Vấn đề chung Những chủ trương công tác lớn

QPTD -Thứ Sáu, 19/02/2021, 06:50 (GMT+7)
Đổi mới, tạo chuyển biến toàn diện, vững chắc công tác kỹ thuật Quân đội năm 2021

Năm 2021, toàn quân triển khai thực hiện nhiều mục tiêu, nhiệm vụ lớn có tính đột phá, đặt ra cho công tác kỹ thuật yêu cầu mới rất cao. Trước tình hình đó, toàn quân cần phát huy hơn nữa tinh thần “chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường”, đẩy mạnh đổi mới, tạo chuyển biến toàn diện, vững chắc công tác kỹ thuật, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Thủ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. (Ảnh: bqp.vn)

Trong năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy các cấp và sự nỗ lực của toàn quân, công tác kỹ thuật tiếp tục đạt được những kết quả tích cực. Ngành Kỹ thuật Quân đội đã chủ động tham mưu, đề xuất và phát huy vai trò nòng cốt trong chỉ đạo, tổ chức triển khai toàn diện các nhiệm vụ công tác kỹ thuật; duy trì tốt hệ số trang bị, hệ số kỹ thuật của vũ khí, trang bị; làm chủ khai thác, bảo đảm kỹ thuật nhiều chủng loại vũ khí, trang bị kỹ thuật mới, hiện đại. Đồng thời, bảo đảm tốt vũ khí, trang bị kỹ thuật cho sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập, tham gia Army Game-2020, phòng, chống dịch Covid-19, thiên tai, thảm họa môi trường, tìm kiếm, cứu nạn và các nhiệm vụ đột xuất, v.v.

Năm 2021 là năm đầu tiên toàn quân quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, với mục tiêu xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại; phấn đấu từ năm 2030 xây dựng Quân đội hiện đại. Theo đó, nhiệm vụ công tác kỹ thuật ngày càng nặng nề, yêu cầu cao hơn. Để đáp ứng công tác kỹ thuật cho các nhiệm vụ, toàn quân, nòng cốt là Ngành Kỹ thuật Quân đội cần đẩy mạnh đổi mới, triển khai đồng bộ, toàn diện các mặt công tác, trong đó, tập trung vào một số nội dung chủ yếu sau:

1. Chủ động tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, người chỉ huy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác kỹ thuật. Ngành Kỹ thuật Quân đội, trước hết là các cục chuyên ngành, cơ quan chức năng của Tổng cục Kỹ thuật chủ động nghiên cứu, nắm chắc tình hình mọi mặt, nâng cao chất lượng tham mưu, đề xuất về công tác kỹ thuật, đáp ứng nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tập trung tham mưu, đề xuất các chủ trương, biện pháp tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kỹ thuật; xây dựng tiềm lực, thế trận kỹ thuật; kiện toàn tổ chức, biên chế Ngành Kỹ thuật, v.v. Cơ quan kỹ thuật các cấp tổ chức quán triệt và xây dựng, triển khai kế hoạch, chương trình thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu công tác kỹ thuật xác định trong nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, nhất là Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI gắn với thực hiện các nghị quyết, kết luận, đề án, dự án, chương trình, kế hoạch của Quân ủy Trung ương, Thường vụ Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng về công tác kỹ thuật, thiết thực đưa nghị quyết đại hội đảng các cấp vào cuộc sống, thực hiện tốt nhiệm vụ công tác kỹ thuật năm 2021, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giai đoạn 2021 - 2025.

2. Tập trung thực hiện tốt công tác bảo đảm kỹ thuật cho vũ khí, trang bị kỹ thuật. Đây là nhiệm vụ trọng tâm của công tác kỹ thuật. Theo đó, cùng với tập trung triển khai có hiệu quả các chương trình, dự án, đề án, kế hoạch mua sắm, sản xuất, cải tiến, hiện đại hoá vũ khí, trang bị kỹ thuật theo lộ trình đã phê duyệt, cơ quan, đơn vị kỹ thuật các cấp tổ chức các mặt bảo đảm kỹ thuật theo hướng cơ bản, vững chắc, có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải. Chú ý duy trì vững chắc, đồng bộ cho vũ khí, trang bị kỹ thuật, nhất là vũ khí, trang bị kỹ thuật thế hệ mới, hàm lượng công nghệ cao, tính tích hợp lớn. Ưu tiên mọi nguồn lực để duy trì chất lượng, tuổi thọ kỹ thuật của trang bị; bảo đảm an toàn tuyệt đối trong huấn luyện, khai thác, sử dụng số vũ khí, trang bị kỹ thuật đã mua sắm, trang bị.

Các đơn vị thực hiện nghiêm chế độ bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất theo phân cấp; nâng cao chất lượng “Ngày Kỹ thuật” “Giờ Kỹ thuật”; phát huy hiệu quả hoạt động của các trạm, xưởng đã được đầu tư, duy trì hệ số kỹ thuật của vũ khí, trang bị kỹ thuật theo đúng quy định. Tiếp tục nghiên cứu ứng dụng công nghệ bảo quản tiên tiến trong điều kiện khí hậu Việt Nam. Các trung tâm, viện nghiên cứu tập trung nghiên cứu chế thử, sản xuất vật tư kỹ thuật, nhất là các loại vật tư kỹ thuật phục vụ cho sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật mới được mua sắm; khai thác tối đa vật tư kỹ thuật trong nước đã sản xuất được và vật tư kỹ thuật dự trữ hiện có để tạo nguồn, phục vụ cho công tác bảo đảm kỹ thuật thường xuyên. Các chuyên ngành kỹ thuật tiếp tục rà soát, xây dựng kế hoạch để sử dụng hiệu quả số vật tư kỹ thuật tồn kho; đối với số không còn nhu cầu sử dụng, báo cáo Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng luân chuyển hoặc thanh xử lý theo quy định.

Toàn quân tiếp tục thực hiện quy hoạch hệ thống kho vũ khí, trang bị kỹ thuật (KA-10) theo kế hoạch đã được Bộ Quốc phòng phê duyệt; triển khai quy hoạch hệ thống cơ sở sửa chữa theo Đề án 08-KT khi được phê duyệt; tổ chức thực hiện các dự án đầu tư chiều sâu công nghệ và mở rộng liên doanh, liên kết, nhập khẩu một số công nghệ trọng điểm tương xứng với đặc trưng và trình độ công nghệ của vũ khí, trang bị kỹ thuật để nâng cao năng lực, làm chủ công nghệ sửa chữa các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật mới, hiện đại và khắc phục các hư hỏng cho số vũ khí, trang bị kỹ thuật công nghệ cao mới được mua sắm. Nâng cao năng lực kiểm định kỹ thuật an toàn, tổ chức kiểm định 100% máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động theo quy định; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra an toàn, vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nổ đối với các đơn vị cơ sở; bảo đảm nhu cầu tối thiểu về trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động.

3. Đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện kỹ thuật; tích cực nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ vào thực tiễn bảo đảm kỹ thuật. Phát huy kết quả đã đạt được, các đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Nghị quyết số 765-NQ/QUTW, ngày 20/12/2012 của Quân ủy Trung ương, Hướng dẫn công tác huấn luyện kỹ thuật của Tổng cục Kỹ thuật năm 2021, duy trì nghiêm nền nếp, chế độ tập huấn, bồi dưỡng, huấn luyện kỹ thuật ở các cấp; chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp tổ chức, nâng cao chất lượng huấn luyện kỹ thuật, bảo đảm cho cán bộ, nhân viên kỹ thuật có đủ khả năng khai thác, làm chủ bảo đảm kỹ thuật cho vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện có. Tăng cường huấn luyện, bồi dưỡng trình độ tay nghề, ngoại ngữ, huấn luyện làm chủ kỹ thuật đối với vũ khí, trang bị thế hệ mới, công nghệ cao; huấn luyện nâng cao năng lực tham mưu, chỉ huy bảo đảm kỹ thuật trong các loại hình tác chiến. Đồng thời, đẩy mạnh hoạt động hội thi, hội thao, diễn tập kỹ thuật ở các cấp, trọng tâm là: tổ chức tập huấn công tác tham mưu kỹ thuật; Hội thi Chủ nhiệm kỹ thuật sư đoàn, lữ đoàn giỏi toàn quân; diễn tập phòng, chống cháy nổ kho vũ khí, đạn cấp chiến lược, v.v. Các cơ quan, đơn vị tăng cường huấn luyện tổ chức sửa chữa, cứu kéo cơ động gắn với điều kiện dã ngoại và huấn luyện khai thác xe công trình cấp chiến lược, chiến dịch, chiến thuật; làm tốt công tác huấn luyện cho lực lượng kỹ thuật dự bị động viên, sẵn sàng huy động khi có tình huống. Các nhà trường tiếp tục đổi mới quy trình, chương trình đào tạo cán bộ, nhân viên kỹ thuật các cấp trong Quân đội, coi trọng nguồn nhân lực chất lượng cao cho các lực lượng tiến thẳng lên hiện đại; nâng cao năng lực hoạt động của Hội đồng nâng ngạch, bãi miễn chức danh sĩ quan chuyên môn kỹ thuật.

Cùng với nâng cao chất lượng huấn luyện, Ngành đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu hiện đại Quân đội trong tình hình mới. Các trung tâm, viện nghiên cứu cần tích cực nghiên cứu, hợp tác, ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ, thành quả của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư vào giải quyết những thách thức, yêu cầu cấp bách trong khai thác, bảo quản, niêm cất, sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật, nhất là vũ khí, trang bị kỹ thuật thế hệ mới, hiện đại, công nghệ cao; đẩy mạnh ứng dụng các công nghệ mới vào bảo quản, niêm cất và thúc đẩy công tác chế thử, sản xuất các loại vũ khí, trang bị, phụ tùng, vật tư kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

4. Tăng cường công tác quản lý kỹ thuật; xây dựng Ngành vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trước sự phát triển của khoa học - công nghệ, nhất là khoa học - công nghệ quân sự, các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện các quy tắc, quy trình, quy định, kỷ luật công nghệ trong khai thác, sử dụng và bảo đảm kỹ thuật cho vũ khí, trang bị kỹ thuật. Chủ động nghiên cứu, xây dựng, bổ sung các tiêu chuẩn, định mức kỹ thuật, hoàn thiện phương thức bảo đảm kỹ thuật cho vũ khí, trang bị, phù hợp với tiến trình hiện đại hóa Quân đội; duy trì nghiêm công tác quản lý kỹ thuật trong các cơ sở sửa chữa từ cấp chiến thuật đến cấp chiến dịch và chiến lược. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ công tác kỹ thuật; tổ chức thẩm định các nội dung công tác kỹ thuật theo quy định. Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống tổ chức ngành kỹ thuật Quân đội. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành sửa đổi Điều lệ công tác Kỹ thuật Quân đội nhân dân Việt Nam; ban hành Quy chế thẩm định nội dung công tác Kỹ thuật trong Quân đội nhân dân Việt Nam phù hợp tình hình mới. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ huy, điều hành công tác kỹ thuật, cải cách hành chính trong các hoạt động chuyên môn, xây dựng nền nếp chính quy công tác kỹ thuật. Các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông” theo hướng thiết thực, hiệu quả, gắn với các cuộc vận động, phong trào Thi đua Quyết thắng.

Cùng với các nội dung, giải pháp trên, Ngành phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương điều tra, khảo sát nắm chắc năng lực các cơ sở công nghiệp của Trung ương và địa phương trong địa bàn, khu vực đóng quân để huy động tối đa năng lực ngay từ thời bình và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch. Thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho huy động năng lực bảo đảm kỹ thuật của địa phương cho nhiệm vụ quân sự theo Pháp lệnh Công nghiệp quốc phòng và phối hợp chặt chẽ với địa phương quản lý, xây dựng quy chế điều hành các phương tiện kỹ thuật, cơ sở sản xuất, sửa chữa, sẵn sàng động viên khi có nhiệm vụ quân sự.

Nhiệm vụ công tác kỹ thuật năm 2021 rất nặng nề. Vì vậy, các chuyên ngành, đơn vị kỹ thuật trong toàn quân cần chủ động phối hợp với các lực lượng có liên quan, phát huy vai trò nòng cốt trong triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, xây dựng Ngành Kỹ thuật vững mạnh, góp phần xây dựng Quân đội “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong mọi tình huống.

Thiếu tướng TRẦN MINH ĐỨC, Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật

Ý kiến bạn đọc (0)

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Tạp chí Quốc phòng toàn dân điện tử giới thiệu toàn văn Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 09:02 - 23/07/2021

EUR26,425.4727,800.49

GBP30,906.3832,197.34

USD22,890.0023,120.00

Giá vàng

Cập nhật : 08:36 - 23/07/2021

HCMSJC56.85057.500
Hà NộiSJC56.85057.520
Đà NẵngSJC56.85057.520