truyền, v.v.

Hai là, tăng cường tuyên truyền, giáo dục tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động cho cán bộ, chiến sĩ. Tập trung tuyên truyền những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của 30 năm đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng. Qua đó, làm cho mọi cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc rằng: độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là sự lựa chọn duy nhất đúng đắn của Đảng, Bác Hồ, nhân dân và của chính lịch sử dân tộc Việt Nam; là điều kiện đảm bảo thực hiện thắng lợi mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền trong toàn quân về kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X, những thành tựu về công tác quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, tiến hành công tác dân vận, khắc phục thiên tai, cứu hộ cứu nạn của Quân đội. Đồng thời, tổ chức cho bộ đội nghiên cứu kỹ Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng; trang bị cho bộ đội những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Quá trình tuyên truyền, giáo dục, gắn bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, niềm tin với Đảng, chế độ và các giá trị chân, thiện, mỹ, làm cho mọi hoạt động của cán bộ, chiến sĩ luôn hướng tới cái đúng, cái đẹp, cái hay, đẩy lùi cái sai, cái ác và cái xấu; luôn giữ gìn, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong mọi điều kiện, hoàn cảnh.

Ba là, thực hiện tốt quy trình công tác tư tưởng trong quản lý bộ đội, kịp thời giải quyết những vấn đề nảy sinh từ cơ sở. Theo đó, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cơ quan, đơn vị cần làm tốt việc phân tích, đánh giá chính xác tình hình tư tưởng, quan điểm, lập trường, thái độ của cán bộ, chiến sĩ đối với chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nhiệm vụ của Quân đội và âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trước thềm Đại hội XII của Đảng; chỉ rõ những điểm mạnh, điểm yếu, nguyên nhân và dự báo chiều hướng phát triển. Trên cơ sở đó, xác định phương hướng, nội dung, hình thức, phương pháp tiến hành công tác tư tưởng phù hợp, hiệu quả, đảm bảo giữ vững sự ổn định, thống nhất, đồng thuận cao trong toàn quân. Muốn vậy, ở từng cấp phải duy trì nền nếp chế độ báo cáo, giao ban, phản ánh tình hình tư tưởng; kết hợp chặt chẽ giữa công tác tư tưởng với biện pháp hành chính, quản lý tư tưởng với quản lý bộ đội; thực hiện tốt Quy chế Dân chủ ở cơ sở, Ngày Chính trị và văn hóa tinh thần, các chế độ học tập, sinh hoạt, công tác, tọa đàm, đối thoại, tạo môi trường để cán bộ, chiến sĩ được bày tỏ tâm tư, nguyện vọng của mình. Cơ quan chính trị, cán bộ chính trị trực tiếp tiến hành công tác tư tưởng phải nắm vững và vận dụng sáng tạo, linh hoạt phương pháp luận Mác – Lê-nin, đi sâu vào từng lĩnh vực hoạt động của đơn vị, từng con người, tổ chức, nơi phong trào phát triển cũng như nơi phong trào chưa phát triển, lúc thuận lợi cũng như lúc khó khăn; quan tâm, lắng nghe, kịp thời giải quyết những vướng mắc, nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của bộ đội.

Bốn là, kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, cơ hội, phản động. Trước hết, phải quán triệt và thực hiện tốt phương châm: gắn xây với chống trong công tác tư tưởng nói chung, chống “diễn biến hòa bình” nói riêng. Theo đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp cần coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo đấu tranh, phản bác quan điểm, tư tưởng sai trái của các thế lực thù địch và những phần tử phản động, cơ hội chính trị; bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Quá trình đấu tranh phải làm cho các tổ chức, các ngành nhận thức sâu sắc về trách nhiệm và tham gia tích cực vào công tác tư tưởng. Các cơ quan báo chí, xuất bản, hoạt động văn hóa - văn nghệ; nhất là các báo, tạp chí điện tử, trang điện tử tổng hợp phải tích cực, chủ động nghiên cứu, đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền, thường xuyên, kịp thời có bài đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa” quân đội, chia rẽ Đảng, Nhà nước với Quân đội và nhân dân của các thế lực thù địch. Ở từng cơ quan, đơn vị cần thực hiện nghiêm chế độ đọc báo, nghe đài, xem tin tức, thời sự, phát huy vai trò đội ngũ báo cáo viên tuyên truyền miệng, bảo đảm cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, chính thống tới mọi cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời, chủ động phòng ngừa, khắc phục những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, chủ nghĩa cá nhân, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, lấy phòng ngừa, bảo vệ là chính; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, không để lộ, lọt thông tin, các ấn phẩm xấu độc xâm nhập vào đơn vị, bảo đảm cho Quân đội luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Năm là, đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động để tiến hành công tác tư tưởng. Trọng tâm là phong trào Thi đua Quyết thắng, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” gắn với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị (khóa XI), Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng. Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong Quân đội” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; làm tốt công tác khen thưởng, xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Việc làm này phải được tiến hành thường xuyên, tạo phong trào hành động cách mạng sâu rộng, cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ tích cực phấn đấu vươn lên, vượt qua mọi khó khăn, phức tạp để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng thời, chăm lo đảm bảo quyền lợi, lợi ích chính đáng, chế độ, tiêu chuẩn đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội. Những vấn đề vướng mắc về tư tưởng cần được phát hiện và giải quyết kịp thời, tạo sự đồng thuận cao trong các cơ quan, đơn vị. Đó là cách làm thiết thực và hiệu quả nhất đối với công tác tư tưởng, nhằm thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 71 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Thượng tướng MAI QUANG PHẤN, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam

Ý kiến bạn đọc (0)

Nắm vững quan điểm của Đảng, Quân đội chủ động, tích cực tham gia sản xuất, xây dựng kinh tế, phát triển đất nước
Tham gia lao động sản xuất, xây dựng kinh tế, phát triển đất nước là một chức năng cơ bản, thể hiện sâu sắc bản chất, truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam. Hơn 70 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cùng với hoàn thành tốt chức năng của “đội quân chiến đấu, đội quân công tác”,...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 04:44 - 23/05/2018

EUR26721.1127040.53

GBP30319.0930805.11

USD2273522805

Giá vàng

Cập nhật : 15:08 - 22/05/2018

HCMSJC36.50036.700
Hà NộiSJC36.50036.720
Đà NẵngSJC36.50036.720

Thời tiết