Vấn đề chung Những chủ trương công tác lớn

QPTD -Thứ Hai, 11/02/2019, 08:48 (GMT+7)
Phát huy tinh thần “Chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường”, thực hiện tốt công tác kỹ thuật năm 2019

Năm 2019, toàn quân triển khai thực hiện nhiều mục tiêu, nội dung lớn, có tính đột phá, đặt ra cho công tác kỹ thuật yêu cầu mới rất cao. Trước tình hình đó, ngành Kỹ thuật cần phát huy hơn nữa tinh thần “chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường”, triển khai đồng bộ, toàn diện công tác kỹ thuật, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Trong năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy các cấp và nỗ lực của toàn quân, công tác kỹ thuật tiếp tục đạt được những kết quả tích cực. Ngành Kỹ thuật, trước hết là Tổng cục Kỹ thuật đã thực hiện tốt chức năng tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng những vấn đề chiến lược về lĩnh vực kỹ thuật quân sự; đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện có hiệu quả các mặt công tác kỹ thuật, đảm bảo cho toàn quân hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và nhiệm vụ đột xuất. Nổi bật là, tham mưu xây dựng Đề án 324-KT về bảo đảm ngân sách kỹ thuật giai đoạn 2018 - 2030 cho vũ khí, trang bị kỹ thuật mua sắm từ năm 2001 đến nay; Đề án KA-10 về điều chỉnh, bổ sung quy hoạch hệ thống kho vũ khí, trang bị kỹ thuật toàn quân giai đoạn 2018 - 2025 và những năm tiếp theo; tổ chức thực hiện tốt các chương trình, dự án cải tiến, tăng hạn sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật theo kế hoạch. Chất lượng bảo đảm trang bị, bảo đảm kỹ thuật đi vào chiều sâu, nhất là việc khai thác, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật thế hệ mới và cải tiến, hiện đại hóa. Hệ thống kho tàng, trạm, xưởng, nhà máy, xí nghiệp sửa chữa trong toàn quân tiếp tục được củng cố, nâng cấp, bảo đảm chính quy, an toàn. Hoạt động của ngành Kỹ thuật ngày càng nền nếp, chính quy, hiệu quả, v.v.

Năm 2019, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng Quân đội tiếp tục có bước phát triển. Toàn quân đẩy mạnh kiện toàn tổ chức lực lượng, tăng cường huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; nhu cầu bảo đảm trang bị, kỹ thuật tăng mạnh; nhiều loại vũ khí, trang bị kỹ thuật thế hệ mới, hiện đại sẽ được đưa vào khai thác, sử dụng, v.v. Trước tình hình đó, toàn quân, trực tiếp là ngành Kỹ thuật, cần nắm vững chức năng, nhiệm vụ, quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, phát huy vai trò nòng cốt, triển khai đồng bộ, toàn diện các mặt công tác kỹ thuật, tập trung thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau:

1. Chủ động tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, người chỉ huy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác kỹ thuật. Ngành Kỹ thuật toàn quân, trước hết là các cục chuyên ngành, cơ quan chức năng của Tổng cục Kỹ thuật chủ động nghiên cứu, nắm chắc tình hình mọi mặt, nâng cao chất lượng tham mưu, đề xuất về công tác kỹ thuật, đáp ứng nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trong đó, tập trung tham mưu điều chỉnh, kiện toàn tổ chức, biên chế ngành Kỹ thuật phù hợp với nhiệm vụ bảo đảm kỹ thuật cho vũ khí, trang bị và tổ chức Quân đội đến năm 2021; đề xuất xây dựng, triển khai các chương trình, đề án, dự án mua sắm, cải tiến, hiện đại hóa vũ khí, trang bị kỹ thuật theo Quyết định 2575/QĐ-BQP, ngày 30-6-2018 của Bộ Quốc phòng về bảo đảm vũ khí, trang bị cho Quân đội đến năm 2025, Đề án 324-KT và KA-10; tham mưu đẩy mạnh hợp tác về kỹ thuật quân sự; hoàn thiện phương thức bảo đảm kỹ thuật cho vũ khí, trang bị kỹ thuật thế hệ mới, v.v. Cơ quan, đơn vị kỹ thuật các cấp chú trọng tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy đơn vị chủ trương, biện pháp tiếp tục triển khai thực hiện tốt chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết 382-NQ/ĐUQSTW, Cuộc vận động 50,... nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kỹ thuật.

2. Tập trung thực hiện tốt công tác bảo đảm kỹ thuật cho vũ khí, trang bị của Quân đội. Đây là nhiệm vụ trọng tâm của công tác kỹ thuật. Theo đó, tập trung triển khai có hiệu quả Đề án 324-KT, chương trình, dự án, kế hoạch mua sắm, sản xuất, cải tiến, hiện đại hóa vũ khí, trang bị kỹ thuật theo lộ trình đã phê duyệt, bảo đảm đầy đủ, kịp thời, đồng bộ vũ khí, trang bị kỹ thuật cho toàn quân. Rà soát, kiên quyết loại khỏi biên chế, vũ khí, trang bị kỹ thuật không còn trong quy hoạch, không còn khả năng bảo đảm kỹ thuật. Các chuyên ngành, cơ quan, đơn vị kỹ thuật chủ động triển khai toàn diện các mặt bảo đảm kỹ thuật theo hướng “cơ bản, vững chắc, có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải”. Trong đó, chú trọng làm chủ bảo đảm kỹ thuật cho vũ khí, trang bị kỹ thuật thế hệ mới, trang bị sau cải tiến, hiện đại hóa; nâng cao chất lượng sửa chữa tại đơn vị; ưu tiên bảo đảm kỹ thuật, duy trì hệ số kỹ thuật cao cho vũ khí, trang bị sẵn sàng chiến đấu, đơn vị làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới. Phát huy hiệu quả các dự án đầu tư chiều sâu công nghệ, chương trình hợp tác kỹ thuật quân sự với nước ngoài,... tạo bước đột phá nâng cao chất lượng bảo quản, niêm cất, sửa chữa ở các cấp, tăng độ tin cậy, tuổi thọ của vũ khí, trang bị kỹ thuật. Tích cực nghiên cứu, đẩy mạnh sản xuất phụ tùng, vật tư kỹ thuật, tạo nguồn đồng bộ phục vụ công tác bảo đảm thường xuyên và dự trữ. Các đơn vị thực hiện nghiêm chế độ bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, duy trì hệ số kỹ thuật của vũ khí, trang bị kỹ thuật theo đúng quy định. Đồng thời, làm tốt việc bổ sung, nâng cấp, đồng bộ trang thiết bị của các trạm, xưởng sửa chữa, nâng cao khả năng bảo đảm, năng lực sửa chữa tại chỗ và cơ động.

Các chuyên ngành, cơ quan, đơn vị kỹ thuật tập trung chỉ đạo hoàn thành xây dựng Quy hoạch hệ thống cơ sở sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật toàn quân; chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai thực hiện tốt Đề án KA-10, nhằm xây dựng hệ thống kho kỹ thuật theo hướng chính quy, đáp ứng yêu cầu công tác kỹ thuật trong tình hình mới. Đồng thời, tiếp tục tăng cường các biện pháp bảo vệ, phòng, chống cháy, nổ, bảo đảm an toàn cho hệ thống kho, trạm, an toàn, vệ sinh lao động.

3. Nâng cao chất lượng huấn luyện kỹ thuật; tích cực nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ vào thực tiễn bảo đảm kỹ thuật. Phát huy kết quả đã đạt được, các đơn vị tiếp tục quán triệt tinh thần Nghị quyết 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương, bám sát Hướng dẫn công tác huấn luyện kỹ thuật của Tổng cục Kỹ thuật năm 2019, duy trì nghiêm nền nếp, chế độ huấn luyện kỹ thuật ở các cấp; chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp tổ chức, nâng cao chất lượng huấn luyện kỹ thuật, bảo đảm cho cán bộ, nhân viên kỹ thuật có đủ khả năng khai thác, làm chủ công tác bảo đảm kỹ thuật vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện có. Để đáp ứng yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao, toàn Ngành tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị 68/CT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về đổi mới quy trình, chư­­ơng trình đào tạo cán bộ, nhân viên kỹ thuật các cấp trong Quân đội. Tăng cường huấn luyện, bồi dưỡng trình độ tay nghề, ngoại ngữ, khả năng làm chủ kỹ thuật đối với vũ khí, trang bị thế hệ mới, công nghệ cao; nâng cao năng lực tham mưu, chỉ huy bảo đảm kỹ thuật trong các loại hình tác chiến cho cán bộ, nhân viên kỹ thuật. Cùng với đó, đẩy mạnh hoạt động hội thi, hội thao, diễn tập kỹ thuật ở các cấp, trọng tâm là: Hội thi cơ sở sửa chữa cấp chiến dịch, chiến lược, Hội thi công tác kiểm định xe ô tô quân sự và Hội thi thủ kho quân khí toàn quân. Mặt khác, cần tiếp tục thực hiện tốt công tác huấn luyện cho lực lượng kỹ thuật dự bị động viên, sẵn sàng huy động khi có tình huống.

Cùng với nâng cao chất lượng huấn luyện, toàn Ngành đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu hiện đại Quân đội trong tình hình mới. Các trung tâm, viện nghiên cứu tích cực nghiên cứu, hợp tác, ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ, thành quả của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 vào giải quyết những thách thức, yêu cầu cấp bách trong khai thác, bảo quản, niêm cất, sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật, nhất là vũ khí, trang bị kỹ thuật thế hệ mới, hiện đại, công nghệ cao đã và sẽ mua sắm; đẩy mạnh ứng dụng các công nghệ mới vào bảo quản, niêm cất và thúc đẩy công tác chế thử, sản xuất các loại vũ khí, trang bị, phụ tùng, vật tư kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

4. Tăng cường công tác quản lý kỹ thuật; xây dựng Ngành vững mạnh toàn diện. Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trước sự phát triển nhanh của khoa học - công nghệ, các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện quy tắc, quy trình, quy định, kỷ luật công nghệ trong khai thác, sử dụng và bảo đảm kỹ thuật cho vũ khí, trang bị, nhất là vũ khí, trang bị kỹ thuật thế hệ mới, có ứng dụng công nghệ cao. Chủ động nghiên cứu, xây dựng, bổ sung các tiêu chuẩn, định mức kỹ thuật, hoàn thiện phương thức bảo đảm kỹ thuật cho vũ khí, trang bị, phù hợp với tiến trình hiện đại hóa Quân đội. Đặc biệt, cơ quan, đơn vị kỹ thuật các cấp phải quán triệt sâu sắc định hướng chỉ đạo của cấp trên, chủ động tham mưu với cấp ủy, người chỉ huy trong việc kiện toàn tổ chức biên chế Ngành, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ và quy hoạch tổ chức Quân đội đến năm 2021. Đồng thời, tăng cường giáo dục, bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật, xây dựng cơ quan, đơn vị kỹ thuật các cấp vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác kỹ thuật trước mắt và lâu dài. Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ huy, điều hành, cải cách hành chính trong các hoạt động chuyên môn, xây dựng nền nếp chính quy công tác kỹ thuật. Các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông” theo hướng thiết thực, hiệu quả, gắn với các cuộc vận động, phong trào Thi đua Quyết thắng, tạo động lực thực hiện tốt công tác kỹ thuật năm 2019.

Nhiệm vụ công tác kỹ thuật năm 2019 của Quân đội rất nặng nề. Các chuyên ngành, đơn vị kỹ thuật trong toàn quân chủ động phối hợp với lực lượng có liên quan, phát huy vai trò nòng cốt trong triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, thiết thực lập thành tích Kỷ niệm 45 năm Ngày truyền thống Tổng cục Kỹ thuật, góp phần cùng toàn quân hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới.

Trung tướng LÊ QUÝ ĐẠM, Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật

Ý kiến bạn đọc (0)

Các tin, bài đã đưa

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng trong Quân đội 17/01/2020

Đảng bộ Quân đội thực hiện tốt công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 06/01/2020

Quân đội nhân dân Việt Nam tăng cường công tác dân vận, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới 22/12/2019

Ngành Hậu cần Quân đội phát huy truyền thống “Nuôi quân đánh giặc” trong tình hình mới 17/12/2019

Quân đội nhân dân Việt Nam – 70 thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bài báo “Dân vận” 15/12/2019

Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam kiên định bảo vệ, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng 14/11/2019

Tiếp tục xây dựng Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh, xứng đáng là cơ quan tham mưu chiến lược về công tác đảng, công tác chính trị trong thời kỳ mới 11/11/2019

Nâng cao chất lượng công tác thông tin khoa học quân sự trong tình hình mới 10/11/2019

Xây dựng Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới 07/11/2019

Xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc 04/11/2019

Tiếp tục đổi mới hình thức và thực hiện tốt hơn nữa công tác "Đền ơn đáp nghĩa" trong Quân đội
Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân luôn nỗ lực, chủ động, sáng tạo, bằng nhiều biện pháp, cách làm thiết thực, đưa công tác “Đền ơn đáp nghĩa” phát triển cả bề rộng và chiều sâu...
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 09:35 - 29/02/2020

HCMSJC45.00045.800
Hà NộiSJC45.00045.820
Đà NẵngSJC45.00045.820

Thời tiết