Những chủ trương công tác lớn Chuyên luận chỉ đạo

QPTD -Thứ Năm, 09/03/2017, 07:59 (GMT+7)
Những nội dung trọng tâm của công tác kỹ thuật năm 2017

Phát huy thành tích đã đạt được, năm 2017, ngành Kỹ thuật Quân đội tiếp tục quán triệt sâu sắc phương hướng nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, triển khai đồng bộ, toàn diện các nội dung công tác kỹ thuật, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu đã xác định.

Năm 2016, ngành Kỹ thuật toàn quân đã quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, chỉ lệnh của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và nhiệm vụ được giao, đạt kết quả tích cực, trong đó có nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Năng lực, hiệu quả tham mưu, chỉ đạo của cơ quan kỹ thuật các cấp được nâng lên. Chất lượng bảo đảm trang bị, bảo đảm kỹ thuật có bước tiến vững chắc, đi vào chiều sâu, nhất là việc duy trì tiềm lực vũ khí, trang bị, nghiên cứu, khai thác, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật thế hệ mới và cải tiến, hiện đại hóa. Toàn quân duy trì tốt hệ số trang bị, hệ số kỹ thuật của vũ khí, trang bị, đáp ứng nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, cứu hộ, cứu nạn và nhiệm vụ đột xuất. Hệ thống kho kỹ thuật, trạm, xưởng, nhà máy, xí nghiệp sửa chữa trong toàn quân tiếp tục được quy hoạch, củng cố, nâng cấp, đảm bảo chính quy, an toàn, phù hợp với nhiệm vụ công tác kỹ thuật và yêu cầu xây dựng Quân đội trong tình hình mới, v.v.

Tuy nhiên, công tác kỹ thuật trong năm qua vẫn còn những hạn chế cần khắc phục. Một số ngành, đơn vị duy trì nền nếp, chế độ công tác kỹ thuật chưa thường xuyên, chất lượng chưa cao. Khả năng bảo đảm kỹ thuật cho vũ khí, trang bị mới chưa đáp ứng yêu cầu đòi hỏi. Công tác huấn luyện kỹ thuật còn những hạn chế. Toàn quân còn xảy ra những vụ mất an toàn nghiêm trọng về con người, vũ khí, trang bị kỹ thuật.

Quang cảnh Hội nghị trực tuyến triển khai công tác Kỹ thuật toàn quân
năm 2017 do Bộ Quốc phòng tổ chức, ngày 05-01-2017. (Ảnh: qdnd.vn)

Năm 2017 là năm có ý nghĩa bản lề trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X; nhiệm vụ công tác kỹ thuật nặng nề, yêu cầu cao; ngành Kỹ thuật phải triển khai nhiều nội dung lớn, quan trọng, trong điều kiện có những thuận lợi cơ bản, nhưng còn không ít khó khăn, v.v. Vì vậy, cơ quan, đơn vị kỹ thuật các cấp tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, tích cực, chủ động hơn nữa trong tham mưu, chỉ đạo và quyết liệt tổ chức thực hiện công tác kỹ thuật. Trong đó, tập trung thực hiện tốt những nội dung trọng tâm sau:

1- Chủ động tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác kỹ thuật. Ngành Kỹ thuật toàn quân, trước hết là các cục chuyên ngành, cơ quan chức năng của Tổng cục Kỹ thuật tiếp tục bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao, tích cực nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với lãnh đạo, chỉ huy các cấp, nhất là cấp chiến lược về lĩnh vực kỹ thuật quân sự. Trong đó, chú trọng tham mưu, đề xuất chủ trương, biện pháp nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kỹ thuật; xây dựng tiềm lực vũ khí, trang bị kỹ thuật,... đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trước hết, tập trung tham mưu thực hiện tốt việc xây dựng Chương trình, mục tiêu công tác kỹ thuật giai đoạn 2016 - 2021; Đề án về ngân sách bảo đảm kỹ thuật đến năm 2020 và những năm tiếp theo cho các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật được mua sắm từ năm 2001 đến 2020; xây dựng các đề án, chiến lược quy hoạch sử dụng, bảo đảm trang bị; các chương trình mua sắm, cải tiến, hiện đại hóa vũ khí, trang bị và sửa chữa nâng cấp số vũ khí, trang bị kỹ thuật cấp 3, 4 hiện có, cũng như những nội dung về hợp tác kỹ thuật quân sự, v.v. Cùng với đó, tiếp tục nghiên cứu, đề xuất kiện toàn tổ chức lực lượng ngành Kỹ thuật Quân đội; hoàn thiện phương thức bảo đảm kỹ thuật cho vũ khí, trang bị kỹ thuật thế hệ mới,... phù hợp với tình hình thực tiễn. Cơ quan, đơn vị kỹ thuật các cấp chú trọng tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy đơn vị tiếp tục tổ chức thực hiện tốt chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết 382-NQ/ĐUQSTW, Cuộc vận động 50, tạo động lực làm chuyển biến căn bản công tác kỹ thuật trong toàn quân.

2- Tập trung bảo đảm đầy đủ, kịp thời, đồng bộ vũ khí, trang bị kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ đột xuất, ưu tiên đơn vị ở biên giới, hải đảo, địa bàn trọng điểm. Tổng cục Kỹ thuật tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện các chương trình, dự án, kế hoạch mua sắm, sản xuất, cải tiến, hiện đại hoá vũ khí, trang bị kỹ thuật theo lộ trình, tiến độ đã được phê duyệt. Trong điều kiện ngân sách có hạn, để đạt hiệu quả, việc mua sắm, sản xuất, cải tiến, hiện đại hóa vũ khí, trang bị kỹ thuật phải được tính toán kỹ, có chọn lọc, đảm bảo đồng bộ trang bị với vũ khí, đạn, đồng bộ về cơ sở hạ tầng, bảo đảm hậu cần, vật tư kỹ thuật, tài liệu huấn luyện, đào tạo chuyên gia, cán bộ, nhân viên khai thác sử dụng, v.v. Các chuyên ngành kỹ thuật tiếp tục tham gia thực hiện tốt việc thẩm định, nghiệm thu kỹ thuật, bảo đảm chất lượng vũ khí, trang bị sau mua sắm, sản xuất, cải tiến; đồng thời, triển khai đồng bộ, cấp đổi vũ khí, đạn cho các đơn vị tuyến biên giới, biển đảo theo kế hoạch, v.v. Các đơn vị duy trì nghiêm quy định quản lý vũ khí, đạn; tập trung rà soát, kiên quyết loại khỏi biên chế và xử lý triệt để đạn cấp 5, các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật không còn trong quy hoạch, kém chất lượng, không còn khả năng phục hồi, để giải phóng kho tàng, tiết kiệm kinh phí cất giữ, bảo quản, hạn chế nguy cơ cháy, nổ.

3- Thực hiện đồng bộ các biện pháp nâng cao chất lượng công tác bảo đảm kỹ thuật cho vũ khí, trang bị. Đây là nhiệm vụ, nội dung trọng tâm của công tác kỹ thuật. Cơ quan, đơn vị kỹ thuật các cấp chủ động triển khai toàn diện các mặt công tác bảo đảm kỹ thuật, theo hướng “cơ bản, vững chắc, có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải”. Trong đó, chú trọng làm chủ bảo đảm kỹ thuật cho vũ khí, trang bị kỹ thuật thế hệ mới, trang bị sau cải tiến, hiện đại hóa; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới nâng cao chất lượng sửa chữa, bảo quản, niêm cất ở các cấp, tăng độ tin cậy và chất lượng vũ khí, trang bị. Tổng cục tăng cường theo dõi, chỉ đạo các dự án sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật trọng điểm; chỉ đạo ưu tiên sửa chữa tại nhà máy, xí nghiệp các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật phục vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo, cứu hộ cứu nạn, chống khủng bố và các trang bị thế hệ mới, trang bị có cường độ hoạt động cao, v.v. Các đơn vị thực hiện nghiêm chế độ bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, duy trì hệ số kỹ thuật của vũ khí, trang bị kỹ thuật theo đúng quy định. Các chuyên ngành kỹ thuật chỉ đạo phân cấp bảo đảm kỹ thuật hợp lý giữa các cấp; tăng cường phân cấp sửa chữa cho đơn vị để phát huy năng lực của các trạm, xưởng đã được đầu tư trang bị, công nghệ; thực hiện kết hợp chặt chẽ giữa sửa chữa tại chỗ với sửa chữa cơ động, nhất là đối với các đơn vị ở vùng sâu, vùng xa. Đặc biệt, các chuyên ngành tăng cường hợp tác với các viện, học viện, trung tâm khoa học, công nghệ trong và ngoài nước để nghiên cứu, khai thác, làm chủ kỹ thuật, công nghệ bảo quản, sữa chữa vũ khí, trang bị thế hệ mới. Cùng với đó, tiếp tục chỉ đạo duy trì vững chắc đồng bộ cho số vũ khí, trang bị kỹ thuật đã được đồng bộ; triển khai sửa chữa, đồng bộ cho các đơn vị theo kế hoạch đã xác định và khôi phục đồng bộ, đưa vào niêm cất số vũ khí, trang bị, vật tư kỹ thuật quý, hiếm để sử dụng lâu dài, v.v.

Ngành Kỹ thuật chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai thực hiện Đề án quy hoạch cơ sở sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật, Đề án quy hoạch hệ thống kho tàng kỹ thuật toàn quân sau khi được Bộ phê duyệt. Tổng cục tiếp tục bố trí nguồn vốn, đẩy mạnh thực hiện các dự án đầu tư chiều sâu công nghệ, nâng cao năng lực, chất lượng sửa chữa của các nhà máy, xí nghiệp, trạm, xưởng trong toàn quân, ưu tiên cho các trạm sửa chữa của bộ chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phố và cải tiến, nâng cấp, đồng bộ xe công trình để nâng cao khả năng bảo đảm kỹ thuật trong khu vực phòng thủ và sửa chữa cơ động. Mặt khác, tiếp tục đầu tư nâng cao năng lực bảo đảm của hệ thống kho kỹ thuật, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối và duy trì, kéo dài tuổi thọ kỹ thuật cho trang bị, nhất là các loại vũ khí, trang bị thế hệ mới và quý hiếm. Các cơ quan nghiên cứu, nhà máy, xí nghiệp cần phối hợp chặt chẽ với nhau, đẩy mạnh thiết kế, chế thử, sản xuất phụ tùng, vật tư kỹ thuật, tạo nguồn phụ tùng đồng bộ phục vụ công tác bảo đảm kỹ thuật; từng bước triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình sản xuất vật tư kỹ thuật, theo tiến độ kế hoạch. Trước mắt, các chuyên ngành rà soát, xây dựng kế hoạch sử dụng triệt để số vật tư kỹ thuật tồn kho ở các cấp; báo cáo Tổng cục số không có nhu cầu sử dụng để có phương án luân chuyển, xử lý, v.v.

4- Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện kỹ thuật. Các ngành, đơn vị cần nhận thức đúng vai trò của công tác huấn luyện kỹ thuật, từ đó có biện pháp phù hợp trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Để đảm bảo “thiết thực, chất lượng, hiệu quả”, các đơn vị duy trì nghiêm nền nếp chế độ huấn luyện kỹ thuật; đẩy mạnh đổi mới nội dung, hình thức tập huấn, huấn luyện kỹ thuật theo tinh thần Nghị quyết 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương. Trong đó, chú trọng huấn luyện an toàn trong khai thác, sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật; huấn luyện bảo đảm kỹ thuật trong các loại hình tác chiến và trong phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn. Đặc biệt, tăng cường huấn luyện làm chủ kỹ thuật đối với vũ khí, trang bị thế hệ mới, công nghệ cao; tiếp tục đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật, tạo cơ sở để tiếp cận, làm chủ vũ khí, trang bị. Bên cạnh đó, các đơn vị chú trọng tổ chức tốt các hoạt động hội thao, hội thi, diễn tập kỹ thuật ở các cấp. Năm 2017, Tổng cục chỉ đạo tổ chức Hội thi Trưởng phòng Tham mưu, Trưởng phòng Kỹ thuật toàn quân và Hội thi kỹ thuật ngành Kỹ thuật Tăng, thiết giáp, tên lửa, khí tài đặc chủng. Các chuyên ngành, đơn vị cần nắm vững kế hoạch, chủ động làm tốt công tác chuẩn bị để tham gia đạt kết quả cao nhất.

5- Tăng cường công tác quản lý kỹ thuật; xây dựng cơ quan, đơn vị kỹ thuật các cấp vững mạnh. Các chuyên ngành, cơ quan, đơn vị kỹ thuật tiếp tục rà soát, bổ sung và chấp hành nghiêm các quy tắc, quy trình, quy định, kỷ luật công nghệ trong khai thác, sử dụng và bảo đảm kỹ thuật, nhất là với các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật thế hệ mới. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm định, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ huy, điều hành công tác kỹ thuật, kiên quyết không để xảy ra mất an toàn vì nguyên nhân kỹ thuật. Các ngành, đơn vị tích cực kiện toàn, xây dựng cơ quan kỹ thuật, cơ sở kỹ thuật vững mạnh toàn diện, đủ khả năng làm nòng cốt tiến hành công tác kỹ thuật. Theo nhiệm vụ được phân công, các cơ quan chức năng đẩy mạnh nghiên cứu hoàn thiện tổ chức ngành Kỹ thuật, phù hợp với thực tiễn và đặc trưng công nghệ của vũ khí, trang bị kỹ thuật, nhằm bảo đảm tính thống nhất trong tổ chức chỉ đạo và bảo đảm kỹ thuật trong toàn quân. Đồng thời, tích cực chỉ đạo thực hiện Đề án thí điểm bảo đảm kỹ thuật theo vòng đời trang bị (đối với tàu ngầm Kilo 636 và máy bay Su-30MK2), làm cơ sở nghiên cứu, hoàn thiện phương thức bảo đảm kỹ thuật cho vũ khí, trang bị kỹ thuật thế hệ mới, v.v. Cùng với đó, các ngành, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động 50 theo hướng thiết thực, hiệu quả, gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) và phong trào Thi đua Quyết thắng. Qua đó, tạo động lực hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ công tác kỹ thuật năm 2017.

Trung tướng LÊ QUÝ ĐẠM, Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật

Ý kiến bạn đọc (0)

Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19
Ngày 14/8, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thủ tướng Phạm Minh Chính - Chủ tịch Hội đồng đã có bài phát biểu phát động Phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”.