Vấn đề chung Những chủ trương công tác lớn

QPTD -Thứ Hai, 10/09/2018, 10:58 (GMT+7)
Đẩy mạnh xây dựng lực lượng dân quân tự vệ trong tình hình mới

Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân nói chung, lực lượng dân quân tự vệ nói riêng là chủ trương chiến lược của Đảng, Nhà nước ta, nhằm không ngừng tăng cường sức mạnh bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, đó còn là nhân tố quan trọng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên từng khu vực, địa bàn và cả nước.

Nhận thức rõ điều đó, những năm qua, nhất là trong gần 10 năm thực hiện Luật Dân quân tự vệ, công tác xây dựng lực lượng chiến lược này luôn được Đảng, Chính phủ cùng các bộ, ngành, địa phương quan tâm chăm lo, với nhiều giải pháp đồng bộ, phù hợp và đạt nhiều kết quả quan trọng. Nổi bật là, Bộ Quốc phòng, trực tiếp là Bộ Tổng Tham mưu đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương liên quan chủ động làm tham mưu cho Đảng, Nhà nước ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, văn bản quy phạm pháp luật1 và thể chế hóa thành nội dung, biện pháp cụ thể, sát thực tiễn, làm cơ sở để các cấp, ngành, địa phương triển khai thực hiện. Công tác tuyên truyền, giáo dục về xây dựng, củng cố lực lượng dân quân tự vệ thường xuyên được đẩy mạnh, đi vào chiều sâu, tạo nhiều chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị đối với nhiệm vụ quan trọng này. Các cơ chế, chính sách về dân quân tự vệ từng bước được nghiên cứu, bổ sung kịp thời, đảm bảo sát đối tượng và điều kiện thực tiễn của địa phương, cơ sở. Việc xây dựng, điều chỉnh, kiện toàn tổ chức biên chế cũng như công tác huấn luyện, hoạt động của dân quân tự vệ luôn được chú trọng, có nhiều đổi mới, sáng tạo; chất lượng tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu không ngừng được nâng lên. Đến nay, ở hầu khắp các địa phương, cơ quan, tổ chức,… đều chủ động ban hành, triển khai đề án xây dựng, huấn luyện, hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ trong tình hình mới, v.v. Nhờ đó, lực lượng dân quân địa phương, tự vệ các cơ quan, tổ chức được xây dựng vững mạnh, rộng khắp, đủ sức phối hợp cùng các lực lượng giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân.

Hội nghị tập huấn bộ tài liệu huấn luyện dân quân tự vệ và bộ giáo trình
đào tạo cán bộ ngành quân sự cơ sở toàn quân năm 2018 (Ảnh: qdnd.vn)

Bên cạnh kết quả đạt được, việc xây dựng và phát huy vai trò của lực lượng dân quân tự vệ vẫn còn những hạn chế, cần khắc phục. Đó là, nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân, thậm chí cả người đứng đầu một số cấp ủy cơ sở đối với nhiệm vụ này còn chưa đầy đủ, thiếu toàn diện, dẫn đến trách nhiệm chưa cao. Việc thực hiện Luật Dân quân tự vệ và các văn bản quy phạm pháp luật về dân quân tự vệ có nội dung còn bất cập. Công tác xây dựng, huấn luyện, quản lý hoạt động của dân quân tự vệ có nơi còn hình thức, kém hiệu quả; việc xây dựng tổ chức tự vệ trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, nhất là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và những nơi chưa có tổ chức đảng còn gặp nhiều khó khăn, v.v.

Trong thời gian tới, tình hình thế giới và khu vực, hòa bình, hợp tác vẫn là dòng chảy chính, song cũng tiềm ẩn những diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường. Ở trong nước, tình hình chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh,… về cơ bản vẫn giữ vững ổn định, nhưng cũng tồn tại nhiều khó khăn, thách thức. Lợi dụng những sơ hở, yếu kém của chính quyền cơ sở, các thế lực thù địch đẩy mạnh chống phá bằng chiến lược “Diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Trong khi đó, quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, cùng với mặt tích cực đã, đang phát sinh nhiều phức tạp mới, như: vấn đề an ninh nông thôn, ô nhiễm môi trường, tệ nạn xã hội,… đe dọa trực tiếp đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở từng cơ sở. Tình hình đó, đặt ra cho công tác xây dựng lực lượng vũ trang, củng cố quốc phòng nói chung, xây dựng lực lượng dân quân tư vệ nói riêng những yêu cầu mới cao hơn, toàn diện hơn. Vì thế, hơn bao giờ hết, việc xây dựng lực lượng chiến lược này cần được triển khai quyết liệt, với nhiều giải pháp đồng bộ, phù hợp.

Trước hết, cần tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp về xây dựng lực lượng dân quân tự vệ trong tình hình mới. Đây là vấn đề quan trọng hàng đầu, có ý nghĩa quyết định đến chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng lực lượng này. Thực tế cho thấy, ở đâu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, tổ chức quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý thì ở đó dân quân tự vệ mạnh, hoạt động hiệu quả, hoàn thành tốt công tác quốc phòng, quân sự và ngược lại. Để làm tốt nội dung này, các địa phương, cơ quan, tổ chức cần tập trung quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội XII, Chỉ thị 16-CT/TW, ngày 05-10-2002 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên trong tình hình mới và Kết luận 41-KL/TW, ngày 31-3-2009 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16, v.v. Trên cơ sở đó, triển khai nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo sát đúng, kịp thời, hiệu quả trong xây dựng từng loại hình dân quân tự vệ, đảm bảo phù hợp với đặc điểm, điều kiện của từng địa phương, cơ sở. Quá trình thực hiện phải luôn bám sát thực tiễn, yêu cầu, nhiệm vụ,… để hướng vào tháo gỡ khó khăn, vướng mắc do thực tiễn đặt ra; tập trung đột phá khắc phục khâu yếu, mặt yếu. Trong tình hình hiện nay, việc lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp phải bảo đảm tính toàn diện đối với cả lực lượng rộng rãi, lực lượng nòng cốt và lực lượng thường trực; trong đó, coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng dân quân tự vệ trên các địa bàn chiến lược trọng điểm (đô thị lớn, biên giới, hải đảo) và trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, v.v. Về lâu dài, cần đẩy mạnh nghiên cứu, ban hành thống nhất các văn bản, làm rõ chức năng, nhiệm vụ, các mối quan hệ giữa tổ chức đảng quân sự với tổ chức đảng các địa phương, cơ quan, tổ chức trong xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, nhằm không ngừng tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp đối với lực lượng này.

Đi đôi với công tác lãnh đạo, cần tăng cường công tác quản lý đối với lực lượng dân quân tự vệ cả về số lượng, chất lượng cũng như các mặt hoạt động trên từng lĩnh vực, nhất là trong các lĩnh vực chuyên biệt, đặc thù. Theo đó, các địa phương, cơ quan, tổ chức cần bám sát chỉ đạo của cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng và quy chế phối hợp giữa Bộ Quốc phòng với các bộ, ban, ngành Trung ương để xây dựng, vận hành cơ chế quản lý, điều hành thống nhất việc xây dựng, hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ. Đồng thời, chú trọng kiện toàn Ban Chỉ huy Quân sự xã (phường, thị trấn), Ban Chỉ huy Quân sự các cơ quan, tổ chức thuộc các bộ, ban, ngành Trung ương, bảo đảm đúng thành phần, cơ cấu, đủ số lượng theo quy định, có phẩm chất đạo đức tốt, chuyên môn nghiệp vụ giỏi, đủ sức làm tham mưu và tổ chức xây dựng, quản lý lực lượng dân quân tự vệ ngay từ cơ sở. Cùng với đó, cần gắn kết quả xây dựng, quản lý lực lượng dân quân tự vệ nói riêng, công tác quốc phòng, quân sự nói chung của các địa phương, cơ quan, đơn vị với kết quả hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu Ban Chỉ huy Quân sự xã (phường, thị trấn), cơ quan, tổ chức, làm cơ sở để đánh giá, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ chủ chốt trong thực hiện nhiệm vụ.

Để phát huy vai trò đội ngũ dân quân tự vệ, cần chú trọng đổi mới công tác huấn luyện, bồi dưỡng, hoạt động, không ngừng nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu. Trong những năm qua, xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ, việc huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ đã được các cấp, ngành, lực lượng, địa phương chú trọng, tạo nhiều chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng để lực lượng này hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, do sự phát triển của tình hình nhiệm vụ, công tác huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ bộc lộ rõ một số bất cập, nhất là việc cập nhật nội dung huấn luyện chưa sát với đối tượng, phương án, địa bàn, thậm chí có nội dung còn biểu hiện hình thức, nên chất lượng huấn luyện, hoạt động chưa cao, còn lúng túng khi tham gia xử lý các tình huống tại cơ sở, v.v. Để khắc phục những hạn chế đó, thời gian tới, các bộ, ngành Trung ương và địa phương, nhất là cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, trực tiếp là Cục Dân quân tự vệ cần tích cực nghiên cứu, tham mưu với Bộ Quốc phòng chỉ đạo đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, hoạt động của lực lượng này trong tình hình mới. Theo đó, các địa phương, cơ quan, tổ chức cần căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ, đặc điểm địa bàn cùng đối tượng, phương án phòng thủ,… để xây dựng kế hoạch, nội dung, thời gian và phương pháp huấn luyện cho phù hợp; kiên quyết khắc phục tình trạng áp đặt chương trình huấn luyện từ trên xuống. Trong quá trình huấn luyện, cần thực hiện tốt phương châm “Cơ bản, thiết thực, chất lượng”, coi trọng giáo dục nâng cao chất lượng chính trị, trình độ chiến thuật, kỹ thuật và khả năng phối hợp trong tác chiến, chiến đấu phòng thủ, bảo đảm sát đối tượng, phương án và địa bàn hoạt động. Kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, giữa huấn luyện cơ bản với luyện tập, diễn tập; chú trọng vận dụng hiệu quả cơ chế phối hợp, hiệp đồng giữa dân quân tự vệ với các lực lượng trong diễn tập tác chiến phòng thủ, chống khủng bố, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố, v.v. Trong đào tạo đội ngũ cán bộ dân quân tự vệ, nhất là cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự xã (phường, thị trấn), cần đổi mới theo hướng: trang bị cho người học kiến thức, kỹ năng toàn diện cả về quân sự, chính trị, kinh tế, quản lý nhà nước, pháp luật,… đảm bảo có đủ năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương và tham gia cấp ủy, chính quyền ở cơ sở khi cần thiết. Trước mắt, cần thực hiện tốt việc gắn đào tạo với bố trí, sử dụng cán bộ sau đào tạo; phấn đấu từng bước chuẩn hóa 100% cán bộ quân sự cấp xã có trình độ đại học ngành quân sự cơ sở. Đi liền với đó, các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng cần chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu, đề xuất từng bước bổ sung một số loại vũ khí, trang bị mới cùng các phương tiện, công cụ hỗ trợ cần thiết cho lực lượng dân quân tự vệ, bảo đảm đủ sức làm nòng cốt trong bảo vệ cấp ủy, chính quyền và nhân dân ở cơ sở trong mọi tình huống.

Dân quân tự vệ là một bộ phận quan trọng của lực lượng vũ trang nhân dân, được tổ chức, xây dựng vững mạnh, rộng khắp, không tách rời quá trình lao động sản xuất, nên việc xây dựng lực lượng này luôn gắn liền với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Vì thế, cùng với sự phát triển của các ngành, lĩnh vực và đất nước, cần tập trung nghiên cứu, phát triển một số lực lượng dân quân tự vệ đặc thù, nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Để làm được điều đó, đòi hỏi các cấp, ngành, địa phương, lực lượng, mà nòng cốt là Bộ Quốc phòng, trên cơ sở đánh giá, tổng kết việc thực hiện Luật Dân quân tự vệ, cùng những vấn đề cấp bách do thực tiễn đặt ra để từng bước nghiên cứu nâng cấp, xây dựng mới một số loại hình dân quân tự vệ đặc thù. Trước hết, tập trung vào dân quân biển thường trực và tự vệ trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đây là vấn đề không mới và thực tế thời gian qua các loại hình này đã được nghiên cứu, từng bước triển khai, nhưng quá trình thực hiện còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, bất cập, thậm chí có nơi chưa tổ chức được. Vì vậy, thời gian tới, các cấp, ngành, địa phương, lực lượng cần tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt, cả về kế hoạch, quy mô, lộ trình và vật chất bảo đảm đối với các loại hình dân quân tự về này. Đối với lực lượng dân quân biển, các bộ, ban, ngành Trung ương, trực tiếp là Bộ Quốc phòng cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, chỉ đạo các tỉnh ven biển đẩy mạnh nghiên cứu ban hành đề án xây dựng, phát triển, nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng dân quân biển. Trong đó, tập trung xây dựng các hải đội dân quân biển, theo hướng: tổ chức lực lượng cơ động chuyên trách, phối hợp cùng các lực lượng khác chủ động phát hiện âm mưu, thủ đoạn của địch ngay từ đầu để đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo, bảo vệ ngư dân, sẵn sàng chiến đấu, phục vụ chiến đấu; khẳng định chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của nước ta; ngăn chặn, đẩy lùi nguy cơ xung đột vũ trang, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, góp phần phát triển kinh tế biển đảo. Việc xây dựng các hải đội dân quân biển cần bảo đảm yêu cầu: đúng quan điểm, đường lối quốc phòng, quân sự của Đảng, pháp luật Nhà nước, Luật Biển Việt Nam, Luật Dân quân tự vệ, phù hợp với đặc điểm địa bàn, nhiệm vụ của địa phương và môi trường hoạt động cụ thể, v.v.

Đối với lực lượng tự vệ trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước,… Bộ Tổng Tham mưu, trực tiếp là Cục Dân quân tự vệ đẩy mạnh phối hợp với các bộ, ban, ngành, địa phương rà soát lại hệ thống các doanh nghiệp này, nghiên cứu nắm chắc đặc điểm, nhiệm vụ, tính chất hoạt động sản xuất, kinh doanh; số lượng, chất lượng chính trị của lãnh đạo doanh nghiệp và công nhân, v.v. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch, lộ trình tổ chức đơn vị tự vệ trong từng doanh nghiệp, gắn với thời gian hoàn thành, chỉ tiêu cụ thể trong từng năm, kèm theo cam kết trách nhiệm thực hiện của người đứng đầu và cơ chế pháp lý xử phạt rõ ràng đối với những doanh nghiệp không thực hiện hoặc không hoàn thành kế hoạch, chỉ tiêu. Chú trọng phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong lực lượng tự vệ của các doanh nghiệp và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, rút kinh nghiệm với thái độ, trách nhiệm nghiêm túc, làm cơ sở để xây dựng lực lượng tự vệ nói riêng, lực lượng dân quân tự vệ nói chung vững mạnh về mọi mặt, góp phần cùng các lực lượng khác bảo vệ vững chắc Tổ quốc, tạo môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước.

Thiếu tướng NGÔ MINH TIẾN, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam
_______________

1 - Từ năm 2009 đến nay, Chính phủ đã ban hành 39 văn bản quy phạm pháp luật thi hành Luật Dân quân tự vệ.

Ý kiến bạn đọc (0)

Chủ động, sáng tạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng XII
Hội nghị Ngoại giao lần thứ 30 và Hội nghị Ngoại vụ lần thứ 19 diễn ra tại Hà Nội từ ngày 12 đến 17-8. Nhân dịp này, Tạp Chí Quốc phòng toàn dân trân trọng giới thiệu bài viết của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh về “Ngoại giao Việt Nam: Chủ động, sáng tạo, hiệu quả thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII.”...
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Thời tiết