Vấn đề chung Những chủ trương công tác lớn

QPTD -Thứ Hai, 04/02/2019, 07:25 (GMT+7)
Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ chủ trì các cấp trong Quân đội hiện nay

Cán bộ chủ trì các cấp trong Quân đội là lực lượng nòng cốt, có vai trò rất quan trọng trong lãnh đạo, chỉ huy đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao. Để hoàn thành trọng trách, nhiệm vụ của mình trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, một trong những yêu cầu khách quan và là biện pháp quan trọng để cán bộ chủ trì các cấp trong Quân đội nâng cao uy tín, vị thế của mình là nêu gương và phát huy vai trò nêu gương trước tập thể, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.

Thực tiễn hơn 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội ta khẳng định, nếu cán bộ chủ trì các cấp trong Quân đội phát huy tốt vai trò, trách nhiệm nêu gương, mẫu mực trong mọi hoạt động của đơn vị, từ lời nói đến việc làm, thì cán bộ ấy tự mình đã tỏa sáng, được mọi người tôn trọng, yêu quý, tin tưởng và ủng hộ; nhờ đó, có tác dụng động viên, cổ vũ, khích lệ cán bộ, chiến sĩ bằng niềm tin, sự yêu mến, kính trọng, học tập và noi theo. Ngược lại, nếu cán bộ chủ trì đơn vị không thực hiện tốt việc nêu gương, chưa nỗ lực phấn đấu vươn lên trong tu dưỡng, rèn luyện, công tác, khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ, không giữ được “mực thước” trong quan hệ, giao tiếp, ứng xử trong đời sống, sinh hoạt xã hội và công tác thì cán bộ ấy không thể đem lại hình ảnh tốt đẹp, uy tín và vị thế của cá nhân đối với tập thể mà còn làm giảm sút niềm tin của cán bộ, chiến sĩ với đơn vị và Quân đội.

Nêu gương là phương thức giáo dục có sức thuyết phục tốt nhất, hiệu quả nhất, đã trở thành truyền thống quý báu của dân tộc ta, Quân đội ta. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “… các dân tộc phương Đông đều giàu tình cảm, và đối với họ một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”1; “Nếu chúng ta làm gương mẫu và biết lãnh đạo thì bất cứ công việc gì khó khăn đến đâu cũng nhất định làm được”2. Vì vậy, Người đặc biệt coi trọng nêu gương, làm gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp trong thực hiện nhiệm vụ được giao, ở những thời điểm khó khăn, thử thách của cách mạng.

Kế thừa truyền thống dân tộc, vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về nêu gương của cán bộ, đảng viên, trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta đặc biệt quan tâm, chăm lo giáo dục, rèn luyện, đề cao tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Trong thời kỳ đổi mới đất nước, với vị thế của một Đảng cầm quyền, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã có nhiều chủ trương, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) đã ban hành Quy định 47-QĐ/TW, ngày 01-11-2011 về những điều đảng viên không được làm. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Ban Bí thư đã ban hành Quy định 101-QĐ/TW, ngày 07-6-2012 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Bộ Chính trị đã ban hành Quy định 55-QĐ/TW, ngày 19-12-2016 về “Một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”. Ngày 25-10-2018, Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) đã ban hành Quy định 08-QĐi/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Sự ra đời của Quy định 08-QĐi/TW nhằm tiếp tục hoàn thiện các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Một lần nữa, Đảng ta khẳng định nêu gương là trách nhiệm, bổn phận và là đạo lý của người cán bộ, đảng viên của Đảng trước nhân dân. Trách nhiệm gương mẫu, tự giác đi đầu thể hiện từ trong tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự phê bình, phê bình đến trong quan hệ với quần chúng, trách nhiệm trong công tác, ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết nội bộ.

Quán triệt sâu sắc các nghị quyết, quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong Quân đội đã nghiêm túc triển khai thực hiện. Thông qua đó, ý thức trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong Quân đội, nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp đã được nâng lên rõ rệt, tạo sự chuyển biến tích cực về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong công tác, ý thức tổ chức kỷ luật và đoàn kết nội bộ, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, quan liêu và mọi biểu hiện tiêu cực trong đơn vị, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ Quân đội và quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Quân ủy Trung ương, sự quản lý của Nhà nước và Bộ Quốc phòng. Tuy nhiên, việc quán triệt, thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng, Quân ủy Trung ương về trách nhiệm nêu gương và vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên ở một số đơn vị còn có hạn chế nhất định. Một bộ phận cán bộ, đảng viên trong Quân đội chưa quán triệt đầy đủ, sâu sắc về vị trí, vai trò, yêu cầu và nội dung, biện pháp nêu gương, dẫn đến xác định chưa rõ trách nhiệm và nghĩa vụ nêu gương; chưa thật sự mẫu mực trong lời nói, việc làm, trong rèn luyện, tu dưỡng, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, tác phong công tác, sinh hoạt; còn có những biểu hiện nói không đi đôi với làm, nói nhiều làm ít, lợi dụng chức quyền để trục lợi, có hành vi tham nhũng; cá biệt đã có cán bộ cấp cao, cả đương chức và nghỉ hưu có những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, vi phạm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật Quân đội, gây dư luận không tốt trong cán bộ, chiến sĩ Quân đội và nhân dân.

Hiện nay, đất nước ta đang đứng trước nhiều thời cơ và vận hội, song vẫn đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức; các thế lực thù địch, cơ hội chính trị triệt để lợi dụng quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và sự phát triển mạnh mẽ của cách mạng công nghệ, mặt trái của kinh tế thị trường, những tiêu cực, tệ nạn xã hội để phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng, truyền bá các sản phẩm văn hóa phương Tây, đề cao lối sống vật chất, sùng bái đồng tiền, quên tình nghĩa, truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của Quân đội; làm cho một số cán bộ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phai nhạt mục tiêu, lý tưởng. Đáng chú ý là, thực hiện âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, “phi chính trị hóa” Quân đội ta, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị đẩy mạnh chống phá công tác cán bộ của Đảng trong Quân đội; dùng nhiều thủ đoạn để mua chuộc, lôi kéo cán bộ nhằm tạo ra lớp cán bộ “đỏ vỏ, xanh lòng” để chống Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân.

Tình hình hiện nay đặt ra những yêu cầu mới về xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Do vậy, phải tiếp tục xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu. Trong đó, tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp, trước hết là cán bộ chủ trì, có vai trò đặc biệt quan trọng. Điều đó đòi hỏi cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong Quân đội phải tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chủ trì, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan đơn vị. Để phát huy vai trò nêu gương của cán bộ chủ trì các cấp trong Quân đội, cần thực hiện tốt các yêu cầu sau:

Thứ nhất, nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, thường xuyên tự giác, tu dưỡng, rèn luyện, gương mẫu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với việc thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; kiên quyết, kiên trì đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Phương châm nêu gương của cán bộ chủ trì các cấp trong Quân đội là cấp trên nêu gương trước cấp dưới; cán bộ chủ trì đơn vị nêu gương trước cán bộ, chiến sĩ thuộc quyền, tạo hình ảnh tốt đẹp trước tập thể đơn vị, sự tin yêu, kính trọng và tin tưởng học tập, làm theo của cán bộ, chiến sĩ.

Thứ hai, cán bộ chủ trì các cấp trong Quân đội phải nêu gương trong lời nói, bài viết và phát ngôn. Ở đâu, lúc nào cũng vậy, phải luôn nhất quán lời nói, bài viết, phát ngôn đúng quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, điều lệnh và các quy định của Quân đội. Mỗi lời nói, bài viết phải thể hiện rõ sự mẫu mực về tính đảng, tính khoa học, tính thực tiễn và tính giáo dục. Đồng thời, thể hiện rõ niềm tin yêu, lòng trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân; quan tâm chăm lo đến lợi ích, đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.

Thứ ba, cán bộ chủ trì các cấp trong Quân đội phải nêu gương trong việc làm, “nói đi đôi với làm” thông qua chất lượng, hiệu quả hoàn thành chức trách, nhiệm vụ, làm việc công tâm, khách quan, đúng nguyên tắc, thấu tình, đạt lý; có nền nếp, kỷ cương, đúng quy định của Đảng, điều lệnh của Quân đội. Chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; tận tụy, tâm huyết với công việc; hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; luôn luôn là người đi đầu trong mọi hoạt động của đơn vị, chuẩn mực trong quan hệ giao tiếp, ứng xử, có thái độ, hành vi, tác phong quân nhân, nhân cách “Bộ đội Cụ Hồ”, được cán bộ, chiến sĩ tin tưởng, yêu mến, coi đó là mực thước, khuôn mẫu để học tập, noi theo, làm theo.

Thứ tư, cán bộ chủ trì các cấp trong Quân đội phải gương mẫu trong tuyên truyền, vận động gia đình chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương nơi cư trú.

Thứ năm, cán bộ chủ trì các cấp trong Quân đội phải kiên quyết đấu tranh, phê phán, khắc phục mọi biểu hiện thiếu gương mẫu, nói không đi với làm, nói nhiều làm ít, nói một đường làm một nẻo; phải có dũng khí vượt qua mọi cám dỗ, những khó khăn, thử thách, chiến thắng chính mình và giúp đỡ cấp dưới khi mắc sai lầm, khuyết điểm để tiến bộ, trưởng thành. Kiên quyết chống lại mọi hiện tượng tiêu cực xảy ra trong đơn vị.

Để phát huy vai trò nêu gương của cán bộ chủ trì các cấp trong Quân đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, cần thực hiện tốt những nội dung giải pháp cơ bản sau:

Một là, quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc tư tưởng Hồ Chí Minh; các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Quân ủy Trung ương và của cấp ủy, tổ chức đảng về nêu gương. Cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp cần nắm vững tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, chủ trương và các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng về nêu gương. Tiếp tục quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quy định 47-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm; Quy định 101-QĐ/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định 55-QĐ/TW về “Một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”; Quy định 08-QĐi/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương và các quy định của Quân ủy Trung ương về nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Quân đội. Qua đó, chỉ rõ những nội dung mà bản thân cán bộ chủ trì cần phải nêu gương với giải pháp phù hợp, hiệu quả nhất.

Phát huy vai trò của các cơ quan chức năng, nhất là các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài Quân đội nhằm tuyên truyền, giáo dục làm cho cán bộ, đảng viên và chiến sĩ nhận thức đầy đủ, sâu sắc ý nghĩa của việc nêu gương, vai trò nêu gương của cán bộ chủ trì các cấp trong xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Trên cơ sở đó, tích cực nhân rộng điển hình tiên tiến thành các phong trào hành động cách mạng, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, chiến sĩ trong xây dựng đơn vị, thực hiện mọi nhiệm vụ được giao. Chống việc quán triệt sơ sài, nhận thức không đầy đủ của cấp ủy, tổ chức đảng về phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ trong phạm vi từng cơ quan, đơn vị.

Hai là, cụ thể hóa chủ trương, quan điểm của Đảng, Quân ủy Trung ương thành các tiêu chí, quy định về nêu gương của cán bộ chủ trì các cấp trong Quân đội phù hợp với thực tiễn đơn vị và chức trách, nhiệm vụ của cán bộ từng cấp. Đây là việc làm cần thiết để tạo cơ sở, hành lang pháp lý cho cán bộ chủ trì tự soi để tự sửa, phát huy vai trò nêu gương trong từng hoạt động cụ thể; làm cơ sở để giám sát việc nêu gương của cán bộ, đảng viên; cơ sở trong việc đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ chủ trì các cấp. Đồng thời, là căn cứ để các cấp ủy, cơ quan chức năng và mọi cán bộ, chiến sĩ theo dõi, giúp đỡ và kiểm tra, giám sát cán bộ chủ trì phát huy vai trò nêu gương. Vì vậy, cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng các cấp cần căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, phạm vi quyền hạn được giao, bám sát các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, của Quân ủy Trung ương về nêu gương và phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; căn cứ vào tình hình thực tiễn đơn vị, chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ chủ trì từng cấp để xây dựng các tiêu chí cụ thể về nêu gương và phát huy vai trò của cán bộ chủ trì trong lời nói, việc làm, trong tu dưỡng, rèn luyện bản thân về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, xứng đáng là tấm gương cho cán bộ, chiến sĩ học tập, noi theo.

Trong quá trình triển khai thực hiện, cấp ủy, cơ quan chức năng và cán bộ chủ trì các cấp cần coi trọng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nêu gương của cán bộ chủ trì để kịp thời bổ sung, điều chỉnh các tiêu chí, quy định, bảo đảm cho quá trình thực hiện nêu gương có hiệu lực, hiệu quả thiết thực. Bản thân cán bộ chủ trì các cấp phải thường xuyên dựa chắc vào các tiêu chí, quy định nêu gương; xây dựng cam kết thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng để tự soi, tự sửa, từ lời nói, việc làm đến tự tu dưỡng, rèn luyện về mọi mặt; lấy chất lượng, hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ và sự tín nhiệm của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân để tiếp tục thực hiện tốt hơn sự nêu gương. Chống việc làm hình thức hoặc không căn cứ vào tình hình cụ thể của cơ quan, đơn vị, sao chép nguyên các tiêu chí, quy định của trên, khó cho việc thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện.

Ba là, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện thắng lợi Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phát huy vai trò nêu gương của cán bộ chủ trì các cấp trong toàn quân. Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ chủ trì các cấp trong Quân đội là sự thể hiện sinh động việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Do đó, cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng, cán bộ chủ trì các cấp trong Quân đội cần tiếp tục giáo dục, làm cho cán bộ, chiến sĩ, trước hết là cán bộ chủ trì nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Trên cơ sở đó, tích cực phát động các phong trào hành động cách mạng, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thấm sâu vào từng hoạt động của mỗi cơ quan, đơn vị bằng hành động, lời nói, việc làm cụ thể từng tuần, từng tháng, từng quý của cán bộ chủ trì các cấp. Các cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chức năng, đội ngũ chính ủy, chính trị viên cần nêu cao vai trò, trách nhiệm, tăng cường kiểm tra, giám sát, định kỳ sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, làm cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành hoạt động thường xuyên, liên tục của cán bộ chủ trì các cấp trong toàn quân.

Bốn là, thường xuyên tự phê bình và phê bình; kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống” trong phát huy vai trò nêu gương của cán bộ chủ trì các cấp. Tự phê bình và phê bình, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống” là vấn đề có tính quy luật trong xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng trong mọi thời kỳ cách mạng. Thực tiễn chứng minh rằng, nhờ thường xuyên làm tốt tự phê bình và phê bình, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống” nên trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, Đảng ta, Quân ủy Trung ương vẫn giữ vững sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, đủ sức lãnh đạo và đưa sự nghiệp cách mạng đi đến thành công. Vì vậy, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ chủ trì các cấp trong Quân đội hiện nay chỉ thực sự đạt chất lượng, hiệu quả tốt nhất khi công tác tự phê bình và phê bình được thực hiện nghiêm túc; đồng thời, thực hiện tốt việc kết hợp chặt chẽ giữa “xây” đi đôi với “chống”.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng, đội ngũ chính ủy, chính trị viên phải thường xuyên coi trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo kết hợp chặt chẽ giữa phát huy vai trò cán bộ chủ trì gắn với tự phê bình và phê bình trong cấp ủy, chỉ huy đơn vị. Thường xuyên có chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc tự phê bình và phê bình với việc phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ chủ trì các cấp. Hằng tháng, hằng quý và hằng năm, các cấp ủy cần phải có nghị quyết lãnh đạo, xác định rõ mục tiêu, nội dung, biện pháp kiểm điểm tự phê bình và phê bình của cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện vai trò nêu gương của cán bộ chủ trì. Gắn việc kiểm điểm đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên và nhận xét, đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, sắp xếp cán bộ hằng năm với kiểm điểm tự phê bình và phê bình việc phát huy vai trò nêu gương của cán bộ chủ trì các cấp.

Nêu gương thì trước hết phải làm gương từ việc nhỏ đến việc lớn, thể hiện thường xuyên về mọi mặt, phải “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”; nói phải đi đôi với làm. Đồng thời, lấy gương người tốt, việc tốt để tuyên truyền, thuyết phục, cảm hóa, lôi cuốn quần chúng. Do vậy, cấp ủy, cơ quan chức năng và cán bộ chủ trì các cấp, nhất là đội ngũ chính ủy, chính trị viên, người đứng đầu cấp ủy cơ quan, đơn vị cần kết hợp chặt chẽ việc tuyên truyền, nhân rộng gương “người tốt, việc tốt”, những điển hình tiên tiến về nêu gương của cán bộ, chiến sĩ trong các đơn vị; đồng thời, phê phán mọi biểu hiện, hành vi thiếu gương mẫu trong lời nói, việc làm của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ. Kiên quyết phê phán những cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì, không dám nói, không dám hành động, hoặc “nói nhiều, làm ít”, “nói mà không làm”, “nói một đằng, làm một nẻo”, thậm chí thụ động, ngồi chờ, sợ trách nhiệm.

Năm là, thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định nêu gương của cán bộ. Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng: “…kiểm tra có tác dụng thúc đẩy và giáo dục đảng viên và cán bộ làm trọn nhiệm vụ đối với Đảng, đối với Nhà nước, làm gương mẫu tốt cho nhân dân”3; “Kiểm soát khéo, bao nhiêu khuyết điểm lòi ra hết, hơn nữa kiểm tra khéo về sau khuyết điểm nhất định bớt đi”4. Vì vậy, các cấp ủy, tổ chức đảng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát. Về nội dung, kiểm tra, giám sát toàn diện, song cần có kế hoạch kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là sự gương mẫu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, thái độ, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, v.v. Quá trình kiểm tra, giám sát phải thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình, phương châm, phương pháp, phát huy tốt vai trò của cấp ủy, chi bộ, ủy ban kiểm tra các cấp, của mọi cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị. Lấy kết quả thực hiện quy định nêu gương là một tiêu chí đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên, lấy phiếu tín nhiệm; đồng thời, kiên quyết xử lý nghiêm những người vi phạm.

Trong số nhiều giải pháp quan trọng nhằm xây dựng Đảng luôn “trong sạch, vững mạnh” ngang tầm nhiệm vụ, Đảng ta luôn đề cao vai trò “nêu gương” của cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì, người đứng đầu cấp ủy cơ quan, đơn vị. Đây là phương pháp đúng đắn, hiệu quả và là yêu cầu bức thiết trong tình hình hiện nay. Thực hiện tốt các quy định nêu gương không chỉ là tình cảm, trách nhiệm đối với Đảng, mà còn góp phần giáo dục, rèn luyện cán bộ chủ trì các cấp trong Quân đội “vừa hồng, vừa chuyên”, tô thắm thêm phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, nhân lên nhiều việc làm tốt, tấm gương tốt ở mỗi cơ quan, đơn vị. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đại tướng LƯƠNG CƯỜNG, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam
_______________

1 - Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 1, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 284.

2, 3 - Sđd, Tập 14, tr. 223, 362.

4 - Sđd, Tập 5, tr. 327.

Ý kiến bạn đọc (0)

Các tin, bài đã đưa

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng trong Quân đội 17/01/2020

Đảng bộ Quân đội thực hiện tốt công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 06/01/2020

Quân đội nhân dân Việt Nam tăng cường công tác dân vận, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới 22/12/2019

Ngành Hậu cần Quân đội phát huy truyền thống “Nuôi quân đánh giặc” trong tình hình mới 17/12/2019

Quân đội nhân dân Việt Nam – 70 thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bài báo “Dân vận” 15/12/2019

Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam kiên định bảo vệ, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng 14/11/2019

Tiếp tục xây dựng Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh, xứng đáng là cơ quan tham mưu chiến lược về công tác đảng, công tác chính trị trong thời kỳ mới 11/11/2019

Nâng cao chất lượng công tác thông tin khoa học quân sự trong tình hình mới 10/11/2019

Xây dựng Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới 07/11/2019

Xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc 04/11/2019

Tiếp tục đổi mới hình thức và thực hiện tốt hơn nữa công tác "Đền ơn đáp nghĩa" trong Quân đội
Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân luôn nỗ lực, chủ động, sáng tạo, bằng nhiều biện pháp, cách làm thiết thực, đưa công tác “Đền ơn đáp nghĩa” phát triển cả bề rộng và chiều sâu...
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 15:38 - 20/02/2020

HCMSJC44.65045.000
Hà NộiSJC44.65045.020
Đà NẵngSJC44.65045.020

Thời tiết