Những chủ trương công tác lớn Chuyên luận chỉ đạo

QPTD -Thứ Hai, 31/07/2017, 13:33 (GMT+7)
Nắm vững quan điểm của Đảng, Quân đội chủ động, tích cực tham gia sản xuất, xây dựng kinh tế, phát triển đất nước
Bốc dỡ hàng ở Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn.

Tham gia lao động sản xuất, xây dựng kinh tế, phát triển đất nước là một chức năng cơ bản, thể hiện sâu sắc bản chất, truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam. Hơn 70 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cùng với hoàn thành tốt chức năng của “đội quân chiến đấu, đội quân công tác”, Quân đội ta luôn chủ động thực hiện có hiệu quả chức năng “đội quân lao động sản xuất”, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và  xây dựng kinh tế, phát triển đất nước.

Nhìn lại chặng đường xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Quân đội, trong bất cứ điều kiện nào, dù khó khăn đến đâu, Quân đội ta cũng vừa chiến đấu, vừa lao động sản xuất, tham gia xây dựng kinh tế bằng những hình thức, biện pháp sáng tạo, phù hợp, hiệu quả. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, quán triệt quan điểm “vừa kháng chiến, vừa kiến quốc”, các đơn vị Quân đội đã tích cực lao động sản xuất, đảm bảo “thực túc binh cường”, thiết thực cải thiện đời sống của bộ đội; đặc biệt, các cơ sở quân giới đã nêu cao tinh thần tự lực tự cường, tích cực nghiên cứu, cải tiến, chế tạo hàng chục triệu tấn vũ khí, đạn dược, kịp thời đáp ứng yêu cầu tác chiến của lực lượng vũ trang và sự phát triển của chiến tranh nhân dân trên các chiến trường. Kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về xây dựng miền Bắc xã hội chủ nghĩa, gần 08 vạn cán bộ, chiến sĩ Quân đội đã chuyển sang làm nhiệm vụ sản xuất, xây dựng kinh tế, trực tiếp tham gia xây dựng những công trình trọng điểm của đất nước, như: Khu công nghiệp Việt Trì, Nhà máy gang thép Thái Nguyên, Đại thủy nông Bắc Hưng Hải,v.v. Trước yêu cầu của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Bộ Quốc phòng đã bàn giao 29 nông trường và gần 04 vạn cán bộ, chiến sĩ, công nhân cho Bộ Nông nghiệp quản lý; đồng thời, chuyển hướng nhiệm vụ sản xuất, xây dựng kinh tế vào trọng tâm xây dựng căn cứ hậu phương, căn cứ hậu cần tại chỗ trên chiến trường miền Nam, nhất là các địa bàn chiến lược Khu 5, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, Đông Nam Bộ... Trong giai đoạn này, Bộ Quốc phòng đã thành lập 20 trung đoàn tổ chức sản xuất, cung cấp hậu cần cho các chiến trường; đặc biệt, lực lượng bộ đội Trường Sơn đã xẻ núi, bạt đèo, xây dựng hàng vạn ki-lô-mét đường bộ, đường sông, đường ống, mở tuyến vận tải chiến lược chi viện cho chiến trường miền Nam và nước bạn Lào, Cam-pu-chia, góp phần quan trọng vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Sau khi đất nước thống nhất (năm 1975), Quân đội là lực lượng xung kích hàn gắn vết thương chiến tranh, tham gia phát triển kinh tế - xã hội với gần 28 vạn cán bộ, chiến sĩ chuyển sang thực hiện nhiệm vụ quan trọng này và đã hoàn thành nhiều chương trình, dự án trọng điểm kết hợp kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế trên địa bàn cả nước. Đặc biệt, trong thời kỳ đổi mới, quán triệt sâu sắc và cụ thể hóa đường lối đổi mới của Đảng được Đại hội VI đề ra: “Toàn dân xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc”, “Toàn quân bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước”1, ngày 26-4-2002, Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) đã ban hành Nghị quyết 71-NQ/ĐUQSTW “về nhiệm vụ sản xuất, xây dựng kinh tế của Quân đội - Tiếp tục sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Quân đội”; tiếp đó là Nghị quyết 520-NQ/QUTW, ngày 25-9-2012 về “Lãnh đạo nhiệm vụ sản xuất, xây dựng kinh tế kết hợp quốc phòng của Quân đội đến năm 2020”, Nghị quyết 425-NQ/QUTW, ngày 18-5-2017 của Quân ủy Trung ương về “Sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo”. Dưới sự lãnh đạo của Quân ủy Trung ương và sự chỉ đạo sâu sát của Bộ Quốc phòng, Quân đội đã phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ tham gia sản xuất, xây dựng kinh tế, phát triển đất nước. Nổi bật là, Quân đội đã tích cực tham gia xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội gắn với xây dựng tiềm lực quốc phòng và thế trận quốc phòng toàn dân trên các địa bàn chiến lược, vùng sâu, vùng xa, biên giới, ven biển, đảo, trong đó trọng tâm là triển khai xây dựng các khu kinh tế - quốc phòng. Các doanh nghiệp Quân đội không ngừng đổi mới, phát triển, hội nhập, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh kết hợp với thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Sau khi sắp xếp lại, các doanh nghiệp Quân đội tiếp tục giữ vững sự ổn định, phát triển, tỷ lệ doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh có hiệu quả tăng lên, giữ gìn và phát triển tiềm lực quốc phòng, bảo đảm tốt việc làm và tăng thu nhập của người lao động. Doanh nghiệp Quân đội có thương hiệu, chiếm lĩnh thị trường trong nước và vươn ra nước ngoài ngày càng nhiều, trở thành đối tác kinh tế quốc tế có uy tín, góp phần đẩy mạnh công tác đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế. Các đơn vị thường trực, đơn vị sự nghiệp có thu, cùng với đặt trọng tâm vào thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đã chủ động tổ chức bộ máy, tận dụng năng lực dôi dư để tham gia sản xuất kinh tế gắn với nhiệm vụ chuyên môn, góp phần cung cấp nguồn nhân lực, công nghệ và dịch vụ có chất lượng cho xã hội. Trong đó, nhiều đơn vị đảm bảo được phần lớn chi phí thường xuyên, góp phần tăng cường các hoạt động sự nghiệp, cải thiện đời sống cán bộ, chiến sĩ, công nhân, viên chức quốc phòng và người lao động. Hoạt động kinh tế đối ngoại, xúc tiến đầu tư và thương mại được đẩy mạnh. Công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng đảm bảo chặt chẽ, đúng mục đích; đối với đất quốc phòng chưa sử dụng ngay cho nhiệm vụ quốc phòng, được tận dụng vào hoạt động sản xuất, xây dựng kinh tế đảm bảo thực hiện đúng quy định, lộ trình và kịp thời chấn chỉnh những sai sót.

Những kết quả đạt được của Quân đội trong thực hiện nhiệm vụ tham gia sản xuất, xây dựng kinh tế có ý nghĩa quan trọng, không những góp phần tăng cường tiềm lực quốc phòng, cải thiện đời sống của bộ đội, công nhân và viên chức quốc phòng, người lao động, mà còn đóng góp tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển đất nước; qua đó, thể hiện sâu sắc bản chất, truyền thống và hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trên “mặt trận lao động sản xuất”, củng cố niềm tin của nhân dân, của Đảng và Nhà nước đối với Quân đội.

Cán bộ Lâm trường 103, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 327 hướng dẫn nhân dân trong vùng dự án kỹ thuật thu, hái chè cao sản.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ này, Quân đội vẫn còn một số hạn chế, thiếu sót, như: nhận thức của một số cán bộ, chiến sĩ về nhiệm vụ tham gia sản xuất, xây dựng kinh tế chưa đầy đủ; trách nhiệm của một số cấp ủy, chỉ huy đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo có mặt còn hạn chế; cơ chế quản lý, mục tiêu xây dựng các khu kinh tế - quốc phòng chưa đạt được hiệu quả như mong muốn, tiến độ xây dựng chậm so với quy hoạch đã được phê duyệt; việc kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Quân đội và hiệu quả quản lý, điều hành của bộ máy quản lý doanh nghiệp chưa thường xuyên và chặt chẽ; hiệu quả sản xuất, kinh doanh của một số doanh nghiệp đạt thấp; tiến độ cổ phần hóa còn chậm so với yêu cầu; công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng vào mục đích kinh tế của một số cơ quan, đơn vị chưa chặt chẽ, v.v. Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các đơn vị và doanh nghiệp Quân đội nghiêm túc rút kinh nghiệm, kiên quyết sửa chữa, khắc phục kịp thời, triệt để.

Thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực sẽ tiếp tục diễn biến rất phức tạp, khó lường, khó dự báo, tiềm ẩn nhiều nhân tố bất ổn, tác động sâu sắc đến môi trường, quan hệ quốc tế, khu vực và Việt Nam. Đối với nước ta, thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen; tình hình chính trị - xã hội ổn định; kinh tế tiếp tục tăng trưởng; quốc phòng, an ninh được củng cố; quan hệ đối ngoại được mở rộng, vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng lên. Tuy nhiên, kinh tế còn nhiều khó khăn, tình hình chính trị - xã hội ở một số địa bàn còn tiềm ẩn nguy cơ mất ổn định; các thế lực thù địch đẩy mạnh hoạt động “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “phi chính trị hóa” Quân đội, tăng cường tuyên truyền xuyên tạc, hạ thấp uy tín Quân đội, chia rẽ Quân đội với Đảng, Quân đội với nhân dân, Quân đội với Công an... Trước tình hình đó, Quân đội nhân dân cùng với việc tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, cần tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ tham gia sản xuất, xây dựng kinh tế, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng, phát triển đất nước.

Các đơn vị, doanh nghiệp Quân đội cần thấu suốt, nắm vững quan điểm của Đảng, chủ trương của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng về kết hợp kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế. Trên cơ sở đó, tiếp tục phát huy truyền thống, tinh thần tự chủ, tự lực tự cường, năng động, sáng tạo, tích cực tham gia sản xuất, xây dựng kinh tế, góp phần phát triển đất nước trong thời kỳ hội nhập. Trong đó, tập trung thực hiện tốt một số vấn đề chủ yếu sau:

Một là, thường xuyên tuyên truyền, giáo dục, quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ, công nhân và viên chức quốc phòng, người lao động đối với nhiệm vụ tham gia sản xuất, xây dựng kinh tế của Quân đội.

Đây là vấn đề quan trọng hàng đầu, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công nhân và viên chức quốc phòng, người lao động; từ đó, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, trở ngại để vươn lên hoàn thành nhiệm vụ tham gia sản xuất, xây dựng kinh tế, phát triển đất nước. Nội dung giáo dục cần tập trung làm rõ chức năng, nhiệm vụ của Quân đội, quan điểm của Đảng, chủ trương của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ tham gia lao động sản xuất, xây dựng kinh tế, kết hợp kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế, cũng như vai trò quan trọng của Quân đội trong việc tham gia xóa đói, giảm nghèo, xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, nhất là trên các địa bàn chiến lược, vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển, đảo. Toàn quân cần nhận thức sâu sắc: tham gia sản xuất, xây dựng kinh tế là một chức năng cơ bản, nhiệm vụ chính trị quan trọng, có ý nghĩa chiến lược lâu dài, thể hiện bản chất cách mạng, truyền thống tốt đẹp của Quân đội ta. Trong điều kiện đất nước còn nhiều khó khăn, ngân sách đảm bảo cho quốc phòng hạn hẹp, việc Quân đội tham gia sản xuất, xây dựng kinh tế là cần thiết, quan trọng. Nhưng, Quân đội không làm kinh tế một cách đơn thuần, mà luôn gắn với quốc phòng theo tư tưởng chỉ đạo: kết hợp kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế. Đối với những đơn vị kinh tế - quốc phòng hoạt động trên các địa bàn chiến lược, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vấn đề này đã được thực tiễn khẳng định; đối với những doanh nghiệp Quân đội, kể cả những doanh nghiệp kinh tế - thương mại cũng không hoạt động kinh tế - thương mại thuần túy, mà phải góp phần tăng nguồn lực cho quốc phòng, đóng góp ngân sách Nhà nước và phục vụ cho các hoạt động an sinh xã hội, chính sách xã hội, chính sách hậu phương Quân đội, v.v. Thông qua các hoạt động đó, các đơn vị, doanh nghiệp Quân đội thiết thực góp phần xóa đói giảm nghèo, chung sức xây dựng nông thôn mới, củng cố “thế trận lòng dân” vững chắc trên địa bàn cả nước.

Công tác tuyên truyền giáo dục về nhiệm vụ tham gia sản xuất, xây dựng kinh tế của Quân đội cần được tiến hành thường xuyên, bằng nhiều biện pháp, hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với từng loại hình đơn vị, doanh nghiệp. Qua đó, để bộ đội và nhân dân thấy rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ này và thực chất của vấn đề Quân đội tham gia sản xuất, xây dựng kinh tế, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội; đồng thời, phản bác, làm thất bại mọi sự xuyên tạc, kích động, chống phá của các thế lực thù địch và phần tử cơ hội, phản động nhằm vào Quân đội ta.

Hai là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với nhiệm vụ sản xuất, xây dựng kinh tế.

Đây là vấn đề nguyên tắc và là nhân tố quyết định thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, đảm bảo cho mọi hoạt động tham gia sản xuất, xây dựng kinh tế của Quân đội đúng định hướng chỉ đạo, đạt hiệu quả cao. Các đơn vị trong toàn quân, trước hết là cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 520-NQ/QUTW, ngày 25-9-2012 của Quân ủy Trung ương về “Lãnh đạo nhiệm vụ sản xuất, xây dựng kinh tế kết hợp quốc phòng của Quân đội đến năm 2020”, trên cơ sở đó, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, quyết liệt bằng nhiều biện pháp đồng bộ, đạt hiệu quả cao. Trong quá trình thực hiện, các đơn vị, doanh nghiệp Quân đội cần nắm vững và vận dụng sáng tạo quan điểm kết hợp kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế, thực hiện “Kết hợp tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội”2 mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng xác định, chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của Bộ Quốc phòng. Phải quán triệt và nắm vững tư tưởng chỉ đạo: lấy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, tăng cường quốc phòng, an ninh là mục tiêu hàng đầu; coi trọng bảo vệ tài nguyên môi trường, thực hiện phát triển bền vững và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. Đối với các đơn vị kinh tế - quốc phòng, doanh nghiệp Quân đội, trong thực hiện nhiệm vụ tham gia sản xuất, xây dựng kinh tế, phải đồng thời coi trọng nhiệm vụ quốc phòng; khắc phục mọi biểu hiện, nhận thức lệch lạc kinh tế đơn thuần, không được để xảy ra tình trạng hoạt động kinh tế ảnh hưởng đến hoạt động quân sự, quốc phòng và ngược lại. Đối với toàn quân nói chung, trước hết là cấp ủy, chỉ huy các cấp cần phải thấu suốt chức năng cơ bản nhất của Quân đội là sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Cùng với đó, Quân đội còn phải thực hiện tốt chức năng “đội quân công tác”, “đội quân lao động sản xuất”, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng, phát triển đất nước. Thực chất đây là hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam trong tình hình mới mà Quân đội phải quán triệt, thực hiện có hiệu quả; trong đó, Quân đội giữ vai trò là lực lượng nòng cốt cho toàn dân thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, tạo môi trường thuận lợi để phát triển đất nước; đồng thời, phải tích cực cùng với toàn dân xây dựng đất nước.

Ba là, tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động của các khu kinh tế - quốc phòng trên các địa bàn chiến lược.

Triển khai dự án khu kinh tế - quốc phòng là chủ trương lớn, đúng đắn của Đảng, Nhà nước; đồng thời, là sự thể chế hóa quan điểm kết hợp kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế trong thực tiễn.

Thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ, đến năm 2017, Quân đội đã triển khai xây dựng 28/33 khu kinh tế - quốc phòng; trong đó, hết năm 2016, có 23 khu kinh tế - quốc phòng đang chuyển tiếp, 05 khu kinh tế - quốc phòng bắt đầu triển khai từ kế hoạch năm 2017. Ngoài ra, đang triển khai tiếp một số khu kinh tế - quốc phòng trên các địa bàn chiến lược, biên giới, biển, đảo, có vị trí trọng yếu về quốc phòng, an ninh. Các đoàn kinh tế - quốc phòng đã phối hợp với địa phương xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, tổ chức quy hoạch, bố trí dân cư, tạo việc làm ổn định và cải thiện đời sống cho hàng trăm nghìn hộ dân, hình thành hàng trăm điểm, cụm, làng bản dân cư trên vành đai biên giới, khu vực xung yếu, tạo thế bố trí chiến lược mới trên các địa bàn, hướng chiến lược của đất nước. Các đoàn kinh tế - quốc phòng đã và đang tích cực hỗ trợ nhân dân (phần lớn là đồng bào các dân tộc thiểu số) xóa đói giảm nghèo, phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, tiến hành công tác dân vận, tham gia xây dựng cơ sở chính trị, gắn phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân ở vùng “biên ải” của Tổ quốc. Thực tiễn hoạt động của các khu kinh tế - quốc  phòng đã khẳng định tầm quan trọng, ý nghĩa chiến lược cả về kinh tế - xã hội và quốc phòng, an ninh. Trong thời gian tới, cần tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động của các khu kinh tế - quốc phòng theo Quy hoạch tổng thể xây dựng và phát triển các khu kinh tế - quốc phòng đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trong đó, coi trọng xây dựng các khu kinh tế - quốc phòng trên hướng biển, đảo xa bờ, xây dựng một số mô hình điểm tại các khu kinh tế - quốc phòng đang hoạt động để rút kinh nghiệm, có giải pháp phù hợp trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Các đoàn kinh tế - quốc phòng phải luôn bám sát mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng khu kinh tế - quốc phòng để bảo đảm hoạt động đúng hướng, hiệu quả, sẵn sàng chuyển trạng thái khi có tình huống.

Bốn là, cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp Quân đội, gắn với giữ vững, nâng cao năng lực sản xuất quốc phòng.

Thời gian qua, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, sự chỉ đạo của Chính phủ, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt việc đổi mới, sắp xếp, phát triển các doanh nghiệp Quân đội và đạt được kết quả bước đầu quan trọng. Các doanh nghiệp Quân đội đã tích cực đổi mới, chuyển đổi mô hình tổ chức, hoạt động, nâng cao hiệu quả xuất, kinh doanh, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Qua đó, góp phần quan trọng vào giữ vững, nâng cao năng lực sản xuất quốc phòng, ổn định, phát triển kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội3. Phát huy kết quả đạt được, trong thời gian tới, các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị có liên quan cần quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương của Đảng, Chính phủ về sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước; trên cơ sở đó, tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 425-NQ/QUTW, trọng tâm là thực hiện tốt Đề án “Cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Quân đội giai đoạn 2016 - 2020” khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trong đó, kiên quyết cổ phần hóa, thoái vốn triệt để đối với doanh nghiệp ít liên quan đến nhiệm vụ quốc phòng; giải thể hoặc phá sản theo quy định của pháp luật đối với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh kém hiệu quả. Quá trình thực hiện, cần triển khai đồng bộ, quyết liệt, vững chắc, đúng định hướng, tránh hình thức, khắc phục triệt để biểu hiện ngại đổi mới, né tránh cổ phần hóa, không để nảy sinh tiêu cực, lãng phí, làm thất thoát tài sản Nhà nước, Quân đội, cũng như quyền lợi chính đáng của người lao động. Chú trọng thực hiện đồng bộ và kết hợp chặt chẽ công tác tư tưởng, tổ chức, chính sách trong thực hiện nhiệm vụ chính trị quan trọng này. Các doanh nghiệp Quân đội cần rà soát, xây dựng chiến lược phát triển, chiến lược sản xuất, kinh doanh phù hợp với mô hình hoạt động; tích cực đầu tư đổi mới công nghệ, đổi mới quản trị doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh, hiệu quả sản xuất, kinh doanh và năng lực thực hiện nhiệm vụ quốc phòng; đảm bảo dù sản xuất, kinh doanh ở đâu, lĩnh vực nào, cũng luôn chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, kỷ luật của Quân đội, giữ vững bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, thương hiệu doanh nghiệp Quân đội, phấn đấu trở thành những doanh nghiệp mạnh, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và đáp ứng ngày càng tốt hơn cho nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Cùng với đó, toàn quân tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm, thực hiện tốt việc quản lý, sử dụng đất quốc phòng. Những năm qua, nhìn chung công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng đất quốc phòng đã thực hiện đúng quy trình, quy định của pháp luật về đất đai, vừa đáp ứng yêu cầu phòng thủ quốc gia, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc, vừa đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn còn những tồn tại, thiếu sót cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục. Trước yêu cầu mới của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, toàn quân, trực tiếp là các đơn vị, doanh nghiệp Quân đội tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm pháp luật Nhà nước, quy định của Bộ Quốc phòng về quản lý, sử dụng đất quốc phòng, trọng tâm là Luật Đất đai năm 2013, Nghị quyết 1002-NQ/QUTW, ngày 29-12-2016 của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng đến năm 2020 và những năm tiếp theo, Thông tư 157/2017/TT-BQP, ngày 02-7-2017 của Bộ Quốc phòng Quy định về quản lý, sử dụng đất sử dụng vào mục đích quốc phòng. Tập trung rà soát việc sử dụng đất quốc phòng trên mọi lĩnh vực; kiên quyết xử lý, chấn chỉnh, khắc phục triệt để những thiếu sót, khuyết điểm để việc quản lý, sử dụng đất quốc phòng đi vào nền nếp, đúng mục đích, đạt hiệu quả cao. Trong đó, đặc biệt chú trọng quản lý, giám sát chặt chẽ việc sử dụng đất vào hoạt động sản xuất, xây dựng kinh tế kết hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; quản lý đất quốc phòng tại các doanh nghiệp Quân đội và doanh nghiệp Quân đội thực hiện cổ phần hóa hoặc giải thể, phá sản trong quá trình sắp xếp, đổi mới.

Năm là, chủ động đấu tranh, phản bác các luận điểm sai trái, thù địch nhằm hạ thấp vai trò, uy tín, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân.

Quân đội là lực lượng chính trị tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước, nhân dân và là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Do đó, các thế lực thù địch và phần tử cơ hội, phản động luôn xác định Quân đội nhân dân Việt Nam là một trong những mục tiêu trọng điểm trong chiến lược “Diễn biến hòa bình” của chúng. Để theo đuổi mục tiêu đó, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội, phản động tăng cường các hoạt động chống phá Quân đội ta bằng mọi hình thức, thủ đoạn tinh vi, thâm độc. Cùng với việc thúc đẩy “phi chính trị hóa” Quân đội, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ, làm cho Quân đội xa rời sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, ra sức tuyên truyền, xuyên tạc, nói xấu Quân đội, làm lung lạc niềm tin của nhân dân đối với “Bộ đội Cụ Hồ”. Đặc biệt, gần đây, các thế lực thù địch, phản động đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc về Quân đội tham gia sản xuất, xây dựng kinh tế, quản lý, sử dụng đất quốc phòng, với mục đích làm “nóng” dư luận xã hội, hiểu sai lệch hoặc không đầy đủ về bản chất, chức năng, nhiệm vụ của Quân đội.

Từ tình hình trên, toàn quân cần nêu cao cảnh giác, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hành động chống phá của các thế lực thù địch, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội và uy tín, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân. Báo chí Quân đội cần bám sát sự định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Chỉ đạo 94 Quân ủy Trung ương, nắm vững âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; từ đó, tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, xung kích trong cuộc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, nhất là các hoạt động chống phá nhằm vào Quân đội ta.

Trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X, toàn quân mà trước hết là cấp ủy, chỉ huy các cấp cần nắm vững quan điểm, phương hướng, mục tiêu đã xác định, chức năng “đội quân lao động sản xuất”. Đồng thời, phát huy những kinh nghiệm, kết quả đạt được trong hơn bảy thập kỷ qua, tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ tham gia sản xuất, xây dựng kinh tế, kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới./.

Đại tướng NGÔ XUÂN LỊCH, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
_____________________

1 - ĐCSVN - Văn kiện Đại hội Đảng thời kỳ đổi mới và hội nhập (Đại hội VI, VII, VIII, IX, X, XI); Nxb CTQG, H. 2013, tr.29.

2 - ĐCSVN -Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb CTQG, H. 2016, tr 312.

3 - Các doanh nghiệp Quân đội tạo việc làm, thu nhập ổn định cho hàng chục vạn lao động; hằng năm thu nộp ngân sách Nhà nước hàng chục nghìn tỷ đồng.

Ý kiến bạn đọc (0)

Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: Nhìn lại 10 năm qua; định ra phương hướng, nhiệm vụ cho thời gian tới
Hôm nay, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng (PCTN) giai đoạn 2012-2022 và định hướng hoạt động cho giai đoạn tới. Đây là một hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng, bàn về những vấn đề liên quan đến "chống giặc nội xâm", giữ gìn sự trong sạch, vững mạnh của Đảng và hệ thống chính trị