Những chủ trương công tác lớn Chuyên luận chỉ đạo

QPTD -Thứ Hai, 06/02/2017, 17:13 (GMT+7)
Nhiệm vụ trọng tâm của công tác đảng, công tác chính trị trong Quân đội năm 2017

Công tác đảng, công tác chính trị là bộ phận rất quan trọng trong hoạt động lãnh đạo của Đảng - là “linh hồn, mạch sống” đối với Quân đội, góp phần giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, nâng cao sức mạnh tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu của Quân đội. Để phát huy vai trò của công tác đảng, công tác chính trị, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X, của Quân ủy Trung ương và nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ quân sự quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2017, Tổng cục Chính trị đã xác định những trọng tâm công tác để các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ chủ trì cơ quan, đơn vị trong toàn quân lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đạt chất lượng, hiệu quả thiết thực.

Thượng tướng Lương Cường phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị cán bộ chính trị toàn quân triển khai nhiệm vụ CTĐ, CTCT năm 2017. (Ảnh: qdnd.vn)

Năm 2016 là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII và nghị quyết đại hội Đảng các cấp, bên cạnh những thuận lợi, công tác quân sự, quốc phòng nói chung, công tác đảng, công tác chính trị nói riêng của Quân đội thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng trong điều kiện còn nhiều khó khăn tác động, chi phối. Hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong toàn quân đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; bám sát thực tiễn, có nhiều đổi mới về lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và phương pháp tiến hành; hoàn thành toàn diện nội dung, chương trình, kế hoạch đề ra, góp phần xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Trong năm qua, toàn quân đã chủ động quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X; nhạy bén, kịp thời trong công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng; đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; phát huy hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo 94, tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, phòng, chống “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá, bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối đổi mới của Đảng trong Quân đội. Chủ động đề xuất với Thường vụ Quân ủy Trung ương, Quân ủy Trung ương, chỉ đạo cấp ủy các cấp ban hành, sửa đổi, bổ sung và thực hiện tốt các chương trình, quy chế, quy định về công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu, như: cán bộ, quân lực, tài chính, xây dựng, đầu tư; tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn và triển khai có hiệu quả công tác cán bộ, kiểm tra, bảo vệ an ninh, dân vận, chính sách, thi đua - khen thưởng. Hoạt động của các tổ chức quần chúng được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú, đạt hiệu quả thiết thực. Công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ: huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, ô nhiễm môi trường, tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn,… được tiến hành có hiệu quả. Tình hình chính trị, tư tưởng toàn quân ổn định; cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong năm qua vẫn còn những hạn chế, như: công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng ở một số đơn vị cơ sở chưa kịp thời, nhạy bén; việc xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội, quy chế làm việc của cấp ủy, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu,... có đơn vị còn chậm, chưa sát, chất lượng chưa cao. Năng lực tiến hành công tác đảng, công tác chính trị của một số cán bộ, nhất là cán bộ ở cơ sở có mặt chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; sự chỉ đạo, phối hợp của cơ quan chính trị các cấp có lúc chưa kịp thời, v.v. Bởi vậy, nhận thức về tình hình, nhiệm vụ của một bộ phận cán bộ, chiến sĩ chưa sâu; sự chuyển biến về chấp hành kỷ luật ở một số đơn vị chưa vững chắc, tình hình vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, mất an toàn trong huấn luyện, an toàn bay, an toàn giao thông,… vẫn còn xảy ra.

Năm 2017, tình hình an ninh, chính trị thế giới, khu vực; tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, biển đảo dự báo có những diễn biến phức tạp, khó lường. Trong nước, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, song còn nhiều khó khăn, thách thức: Biến đổi khí hậu, thiên tai, môi trường, kinh tế - xã hội, tiêu cực diễn biến phức tạp; đời sống của một bộ phận cán bộ, chiến sĩ và nhân dân còn khó khăn; các thế lực thù địch tiếp tục chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội bằng chiến lược “Diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “phi chính trị hóa” Quân đội ngày càng quyết liệt hơn, nhất là trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng. Việc điều chỉnh tổ chức lực lượng, tinh giản biên chế; sắp xếp, đổi mới các doanh nghiệp Quân đội sẽ tác động mạnh đến nhận thức, tư tưởng, tình cảm cán bộ, chiến sĩ; nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đặt ra yêu cầu ngày càng cao hơn. Để đáp ứng yêu cầu đó, hoạt động công tác đảng, công tác chính trị tập trung vào một số trọng tâm cơ bản sau:

Một là, tiếp tục quán triệt, học tập và triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy Đảng, làm cho mọi cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc nhiệm vụ. Nội dung quán triệt tập trung làm rõ những vấn đề mới, vấn đề cơ bản của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X; Nghị quyết của Quân uỷ Trung ương về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng Đảng bộ Quân đội và chỉ thị, kế hoạch công tác đảng, công tác chính trị của Tổng cục Chính trị năm 2017, v.v. Trong đó, phải hết sức chú trọng việc giáo dục, quán triệt, tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 3 khâu đột phá1; Nghị quyết chuyên đề của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện trong tình hình mới, chấn chỉnh tổ chức, biên chế, sắp xếp lại doanh nghiệp Quân đội; các chỉ lệnh huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai và chỉ thị về công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ cho các đối tượng.

Cùng với đó, tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục quốc phòng và an ninh; đẩy mạnh các phong trào, các cuộc vận động, nhất là Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; thực hiện xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, xây dựng đơn vị, địa bàn an toàn, góp phần hạn chế đến mức thấp nhất vi phạm kỷ luật, mất an toàn trong huấn luyện, an toàn bay, an toàn giao thông và các vụ cháy, nổ kho tàng, doanh trại. Công tác giáo dục chính trị phải gắn chặt với định hướng tư tưởng, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm và hành động của các cấp, các ngành, các lực lượng và mọi cán bộ, chiến sĩ về hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; về đối tác, đối tượng của cách mạng, đối tượng tác chiến của Quân đội; đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng, củng cố niềm tin vào vũ khí, trang bị hiện có, cách đánh của ta và quyết tâm vượt mọi khó khăn, gian khổ, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Khắc phục những biểu hiện mơ hồ, mất cảnh giác, giảm sút ý chí chiến đấu, thiếu tinh thần trách nhiệm, vô cảm, ngại khó, ngại khổ, dựa dẫm, ỷ lại, làm việc cầm chừng, hiệu quả thấp; xử lý kiên quyết vi phạm kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước và các quy định của đơn vị.

Hai là, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ đảng viên. Sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội và sự nghiệp quốc phòng thông qua Quân ủy Trung ương, mà trực tiếp là các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng. Do vậy, việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng chính là giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội. Trên cơ sở phương hướng, giải pháp về công tác xây dựng Đảng mà Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X đề ra, các cấp phải làm tốt việc rà soát, kiện toàn, cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức đảng phù hợp với yêu cầu lãnh đạo trên các mặt công tác; nâng cao chất lượng sinh hoạt lãnh đạo, tổ chức thực hiện nghị quyết, nhất là trước những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, mới, khó, khắc phục khâu yếu, mặt yếu. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đẩy mạnh tự phê bình và phê bình và có biện pháp tích cực để khắc phục hạn chế khuyết điểm trong công tác xây dựng Đảng đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Theo kế hoạch đã xác định, hết Quý I-2017, các cấp ủy và tổ chức đảng phải hoàn thành có chất lượng việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Vì vậy, cấp ủy các cấp chủ động xây dựng kế hoạch, thực hiện đúng lộ trình, tập trung kiểm điểm sâu theo 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” mà Nghị quyết đã chỉ ra; làm tốt việc gợi ý kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân có khuyết điểm, dấu hiệu vi phạm; xác định những biện pháp kịp thời khắc phục những hạn chế, khuyết điểm. Đồng thời, phải thực hiện đồng bộ, gắn chặt với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương, nhằm tăng cường giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, đảm bảo cho Đảng bộ Quân đội và toàn quân luôn là một khối thống nhất về ý chí, tư tưởng và hành động, thực sự là lực lượng đi đầu trong đấu tranh ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ, các cấp ủy, tổ chức đảng phải phát huy tốt vai trò của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì, chủ chốt các cấp; nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung và thực hiện nghiêm các quy chế lãnh đạo những mặt công tác trọng yếu; tích cực đổi mới phương pháp, phong cách lãnh đạo theo hướng sát cơ sở và nhiệm vụ, nâng cao năng lực tham mưu, chỉ đạo đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Đồng thời, chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh, thực sự là lực lượng chính trị tin cậy của cấp ủy, chính quyền, làm nòng cốt thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, phòng, chống lụt, bão, khắc phục hậu quả thiên tai, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Ba làtập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, nhất là đối với một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại. Cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp phải tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ, Nghị quyết 769-NQ/QUTW về “Xây dựng đội ngũ cán bộ giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”, Quy chế lãnh đạo công tác cán bộ trong Quân đội nhân dân Việt Nam (sửa đổi, bổ sung năm 2016), v.v. Thường xuyên quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu; nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, năng lực, phương pháp, tác phong công tác, nói đi đôi với làm, gương mẫu đi đầu, chủ động, sáng tạo trong mọi công việc. Cùng với quy hoạch, bố trí cán bộ phù hợp với năng lực, sở trường, yêu cầu, nhiệm vụ, cấp ủy, cán bộ chủ trì các đơn vị cần làm tốt công tác đánh giá, nhận xét, quản lý, tập huấn, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ; gắn bồi dưỡng tại đơn vị với đào tạo ở các học viện, nhà trường trong và ngoài Quân đội; cấp trên bồi dưỡng cấp dưới, cán bộ có kinh nghiệm bồi dưỡng cán bộ trẻ mới ra trường; động viên tính tích cực, tự giác nghiên cứu, học tập của từng cán bộ. Việc tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, tập trung nâng cao năng lực thực tiễn về quân sự, quốc phòng, trình độ và khả năng chỉ đạo, tiến hành công tác đảng, công tác chính trị của đội ngũ chính ủy, chính trị viên và cơ quan chính trị các cấp trong các loại hình đơn vị, loại hình tác chiến mới và trong điều kiện chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, từ thời bình sang thời chiến và tác chiến khu vực phòng thủ. Nội dung tập huấn, bồi dưỡng cán bộ phải toàn diện (quân sự, chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ), đi sâu rèn luyện trình độ chỉ huy, tham mưu và năng lực tiến hành công tác đảng, công tác chính trị cho cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cơ sở, cơ quan chính trị, đội ngũ cán bộ chính trị ở cơ quan quân sự địa phương. Quan tâm thực hiện tốt chế độ, chính sách cán bộ, nhằm động viên, khuyến khích cán bộ yên tâm công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Bốn làtiếp tục đổi mới hình thức, phương pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ. Các cấp cần đề cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng; xây dựng cơ quan chính trị thực sự vững mạnh; nâng cao ý thức, trách nhiệm, trình độ năng lực tổ chức của đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ chủ trì trong tiến hành công tác đảng, công tác chính trị. Thường xuyên nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, bám sát nhiệm vụ quân sự, quốc phòng để đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp cho phù hợp; tích cực phối hợp, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, lực lượng đối với nhiệm vụ quan trọng này. Việc đổi mới phải trên tinh thần kế thừa, phát huy những mô hình, phương thức hoạt động sáng tạo, thiết thực, có hiệu quả trong thực tiễn; đồng thời, nghiên cứu, đề ra những nội dung, phương thức, mô hình mới, phù hợp, làm chuyển biến các mặt hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ: huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đối ngoại quốc phòng, phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, ô nhiễm môi trường, tìm kiếm cứu nạn, v.v. Toàn quân cần tiếp tục đẩy mạnh công tác dân vận, tăng cường đoàn kết quân - dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chế độ và Quân đội. Tích cực, chủ động tiến hành công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ, nhất là trong thực hiện điều chỉnh tổ chức, tinh giản biên chế; sắp xếp, đổi mới các doanh nghiệp Quân đội giai đoạn 2016 - 2021. Đồng thời, vận dụng có hiệu quả khoa học - công nghệ, đầu tư kinh phí, đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động công tác đảng, công tác chính trị.

Năm là, chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hoà bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, “phi chính trị hóa” Quân đội của các thế lực thù địch. Cần nhận thức sâu sắc rằng, hiện nay và trong thời gian tới, các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh chống phá cách mạng Việt Nam bằng chiến lược “Diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “phi chính trị hóa” Quân đội bằng những thủ đoạn hết sức tinh vi, thâm độc. Vì vậy, toàn quân cần tăng cường công tác giáo dục, làm cho cán bộ, chiến sĩ luôn nâng cao tinh thần cảnh giác, khả năng tự đề kháng trước âm mưu, thủ đoạn nguy hiểm này. Cùng với đó, các cấp ủy, tổ chức đảng cần lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, phòng gian, bảo mật, không để lộ, lọt thông tin về bí mật quân sự, bí mật quốc gia; không để địch cài cắm, móc nối vào cơ quan, đơn vị; phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý, ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Đồng thời, tập trung xây dựng các cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, có môi trường văn hóa quân sự phong phú, lành mạnh; thực hiện tốt Quy chế Dân chủ cơ sở; giải quyết hài hòa các mối quan hệ; tăng cường đoàn kết và sự đồng thuận; quan tâm đến đời sống, chế độ, chính sách của cán bộ, chiến sĩ,… kịp thời phát hiện, ngăn chặn có hiệu quả những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” xảy ra trong nội bộ. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo 94, lực lượng chuyên sâu, các cơ quan thông tấn, báo chí, văn học - nghệ thuật trong Quân đội để có những tác phẩm, bài viết sắc sảo, định hướng tư tưởng cho bộ đội, nhân dân và chủ động đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch cùng những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội và trong toàn quân, làm thất bại mọi âm mưu và hành động chống phá của các thế lực thù địch.

Năm 2017 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, với nhiều nhiệm vụ quan trọng. Tin tưởng rằng, với nỗ lực, quyết tâm cao của cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức quốc phòng, trước hết là cấp ủy, chỉ huy các cấp, toàn quân sẽ thực hiện tốt công tác đảng, công tác chính trị, xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thượng tướng LƯƠNG CƯỜNG, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

_____________

1 - 3 khâu đột phá: Điều chỉnh tổ chức, lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh; đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục và đào tạo; tạo sự chuyển biến vững chắc về chấp hành pháp luật, kỷ luật của bộ đội.

Ý kiến bạn đọc (0)

Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: Nhìn lại 10 năm qua; định ra phương hướng, nhiệm vụ cho thời gian tới
Hôm nay, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng (PCTN) giai đoạn 2012-2022 và định hướng hoạt động cho giai đoạn tới. Đây là một hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng, bàn về những vấn đề liên quan đến "chống giặc nội xâm", giữ gìn sự trong sạch, vững mạnh của Đảng và hệ thống chính trị