Những chủ trương công tác lớn Chuyên luận chỉ đạo

QPTD -Thứ Sáu, 16/06/2017, 07:41 (GMT+7)
Phát huy vai trò của báo chí Quân đội trong phòng, chống “Diễn biến hòa bình”, “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa”

Cùng với tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, những năm qua, Báo chí Quân đội luôn tích cực tuyên truyền quan điểm, đường lối của Đảng và đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa. Trước yêu cầu nhiệm vụ mới, Báo chí Quân đội cần tiếp tục phát huy vai trò là lực lượng xung kích, vũ khí sắc bén trên mặt trận chính trị, tư tưởng, phòng, chống “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, nhằm giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội.

Những năm qua, quán triệt nghiêm túc đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Quân ủy Trung ương và chủ trương của Bộ Quốc phòng, sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Báo chí Quân đội đã có sự phát triển vượt bậc về mọi mặt, luôn giữ vững định hướng chính trị, tôn chỉ, mục đích; bám sát tình hình thế giới và trong nước, phục vụ đúng đối tượng; hướng mạnh về cơ sở, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển, đảo. Tích cực đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả tuyên truyền, đảm bảo vừa giữ vững định hướng chính trị của Đảng, vừa nỗ lực tìm tòi, đổi mới, tạo được bước chuyển biến mới trong bối cảnh thông tin đa chiều, đa phương tiện, cạnh tranh quyết liệt. Báo chí Quân đội đã đóng góp tích cực vào việc định hướng tư tưởng và dư luận xã hội cho lực lượng vũ trang và nhân dân, xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; chủ động đấu tranh làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa” Quân đội, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tạo sự đồng thuận xã hội, đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn mới.

Được sự quan tâm của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị trong lãnh đạo, chỉ đạo sắp xếp, quy hoạch các cơ quan báo chí, hiện nay, Quân đội có 62 cơ quan báo chí (15 cơ quan thông tấn, báo in, phát thanh - truyền hình, 47 tạp chí) và có 10 báo, tạp chí điện tử, 27 ấn phẩm báo chí phát hành nội bộ. Thực hiện Đề án “Hiện đại hóa cơ quan Báo chí Quân đội giai đoạn 2014 - 2018” của Bộ Quốc phòng, các cơ quan Báo chí Quân đội đã hoàn thành giai đoạn 1 (2014 - 2016), đang tích cực triển khai giai đoạn 2 (2017 - 2018).

Báo chí Quân đội đã thực hiện tốt vai trò là tiếng nói của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, thực sự là diễn đàn tin cậy của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, cơ quan thông tin và khoa học xã hội - nhân văn, khoa học kỹ thuật và nghệ thuật quân sự Việt Nam. Thường xuyên làm tốt chức năng tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tăng cường nền quốc phòng toàn dân, xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc; giáo dục bản chất cách mạng, truyền thống tốt đẹp của Đảng, dân tộc và Quân đội. Bám sát thực tiễn đời sống xã hội, góp phần nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, kịp thời tuyên truyền định hướng trước những sự kiện chính trị quan trọng, những kỷ niệm lớn của đất nước, Quân đội; kịp thời phát hiện, cổ vũ những điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt” trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, phê phán những thói hư tật xấu, những biểu hiện vô cảm, độc đoán và văn hóa xấu độc trong xã hội, ngăn ngừa không để thẩm thấu vào Quân đội. Đặc biệt, Báo chí Quân đội đã tích cực mở rộng, nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục về phòng, chống “diễn biến hòa bình”, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ với nhiều bài viết sắc sảo, tính chiến đấu cao, có cơ sở lý luận và thực tiễn thuyết phục, được dư luận đồng tình, ủng hộ. Điều đó góp phần đấu tranh, ngăn chặn, hạn chế sự tác động của quan điểm sai trái, thông tin xấu độc, làm cho toàn quân, toàn dân phấn khởi, tin tưởng, đóng góp trí tuệ, công sức thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược của Đảng; nâng cao dân trí, bảo vệ và phát huy bản sắc, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay, Báo chí Quân đội thực hiện tốt công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, đối ngoại quốc phòng, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước và Quân đội, tăng cường tình đoàn kết, mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, quan hệ đối ngoại quân sự trong khu vực và trên thế giới.

Tuy nhiên, so với yêu cầu đề ra, chất lượng thông tin, tuyên truyền của Báo chí Quân đội còn có mặt hạn chế. Nội dung, hình thức của một số tờ báo chưa thật sinh động, hấp dẫn. Số lượng và chất lượng bài viết đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng ngày càng tăng, nhưng lĩnh vực văn học còn ít. Năng lực tác nghiệp, tính chuyên nghiệp, nhất là khả năng khai thác và xử lý thông tin, định hướng dư luận của một số nhà báo Quân đội chưa theo kịp yêu cầu. Việc bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên ở một số cơ quan báo chí có thời điểm chưa được chú trọng, v.v.

Hiện nay, nhiệm vụ xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc đang đặt ra những yêu cầu mới rất cao và toàn diện. Nhiệm vụ của Báo chí Quân đội vì thế mà có thuận lợi và khó khăn đan xen. Đáng chú ý là, các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh chiến lược “Diễn biến hòa bình” bằng những thủ đoạn mới hết sức tinh vi, nhất là trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa, nhằm thực hiện mưu đồ hạ thấp, tiến tới xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Tình hình đó đòi hỏi Báo chí Quân đội phải phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong công tác thông tin, tuyên truyền, đặc biệt là trong đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “phi chính trị hóa” Quân đội của các thế lực thù địch. Trong đó, cần tập trung thực hiện tốt một số vấn đề cơ bản sau:

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt quan điểm của Đảng về công tác tư tưởng, lý luận, báo chí trước yêu cầu mới. Trước hết, các cơ quan chủ quản và cơ quan báo chí trong Quân đội cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 22/CT-TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về công tác tư tưởng, lý luận, báo chí trong tình hình mới và Thông báo Kết luận 41-TB/TW của Bộ Chính trị (khóa X) “Về một số biện pháp tăng cường lãnh đạo và quản lý báo chí”; Chỉ thị 47-CT/ĐUQSTW của Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Thường vụ Quân ủy Trung ương) “Về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan Báo chí Quân đội trong tình hình mới”; Quy chế quản lý báo chí trong Quân đội nhân dân Việt Nam, v.v. Trên cơ sở nhận thức đúng, cơ quan chủ quản báo chí các cấp cần tăng cường sự chỉ đạo, quản lý đối với cơ quan báo chí thuộc quyền, nhằm đảm bảo cho Báo chí Quân đội hoạt động đúng định hướng, đúng Luật Báo chí, đúng tôn chỉ, mục đích, góp phần thiết thực vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, Báo chí Quân đội phải chủ động và tích cực đấu tranh làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội.

Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) cho cán bộ chủ chốt
Cơ quan Tổng cục Chính trị. (Ảnh: qdnd.vn)

Thứ hai, Báo chí Quân đội phải tích cực tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và chủ động đấu tranh, ngăn ngừa “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Để làm tốt công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Báo chí Quân đội cần mở chuyên trang, chuyên mục, thường xuyên có tin, bài chất lượng về công tác xây dựng Đảng phù hợp với tính chất của từng loại hình báo chí. Trong đó, tích cực tuyên truyền những mô hình về xây dựng Đảng, những tấm gương sáng về rèn luyện trong đội ngũ cán bộ, đảng viên để nhân rộng và phát huy. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng trong Đảng bộ Quân đội, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu cao của nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới. Chú trọng tuyên truyền cả ưu điểm và khuyết điểm, cả mặt được và những hạn chế, yếu kém, nhất là giải pháp khắc phục những khuyết điểm, yếu kém, ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Nội dung tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng phải toàn diện, nhưng có trọng tâm, trọng điểm. Cùng với tuyên truyền xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, cần nhấn mạnh xây dựng Đảng về đạo đức theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đảng ta là đạo đức là văn minh” nhằm làm cho hệ tư tưởng của Đảng, của giai cấp công nhân, lý tưởng xã hội chủ nghĩa, những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, tinh hoa văn hóa nhân loại chiếm vị trí chủ đạo trong đời sống tinh thần của xã hội và trong Quân đội. Đồng thời, Báo chí Quân đội phải chủ động phản bác mọi luận điệu xuyên tạc của các thế lực phản động, cơ hội chính trị về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); phải kịp thời phát hiện, phản ánh những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, không tạo kẽ hở cho các thế lực thù địch lợi dụng chống phá. Cùng với đó, Báo chí Quân đội cần đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) và Cuộc vận động: “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, làm cho những phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” luôn tỏa sáng, tạo niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, Quân đội trong tình hình mới.

Thứ ba, Báo chí Quân đội cần tiếp tục phát huy vai trò là lực lượng xung kích trong đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa. Từ thực tiễn hoạt động có thể khẳng định, Báo chí Quân đội đã và đang phát huy tốt vai trò là lực lượng xung kích trong đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa. Để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động, trong thời gian tới, Báo chí Quân đội cần bám sát định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, trực tiếp là định hướng, kế hoạch của Ban Chỉ đạo 94 Quân ủy Trung ương, sự chỉ đạo của Tổng cục Chính trị, nắm chắc âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch và chức năng, nhiệm vụ được giao để xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức lực lượng đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, phản bác quan điểm sai trái trên tất cả các loại hình báo chí và trên không gian mạng. Việc định hướng tuyên truyền nội dung này phải được tiến hành thường xuyên, thông tin chính xác, kịp thời, không để xảy ra sai sót, sơ hở để các thế lực thù địch lợi dụng. Tiếp tục duy trì nền nếp chế độ giao ban định kỳ (sáng thứ hai hằng tuần) giữa cơ quan quản lý, cơ quan chức năng và cơ quan báo chí nhằm định hướng tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” và các quan điểm sai trái, thù địch.

Trước mỗi sự kiện nhạy cảm, các cơ quan chức năng cần bám sát định hướng của trên, kịp thời chỉ đạo báo chí về nội dung tuyên truyền và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan báo chí, bảo đảm đánh đúng, đánh trúng mục tiêu, trúng đối tượng, tạo hiệu ứng tích cực trong dư luận xã hội và trong toàn quân. Để phát huy sức mạnh tổng hợp trên mặt trận tuyên truyền, các cơ quan Báo chí Quân đội cần tăng cường phối hợp, hợp tác xử lý và cung cấp thông tin, tư liệu, tài liệu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về đấu tranh chống luận điệu xuyên tạc, quan điểm sai trái và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Đồng thời, chủ động xây dựng lực lượng “phản ứng nhanh” chuyên trách, nòng cốt, chuyên sâu, để khi cần thiết có thể mở các chiến dịch tuyên truyền, đấu tranh phê phán, bác bỏ các quan điểm, tư tưởng sai trái, thù địch trên các phương tiện truyền thông và trên không gian mạng, bảo vệ nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Bài viết đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch phải sắc sảo, chặt chẽ, có cơ sở khoa học, lý luận và thực tiễn, có dẫn chứng chính xác, thuyết phục.

Thứ tư, đẩy mạnh xây dựng cơ quan Báo chí Quân đội theo hướng cách mạng, chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác tuyên truyền, đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trong tình hình mới. Được sự quan tâm của Bộ Quốc phòng, hiện nay các cơ quan Báo chí Quân đội đã hoàn thành giai đoạn 1, đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện giai đoạn 2 (2017 - 2018) của Đề án “Hiện đại hóa cơ quan Báo chí Quân đội giai đoạn 2014 - 2018”. Điều đó đã thiết thực góp phần tăng cường cơ sở vật chất - kỹ thuật đảm bảo cho các cơ quan Báo chí Quân đội đáp ứng yêu cầu tuyên truyền trong bối cảnh truyền thông đa phương tiện phát triển mạnh, cạnh tranh thông tin gay gắt. Đồng thời, tạo điều kiện cho các báo, đài, tạp chí,... trong Quân đội chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, hình thức, tăng tính thuyết phục, tính hấp dẫn, tính chiến đấu và lượng phát hành, phạm vi phủ sóng, làm tốt chức năng định hướng thông tin và dư luận xã hội. Không những thế, Báo chí Quân đội, nhất là Phát thanh - Truyền hình Quân đội, Báo Quân đội nhân dân, Tạp chí Quốc phòng toàn dân,... cần phát huy các phương tiện truyền thông bằng tiếng nước ngoài tăng cường thông tin đối ngoại, để tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quảng bá hình ảnh đất nước, Quân đội, con người Việt Nam tạo sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế .

Điều đặc biệt quan trọng là phải thường xuyên quan tâm đào tạo, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, trình độ nghiệp vụ, năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ những người làm báo trong Quân đội. Đây là nhân tố quyết định sự phát triển của Báo chí Quân đội trong xu thế phát triển chung của báo chí nước nhà - cách mạng, chuyên nghiệp, hiện đại. Trong đào tạo, bồi dưỡng phải coi trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, nhạy bén chính trị nhằm đảm bảo cho nhà báo Quân đội vững vàng, có đủ kiến thức, năng lực, bản lĩnh khi viết bài đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa. Cơ quan chức năng cùng các cơ quan báo chí cần rà soát, quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý, phóng viên, biên tập viên, kịp thời bổ sung cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực và kiên quyết đưa những người không đủ phẩm chất, năng lực ra khỏi cơ quan báo chí; kết hợp chặt chẽ giữa việc cử cán bộ, phóng viên đi thực tế, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn ở các học viện, nhà trường trong và ngoài Quân đội với việc động viên, khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để những người làm báo trong Quân đội tích cực, tự giác học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ chuyên môn, nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác thông tin - tuyên truyền trong tình hình mới.

Thứ năm, tăng cường lãnh đạo, quản lý đối với báo chí, hoạt động báo chí trong Quân đội. Công tác báo chí là một bộ phận quan trọng của công tác tư tưởng, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng. Trong tình hình phức tạp hiện nay, nhất là trước sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta, đòi hỏi phải tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của các cấp ủy đảng và sự quản lý, điều hành của cơ quan chủ quản đối với báo chí, hoạt động báo chí trong Quân đội.

Thực tiễn đã khẳng định vai trò quan trọng của Báo chí Quân đội trong cuộc đấu tranh làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Trong thời gian tới, cuộc đấu tranh này sẽ còn phức tạp và quyết liệt hơn. Vì thế, Báo chí Quân đội phải nỗ lực hơn nữa, quyết tâm cao hơn nữa và phải xác định rõ đây là nhiệm vụ trọng tâm, trách nhiệm chính trị của mình. Để tuyên truyền, đấu tranh hiệu quả, các cơ quan Báo chí Quân đội, nhất là Tổng Biên tập, Ban Biên tập, đội ngũ phóng viên, biên tập viên phải chủ động nắm chắc tình hình, âm mưu, thủ đoạn chống phá của địch và phải hết sức nhạy bén, linh hoạt để tổ chức các đợt tuyên truyền, các vệt bài đấu tranh trực diện, giầu tính chiến đấu, tạo hiệu ứng tích cực trong xã hội. Báo chí Quân đội là một kênh thông tin chính thống của Đảng, được nhân dân tin cậy, do đó cần phát huy tốt lợi thế này, nhất là trong việc làm chủ trận địa thông tin, thông tin nhanh, thông tin trước về các sự kiện quan trọng, nhạy cảm, nhằm định hướng dư luận đối với những thông tin trái chiều, xấu độc.

Trước yêu cầu cao của công tác tuyên truyền trong tình hình mới, các cơ quan chủ quản cần đề cao trách nhiệm, thực hiện tốt chức năng chỉ đạo, quản lý báo chí, hoạt động báo chí và quy chế phát ngôn. Trước những sự kiện phức tạp, nhạy cảm, cơ quan chủ quản cần kịp thời chỉ đạo, định hướng tuyên truyền cho báo chí bằng nhiều kênh, tránh để xảy ra sai sót, chậm trễ, lỡ thời cơ, hiệu quả tuyên truyền thấp.

Cơ quan chủ quản và cơ quan báo chí phải quản lý chặt chẽ hoạt động báo chí, nhất là hoạt động tác nghiệp độc lập của phóng viên, hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở các địa phương. Chú trọng công tác xây dựng Đảng và công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong các cơ quan báo chí, nhất là các cơ quan báo chí có số lượng lao động hợp đồng lớn, như: Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội, Báo Quân đội nhân dân, Báo Biên phòng, v.v. Xây dựng cơ chế, chính sách cụ thể, bảo đảm cho cấp ủy, tổ chức đảng ở các cơ quan báo chí nêu cao trách nhiệm chính trị, vai trò lãnh đạo trong tổ chức quản lý báo chí và hoạt động của cơ quan báo chí. Thực hiện tốt việc tiêu chuẩn hóa các chức danh lãnh đạo chủ chốt của các cơ quan báo chí, đặc biệt là người đứng đầu và đội ngũ cán bộ tại các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí trong Quân đội.

Với truyền thống đáng tự hào và những kết quả đạt được, chúng ta tin tưởng rằng, Báo chí Quân đội sẽ tiếp tục phát huy tốt vai trò trong cuộc đấu tranh làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ Cương lĩnh, đường lối, nền tảng tư tưởng của Đảng, xứng đáng với sự tin cậy của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân.

Trung tướng NGUYỄN TRỌNG NGHĨA, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

Ý kiến bạn đọc (0)

Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: Nhìn lại 10 năm qua; định ra phương hướng, nhiệm vụ cho thời gian tới
Hôm nay, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng (PCTN) giai đoạn 2012-2022 và định hướng hoạt động cho giai đoạn tới. Đây là một hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng, bàn về những vấn đề liên quan đến "chống giặc nội xâm", giữ gìn sự trong sạch, vững mạnh của Đảng và hệ thống chính trị