Vấn đề chung Những chủ trương công tác lớn

QPTD -Thứ Sáu, 03/08/2012, 02:46 (GMT+7)
Hải quân nhân dân Việt Nam trước yêu cầu xây dựng hiện đại

 Đại hội XI của Đảng xác định Quân chủng Hải quân là một trong những lực lượng cần xây dựng tiến thẳng lên hiện đại. Điều đó thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với Quân chủng; đồng thời, khẳng định tầm quan trọng của Hải quân nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trước niềm vinh dự đó, thấy rõ trách nhiệm của mình, cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam đang tích cực tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Quân chủng về xây dựng Quân chủng Hải quân hiện đại giai đoạn 2011 - 2020.

alt
Biên đội tàu Hải quân Việt Nam

Việt Nam là quốc gia biển, có vùng biển và thềm lục địa rộng trên một triệu ki-lô-mét vuông (gấp hơn ba lần diện tích đất liền), mở ra trên cả ba hướng: đông, nam và tây - nam, với trên 3.260 km bờ biển; 48 vũng, vịnh; khoảng 3.000 hòn đảo lớn, nhỏ. Với vị trí địa - chiến lược đó, xây dựng Quân chủng Hải quân hiện đại, thực sự là lực lượng nòng cốt cho toàn dân và toàn quân bảo vệ vững chắc chủ quyền các vùng biển, đảo và thềm lục địa của Tổ quốc là yêu cầu tất yếu, phù hợp với xu thế phát triển hải quân của các nước có biển nhằm đối phó với những thách thức an ninh phi truyền thống đang nổi lên trên Biển Đông, vì mục tiêu hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực. Việc xác định lực lượng Hải quân nhân dân Việt Nam (HQNDVN) tiến thẳng lên hiện đại là chủ trương hoàn toàn đúng đắn, thể hiện tư duy chiến lược nhạy bén của Đảng ta. Để thực hiện thắng lợi chủ trương đó, bảo đảm cho HQNDVN có bước phát triển mới về chất, Quân chủng đang quán triệt và thực hiện nghiêm túc phương hướng mà Nghị quyết Đại hội XI của Đảng đã xác định, cũng như định hướng lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trực tiếp là Nghị quyết chuyên đề về xây dựng Quân chủng Hải quân hiện đại giai đoạn 2011 - 2020 của Đảng ủy Quân chủng; trong đó, tập trung vào các mặt công tác lớn sau đây:

1- Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ đối với nhiệm vụ xây dựng Quân chủng hiện đại. Thực tiễn chỉ ra rằng, trước mỗi nhiệm vụ quan trọng, một giai đoạn có tính bước ngoặt thì công tác giáo dục chính trị, tư tưởng phải đi trước một bước và phải được tăng cường. Việc Quân chủng Hải quân được Đảng xác định tiến thẳng lên hiện đại là một vinh dự lớn; đồng thời, cũng là trách nhiệm rất nặng nề đối với mọi cán bộ, chiến sĩ trong Quân chủng. Vì vậy, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong Quân chủng hiện nay là một yêu cầu khách quan. Để làm tốt công tác này, các cấp, các đơn vị cần tiếp tục giáo dục cho bộ đội nhận thức rõ: HQNDVN là lực lượng đóng vai trò nòng cốt trong việc bảo vệ chủ quyền các vùng biển, đảo và thềm lục địa trên Biển Đông thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam. Trong bất luận hoàn cảnh nào, HQNDVN cũng phải tận trung với nước, với Đảng, tận hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), hy sinh để bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia, dân tộc. Bên cạnh nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, cán bộ, chiến sĩ Hải quân còn phải tích cực tham gia vào quá trình hiện thực hóa Chiến lược Biển Việt Nam đến năm 2020, cũng như có trách nhiệm tham gia các lĩnh vực an ninh phi truyền thống trên Biển Đông theo các thỏa thuận, hiệp định mà Nhà nước ta đã ký kết. Đó là những nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, nhạy cảm, đòi hỏi lãnh đạo, chỉ huy các cấp phải kiên trì giáo dục bộ đội phát huy truyền thống: Chiến đấu anh dũng - Mưu trí sáng tạo - Làm chủ vùng biển - Quyết chiến quyết thắng của HQNDVN anh hùng trong hoàn cảnh mới.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng còn phải tập trung vào giáo dục cho bộ đội thấy rõ việc xây dựng Quân chủng hiện đại đòi hỏi phải đầu tư lớn, trong khi khả năng, thực lực của đất nước có hạn. Do đó, phải phát huy cao nhất sức mạnh tổng hợp, tinh thần tự lực tự cường; gắn yêu cầu xây dựng lực lượng hiện đại trong mối quan hệ biện chứng với các yếu tố “cách mạng”, “chính quy”, “tinh nhuệ” thì mới đạt được mục tiêu đề ra. Vì vậy, các cấp phải tăng cường giáo dục để tạo sự thống nhất cao về nhận thức, quyết tâm và hành động cho cán bộ, chiến sĩ ngay từ đầu và trong suốt quá trình thực hiện Nghị quyết; tránh biểu hiện coi xây dựng “hiện đại” chỉ liên quan đến việc trang bị vũ khí, phương tiện, cơ sở vật chất bảo đảm. Mặt khác, việc trang bị vũ khí, phương tiện mới, hiện đại cũng phải tiến hành từng bước, đi liền với nó là sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt con người, tổ chức; hơn nữa, dù vũ khí, phương tiện có hiện đại đến đâu thì con người vẫn là yếu tố quyết định. Đó là những vấn đề đặt ra cho công tác tư tưởng, đòi hỏi các cấp phải chú ý giáo dục bộ đội để đồng thời tránh cả hai xu hướng: hoặc “có mới nới cũ”, xem nhẹ vũ khí, phương tiện hiện có; hoặc chủ quan cho rằng, đã có vũ khí, phương tiện hiện đại thì sẽ dễ dàng giải quyết được mọi vấn đề và lực lượng HQNDVN sẽ trở nên vững mạnh. Nói cách khác, nội dung cấp bách, quyết định xây dựng Quân chủng Hải quân hiện đại hiện nay chính là xây dựng con người với ý chí quyết tâm cao, trình độ chuyên môn giỏi, có tác phong làm việc chính quy, có khả năng làm chủ vũ khí, phương tiện hiện đại.

2- Tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất với trên về tổ chức biên chế và phát triển lực lượng. Xây dựng lực lượng HQNDVN hiện đại bao gồm nhiều nội dung, liên quan đến nhiều vấn đề, trong đó có nội dung hiện đại về tổ chức lực lượng. Xây dựng tổ chức lực lượng Hải quân hiện đại phải đảm bảo đầy đủ các lực lượng binh chủng cả về số lượng, chất lượng; đồng bộ trong một hệ thống, từ vũ khí trang bị, kỹ thuật, phương tiện đến con người và các cơ sở bảo đảm. Trong quá trình tổ chức, phát triển lực lượng, phải xây dựng được các yếu tố cần thiết để lực lượng Hải quân đủ sức đóng vai trò nòng cốt cho các lực lượng và toàn dân hoạt động, tác chiến làm chủ vùng biển. Đồng thời, phải tạo ra thế trận của HQNDVN; đảm bảo cho thế trận đó thực sự là thành phần cơ bản của thế trận chiến tranh nhân dân, thế trận quốc phòng - an ninh trên biển. Đó là thế trận đạt được tính vững chắc, có chiều sâu, có trọng điểm; tạo được tính liên hoàn: bờ - biển - đảo; vừa phát huy được sức mạnh tổng hợp của nhiều thành phần, lực lượng khi tác chiến lớn, vừa đảm bảo cho một số lực lượng có thể độc lập tác chiến mà không bị rơi vào thế cô lập.

Để có được thế trận như vậy, công tác tham mưu phải đi trước một bước, trên cơ sở đó, xây dựng lộ trình thực hiện hợp lý, phù hợp với khả năng trang bị, khả năng tiếp cận, khai thác tính năng kỹ thuật, chiến thuật của vũ khí, phương tiện mới. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng và chỉ huy các đơn vị còn phải chủ động tham mưu, đề xuất với cấp trên những vấn đề cần bổ sung, điều chỉnh tổ chức biên chế, bao gồm cả về con người, vũ khí và phương tiện. Trong quá trình kiện toàn tổ chức, toàn Quân chủng phải đoàn kết, nhất trí, quán triệt quan điểm thực tiễn, đảm bảo tính hiệu quả trong việc thành lập, mở rộng, hay rút gọn, giải thể đơn vị sao cho đáp ứng cả mục tiêu xây dựng trước mắt và mục tiêu lâu dài. Riêng việc chuẩn bị về con người, các đơn vị cần kết hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, các học viện, nhà trường trong Quân chủng, trong Quân đội, các cơ sở đào tạo trong nước và ở nước ngoài để quy hoạch, đào tạo đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật đáp ứng yêu cầu mới.

3- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo chuyển biến thực chất về chất lượng huấn luyện và khả năng, trình độ SSCĐ. Để nâng cao chất lượng huấn luyện và trình độ SSCĐ, toàn Quân chủng cần cụ thể hóa phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc” cho sát với thực tiễn của Quân chủng; đó là: “Sát phương án, sát chiến trường, sát đối tượng, sát trang bị, sát phương tiện”. Căn cứ vào đặc điểm, tình hình từng vùng biển và nhiệm vụ được giao, các đơn vị phải xác định rõ phương án hoạt động (tác chiến) cả về chiến trường, đối tượng, phương pháp đấu tranh và công tác bảo đảm một cách cụ thể, sát thực tiễn và có tính đến khả năng phát triển của tình huống. Trên cơ sở phương án đã xác định, khi tổ chức huấn luyện, từng đơn vị vừa phải bám sát phương án, vừa thông qua huấn luyện, luyện tập để điều chỉnh, bổ sung phương án. Trong tác chiến hiện đại, nhân tố thời gian và khả năng cơ động có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Vì vậy, Hải quân phải tăng cường ứng dụng các thành tựu về khoa học và công nghệ, nhất là việc tự động hóa các quá trình kiểm tra, chuẩn bị chiến đấu, chiến đấu, tổ chức chỉ huy,… vào quá trình huấn luyện. Bên cạnh đó, quá trình huấn luyện cũng là quá trình đòi hỏi người chỉ huy phải chú ý rèn luyện tác phong chỉ huy, khả năng hiệp đồng, phương pháp công tác cho cán bộ các cấp, bảo đảm rút ngắn tối đa thời gian chuẩn bị chiến đấu, nâng cao khả năng cơ động và triển khai lực lượng trong khi làm nhiệm vụ.

Hải quân thường phải liên tục bám biển, lực lượng lại phân tán do phải làm nhiệm vụ ở nhiều vị trí. Vì vậy, việc tranh thủ tối đa thời điểm đơn vị tập trung để tổ chức huấn luyện là rất cần thiết, song cũng cần tăng cường tổ chức huấn luyện ngay trong các chuyến hành trình trên biển. Việc kết hợp vừa làm nhiệm vụ, vừa huấn luyện tuy khó khăn, phức tạp, nhưng đây là hình thức tốt nhất để truyền tải nội dung huấn luyện vào thực tiễn; để rèn luyện, bồi dưỡng, truyền thụ kinh nghiệm chiến đấu, tác phong chỉ huy và phương pháp công tác cho đội ngũ cán bộ. Ngược lại, thực tiễn lại là sự kiểm tra chính xác nhất về kết quả huấn luyện; qua đó, giúp người chỉ huy đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện cho phù hợp với yêu cầu của thực tiễn. Tất nhiên, dù huấn luyện theo hình thức nào thì chỉ huy các cấp cũng phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, toàn diện tất cả các mặt (từ công tác chuẩn bị đến thực hành huấn luyện), huấn luyện có trọng tâm, sát nhiệm vụ, lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ, trình độ SSCĐ để đánh giá kết quả huấn luyện. Đó là yếu tố quan trọng để từng phân đội và Quân chủng tạo chuyển biến thực chất về chất lượng huấn luyện và trình độ SSCĐ.

4- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, phát triển khoa học quân sự hải quân. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, HQNDVN đối đầu với Hải quân, Không quân của Mỹ - ngụy trên Biển Đông không chỉ bằng lòng quả cảm mà còn ở sự sáng tạo. Hải quân ta đã đạt hiệu suất chiến đấu rất cao nhờ sáng tạo ra nhiều lối đánh hết sức bất ngờ, táo bạo và độc đáo. Phương pháp tác chiến, thủ đoạn chiến đấu của Bộ đội Hải quân đã góp phần làm phong phú thêm nghệ thuật quân sự Việt Nam. Đó là tài sản vô giá, là bài học còn nguyên giá trị, đòi hỏi HQNDVN cần tiếp tục nghiên cứu, kế thừa, phát triển vào hoàn cảnh mới. Việc được trang bị các loại vũ khí, phương tiện hiện đại đòi hỏi HQNDVN phải tích cực học tập, tiếp thu tri thức quân sự tiên tiến của hải quân các nước trong khu vực và trên thế giới. Tuy nhiên, việc tiếp thu phải có chọn lọc, phù hợp với cách đánh của Hải quân ta, với nghệ thuật chiến tranh nhân dân Việt Nam; qua đó, từng bước hoàn thiện phương thức tác chiến cả về phương pháp nắm địch, nghệ thuật tổ chức, sử dụng lực lượng; nghệ thuật tổ chức chỉ huy, hiệp đồng; đảm bảo hậu cần, kỹ thuật… Ngoài ra, cũng phải thấy việc được trang bị vũ khí, phương tiện dù có hiện đại đến đâu, thì Hải quân ta vẫn phải đặc biệt coi trọng nhân tố chính trị - tinh thần, quán triệt sâu sắc đường lối chiến tranh nhân dân của Đảng và tư tưởng “Lấy ít địch nhiều”, “Lấy chất lượng cao thắng số lượng đông”. Đó là các vấn đề mà các đơn vị hải quân cần phải nắm vững, làm cơ sở cho việc nghiên cứu, phát triển khoa học quân sự hải quân một cách toàn diện (cả về tổ chức lực lượng, tạo lập thế trận và xây dựng các phương thức tác chiến), đảm bảo phát huy cao nhất tính năng kỹ, chiến thuật của các loại vũ khí, khí tài và phương tiện hiện đại.

5- Tăng cường hoạt động đối ngoại giữa HQNDVN với hải quân các nước trong khu vực và trên thế giới. Đây là một nhiệm vụ quan trọng của Quân chủng. Thực hiện tốt nhiệm vụ này, HQNDVN không những góp phần cùng hải quân và chính phủ các nước duy trì hòa bình, ổn định trên Biển Đông, mà còn có điều kiện học tập và tranh thủ sự giúp đỡ của quân đội, hải quân các nước bạn để xây dựng Quân chủng chính quy, hiện đại. Với ý nghĩa đó, các cơ quan, đơn vị cần duy trì tốt mối quan hệ đã có và thúc đẩy các mối quan hệ này đi vào thực chất. Bên cạnh đó, HQNDVN phải chủ động thiết lập các mối quan hệ mới và từng bước xây dựng cơ chế hợp tác, trao đổi kinh nghiệm, học thuật, chia sẻ thông tin, huấn luyện - đào tạo…, tạo điều kiện để Quân chủng đẩy nhanh tiến trình xây dựng chính quy, hiện đại.

Trong quá trình triển khai các hoạt động đối ngoại, cán bộ, chiến sĩ Hải quân phải quán triệt sâu sắc đường lối đối ngoại của Đảng, nắm vững nguyên tắc, chính sách quốc phòng Việt Nam mà Nhà nước ta đã công bố. Không những thế, các đơn vị, tổ chức trực tiếp tham gia hoạt động đối ngoại còn phải tích cực tuyên truyền làm cho bạn bè thế giới hiểu rõ chính sách quốc phòng nhất quán của Việt Nam là chính sách quốc phòng mang tính chất tự vệ, ngăn ngừa chiến tranh với mục tiêu vì hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, góp phần duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới. HQNDVN luôn tôn trọng chủ quyền biển, đảo của các nước bạn và cũng sẽ làm hết sức mình để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển 1982, Tuyên bố về cách ứng xử của các bên trên Biển Đông (DOC). Ngoài ra, thông qua hoạt động đối ngoại, Bộ đội Hải quân phải thể hiện được những phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”; đồng thời, có trách nhiệm truyền đi một thông điệp về đất nước, con người Việt Nam thân thiện, đáng tin cậy, đã và đang làm hết sức mình để góp phần vào việc giữ gìn hòa bình, ổn định trên Biển Đông.

Đô đốc NGUYỄN VĂN HIẾN

Ủy viên BCHTƯ Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng,

Tư lệnh Quân chủng Hải quân

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Các tin, bài đã đưa

Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam kiên định bảo vệ, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng 14/11/2019

Tiếp tục xây dựng Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh, xứng đáng là cơ quan tham mưu chiến lược về công tác đảng, công tác chính trị trong thời kỳ mới 11/11/2019

Nâng cao chất lượng công tác thông tin khoa học quân sự trong tình hình mới 10/11/2019

Xây dựng Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới 07/11/2019

Xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc 04/11/2019

Thấm nhuần tư tưởng của Bác Hồ, Quân đội đẩy mạnh công tác dân vận, thực hiện tốt chức năng “đội quân công tác” 14/10/2019

Toàn quân tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” 07/10/2019

Nâng cao chất lượng công tác tư pháp, pháp chế, giữ nghiêm kỷ luật Quân đội 03/10/2019

Xây dựng Nhà trường Quân đội theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư 09/09/2019

Phát huy vai trò của Quân đội trong bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa 05/09/2019

Tiếp tục đổi mới hình thức và thực hiện tốt hơn nữa công tác "Đền ơn đáp nghĩa" trong Quân đội
Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân luôn nỗ lực, chủ động, sáng tạo, bằng nhiều biện pháp, cách làm thiết thực, đưa công tác “Đền ơn đáp nghĩa” phát triển cả bề rộng và chiều sâu...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 12:41 - 12/12/2019

EUR25479.3526323.58

GBP30073.1430554.75

USD2312023240

Giá vàng

Thời tiết