Vấn đề chung Những chủ trương công tác lớn

QPTD -Thứ Hai, 06/01/2020, 08:06 (GMT+7)
Đảng bộ Quân đội thực hiện tốt công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, diễn ra trong bối cảnh nước ta đạt được nhiều thành tựu to lớn, toàn diện về kinh tế - xã hội; quốc phòng, an ninh được củng cố và tăng cường, đối ngoại được mở rộng; vị thế, uy tín của nước ta trên trường quốc tế được nâng cao; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đạt kết quả rõ nét; lòng tin của nhân dân đối với Đảng ngày càng được củng cố. Đối với Đảng bộ Quân đội, đại hội khẳng định bản lĩnh chính trị, sự trưởng thành qua 75 năm xây dựng, chiến đấu dưới sự lãnh đạo của Đảng; thể hiện quyết tâm xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Để tổ chức đại hội đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI bảo đảm thực sự mẫu mực, góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, thời gian qua, Thường vụ Quân ủy Trung ương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn quân chủ động quán triệt, làm tốt công tác chuẩn bị.

Tiểu ban văn kiện Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI làm việc với Quân khu 7. Ảnh: baoquankhu7.vn

Quán triệt Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các quy định, kết luận, hướng dẫn của Trung ương về đại hội đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025, Tổng cục Chính trị đã chủ động đề xuất nội dung để Thường vụ Quân ủy Trung ương thống nhất với Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề liên quan đến công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội theo đúng Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, phù hợp với thực tiễn. Trên cơ sở đó, ngày 23-7-2019, Thường vụ Quân ủy Trung ương ban hành Chỉ thị 747-CT/QUTW về đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong đó xác định: một số trọng tâm về nội dung đại hội; việc chuẩn bị các văn kiện và tổ chức thảo luận; công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy; cơ cấu, số lượng đại biểu và bầu đại biểu dự đại hội cấp trên; thời gian tiến hành đại hội đảng các cấp. Tổng cục Chính trị chủ động nghiên cứu, tham mưu để Thường vụ Quân ủy Trung ương ban hành quyết định thành lập các tiểu ban, Tổ Biên tập Văn kiện Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI; xây dựng kế hoạch và triển khai các công việc theo kế hoạch đã xác định1. Đồng thời, tham mưu cho Thường vụ Quân ủy Trung ương tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt, gồm: các đồng chí bí thư, phó bí thư cấp ủy và thủ trưởng các cơ quan chức năng đơn vị trực thuộc; chỉ đạo các cấp ủy nghiên cứu, cụ thể hóa các văn bản của trên sát với đặc điểm, nhiệm vụ của đảng bộ, cơ quan, đơn vị mình để quán triệt, triển khai thực hiện tốt công tác chuẩn bị tổ chức đại hội theo đúng yêu cầu đặt ra. Đến nay, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn và một số công việc chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội được triển khai đồng bộ, thống nhất, quán triệt sâu sắc chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Trung ương, Quân ủy Trung ương và Tổng cục Chính trị.

Để tiếp tục chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội, các cấp ủy, tổ chức đảng cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung chủ yếu sau:

Một là, tập trung quán triệt nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho các tổ chức, lực lượng trong chuẩn bị đại hội đảng các cấp. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp tiếp tục tổ chức quán triệt sâu sắc các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, quần chúng về ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bảo đảm thống nhất về nhận thức, tư tưởng, chuẩn bị tổ chức đại hội theo đúng phương châm: kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, bảo đảm an toàn, thiết thực, không phô trương hình thức, tránh lãng phí. Phát huy trách nhiệm, trí tuệ trong quán triệt các quan điểm, chủ trương, định hướng lớn; tích cực tham gia giới thiệu, lựa chọn những đồng chí thực sự tiêu biểu tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 và đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên; đóng góp xây dựng báo cáo chính trị của cấp ủy cấp mình, cấp trên trực tiếp và dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, đối thoại dân chủ sâu, rộng trong suốt quá trình trước, trong và sau đại hội đảng bộ các cấp, tạo sự thống nhất nhận thức và hành động trong toàn quân; chống đơn thư khiếu kiện, tố cáo vượt cấp. Thông qua đại hội đảng các cấp, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, xây dựng Đảng bộ Quân đội thực sự tiêu biểu, mẫu mực, lãnh đạo toàn quân hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Hai là, lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị tốt văn kiện của cấp ủy trình đại hội, trọng tâm là báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của cấp ủy. Quá trình dự thảo văn kiện đại hội, các cấp ủy cần nắm vững sự chỉ đạo của cấp trên, bám sát nghị quyết đại hội nhiệm kỳ qua và tình hình thực tế của đảng bộ, cơ quan, đơn vị; tổ chức lấy ý kiến tham gia của cấp ủy cấp dưới và các tổ chức quần chúng một cách thiết thực, hiệu quả. Cấp ủy trực thuộc Quân ủy Trung ương tranh thủ ý kiến góp ý của những cán bộ chủ trì, chủ chốt cùng cấp trong nhiệm kỳ vừa qua mới nghỉ hưu bằng hình thức thích hợp.

Báo cáo chính trị phải đánh giá khách quan, trung thực, sát tình hình thực tế; tập trung làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, các khâu đột phá; xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xác định nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc, toàn diện, sát thực. Đồng thời, quán triệt quan điểm, chủ trương, định hướng lớn trong dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng và của cấp trên cũng như điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, khả thi để thực hiện trong nhiệm kỳ tới và những năm tiếp theo; xác định các giải pháp đột phá vào nhiệm vụ trọng tâm, khắc phục khâu yếu, mặt yếu. Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy phải có tính chiến đấu, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình với thái độ nghiêm túc, thẳng thắn, xây dựng, cầu thị; đánh giá đúng công tác lãnh đạo, chỉ đạo quản lý, chỉ huy, điều hành và tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ qua; kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ chủ trì các cấp; chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan của những hạn chế, khuyết điểm, xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân, đề ra kế hoạch, biện pháp hiệu quả nhằm sửa chữa, khắc phục trong thời gian tới.

Nắm vững Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, nhiệm kỳ này, các cấp ủy chuẩn bị dự thảo chương trình hành động để đại hội thảo luận, quyết định. Trong đó, đề cập những chương trình công tác lớn, các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu; xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp; thời gian dự kiến hoàn thành để đại hội thảo luận, quyết định và giao cho cấp ủy khóa mới bổ sung, hoàn chỉnh sau khi có nghị quyết đại hội của cấp trên trực tiếp.

Ba là, công tác chuẩn bị nhân sự đại hội phải bảo đảm nguyên tắc; coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý. Quán triệt, thực hiện nghiêm tiêu chuẩn cấp ủy viên theo Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Thường vụ Quân ủy Trung ương2, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy đối với cơ quan, đơn vị; không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn; không nhất thiết cơ quan, đơn vị nào cũng phải có người tham gia cấp ủy cấp trên. Kiên quyết không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người bản lĩnh chính trị không vững vàng; phẩm chất, năng lực, uy tín giảm sút; thiếu gương mẫu, mất đoàn kết, cục bộ, bè phái, cơ hội, thấy đúng không dám bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh; có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; chạy chức, chạy quyền, tham nhũng, tiêu cực, “lợi ích nhóm”; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế, quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước, Quân đội, tiêu chuẩn chính trị và những điều đảng viên không được làm; có vợ (chồng), con vi phạm các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, làm ảnh hưởng tới uy tín cơ quan, đơn vị và bản thân cán bộ; kết quả thực hiện nhiệm vụ không cao; quan liêu, thiếu sâu sát, không thường xuyên gắn bó với bộ đội. Đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên phải là những đảng viên tiêu biểu trong đảng bộ, chi bộ; có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với mục tiêu lý tưởng của Đảng; phẩm chất đạo đức tốt, lối sống trong sạch, lành mạnh; tinh thần tự phê bình và phê bình cao; có khả năng đóng góp ý kiến vào các quyết định của đại hội.

Công tác chuẩn bị nhân sự phải thực hiện đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng. Việc đánh giá cán bộ phải dựa trên cơ sở đánh giá của cấp ủy, tổ chức đảng, chỉ huy, quản lý cơ quan, đơn vị có thẩm quyền, coi trọng kết quả hoàn thành nhiệm vụ trên cương vị, chức trách. Đồng thời, có biện pháp chủ động phòng ngừa, cảnh giác không để tác động, chi phối bởi những thông tin giả, thông tin không chính thức có dụng ý xấu, nhất là những thông tin bịa đặt, xuyên tạc liên quan đến công tác chuẩn bị nhân sự. Chú trọng phát hiện, giới thiệu tham gia cấp ủy những nhân tố mới có đức, có tài, có triển vọng thông qua hoạt động thực tiễn; quan tâm cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số và chủ động chuẩn bị trước một bước nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, đại biểu Quốc hội, hội đồng nhân dân cấp tỉnh, huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Bốn là, thường xuyên nắm và quản lý chặt chẽ tình hình chính trị nội bộ, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Cấp ủy các cấp quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ thị, quy định, hướng dẫn của cấp trên về công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Tăng cường công tác nắm và quản lý chặt chẽ tình hình chính trị nội bộ; kịp thời phát hiện, giải quyết dứt điểm các vấn đề phức tạp nảy sinh. Nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa các thế lực thù địch, phản động, phần tử xấu tác động, cài cắm, móc nối vào nội bộ; kịp thời phát hiện và kiên quyết đấu tranh, vô hiệu hóa những luận điệu, tài liệu có nội dung bịa đặt, vu khống, xuyên tạc, nói xấu nhằm chia rẽ, hạ thấp uy tín tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên. Quá trình tiến hành phải chặt chẽ, khách quan, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, không gây xáo trộn, ảnh hưởng đến đoàn kết, hoạt động của cơ quan, đơn vị; không để kẻ địch, phần tử xấu lợi dụng xuyên tạc, phá hoại. Việc thẩm tra, thẩm định về tiêu chuẩn chính trị (lịch sử chính trị và chính trị hiện nay) nhân sự đề nghị bổ nhiệm cán bộ chủ chốt, nhân sự dự kiến cơ cấu vào cấp ủy khóa mới và đại biểu đi dự đại hội đảng bộ cấp trên phải đảm bảo đúng quy định của Đảng. Không cơ cấu vào cấp ủy khóa mới và đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên những cán bộ, đảng viên vi phạm tiêu chuẩn chính trị theo Quy định 126-QĐ/TW, ngày 28-02-2018 của Bộ Chính trị “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”. Trường hợp cán bộ, đảng viên không đảm bảo tiêu chuẩn chính trị thì cấp ủy có thẩm quyền xem xét, điều động, bố trí công tác khác phù hợp và kiện toàn người thay thế trước đại hội. Thực hiện nghiêm các quy định về bảo mật thông tin, tài liệu, văn kiện đại hội; kết hợp chặt chẽ xây dựng đơn vị an toàn với địa bàn an toàn, góp phần giữ vững ổn định chính trị từ cơ sở; có kế hoạch, phương án bảo đảm an toàn tuyệt đối đại hội; chủ động phòng ngừa không để xảy ra cháy nổ, phá hoại trong quá trình chuẩn bị và diễn ra đại hội.

Năm là, đẩy mạnh các hoạt động thi đua, tuyên truyền về đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tập trung chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về truyền thống lịch sử của Đảng, Quân đội và đơn vị qua các kỳ đại hội; thành tựu nổi bật của đất nước trong công cuộc đổi mới. Đẩy mạnh tuyên truyền cổ động trực quan, xây dựng cảnh quan môi trường, công trình chào mừng đại hội; phối hợp tổ chức các chương trình giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tọa đàm, thi tìm hiểu, tham quan bảo tàng, nhà truyền thống,… chiếu phim, biểu diễn nghệ thuật ca ngợi Đảng, Bác Hồ, Quân đội phục vụ bộ đội và nhân dân, nhất là vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Tổ chức tốt các đợt thi đua chào mừng đại hội đảng các cấp, gắn với chào mừng kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ban Chỉ đạo 35, lực lượng 47 các cấp thường xuyên thông tin; tích cực, chủ động đấu tranh, phản bác các thông tin giả, sai sự thật, quan điểm, luận điệu sai trái, âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của các thế lực thù địch. Các cơ quan thông tấn báo chí trong Quân đội đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với tuyên truyền, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong thực hiện nhiệm vụ.

Sáu là, chuẩn bị, tổ chức đại hội đồng thời coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Cùng với công tác chuẩn bị đại hội, các cấp ủy cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo rà soát hoàn thành toàn diện những chỉ tiêu được xác định trong nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 và thực hiện tốt nhiệm vụ thường xuyên; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sẵn sàng chiến đấu, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Quyết liệt thực hiện có hiệu quả ba khâu đột phá, tạo sự chuyển biến đồng bộ, rõ nét về tổ chức lực lượng; huấn luyện, giáo dục và đào tạo. Triển khai nhân rộng xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; kiên quyết giảm tỉ lệ vi phạm kỷ luật, hạn chế thấp nhất các vụ việc nghiêm trọng; cơ bản giải quyết dứt điểm những khuyết điểm, hạn chế, vướng mắc, tồn đọng. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; rà soát kỹ, chuẩn bị chu đáo mọi mặt, nhất là những đảng bộ làm trước để rút kinh nghiệm chung. Chỉ đạo giải quyết dứt điểm trước khi tiến hành đại hội; nơi nào chuẩn bị tốt, đủ điều kiện mới tiến hành đại hội; nơi nào chưa làm tốt công tác chuẩn bị hoặc còn vấn đề vướng mắc thì chưa tiến hành đại hội. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ, các mặt công tác khác bảo đảm đồng bộ, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ chủ trì và cơ quan chức năng các cấp trong toàn quân từ nay đến hết năm 2020. Đại hội là dịp để chỉnh đốn đội ngũ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao bản lĩnh, trí tuệ của Đảng. Vì vậy, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và từng cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Quân đội cần tiếp tục phát huy truyền thống 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội, nỗ lực phấn đấu làm tốt công tác chuẩn bị tổ chức thành công đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thượng tướng TRẦN QUANG PHƯƠNG, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam
_____
___________

1 - Kết luận 55-KL/TW, ngày 15-8-2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng; Chỉ thị 747-CT/QUTW, ngày 23-7-2019 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Hướng dẫn 26-HD/BTCTW, ngày 18-10-2019 của Ban Tổ chức Trung ương về thực hiện một số nội dung Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị; Hướng dẫn 2008-HD/CT, ngày 26-10-2019 của Tổng cục Chính trị thực hiện Chỉ thị của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

2 - Nghị quyết 109-NQ/QUTW, ngày 11-02-2019 của Quân ủy Trung ương về xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội, nhất là cấp chiến dịch, chiến lược đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; Quy định 842-QĐ/QUTW, ngày 06-8-2018 của Quân ủy Trung ương về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá, xếp loại cán bộ trong Quân đội nhân dân Việt Nam; Kết luận 111-KL/QUTW, ngày 12-02-2019 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Quân đội giai đoạn mới.

Ý kiến bạn đọc (0)

Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng
Đại hội XIII của Đảng là một sự kiện chính trị, một dấu mốc rất quan trọng, để chuẩn bị thật tốt công tác đặc biệt quan trọng này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIII của Đảng có bài viết: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 16:11 - 01/10/2020

HCMSJC55.55056.050
Hà NộiSJC55.55056.070
Đà NẵngSJC55.55056.070

Thời tiết