Những chủ trương công tác lớn Chuyên luận chỉ đạo

QPTD -Thứ Hai, 14/05/2018, 10:23 (GMT+7)
Phát huy vai trò của tổ chức công đoàn, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Quân đội trong tình hình mới

Bám sát nhiệm vụ quân sự - quốc phòng và sự phát triển của giai cấp công nhân Việt Nam, 5 năm qua, Công đoàn Quốc phòng luôn chăm lo xây dựng tổ chức vững mạnh, hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ và phát huy tốt vai trò trên mọi lĩnh vực công tác của Quân đội. Trước yêu cầu mới của nhiệm vụ xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc, phát triển công nghiệp quốc phòng, đòi hỏi Công đoàn Quốc phòng phải tiếp tục được xây dựng vững mạnh, ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ.

Trung tướng Lê Hiền Vân chủ trì Hội nghị Ban tổ chức Đại hội đại biểu
Công đoàn Quân đội lần thứ IX (2018-2023). (Ảnh: qdnd.vn)

5 năm qua, được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trực tiếp là Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp, tổ chức công đoàn trong Quân đội đã có sự phát triển vững mạnh, hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ và đạt được nhiều kết quả thiết thực. Nội dung, phương thức hoạt động có nhiều đổi mới, bám sát thực tiễn xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc và mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình hành động của các kỳ Đại hội Công đoàn Quân đội đề ra. Trước yêu cầu sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp và tinh gọn tổ chức biên chế, tổ chức công đoàn cơ sở được củng cố, kiện toàn phù hợp với quy mô, mô hình, chức năng của các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị; nền nếp, chế độ sinh hoạt luôn được giữ vững và phát huy; vai trò, vị thế của tổ chức công đoàn tiếp tục được khẳng định. Đội ngũ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động quốc phòng trưởng thành về mọi mặt; có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp tốt, tuân thủ pháp luật, kỷ luật lao động; phát huy truyền thống, bản chất giai cấp công nhân Việt Nam, “Bộ đội Cụ Hồ”, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Với tinh thần “Chủ động, sáng tạo, đổi mới, thiết thực”, Công đoàn Quốc phòng đã tổ chức tốt các phong trào thi đua gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” với những nội dung, chỉ tiêu cụ thể, thiết thực1 phù hợp với thực tiễn nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Trong thực hiện, công đoàn các cấp đã tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức tốt Cuộc thi “Luyện tay nghề, thi thợ giỏi” và tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực công tác2 tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động quốc phòng toàn quân. Đồng thời, tạo môi trường thuận lợi để cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức, lao động quốc phòng rèn luyện, cống hiến tài năng, trí tuệ, sáng tạo trong lao động, sản xuất hăng hái thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhiều đề tài, công trình, sáng kiến cải tiến kỹ thuật3 được áp dụng rộng rãi, không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao mà còn giải quyết được những vướng mắc, khó khăn trong sản xuất, sửa chữa vũ khí, khí tài, phương tiện kỹ thuật quân sự, huấn luyện, chiến đấu của Quân đội. Những kết quả đó đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển nền công nghiệp quốc phòng, xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Quân đội, củng cố và phát triển nền công nghiệp quốc phòng hiện nay, đặt ra những yêu cầu mới ngày càng cao, đòi hỏi hoạt động công đoàn trong Quân đội phải bám sát nhiệm vụ, chủ động, sáng tạo, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tạo sức mạnh tổng hợp, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Để nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn và phong trào công nhân trong Quân đội, cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên và cơ quan chính trị các cấp trong toàn quân cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nhằm phát huy hơn nữa vai trò của công đoàn trong xây dựng, tổ chức, tập hợp, đoàn kết đội ngũ đoàn viên, công nhân viên chức, lao động quốc phòng. Trong đó, cần thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau:

Một là, nâng cao hiệu lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên và cơ quan chính trị các cấp đối với công tác công đoàn. Phải quán triệt, nắm vững quan điểm của Đảng về xây dựng giai cấp công nhân, công tác vận động quần chúng, nhất là Chương trình hành động của Quân ủy Trung ương thực hiện Nghị quyết 20/NQ-TW của Hội nghị Trung ương 6 (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” trong Quân đội, coi lãnh đạo công tác công đoàn là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên; hằng tháng, quý, năm, đưa nội dung công tác công đoàn vào nghị quyết lãnh đạo và phân công cấp ủy viên trực tiếp theo dõi, chỉ đạo. Cán bộ chủ trì, cơ quan chính trị xây dựng kế hoạch thực hiện, tăng cường kiểm tra, giám sát, tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức công đoàn hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, đạt hiệu quả thiết thực. Đội ngũ cán bộ công đoàn cần tích cực, chủ động, bám sát chức trách, nhiệm vụ, đổi mới phương pháp, tác phong công tác, tham mưu “đúng và trúng” giúp cấp ủy, cán bộ chủ trì, cơ quan chính trị lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động của tổ chức công đoàn phù hợp với yêu cầu thực tiễn; đồng thời, phải sâu sát, nắm chắc tình hình, nhiệm vụ, xác định rõ bất cập, khó khăn trong tổ chức, hoạt động để kịp thời chỉ đạo, giải quyết nhằm phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn, nhất là ở cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị. Ban Công đoàn Quốc phòng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng quán triệt và triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 01/CT-BQP, ngày 05-01-2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc nâng cao chất lượng tay nghề thợ kỹ thuật, góp phần xây dựng đội ngũ vững mạnh về chính trị, giỏi về chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hai là, tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong các tổ chức công đoàn. Đây là nhiệm vụ rất quan trọng, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động quốc phòng có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp tốt, tích cực tham gia hoạt động của tổ chức công đoàn, trình độ chuyên môn, tay nghề giỏi, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Nội dung tuyên truyền, giáo dục tập trung vào nâng cao nhận thức chính trị, lập trường giai cấp, văn hóa, pháp luật cho đoàn viên công đoàn, người lao động, trọng tâm là: Đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của Quân đội; chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn; Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Chương trình hành động của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Chương trình hành động của Đại hội đại biểu Công đoàn Quân đội lần thứ IX và nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch công tác đảng, công tác chính trị của cấp mình, chương trình giáo dục chính trị của trên đối với tổ chức công đoàn, v.v. Quá trình thực hiện, các đơn vị phải bám sát chức năng, nhiệm vụ của đợn vị và tình hình thực tiễn để xác định nội dung, biện pháp phù hợp; gắn giáo dục chính trị với giáo dục pháp luật và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tích cực đổi mới, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, giáo dục theo Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”; coi trọng hình thức tuyên truyền miệng; khai thác, sử dụng có hiệu quả tủ sách pháp luật, tạo điều kiện để đoàn viên, người lao động nghiên cứu, nắm vững kiến thức trong lao động sản xuất và công tác. Thông qua đó, phát huy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, bản chất giai cấp công nhân, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, ý chí tự lực, tự cường, phấn đấu vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao của cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức, người lao động. Đồng thời, cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; chủ động đấu tranh phòng chống “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa”, “dân sự hóa” Quân đội của các thế lực thù địch; phòng, chống hiệu quả “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Ba là, đẩy mạnh phong trào thi đua trong các tổ chức công đoàn quốc phòng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và toàn quân. Tổ chức công đoàn cần bám sát chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm, tình hình đơn vị, yêu cầu nhiệm vụ chính trị để tổ chức phong trào thi đua với những nội dung, tiêu chí cụ thể; trọng tâm hướng vào việc khắc phục khâu yếu, mặt yếu, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật, trình độ tay nghề và chất lượng sản phẩm. Trong thực hiện, cần gắn kết chặt chẽ các phong trào thi đua do tổ chức công đoàn phát động với phong trào Thi đua Quyết thắng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Chú trọng đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp chỉ đạo và tổ chức phong trào phù hợp, sát với từng loại hình cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, mang lại hiệu quả cao, động viên, thu hút mọi người tích cực hưởng ứng tham gia, phát huy trí tuệ, tài năng trong lao động sản xuất, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Tổ chức tốt việc sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm và tôn vinh, khen thưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa, động lực mạnh mẽ cổ vũ, động viên, lôi cuốn đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động quốc phòng hăng hái thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bốn là, thực hiện tốt chức năng tham gia quản lý các hoạt động xã hội của công đoàn; chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động quốc phòng. Quán triệt và thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, hằng năm, các tổ chức công đoàn trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phối hợp tổ chức hội nghị công nhân, viên chức, hội nghị người lao động, đại hội quân nhân; phát huy quyền dân chủ của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động quốc phòng trong tham gia xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Nâng cao chất lượng đối thoại dân chủ; thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể, làm cơ sở bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động. Tăng cường các hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý đối với người lao động, nhất là các vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ của họ. Thường xuyên tổ chức đối thoại giữa công đoàn, người lao động với người sử dụng lao động; thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội để giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ của đoàn viên công đoàn và người lao động; xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp; nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, phát huy vai trò giám sát, phản biện, tham gia quản lý của công đoàn. Lãnh đạo, chỉ huy các cấp tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách pháp luật lao động, nhất là chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hộ lao động,... đồng thời tích cực đề xuất và tham gia giải quyết các kiến nghị về chế độ, chính sách có liên quan đến quyền và lợi ích của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động. Tăng cường các hoạt động từ thiện, đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” và Chương trình “Mái ấm công đoàn - nghĩa tình đồng đội” để giúp đỡ công nhân viên chức, lao động quốc phòng có hoàn cảnh khó khăn.

Năm là, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Lãnh đạo, chỉ huy các cấp tập trung củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở theo Nghị quyết 6a/NQ-TLĐ, ngày 06-01-2011 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khóa X) về “Đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở”; Chỉ thị 752/CT-CT, ngày 31-7-2006 của Tổng cục Chính trị về “Tăng cường xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ Quân đội và phát triển công nghiệp quốc phòng thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Ban Công đoàn Quốc phòng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng tiếp tục nghiên cứu, tham mưu, đề xuất kiện toàn, hoàn thiện mô hình và sửa đổi, bổ sung quy chế công tác công đoàn phù hợp với các doanh nghiệp trong tiến trình sắp xếp, đổi mới và cổ phần hóa doanh nghiệp Quân đội trong tình hình mới. Thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, đánh giá, xếp loại chất lượng công đoàn cơ sở. Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức quần chúng trong Quân đội để tổ chức, tập hợp, đoàn kết mọi lực lượng, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đồng thời, phát huy các nguồn lực để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn, bảo đảm phục vụ tốt hơn nhu cầu chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động quốc phòng. Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn; xây dựng cơ quan công đoàn, cán bộ công đoàn các cấp vững mạnh, có năng lực tham mưu, đề xuất giúp cấp ủy, chỉ huy và cơ quan chính trị chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức hiệu quả phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trong Quân đội. Coi trọng công tác phát triển đoàn viên; tích cực phát hiện, bồi dưỡng cán bộ, đoàn viên công đoàn ưu tú để giới thiệu kết nạp đảng; phát huy vai trò của công đoàn trong công tác xây dựng Đảng. Tổ chức công đoàn cơ sở thường xuyên liên hệ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động quốc phòng để đề xuất với lãnh đạo, chỉ huy các cấp giải quyết; chăm lo bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên công đoàn. Tăng cường công tác đối ngoại công đoàn; đa dạng hóa các hình thức trao đổi thông tin, giao lưu, phổ biến kinh nghiệm trong xây dựng tổ chức và hoạt động công đoàn, v.v.

Thực hiện tốt những nội dung, giải pháp trên là cơ sở đảm bảo cho tổ chức Công đoàn trong Quân đội phát huy tốt vai trò, chức năng trong hoạt động, thực sự là hạt nhân vận động, tập hợp, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, công nhân viên chức, lao động quốc phòng, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vững mạnh toàn diện, tạo sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.

Trung tướng LÊ HIỀN VÂN, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam
_______
______________

1 - Điển hình là: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Đoàn kết, sáng tạo, lập công dâng Bác”; “Dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, sáng tạo, quyết thắng”; “Mỗi kỹ sư một đề tài, mỗi tổ công đoàn một sáng kiến”, v.v.

2 - Năm 2015, tuyên dương 54 cán bộ, đoàn viên công đoàn tiêu biểu xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2010 - 2015; 47 cá nhân được tặng Bằng Lao động sáng tạo, 05 đoàn viên được tặng giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh. Năm 2017, tuyên dương 60 điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Lao động giỏi” của tổ chức công đoàn, giai đoạn 2012 - 2017.

3 - 5 năm qua, đã có 3.135 công trình, sáng kiến và 9.282 đề tài, sản phẩm với giá trị làm lợi 2.897 tỷ đồng.

Ý kiến bạn đọc (0)

Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: Nhìn lại 10 năm qua; định ra phương hướng, nhiệm vụ cho thời gian tới
Hôm nay, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng (PCTN) giai đoạn 2012-2022 và định hướng hoạt động cho giai đoạn tới. Đây là một hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng, bàn về những vấn đề liên quan đến "chống giặc nội xâm", giữ gìn sự trong sạch, vững mạnh của Đảng và hệ thống chính trị