Vấn đề chung Những chủ trương công tác lớn

QPTD -Thứ Năm, 19/11/2020, 14:34 (GMT+7)
Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ trong quân đội

Nâng cao trình độ ngoại ngữ cho cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong Quân đội (gọi chung là cán bộ, nhân viên) là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa mang tính chiến lược lâu dài. Phát huy kết quả đạt được, toàn quân tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về học tập ngoại ngữ, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Trước yêu cầu hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, vấn đề dạy, học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân được Đảng, Nhà nước rất quan tâm và đã có nhiều nghị quyết, chỉ thị chỉ đạo thực hiện1. Quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng, Nhà nước và nhận rõ tầm quan trọng của ngoại ngữ đối với nhiệm vụ xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, những năm qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên trong toàn quân. Bộ Quốc phòng xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ trong Quân đội giai đoạn 2015 - 2020 và những năm tiếp theo” và ra Chỉ thị số 89/CT-BQP, ngày 09/11/2016 “Về một số nhiệm vụ cấp bách nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống nhà trường Quân đội”. Trên cơ sở đó, Bộ Tổng Tham mưu đã ban hành nhiều đề án, kế hoạch, hướng dẫn và tích cực chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện. Gần đây nhất, ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1659/QĐ-TTg, ngày 19/11/2019 phê duyệt Đề án “Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019 - 2030” (Đề án 1659), Bộ Quốc phòng đã ra Chỉ thị số 105/CT-BQP, ngày 26/5/2020 “Về việc tăng cường học tập ngoại ngữ và tiếng dân tộc thiểu số trong toàn quân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới” và Kế hoạch số 1844/KH-BQP, ngày 27/5/2020 thực hiện Đề án “Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019 - 2030” trong Quân đội (Kế hoạch 1844), nhằm thống nhất triển khai tổ chức thực hiện.

Giờ học ngoại ngữ của học viên Trường Sĩ quan Lục quân 1. Ảnh: qdnd.vn

Với quyết tâm, trách nhiệm chính trị cao, các đơn vị trong toàn quân đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc chủ trương, đề án, chỉ thị của Chính phủ và Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Mặc dù còn không ít khó khăn, nhưng công tác đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ trong toàn quân đã đạt được những kết quả tích cực, tạo hiệu ứng lan tỏa từ nhà trường đến đơn vị. Nổi bật là, nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp và cán bộ, nhân viên đối với nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, học ngoại ngữ được nâng cao. Các đơn vị đã xây dựng, tích cực thực hiện các kế hoạch, đề án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ ngoại ngữ cho cán bộ, nhân viên với lộ trình, biện pháp thiết thực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, địa bàn đóng quân. Đội ngũ giảng viên, giáo viên ngoại ngữ trong toàn quân được kiện toàn, phát triển về cả số lượng, chất lượng2. Nội dung, chương trình dạy, học ngoại ngữ cho các đối tượng được điều chỉnh, chuẩn hóa một bước, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Hoạt động hợp tác quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ được đẩy mạnh. Công tác bảo đảm được quan tâm, nhất là đầu tư hiện đại hóa trang thiết bị, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng hệ thống giáo trình, tài liệu ngoại ngữ chuyên ngành, v.v. Trong 05 năm qua, đã xuất hiện nhiều mô hình hay, hiệu quả trong đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng môi trường học tập, sử dụng ngoại ngữ ở các cơ quan, đơn vị. Một số học viện, nhà trường đã tiến hành giảng dạy chuyên ngành bằng tiếng Anh, tiếng Nga; đưa ngoại ngữ trở thành môn thi tốt nghiệp cho học viên đào tạo sĩ quan cấp phân đội trình độ đại học và tổ chức hội thảo khoa học, bảo vệ luận văn, luận án bằng ngoại ngữ3. Các quân khu, quân chủng, binh chủng,… triển khai nhiều hoạt động tích cực để nâng cao trình độ ngoại ngữ cho cán bộ. Việc mở các lớp bồi dưỡng ngoại ngữ cho cán bộ, nhân viên và phong trào tự học ngoại ngữ đã trở thành hoạt động thường xuyên, sôi nổi ở nhiều cơ quan, đơn vị. Bộ Tổng Tham mưu đã chỉ đạo tổ chức thành công các Hội thi Olympic tiếng Anh, tiếng Nga các học viện, trường sĩ quan trong toàn quân; tổ chức các lớp bồi dưỡng ngoại ngữ cho học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan cấp phân đội tạo nguồn đào tạo sau đại học và học tập ở nước ngoài, đạt kết quả tốt.

Có thể khẳng định, công tác đào tạo, bồi dưỡng, học tập ngoại ngữ trong toàn quân những năm qua đã có sự chuyển biến rõ nét. Trình độ, kỹ năng ngoại ngữ của đội ngũ cán bộ, nhân viên được nâng lên, góp phần vào chuẩn hóa nguồn nhân lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Tuy nhiên, kết quả đó mới là bước đầu; quá trình thực hiện vẫn còn bộc lộ một số hạn chế, bất cập, kết quả chưa tương xứng với yêu cầu đặt ra. Các cơ quan, đơn vị cần nghiêm túc rút kinh nghiệm và có biện pháp khắc phục kịp thời.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế diễn ra ngày càng sâu rộng và tác động mạnh mẽ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên trong toàn quân càng trở nên cấp thiết và phải được đẩy mạnh hơn nữa, nhằm xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc. Để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, toàn quân tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp; tập trung vào một số vấn đề chủ yếu sau:

Một là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ cho cán bộ, nhân viên. Các đơn vị trong toàn quân, trước hết là cấp ủy, người chỉ huy các cấp tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương học tập ngoại ngữ, trực tiếp là Đề án 1659 của Chính phủ, Chỉ thị số 89/CT-BQP, Chỉ thị số 105/CT-BQP và Kế hoạch 1844 của Bộ Quốc phòng. Trên cơ sở đó, nắm vững phương hướng, mục tiêu, quan điểm chỉ đạo và các nhiệm vụ, giải pháp mà Chính phủ và Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã xác định; nhận thức đầy đủ vị trí, tầm quan trọng của nhiệm vụ này, đề cao vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Thực tiễn những năm qua cho thấy, ở đâu, khi nào cấp ủy, người chỉ huy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao thì ở đó, khi đó việc bồi dưỡng, học tập ngoại ngữ của cán bộ, nhân viên đạt chất lượng, hiệu quả cao và ngược lại. Bởi vậy, cấp ủy, chỉ huy các cấp phải chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt hơn nữa và tăng cường kiểm tra việc triển khai thực hiện của đơn vị thuộc quyền. Đẩy mạnh công tác giáo dục để các đối tượng thấy rõ sự cần thiết phải học tập ngoại ngữ trước yêu cầu hội nhập quốc tế, xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tích cực tuyên truyền, phổ biến các mô hình, cách làm hay, kinh nghiệm tốt trong đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ ở các đơn vị trong toàn quân, v.v. Qua đó, tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động, xây dựng quyết tâm, động cơ đúng đắn cho các đối tượng. Trước mắt, các đơn vị tổ chức xây dựng nghị quyết chuyên đề, đề án, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ cho cán bộ, nhân viên, đảm bảo chi tiết, cụ thể, khả thi với lộ trình phù hợp, sát đặc điểm, nhiệm vụ được giao; gắn bồi dưỡng, học tập ngoại ngữ với thực hiện Nghị quyết số 109-NQ/QUTW, ngày 11/02/2019 của Quân ủy Trung ương “Về xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội, nhất là cán bộ cấp chiến dịch, chiến lược, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”, mục tiêu đến năm 2030, phấn đấu 20% - 30% cán bộ đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế. Mặt khác, chủ động rà soát, đánh giá đúng thực trạng năng lực, trình độ ngoại ngữ của đội ngũ cán bộ các cấp, xây dựng kế hoạch đào tạo, mở lớp bồi dưỡng trong từng giai đoạn, phù hợp với đối tượng, nhu cầu của đơn vị. Cục Nhà trường tiếp tục chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác tham mưu, chỉ đạo thực hiện đề án, chỉ thị của Bộ; kịp thời nắm bắt khó khăn, vướng mắc nảy sinh, báo cáo, đề xuất Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án 1659 trong Quân đội biện pháp giải quyết để thực hiện tốt mục tiêu, yêu cầu đề ra. Bồi dưỡng, học tập ngoại ngữ là nhiệm vụ có không ít khó khăn, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt, kiên trì của toàn quân. Quá trình thực hiện, cần kết hợp chặt chẽ giữa động viên, khuyến khích và phòng ngừa, đấu tranh với biểu hiện xem nhẹ, ỷ lại, tư tưởng né tránh, ngại học ngoại ngữ.

Hai là, tíến hành rà soát, xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo động lực thúc đẩy đội ngũ cán bộ, nhân viên tích cực học tập, nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ trong thực hiện nhiệm vụ. Đây là nội dung, giải pháp quan trọng, vừa tạo động lực, điều kiện thuận lợi, vừa tạo áp lực để các đối tượng tích cực, chủ động, tự giác học tập ngoại ngữ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Theo đó, các cơ quan chức năng cần khẩn trương rà soát, nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách về đào tạo, bồi dưỡng, học tập ngoại ngữ, đảm bảo phù hợp với quy định của Nhà nước, đặc thù quân sự, quốc phòng và xu hướng phát triển, để thiết lập, duy trì môi trường học ngoại ngữ, sử dụng ngoại ngữ trong Quân đội. Cục Cán bộ, Cục Quân lực chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị, nghiên cứu, tham mưu, đề xuất Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng bổ sung yêu cầu về trình độ ngoại ngữ, tiếng dân tộc thiểu số vào tiêu chuẩn các chức danh; coi đó là tiêu chí trong nhận xét, đánh giá, bổ nhiệm, bố trí, sử dụng cán bộ, nhân viên. Đồng thời, có chính sách đầu tư xây dựng, thu hút, trọng dụng cán bộ có trình độ ngoại ngữ cao, đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị vào phục vụ Quân đội. Nghiên cứu cân đối chỉ tiêu, ưu tiên xét tuyển sinh quân sự khối A1 (Toán, Vật lý, tiếng Anh), tạo nguồn đầu vào có năng lực ngoại ngữ tốt để đào tạo sĩ quan, xây dựng thế hệ cán bộ có năng lực toàn diện, trình độ ngoại ngữ giỏi, đủ khả năng hoàn thành nhiệm vụ trong môi trường quốc tế, v.v. Cấp ủy, chỉ huy các đơn vị lấy kết quả bồi dưỡng, học tập ngoại ngữ của các tập thể, trình độ ngoại ngữ của cá nhân làm tiêu chí bình xét thi đua, khen thưởng, đề bạt, bổ nhiệm, thăng quân hàm, xét chức danh chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ và lấy đó làm yêu cầu bắt buộc đối với những vị trí công tác có sử dụng ngoại ngữ. Toàn quân phấn đấu hoàn thành mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ đến hết năm 2025 và năm 2030 xác định trong Kế hoạch 1844 của Bộ Quốc phòng4.

Ba là, đẩy mạnh đổi mới, hoàn thiện chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ và triển khai đồng bộ các biện pháp nâng cao chất lượng dạy, học ngoại ngữ trong Quân đội. Các cơ quan chức năng, nhà trường tiếp tục rà soát, xây dựng, hoàn thiện chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ theo hướng chuẩn hóa, thiết thực, hiệu quả, đảm bảo hội nhập với hệ thống giáo dục quốc dân, phù hợp đặc thù quân sự, đối tượng cán bộ, nhân viên. Trong đó, chú trọng nghiên cứu xây dựng các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ chuyên ngành (tập trung vào 05 ngoại ngữ: tiếng Anh, Nga, Trung Quốc, Lào và Khmer), tiếng dân tộc thiểu số cho cán bộ theo ngành, lĩnh vực, địa bàn đóng quân; hướng trọng tâm vào phục vụ trực tiếp nhiệm vụ đối ngoại quân sự, quốc phòng, cán bộ làm công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới, cửa khẩu và trong khai thác, sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại, v.v. Cục Nhà trường tiếp tục phối hợp, chỉ đạo các nhà trường làm tốt việc quy hoạch dạy, học ngoại ngữ, phù hợp với từng trường, từng chuyên ngành đào tạo. Nghiên cứu xây dựng “chuẩn đầu ra” về ngoại ngữ cho các đối tượng và thí điểm xây dựng chương trình bồi dưỡng ngoại ngữ đạt chuẩn quốc tế cho sĩ quan cấp phân đội tạo nguồn cử đi học nước ngoài và đào tạo sau đại học.

Các nhà trường Quân đội tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong thực hiện Kế hoạch 1844, Chỉ thị số 89/CT-BQP, Chỉ thị số 105/CT-BQP của Bộ Quốc phòng, làm hạt nhân đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ toàn quân. Trong đó, tập trung xây dựng Học viện Khoa học Quân sự thành trung tâm đào tạo ngoại ngữ hàng đầu của Quân đội đạt chuẩn quốc gia và quốc tế. Để tạo bước đột phá nâng cao chất lượng dạy, học ngoại ngữ, thời gian tới, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, phát triển đội ngũ giảng viên, giáo viên giảng dạy ngoại ngữ trong toàn quân, đảm bảo chuẩn hóa về trình độ, năng lực, xem đây là nhân tố quan trọng hàng đầu. Đồng thời, tập trung đổi mới mạnh mẽ hơn nữa phương pháp dạy, học ngoại ngữ, phương thức thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập ngoại ngữ của các đối tượng, v.v. Các đơn vị, nhà trường thực hiện đa dạng hình thức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ; kết hợp đào tạo chuyên môn nghiệp vụ với nâng cao năng lực, kỹ năng sử dụng ngoại ngữ, làm việc trong môi trường quốc tế; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm hỗ trợ dạy, học ngoại ngữ và phát triển các giải pháp dạy, học ngoại ngữ trực tuyến, phù hợp với điều kiện, môi trường Quân đội. Tiếp tục nâng cao chất lượng thi tốt nghiệp môn ngoại ngữ đối với học viên đào tạo sĩ quan cấp phân đội (phấn đấu năm học 2020 - 2021, triển khai đại trà ở các học viện, trường sĩ quan). Mặt khác, có giải pháp đột phá xây dựng môi trường học tập, sử dụng ngoại ngữ, phù hợp ở các nhà trường, đơn vị; nâng cao hiệu quả hoạt động của các câu lạc bộ ngoại ngữ; khuyến khích, động viên cán bộ, nhân viên tự học, tự bồi dưỡng, nhất là học tập và làm theo tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tự học ngoại ngữ, hình thành phong trào sôi nổi để việc học ngoại ngữ trở thành nhu cầu, hoạt động tự giác của mỗi cán bộ, nhân viên, v.v. Tiếp tục huy động các nguồn lực tăng cường đầu tư hiện đại hóa cơ sở vật chất, phương tiện, học liệu phục vụ dạy, học ngoại ngữ, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Trong đó, chú trọng biên soạn, hoàn chỉnh hệ thống giáo trình, tài liệu ngoại ngữ và giáo trình ngoại ngữ chuyên ngành, đảm bảo “chuẩn hóa, hiện đại hóa”; xây dựng, phát huy hiệu quả của các phầm mềm dùng chung, cung cấp công cụ, môi trường số phục vụ giảng dạy và tự học ngoại ngữ.

Bốn là, mở rộng liên kết trong nước và đẩy mạnh hợp tác quốc về đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ. Các nhà trường, đơn vị Quân đội tăng cường phối hợp, trao đổi kinh nghiệm, phát huy thế mạnh giúp đỡ nhau nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ và đẩy mạnh liên kết với các cơ sở đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân để thực hiện tốt nhiệm vụ này. Hiện nay, xu thế hội nhập quốc tế diễn ra ngày càng sâu rộng, vừa tạo áp lực, nhưng cũng tạo thời cơ tốt cho việc giao lưu, hợp tác đào tạo, thúc đẩy việc dạy và học ngoại ngữ của các đối tượng, nên cần tận dụng triệt để điều kiện thuận lợi đó, đẩy mạnh hợp tác quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ. Thời gian tới, các đơn vị, trước hết là các nhà trường, cơ sở đào tạo, theo nhiệm vụ được phân công cần tăng cường hợp tác quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ; chú trọng mở rộng, nâng cao hiệu quả hợp tác đào tạo ngoại ngữ với các cơ sở đào tạo của các nước có đủ điều kiện theo quy định của Nhà nước, Bộ Quốc phòng, nhất là các nước có quan hệ truyền thống. Đồng thời, tăng cường tổ chức các hoạt động giao lưu, hội thảo khoa học, trao đổi, học tập kinh nghiệm đào tạo với các đối

tác nước ngoài; qua đó, rèn luyện, nâng cao kỹ năng ngoại ngữ cho cán bộ, giảng viên, học viên và tiếp thu tri thức hiện đại, tiếp cận các mô hình đào tạo tiên tiến trên thế giới. Các cơ quan, đơn vị chấp hành nghiêm Quy chế xét duyệt nhân sự gửi đi đào tạo ở nước ngoài. Thực hiện kết hợp chặt chẽ đào tạo ngoại ngữ ở trong nước với cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài để nâng cao năng lực, kỹ năng sử dụng ngoại ngữ, rèn luyện tác phong làm việc chuyên nghiệp trong môi trường quốc tế, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ, toàn quân tiếp tục phấn đấu vượt qua khó khăn, thực hiện tốt định hướng chỉ đạo, các đề án, chỉ thị, kế hoạch của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về vấn đề này, góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thượng tướng PHAN VĂN GIANG, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
__________________

1 - Ngày 30/9/2008, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1400/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020”.

2 - Năm 2018, 100% giáo viên ngoại ngữ trong các trường Quân đội đã thi và đạt chứng chỉ quốc tế về ngoại ngữ tương đương IELTS 6.0 trở lên.

3 - Từ năm 2018 đến nay, có 45 nghiên cứu sinh, 66 học viên cao học, 29 bác sĩ nội trú, 19 học viên đào tạo sĩ quan cấp phân đội bảo vệ luận án, luận văn bằng tiếng Anh, tiếng Nga.

4 - Đến hết năm 2025, cán bộ dưới 40 tuổi đều đạt trình độ ngoại ngữ bậc 2 trở lên (theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam), 10% - 20% cán bộ lãnh đạo, chỉ huy cấp chiến dịch, chiến lược và tương đương, 15% - 25% cán bộ chỉ huy cấp sư đoàn và tương đương, 40% - 50% cán bộ giảng dạy, nghiên cứu, chuyên môn kỹ thuật, kiểm soát cửa khẩu dưới 40 tuổi, 30% - 40% cán bộ ở cơ quan, đơn vị có yêu cầu cao về sử dụng ngoại ngữ (tập trung vào số dưới 40 tuổi) và 20%- 30% cán bộ công tác ở khu vực biên giới đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 trở lên.

Ý kiến bạn đọc (0)

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Tạp chí Quốc phòng toàn dân điện tử giới thiệu toàn văn Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 17:37 - 1/03/2021

EUR26,983.3828,393.09

GBP31,352.9032,662.52

USD22,900.0023,110.00

Giá vàng

Cập nhật : 16:30 - 01/03/2021

HCMSJC55.85056.250
Hà NộiSJC55.85056.270
Đà NẵngSJC55.85056.270