Vấn đề chung Những chủ trương công tác lớn

QPTD -Thứ Hai, 05/04/2021, 11:48 (GMT+7)
Quán triệt nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tiếp tục xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới

Thành công rất tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã cổ vũ mạnh mẽ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục phấn đấu để đến năm 2045 đưa nước ta trở thành một nước phát triển, có thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đại hội đã xác định tầm nhìn và định hướng chiến lược phát triển của đất nước cùng nhiều quyết sách quan trọng thúc đẩy sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện thắng lợi mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Một trong những nội dung quan trọng Nghị quyết Đại hội xác định là “Xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại. Đến năm 2025, cơ bản xây dựng Quân đội, Công an tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu năm 2030, xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ”1. Đây là định hướng chiến lược của Đảng, đòi hỏi Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức xây dựng Quân đội vững mạnh toàn diện, làm nòng cốt bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới; trong đó, xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh và khả năng chiến đấu của Quân đội là chủ trương, đường lối nhất quán của Đảng và Nhà nước ta.

Thực chất của việc xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị là không ngừng bồi đắp bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc của Quân đội ta; bảo đảm trong bất kỳ tình huống nào Quân đội cũng luôn tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân, kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ kính yêu, từ khi ra đời đến nay, yêu cầu xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị luôn được đặt lên hàng đầu. Trong các cuộc kháng chiến, chính trị của Quân đội nhân dân Việt Nam là phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, quyết chiến, quyết thắng, không quản gian khổ, hy sinh, sẵn sàng chiến đấu vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, yêu cầu xây dựng về chính trị được xác định là cơ sở để xây dựng các nhân tố khác đảm bảo cho Quân đội luôn vững vàng, miễn dịch trước tác động tiêu cực và sự chống phá của các thế lực thù địch trong thực hiện thủ đoạn “phi chính trị hóa”, hòng tách Quân đội ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng.

Nhận thức rõ sự cần thiết phải xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, Đảng Cộng sản Việt Nam mà thường xuyên, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị luôn quan tâm chăm lo lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng bảo đảm cho Quân đội trong bất kỳ tình huống nào cũng luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân; chắc tay súng, vững vàng về tư tưởng, không hoang mang, dao động trước sự chống phá của các thế lực thù địch và ảnh hưởng tiêu cực của xã hội. Cùng với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Quân đội luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ “chiến đấu trong thời bình” vượt qua thách thức của an ninh phi truyền thống; chủ động đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, xây dựng cơ sở chính trị, đời sống văn hóa mới, nhất là trên các địa bàn chiến lược, trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển, đảo. Toàn quân thực hiện tốt công tác nghiên cứu, nắm, đánh giá, dự báo tình hình, tham mưu chiến lược; kiên quyết, kiên trì, xử lý kịp thời, linh hoạt, hiệu quả các tình huống cả an ninh truyền thống và phi truyền thống, không để bị động, bất ngờ. Đồng thời, là lực lượng nòng cốt, xung kích đi đầu và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục sự cố môi trường, với tinh thần “ở đâu khó khăn, gian khổ, ở đó có bộ đội”. Trong bất kỳ thời điểm nào, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” luôn tỏa sáng trong lòng nhân dân.

Trong những năm tới, tình hình thế giới tiếp tục có những diễn biến phức tạp. Hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, song đang đứng trước nhiều trở ngại, khó khăn; các mâu thuẫn cơ bản của thời đại tiếp tục tồn tại và phát triển; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, xung đột cục bộ diễn ra dưới nhiều hình thức, phức tạp, quyết liệt và gay gắt hơn. Cục diện thế giới tiếp tục biến đổi theo xu hướng đa cực, đa trung tâm. Các nước lớn vừa hợp tác, vừa thỏa hiệp, vừa đấu tranh kiềm chế lẫn nhau và can dự, chi phối vào nội bộ các nước khác. Các yếu tố an ninh phi truyền thống, nhất là an ninh mạng, khủng bố, thiên tai, dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp; xuất hiện nhiều hình thái chiến tranh mới, tác động sâu sắc tới mọi quốc gia, dân tộc. Ở trong nước, thế và lực, sức mạnh tổng hợp quốc gia, uy tín quốc tế của nước ta ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, đất nước phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là tác động của suy thoái kinh tế, tài chính; những tiêu cực và tệ nạn xã hội; vấn đề bảo vệ chủ quyền biển, đảo,… các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị tăng cường hoạt động “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, “phi chính trị hóa” Quân đội, với thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt, v.v. Tình hình trên tác động, chi phối không nhỏ đến sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, nhất là yêu cầu xây dựng Quân đội về chính trị. Quán triệt, thực hiện quan điểm, chủ trương của Đảng về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong Nghị quyết Đại hội XIII vào xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị, cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chức năng các cấp trong Quân đội phải nắm vững và làm tốt một số nội dung, biện pháp cơ bản sau:

Một là, thường xuyên giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng và nâng cao hiệu lực quản lý của Nhà nước đối với Quân đội. Thực tiễn chỉ ra rằng, sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định chất lượng chính trị và sự phát triển, trưởng thành, chiến thắng của Quân đội ta, không có lực lượng nào, đảng phái nào thay thế được. Để giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng và hiệu lực quản lý của Nhà nước đối với nhiệm vụ xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Quân đội cần quán triệt, nắm vững quan điểm, chủ trương Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, mệnh lệnh, chỉ thị của Bộ Quốc phòng, v.v. Chủ động nghiên cứu, đánh giá, dự báo chính xác tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước có chủ trương, đối sách bảo vệ Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, làm nền tảng để xây dựng, phát triển bền vững đất nước. Phối hợp với các cấp, các ngành, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quân sự, quốc phòng, trước hết là các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị về Chiến lược Quốc phòng, Chiến lược Quân sự, Chiến lược Bảo vệ an ninh quốc gia, Chiến lược Bảo vệ biên giới quốc gia và Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, v.v. Trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, Đảng bộ Quân đội luôn tin tưởng, trung thành, thực hiện nghiêm chỉnh sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, với tinh thần ở đâu có hoạt động của Quân đội, ở đó có sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ; bám sát tình hình thực tiễn để xác định chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng cho phù hợp. Đẩy mạnh công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu, bổ sung, phát triển lý luận về quân sự, quốc phòng, nghệ thuật quân sự, xây dựng Quân đội về chính trị, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Hai là, chăm lo xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh, mẫu mực, tiêu biểu, có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao. Xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh, gương mẫu, tiêu biểu cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ, góp phần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội, xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị. Để làm được điều đó, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong Đảng bộ phải coi trọng việc quán triệt, thực hiện nghiêm quan điểm, chủ trương về xây dựng Đảng theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung 4 (Khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, làm cho cán bộ, đảng viên, quần chúng trong toàn quân nhận thức ngày càng đầy đủ, sâu sắc hơn về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nhiệm vụ của cách mạng, của Quân đội, chức trách và nhiệm vụ được giao; kiên định mục tiêu, lý tưởng, giữ vững lập trường, bản lĩnh chính trị, phát huy trí tuệ, hoàn thiện phong cách lãnh đạo, nâng cao tính chiến đấu; nhận diện, phân biệt rõ đối tác, đối tượng, không mơ hồ, mất cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.

Cùng với đó, nghiên cứu, đề xuất với Bộ Chính trị tiếp tục bổ sung, hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Thực hiện nghiêm các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tổ chức đảng và tổ chức cơ quan chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam; giữ vững nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng. Tăng cường quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên, nhất là đảng viên mới; đồng thời, rà soát, sàng lọc, đưa những người không đủ tư cách ra khỏi Đảng. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; kiên quyết xử lý nghiêm minh mọi hành vi vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội. Thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy trí tuệ tập thể, đề cao tính chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ. Rà soát, sửa đổi, bổ sung và thực hiện nghiêm quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu; đổi mới phương pháp, phong cách lãnh đạo theo hướng tập trung, sâu sát, quyết liệt, thiết thực hiệu quả.

Nêu cao ý thức tự giác học tập, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, thực hiện nghiêm các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp; cổ vũ, biểu dương những tấm gương sáng về đạo đức, tạo ảnh hưởng sâu rộng trong toàn quân, đồng thời kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm, hành vi phi đạo đức, thiếu nhân văn, phản văn hóa trong đơn vị.

Ba là, tập trung xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh; không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, luôn xứng đáng là lực lượng nòng cốt bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Chính trị của Quân đội ta không chỉ thể hiện ở bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc, mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, mà còn được thể hiện ở sự vững mạnh về mặt tổ chức và kết quả thực hiện nhiệm vụ trên thực tế. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Riêng các chú, chính trị biểu hiện ra trong lúc đánh giặc”2. Cùng với việc tích cực nghiên cứu, quán triệt, nắm vững tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Quân đội cần tiếp tục quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Kết luận số 16-KL/TW, ngày 07/7/2017 và Nghị quyết số 15-NQ/TƯ, ngày 01/8/2017 của Bộ Chính trị về tổ chức lực lượng và bảo đảm vũ khí, trang bị cho Quân đội nhân dân Việt Nam. Quyết liệt triển khai, tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại. Đến năm 2025, cơ bản xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh. Đến năm 2030, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng hiện đại; phấn đấu từ năm 2030 xây dựng Quân đội hiện đại, với bước đi, cách làm phù hợp, hiệu quả.

Toàn quân thực hiện đột phá đổi mới công tác huấn luyện theo tinh thần Nghị quyết số 765-NQ/QUTW, ngày 20/12/2012 và Kết luận số 60-KL/QUTW, ngày 18/01/2019 của Quân ủy Trung ương về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 765-NQ/QUTW “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”. Vận dụng sáng tạo quan điểm, nguyên tắc, phương châm, mối kết hợp, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, xây dựng khu vực phòng thủ, đảm bảo cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao, trình độ kỹ thuật, chiến thuật, nghiệp vụ giỏi, năng lực tư duy sáng tạo, dũng cảm, quyết đoán, khả năng thích ứng nhanh, hành động chiến đấu kiên quyết, xử lý hiệu quả các tình huống. Chủ động, tích cực đưa bộ đội vào hoạt động huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu, khắc phục thách thức an ninh phi truyền thống,… đẩy mạnh công tác dân vận, gắn bó “máu thịt” với nhân dân, thực sự là cầu nối giữa “ý Đảng” và “lòng dân”, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, sẵn sàng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Bốn là, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Đảng bộ Quân đội tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII); Nghị quyết số 109-NQ/QUTW, ngày 11/02/2019 của Quân ủy Trung ương về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ. Trong đó, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; có phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, kiến thức, năng lực toàn diện, ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm; tín nhiệm cao, sức khỏe tốt, độ tuổi phù hợp; có số lượng, cơ cấu hợp lý, chất lượng cao; bảo đảm sự chuyển tiếp vững chắc giữa các thế hệ, đáp ứng yêu cầu cả nhiệm vụ trước mắt và lâu dài. Làm tốt việc đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp, sử dụng cán bộ chỉ huy, quản lý các cấp; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số. Tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; ưu tiên đào tạo cán bộ nghiên cứu khoa học, giảng dạy, chuyên gia đầu ngành, cán bộ thiết kế, chế tạo, quản lý, khai thác làm chủ vũ khí, trang bị hiện đại, cán bộ làm công tác đối ngoại, v.v. Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất với Đảng, Nhà nước và triển khai thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với cán bộ, v.v. Cùng với đó, kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội; có những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Coi trọng xây dựng tổ chức đảng về tư tưởng, chính trị, tổ chức, cán bộ và đạo đức. Đề cao tính tổ chức, tính kỷ luật và thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát; nhận xét, đánh giá cán bộ; làm tốt công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, chiến dịch.

Năm là, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mưu đồ “phi chính trị hóa” Quân đội; phòng ngừa, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đây là vấn đề rất quan trọng và cấp thiết, trực tiếp góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng nói chung và xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị nói riêng. Cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp cần nhận thức đúng, đấu tranh quyết liệt với âm mưu, thủ đoạn nham hiểm của các thế lực thù địch, hòng phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội, làm cho Quân đội xa rời mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, phân rã tư tưởng, lỏng lẻo về mặt tổ chức. Từ đó, chúng dễ bề thực hiện âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” nhằm chống phá Đảng, chế độ, hướng lái cách mạng Việt Nam theo quỹ đạo của chúng. Cùng với đó, phải tích cực đấu tranh chống lại những biểu hiện suy thoái, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, làm trong sạch nội bộ. Trước mắt, toàn Đảng bộ tổ chức nghiêm túc việc học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ Quân đội, đề cao tinh thần trách nhiệm trong học tập, nghiên cứu và vận dụng vào thực tiễn hoạt động quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Bởi, lười học tập chính trị, nghiên cứu nghị quyết cũng là biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị.

Trong đấu tranh phải vận dụng linh hoạt các hình thức, biện pháp; kết hợp phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị với phê phán, lên án những nhận thức, hành vi tiêu cực, lệch lạc trong nội bộ. Phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống thông tin truyền thông, báo chí, phát thanh, truyền hình, hệ thống giáo dục lý luận chính trị, tuyên truyền miệng, thiết chế văn hóa và thông qua mạng xã hội, Internet để phổ biến, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, áp dụng các biện pháp kỹ thuật ngăn chặn, bóc gỡ các thông tin, tài liệu có nội dung phản động, xuyên tạc bản chất, truyền thống của Quân đội, của Đảng và dân tộc; phát huy hơn nữa vai trò của các viện nghiên cứu, học viện, nhà trường, đội ngũ cán bộ khoa học, lực lượng 47 trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, phản động.

Với trách nhiệm chính trị cao trước Đảng, dân tộc, Đảng bộ Quân đội quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, chú trọng xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, làm cơ sở để xây dựng Quân đội tiến lên hiện đại, thực sự là lực lượng nòng cốt bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ, giữ vững phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”,… góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đại tướng LƯƠNG CƯỜNG, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam
___________________      

1 - ĐCSVN – Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Tập 1, Nxb CTQG, H. 2021, tr. 157 - 158.

2 - Hồ Chí Minh – Toàn tập, Tập 7, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 218.

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Tạp chí Quốc phòng toàn dân điện tử giới thiệu toàn văn Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 16:36 - 16/04/2021

EUR26,775.7828,174.59

GBP30,993.7832,288.33

USD22,950.0023,160.00

Giá vàng

Cập nhật : 16:16 - 16/04/2021

HCMSJC55.08055.450
Hà NộiSJC55.08055.470
Đà NẵngSJC55.08055.470