Vấn đề chung Những chủ trương công tác lớn

QPTD -Thứ Ba, 18/06/2019, 21:00 (GMT+7)
Phát huy vai trò của báo chí Quân đội trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Là một bộ phận của báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Quân đội có vai trò hết sức quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng. Trước yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, báo chí Quân đội cần được củng cố, kiện toàn, xây dựng vững mạnh, không ngừng đổi mới, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận xã hội, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, cầu nối quan trọng giữa Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch chúc mừng các cơ quan báo chí Quân đội, nhân kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí cách mạng

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến báo chí và những người làm báo cách mạng. Người căn dặn: “Bài báo là tờ hịch cách mạng”1, “Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ”2. Thực hiện lời dạy của Bác, những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, được sự quan tâm, giúp đỡ của các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương và các đơn vị trong toàn quân, báo chí Quân đội đã luôn đồng hành cùng sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nỗ lực, phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có bước phát triển toàn diện, khẳng định rõ vị thế, uy tín trong nền báo chí cách mạng Việt Nam. Nổi bật là, hệ thống báo chí Quân đội được quy hoạch, củng cố kiện toàn và đầu tư hiện đại hóa theo đề án của Bộ Quốc phòng3. Các cơ quan báo chí Quân đội luôn chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trực tiếp là Tổng cục Chính trị; bám sát sự chỉ đạo về nghiệp vụ của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, tổ chức hoạt động theo đúng Luật Báo chí, giữ vững định hướng chính trị, tôn chỉ, mục đích, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền, đáp ứng nhu cầu thông tin của bạn đọc trong và ngoài Quân đội. Báo chí Quân đội thực hiện tốt vai trò là tiếng nói của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và của toàn quân; kênh thông tin chính thống, diễn đàn tin cậy của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân cả nước. Trong bối cảnh thông tin đa chiều, đa phương tiện và cạnh tranh quyết liệt, báo chí Quân đội đã làm tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, phóng viên về lập trường, quan điểm, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, chuyên môn, nghiệp vụ; tích cực đổi mới nội dung, hình thức, chủ động hội nhập, phát triển. Thường xuyên bám sát tình hình thực tiễn, đẩy mạnh tuyên truyền chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phản ánh chính xác, sinh động, toàn diện mọi mặt đời sống xã hội trong nước và quốc tế, trọng tâm là hoạt động quân sự, quốc phòng; kịp thời phát hiện, tuyên truyền, cổ vũ, động viên phong trào Thi đua yêu nước, Thi đua Quyết thắng, nhân rộng các mô hình, nhân tố mới, điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn quân và xã hội. Cùng với đó, báo chí Quân đội đã thực hiện tốt chức năng phát hiện, dự báo, tham gia tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận về xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, v.v. Đặc biệt, báo chí Quân đội luôn tỏ rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, đi đầu, chủ động đấu tranh sắc bén, hiệu quả trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận; phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc, âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, “phi chính trị hóa” Quân đội, kịp thời cung cấp thông tin, nhất là trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, góp phần bảo vệ đường lối, quan điểm, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội và định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong xây dựng, phát triển, quản lý, tổ chức hoạt động, báo chí Quân đội vẫn còn những hạn chế cần nghiêm túc khắc phục, đó là: hệ thống báo chí Quân đội mặc dù đã được quy hoạch, kiện toàn, nhưng chưa đồng bộ, thống nhất. Một số báo, tạp chí còn chậm đổi mới, nội dung, hình thức, thể hiện chưa sinh động, hấp dẫn, chưa phản ánh kịp hơi thở của cuộc sống; chất lượng một số ấn phẩm chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra. Trình độ, năng lực chuyên môn, tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên và trang thiết bị, phương tiện tác nghiệp của một số cơ quan báo chí có mặt chưa theo kịp sự phát triển và yêu cầu của báo chí hiện đại, v.v.

Trong những năm tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó dự báo. Bên cạnh thuận lợi là cơ bản, chúng ta phải đối mặt với những nguy cơ, thách thức lớn. Nhiệm vụ củng cố quốc phòng, xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc đặt ra yêu cầu mới rất cao và toàn diện. Các thế lực thù địch, cơ hội, phản động tiếp tục đẩy mạnh chống phá trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. Đặc biệt, trước thềm đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng, chúng sẽ chống phá quyết liệt hơn, tập trung vào cương lĩnh, đường lối chính trị, nhân sự của Đảng, với phương thức, thủ đoạn chống phá chủ yếu là sử dụng truyền thông, mạng xã hội để xuyên tạc, bôi nhọ, kích động, chia rẽ, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội và xã hội, hạ thấp uy tín của Quân đội, v.v. Tình hình trên đặt ra cho báo chí nước nhà nói chung, báo chí Quân đội nói riêng nhiệm vụ nặng nề, đòi hỏi phải tăng cường quản lý, xây dựng báo chí Quân đội ngang tầm yêu cầu, nhiệm vụ, phát huy vai trò là công cụ tuyên truyền đắc lực, lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng; trong đó, cần thực hiện tốt một số giải pháp chủ yếu sau:

Một là, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý báo chí Quân đội.

Công tác báo chí trong Quân đội là một bộ phận công tác tư tưởng của Đảng, nội dung quan trọng trong hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Bởi vậy, mọi hoạt động của báo chí Quân đội phải đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện của Quân ủy Trung ương, quản lý của Bộ Quốc phòng, trực tiếp là Tổng cục Chính trị; sự chỉ đạo về nghiệp vụ của Ban Tuyên giáo Trung ương, quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông. Cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp lãnh đạo, quản lý hoạt động của cơ quan báo chí thuộc quyền. Để đáp ứng yêu cầu công tác tuyên truyền trong tình hình mới, cơ quan chủ quản, quản lý báo chí các cấp cần bám sát các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, quy định của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác tư tưởng, lý luận, báo chí, thông tin tuyên truyền4; bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, thực hiện tốt chức năng chỉ đạo, quản lý báo chí, hoạt động báo chí, quy định phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí, nhất là trước những sự kiện phức tạp, nhạy cảm. Trên cơ sở đó, lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng cơ quan báo chí vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền. Chủ động phối hợp với các cơ quan nhà nước có liên quan, nghiên cứu, tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị bổ sung, hoàn thiện cơ chế, quy chế lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý báo chí Quân đội, đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài. Các cơ quan báo chí Quân đội cần phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người chỉ huy, trước hết là tổng biên tập trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, kiểm tra, giám sát mọi mặt hoạt động của cơ quan, hoạt động tác nghiệp của phóng viên, biên tập viên, nhất là tác nghiệp của phóng viên hoạt động độc lập, cơ quan đại diện, thường trú ở các địa phương. Cấp ủy, chỉ huy, người đứng đầu cơ quan chủ quản và cơ quan báo chí phải chịu trách nhiệm trước Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về hoạt động báo chí; thông tin tuyên truyền theo phân cấp, đảm bảo đúng Luật Báo chí, tôn chỉ, mục đích, quy định của Bộ Quốc phòng, nhằm giữ vững và nâng cao chất lượng, uy tín của báo chí Quân đội.

Hai là, đẩy mạnh kiện toàn, xây dựng báo chí Quân đội tinh gọn, cách mạng, chuyên nghiệp, hiện đại, chất lượng, hiệu quả.

Thực hiện chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, thời gian qua, hệ thống báo chí Quân đội đã được sắp xếp, điều chỉnh một bước; các cơ quan báo chí đã tích cực triển khai thực hiện tốt Đề án “Hiện đại hóa cơ quan báo chí Quân đội giai đoạn 2014 - 2018” của Bộ Quốc phòng. Qua đó, bước đầu giảm đầu mối một số cơ quan báo chí, khắc phục tình trạng chồng chéo; tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật, tạo đột phá nâng cao năng lực, hiệu quả tuyên truyền. Tuy nhiên, trước sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ thông tin truyền thông, nhất là tác động của cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư, xu thế phát triển báo chí hiện đại và yêu cầu nhiệm vụ của Quân đội trong tình hình mới; đặc biệt là thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về quy hoạch hệ thống báo chí, đòi hỏi báo chí Quân đội cần tiếp tục được kiện toàn, đổi mới. Theo đó, các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị cần khẩn trương nghiên cứu, tham mưu cho Bộ Quốc phòng có chủ trương, biện pháp chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Quyết định 362/QĐ-TTg, ngày 03-4-2019 của Thủ tướng Chính phủ về “Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025” trong Quân đội. Để đạt yêu cầu đề ra, việc tổ chức sắp xếp, quy hoạch báo chí Quân đội phải chú trọng gắn với đổi mới mô hình tổ chức, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, quản lý báo chí, phù hợp với chủ trương điều chỉnh tổ chức lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam đến năm 2021 và nhiệm vụ của Quân đội, đặc thù quân sự, quốc phòng. Quá trình thực hiện, phải lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, triển khai quyết liệt, bằng quyết tâm cao, với kế hoạch khả thi, lộ trình cụ thể. Bộ Quốc phòng chỉ đạo xây dựng một số cơ quan báo chí chủ lực, đa phương tiện làm nòng cốt trong thông tin, tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, cung cấp thông tin chính thống, định hướng tư tưởng, dư luận cho toàn quân và xã hội. Trước hết, xây dựng Báo Quân đội nhân dân theo mô hình cơ quan truyền thông đa phương tiện theo Quyết định 1431/QĐ-TTg, ngày 26-10-2018 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định 807/QĐ-BQP, ngày 06-3-2019 của Bộ Quốc phòng. Các ngành, quân khu, quân chủng, binh chủng, học viện, nhà trường bám sát nhu cầu, chức năng, nhiệm vụ để điều chỉnh tổ chức biên chế cơ quan báo chí thuộc quyền cho phù hợp, đảm bảo tinh, gọn, hoạt động hiệu quả, kiên quyết sáp nhập hoặc giải thể những bộ phận trùng lắp, chồng chéo, v.v. Cùng với kiện toàn tổ chức, các cơ quan báo chí Quân đội cần phát huy kết quả của Đề án Hiện đại hóa báo chí đã được nghiệm thu; tích cực huy động các nguồn lực để đầu tư nâng cấp, đổi mới cơ sở vật chất, trang bị, phương tiện phục vụ tác nghiệp theo hướng hiện đại, đồng bộ, đi trước đón đầu công nghệ mới, đáp ứng yêu cầu làm báo đa phương tiện và thích ứng với sự phát triển, xu hướng hội tụ của báo chí, truyền thông hiện đại.

Ba là, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Trước mắt, các cơ quan báo chí Quân đội cần rà soát thực trạng đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên chuyên môn kỹ thuật để có cơ sở xây dựng cho phù hợp; chủ động làm tốt công tác quy hoạch, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng; xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực báo chí, đảm bảo cho đội ngũ người làm báo trong Quân đội có đủ số lượng, cơ cấu hợp lý, chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài. Từ kết quả, kinh nghiệm đã đạt được, cần đa dạng hình thức đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực báo chí Quân đội toàn diện, chuyên sâu, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp từng thể loại, loại hình báo chí; kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo tại trường, bồi dưỡng nghiệp vụ tập trung với tự đào tạo, tự bồi dưỡng, cấp trên bồi dưỡng cấp dưới, người có kinh nghiệm bồi dưỡng người mới vào nghề. Trong đó, cần chú trọng bồi dưỡng, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức, kỹ năng nghề nghiệp, kiến thức toàn diện, tư duy nhạy bén, tính chuyên nghiệp, ý thức tổ chức, kỷ luật,... cho đội ngũ người làm báo trong Quân đội, đảm bảo cho họ luôn có tinh thần “bút sắc, lòng trong, tâm sáng”, giữ vững phẩm chất, nhân cách của người làm báo cách mạng. Cùng với đó, cần tích cực đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, vi phạm phẩm chất, đạo đức của người làm báo; kiên quyết đưa ra khỏi đội ngũ những người không đủ tư cách, uy tín thấp, thiếu tâm huyết với nghề. Để đáp ứng yêu cầu đề ra, đội ngũ những người làm báo trong Quân đội cần tích cực học tập, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, đẩy mạnh học tập, làm theo đạo đức, phong cách Nhà báo Hồ Chí Minh. Mỗi nhà báo Quân đội phải luôn tâm niệm và thực hiện tốt lời huấn thị của Người: “Nhiệm vụ của người làm báo là quan trọng và vẻ vang. Muốn hoàn thành nhiệm vụ ấy thì phải cố gắng học tập chính trị, nâng cao tư tưởng, đứng vững trên lập trường giai cấp vô sản; phải nâng cao trình độ văn hóa, phải đi sâu vào nghiệp vụ của mình. Cần phải luôn luôn cố gắng, mà cố gắng thì nhất định thành công”5. Tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp của “Nhà báo - Chiến sĩ”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bốn là, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức thông tin, tuyên truyền, giữ vững định hướng chính trị trong hoạt động báo chí.

Trước yêu cầu mới của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, báo chí Quân đội cần đổi mới toàn diện, mạnh mẽ hơn nữa, đảm bảo thông tin chính xác, kịp thời, trung thực, có kiểm chứng và phong phú về nội dung, đa dạng về thể loại, hình thức, phương pháp thể hiện; chủ động tiếp cận, chiếm lĩnh trận địa thông tin, định hướng dư luận trong toàn quân và xã hội. Các cơ quan báo chí Quân đội cần tận dụng, khai thác, đẩy mạnh ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin, nhất là sử dụng có hiệu quả các thiết bị, phương tiện hiện đại đã được trang bị để hiện đại hóa quy trình, công nghệ làm báo, đổi mới nội dung, phương thức đưa thông tin đến bạn đọc; nâng cao chất lượng các ấn phẩm báo chí, tăng cường phát triển loại hình báo điện tử. Trong bối cảnh hội nhập, thông tin “bùng nổ”, đa chiều khó kiểm soát, báo chí Quân đội phải luôn giữ vững định hướng chính trị trong tuyên truyền, nhạy cảm, tỉnh táo trong xử lý thông tin và đưa thông tin, đặc biệt là trước những vấn đề mới, phức tạp, nhạy cảm. Các cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí cần nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện quy chế quản lý, quy chế, quy trình tác nghiệp; tăng cường kiểm tra, giám sát, kiên quyết không để xảy ra sơ hở, sai sót, xa rời tôn chỉ, mục đích. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương, kịp thời cung cấp, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, tạo sức mạnh tổng hợp trong công tác tuyên truyền; thực hiện tốt hơn nữa vai trò định hướng dư luận xã hội, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân; tham gia giám sát, phản biện xã hội; đẩy mạnh hơn nữa việc phát hiện, biểu dương những nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

Năm là, phát huy vai trò xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, tích cực đấu tranh với những biểu hiện sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Với chức năng, nhiệm vụ của mình, các cơ quan báo chí Quân đội tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trực tiếp là của Tổng cục Chính trị và cơ quan chủ quản, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền trong từng giai đoạn, phù hợp với tôn chỉ, mục đích, thực hiện tốt vai trò là tiếng nói của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và toàn quân. Tiếp tục bám sát thực tiễn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, Quân đội, đẩy mạnh tuyên truyền về đường lối, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, về xây dựng Quân đội nhân dân “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”; kết quả, kinh nghiệm các mặt công tác trong thực hiện chức năng “đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất”, nhất là hoạt động của các đơn vị làm nhiệm vụ ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Đẩy mạnh tuyên truyền về thực hiện Nghị quyết Trung 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87-CT/QUTW, ngày 08-7-2016 của Thường vụ Quân ủy Trung ương; phong trào Thi đua Quyết thắng và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; cổ vũ, động viên toàn quân, toàn dân và làm lan tỏa hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, v.v. Đặc biệt, các cơ quan báo chí Quân đội cần chủ động mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và Đại hội XIII của Đảng. Tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện tiêu cực khác trong đời sống xã hội và trong Quân đội. Tiếp tục đi đầu, thực hiện tốt nhiệm vụ đấu tranh chống các quan điểm, thông tin sai trái, vu khống, xuyên tạc, bảo vệ nền tảng tư tưởng, Cương lĩnh, đường lối của Đảng thông qua những chuyên mục, bài viết sắc sảo, tính chiến đấu cao, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa” Quân đội, giữ vững trận địa chính trị, tư tưởng của Đảng trong Quân đội, v.v.

Quán triệt sâu sắc chức năng, nhiệm vụ và nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm, vinh dự lớn lao, báo chí Quân đội cần tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của Báo chí cách mạng Việt Nam, truyền thống của Quân đội nhân dân anh hùng, không ngừng đổi mới, phát triển, xứng đáng là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng, góp phần cùng toàn quân, toàn dân hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đại tướng NGÔ XUÂN LỊCH, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
_____________

1 - Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 14, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 540.

2 - Sđd, Tập 13, tr. 466.

3 - Đề án “Hiện đại hóa cơ quan báo chí Quân đội giai đoạn 2014 - 2018”.

4 - Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) “Về công tác tư tưởng, lý luận, báo chí trước yêu cầu mới”; Thông báo Kết luận 41-TB/TW của Bộ Chính trị (khóa X) “Một số biện pháp tăng cường lãnh đạo và quản lý báo chí”; Luật Báo chí; Chỉ thị 03-CT/QUTW, ngày 02-01-2019 của Quân ủy Trung ương về “Tăng cường lãnh đạo, quản lý công tác báo chí, xuất bản trong Quân đội nhân dân Việt Nam”; Thông tư 03/2019/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về “Quy định công tác quản lý báo chí trong Bộ Quốc phòng”, v.v.

5 - Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 12, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 167.

Ý kiến bạn đọc (0)

Toàn quân nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2021
Năm 2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp, toàn quân đã đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ, với kết quả cao hơn năm 2019,
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 17:29 - 21/01/2021

EUR27,091.2428,506.52

GBP30,717.1932,000.19

USD22,955.0023,165.00

Giá vàng

Cập nhật : 16:38 - 21/01/2021

HCMSJC56.00056.550
Hà NộiSJC56.00056.570
Đà NẵngSJC56.00056.570