Vấn đề chung Những chủ trương công tác lớn

QPTD -Thứ Hai, 05/07/2021, 08:28 (GMT+7)
Đảng bộ Quân đội và toàn quân tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng Quân đội vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới

Ngày 18/5/2021, Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm góp phần quan trọng xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành ý thức tự giác, việc làm thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, hạ sĩ quan, binh sĩ, Đảng bộ Quân đội và toàn quân cần quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Kết luận này.

Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tài sản vô cùng quý báu của Đảng và dân tộc ta; nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội. Cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; là cơ sở để Đảng xác định đường lối cách mạng. Nhận thức rõ điều đó, Đảng ta ban hành nhiều văn bản quan trọng lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và được bổ sung, phát triển qua mỗi kỳ đại hội1. Sau 5 năm thực hiện, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị được triển khai sâu rộng, có sức lan tỏa mạnh mẽ, trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm của tập thể, cá nhân, góp phần thiết thực trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thúc đẩy đấu tranh phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong toàn Đảng và hệ thống chính trị; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân. Ảnh: bqllang.gov.vn

Quán triệt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Thường vụ Quân ủy Trung ương ban hành Chỉ thị số 87-CT/QUTW, ngày 08/7/2016 “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân”; Tổng cục Chính trị ban hành Kế hoạch số 1585/KH-CT, ngày 01/9/2016 hướng dẫn triển khai thực hiện Chỉ thị số 87, tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương đưa nội dung Chỉ thị số 05 vào nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội. Các tổ chức đảng từ cơ sở đến đảng ủy trực thuộc Quân ủy Trung ương xây dựng kế hoạch, xác định nội dung, biện pháp, tiêu chí và cam kết thực hiện của cán bộ, đảng viên, quần chúng; gắn thực hiện Chỉ thị số 05 với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” và phong trào Thi đua Quyết thắng, đảm bảo thống nhất, đồng bộ, có chiều sâu, sát chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Với phương châm: “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm theo”; cấp trên nêu gương trước cấp dưới, đảng viên nêu gương trước quần chúng, việc học tập và làm theo Bác đã đạt hiệu quả thiết thực trong hoạt động quân sự, quốc phòng; trong điều chỉnh tổ chức biên chế tinh, gọn, mạnh theo Kết luận số 16-KL/TW, ngày 07/7/2017 của Bộ Chính trị về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam đến năm 2021, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong toàn quân. Cấp ủy đảng các cấp thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình, tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước xử lý kịp thời các tình huống từ sớm, từ xa, không để bị động, bất ngờ. Cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, quyết tâm giành kết quả cao trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, tác phong quân nhân. Nhiều phong trào thi đua, mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo được phát huy trong thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng các mặt công tác. Thực hiện chức năng đội quân công tác, toàn quân triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Quân đội chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”,... tích cực giúp dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, v.v. Đặc biệt, cán bộ, chiến sĩ luôn xung kích, đi đầu trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ, cứu nạn; lực lượng nòng cốt trên tuyến đầu phòng, chống đại dịch Covid-19, tận tụy ngày đêm trong điều kiện khó khăn, nguy hiểm, v.v. Những việc làm đó đã khẳng định rõ trách nhiệm “phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ Đảng, Nhà nước, Tổ quốc và Nhân dân; làm tỏa sáng phẩm chất và hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, góp phần quan trọng vào kết quả hoàn thành nhiệm vụ, xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền, giáo dục về Chỉ thị số 05 ở một số cơ quan, đơn vị chưa thật phong phú, sáng tạo. Việc cụ thể hóa, xác định mục tiêu, chỉ tiêu học tập và làm theo Bác ở một số cơ quan, đơn vị còn chung chung, chưa sát đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ. Việc xây dựng cam kết của cán bộ, đảng viên còn biểu hiện hình thức, chưa rõ quyết tâm và giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra. Một số cán bộ, nhân viên, chiến sĩ còn vi phạm pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội, quan hệ đoàn kết quân dân, làm ảnh hưởng đến phẩm chất, hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, v.v.

Trong những năm tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó dự báo, tác động lớn đến sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong nước, cùng với nâng cao về thế và lực, sức mạnh tổng hợp, uy tín quốc tế, niềm tin của nhân dân, đất nước còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức; tình trạng tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên còn diễn biến phức tạp. Các thế lực thù địch tăng cường chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta với những chiêu trò hết sức tinh vi, xảo quyệt. Nhiệm vụ xây dựng Quân đội, tăng cường quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh và ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống khác đặt ra yêu cầu ngày càng cao, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân nói chung, Đảng bộ Quân đội và toàn quân nói riêng cần tiếp tục thực hiện nghiêm Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII); trong đó, tập trung vào những giải pháp cơ bản sau:

Trước hết, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, hạ sĩ quan, binh sĩ về sự cần thiết phải tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ khi Đảng ta ra đời, lãnh đạo sự nghiệp cách mạng, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn là nguồn sức mạnh to lớn để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ cách mạng. Trong tình hình hiện nay, để xứng đáng là đội tiên phong, đại biểu trung thành của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, Đảng phải tiếp tục đổi mới về tư duy, nâng cao bản lĩnh, trí tuệ, đạo đức, năng lực và phương thức cầm quyền để có đủ “tâm”, đủ “tầm” lãnh đạo sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bởi vậy, việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 có vai trò hết sức quan trọng đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Trong Quân đội, việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 là cơ sở, nền tảng để xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, làm nòng cốt trong sự nghiệp tăng cường quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, thực hiện nhiệm vụ “chiến đấu trong thời bình”. Vì vậy, cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp phải làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục làm cho đảng viên, cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc giá trị lý luận, thực tiễn tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và sự cần thiết phải tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 trong tình hình mới; gắn tuyên truyền, giáo dục với công tác tư tưởng, uốn nắn nhận thức lệch lạc, trách nhiệm không cao trong tổ chức thực hiện.

Thứ hai, phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp cần đề cao trách nhiệm trong thực hiện Chỉ thị số 05 cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn; lãnh đạo, chỉ đạo phải kiên quyết, toàn diện, cụ thể, chú trọng xác định khâu đột phá, tập trung khắc phục khâu yếu, mặt yếu, xây dựng mô hình, cách làm mới, sáng tạo, đồng bộ để việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm tự giác, thường xuyên, hằng ngày của cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời, phải gắn với việc quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ Quân đội và nghị quyết đại hội đảng các cấp. Đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng và Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, đảm bảo cho Chỉ thị số 05 tiếp tục đi vào cuộc sống, thiết thực, hiệu quả. Quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 05 phải gắn với quán triệt sâu rộng trong toàn quân bài viết quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” nhằm thống nhất nhận thức, củng cố niềm tin về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp “xây” và “chống”; lấy “xây” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài, “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách. Trong đó, tập trung “xây” và làm lan tỏa 05 chuẩn mực “Bộ đội Cụ Hồ”2; đồng thời, phải “chống” và kiên quyết khắc phục những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; những việc làm sai trái, tiêu cực, bệnh thành tích, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh, không dám xử lý sai phạm; thiếu gương mẫu, xa rời quần chúng; nói nhiều làm ít, nói nhưng không làm, làm không đến nơi đến chốn, v.v. Toàn quân tiến hành tốt công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng trước những vấn đề bức xúc, nổi cộm mà dư luận quan tâm; xây dựng môi trường văn hóa quân sự phong phú, lành mạnh để cán bộ, chiến sĩ “tiếp thu cái đẹp, dẹp cái xấu”, phấn đấu, noi theo phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”. Phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, mô hình, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả để các cơ quan, đơn vị học tập, làm theo. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Chỉ thị số 05 để răn đe, phát hiện từ sớm, kịp thời ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật, kỷ luật, bảo đảm cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, thực chất.

Ảnh: qdnd.vn

Thứ ba, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với nhiệm vụ chính trị của Quân đội nói chung, từng cơ quan, đơn vị nói riêng. Thời gian tới, nhiệm vụ của Quân đội đặt ra rất nặng nề, yêu cầu cao trong bối cảnh tình hình thế giới, trong nước thuận lợi là cơ bản, song còn nhiều khó khăn, thách thức đan xen. Quân đội điều chỉnh tổ chức, biên chế “đến năm 2025, cơ bản xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu năm 2030 xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”3; vừa thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị, vừa khắc phục thiên tai, dịch bệnh, ứng phó với những thách thức an ninh phi truyền thống, v.v. Đồng thời, chủ động nghiên cứu, nắm chắc tình hình, làm tốt công tác tham mưu cho Đảng, Nhà nước những vấn đề chiến lược về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, thực hiện nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng, ngăn chặn nguy cơ xung đột, chiến tranh “từ sớm, từ xa”. Dù trong bất kỳ nhiệm vụ nào, các cơ quan, đơn vị phải hết sức chú trọng, với tinh thần cảnh giác và ý chí chiến đấu cao, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, đòi hỏi cấp ủy, tổ chức đảng phải không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu; tăng cường hiệu lực quản lý, điều hành của người chỉ huy; ý chí quyết tâm, tinh thần tự chủ, tự lực, tự cường của cán bộ, chiến sĩ. Do vậy, trong thực hiện Chỉ thị số 05 phải gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, bằng nội dung, biện pháp phù hợp nhằm làm chuyển biến vững chắc về nhận thức, trách nhiệm trong tổ chức thực hiện. Căn cứ vào tình hình thực tế, các cơ quan, đơn vị tiếp tục cụ thể hóa Chỉ thị số 05 thành kế hoạch, chỉ tiêu sát chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo tinh thần, tư tưởng của Bác luôn là nguồn động lực để cán bộ, chiến sĩ phấn đấu vươn lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, sống có văn hóa và tình yêu thương đồng chí, đồng đội. Quán triệt quan điểm “trọng dân, gần dân, tin dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân và có trách nhiệm với dân”, toàn quân thực hiện tốt công tác dân vận, tham gia giúp dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh. Để cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các mặt công tác của cơ quan, đơn vị, đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ phải có ý chí, quyết tâm, vượt qua gian khó, dám hy sinh, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ “chiến đấu trong thời bình”; luôn xung kích, đi đầu và là một trong những lực lượng nòng cốt trên tuyến đầu giúp dân phòng, chống thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, cứu hộ - cứu nạn, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, “ở đâu có khó khăn, thử thách, ở đó có bộ đội”.

Thứ tư, phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Quán triệt, thực hiện nghiêm túc Quy định số 55-QÐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”; Quy định số 08-QÐi/TW, ngày 25/10/2018 của Đảng về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”, cán bộ, đảng viên trong Quân đội phải tích cực, đi đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cán bộ có chức vụ càng cao càng phải gương mẫu, cả trong lời nói và hành động; tư tưởng vững vàng, quan điểm đúng đắn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, hết lòng vì công việc, chăm lo đến cán bộ, chiến sĩ cấp dưới. Không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng, mẫu mực về nhân cách, lối sống; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành; nghiêm túc tự phê bình và phê bình, thấy đúng phải bảo vệ, thấy sai phải quyết liệt đấu tranh. Đồng thời, có phong cách lãnh đạo khoa học, dân chủ, lối sống văn hóa, sâu sát thực tiễn, thật sự là hạt nhân đoàn kết, quy tụ, tập hợp, khơi dậy và phát huy trí tuệ tập thể; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, toàn diện, công tâm, công khai, minh bạch, không có tư tưởng cục bộ địa phương, bè phái, v.v. Có như vậy, uy tín, trách nhiệm cán bộ mới được đề cao; sự khâm phục, tôn trọng của cấp dưới với cấp trên mới ngày càng được khẳng định; nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mới hoàn thành tốt.

Thứ năm, tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Để thực hiện âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, các thế lực phản động, thù địch tăng cường chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ và Quân đội ta. Trong đó, chúng tập trung chống phá nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng; xuyên tạc tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng thủ đoạn hết sức thâm độc, hoặc là hạ thấp hoặc quá đề cao, “thần thánh hóa” tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, v.v. Tất cả những điều đó đều cùng mục đích là phủ nhận công lao, cống hiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam; gây ra sự hoài nghi, dao động về sự thành công trong thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.

Để đấu tranh phản bác mưu đồ xuyên tạc tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ Quân đội và toàn quân cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về: “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong đời sống xã hội. Đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận, khẳng định tính đúng đắn, cách mạng, khoa học của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tính chiến đấu, tính thuyết phục và hiệu quả trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong Quân đội. Phát huy vai trò nòng cốt, mũi nhọn của lực lượng đấu tranh trên không gian mạng; các phương tiện truyền thông, cơ quan báo chí, văn học - nghệ thuật trong sáng tác, quảng bá những tác phẩm hay về Hồ Chí Minh, chiến tranh cách mạng nhằm tôn vinh hình ảnh của Người trong lòng nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nền tảng tinh thần vững chắc trong Quân đội và đời sống xã hội.

Phát huy kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII), với sự nỗ lực, quyết tâm cao của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, hạ sĩ quan, binh sĩ, trong thời gian tới, việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Đảng bộ Quân đội và toàn quân sẽ đạt được nhiều kết quả hơn, tạo sức lan tỏa sâu rộng hơn, góp phần xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, luôn là lực lượng chính trị trung thành, công cụ bạo lực sắc bén bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước và Nhân dân, “nhiệm vụ nào cũng hoàn hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

Đại tướng LƯƠNG CƯỜNG, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam
_________________ 

1 - Cụ thể là: Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư (khóa IX), Chỉ thị số 06-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X), Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII).

2 - 5 chuẩn mực “Bộ đội cụ Hồ”: 1. Bản lĩnh chính trị vững vàng, động cơ trong sáng, trách nhiệm cao; 2. Đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh; 3. Có văn hóa, tri thức khoa học, trình độ quân sự, năng lực, phương pháp, tác phong công tác và sức khỏe đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; 4. Thực hành dân chủ, kỷ luật tự giác, nghiêm minh; 5. Chăm lo xây dựng đoàn kết nội bộ tốt, tôn trọng, giúp đỡ, gắn bó máu thịt với nhân dân, có tinh thần quốc tế trong sáng.

3 - ĐCSNV – Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Tập I, Nxb CTQGST, H. 2021, tr. 158.

Ý kiến bạn đọc (0)

Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19
Ngày 14/8, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thủ tướng Phạm Minh Chính - Chủ tịch Hội đồng đã có bài phát biểu phát động Phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 08:36 - 22/09/2021

EUR26,007.0827,360.60

GBP30,295.3831,561.13

USD22,630.0022,860.00

Giá vàng

Cập nhật : 08:34 - 22/09/2021

HCMSJC56.50057.150
Hà NộiSJC56.50057.170
Đà NẵngSJC56.50057.170