Vấn đề chung Những chủ trương công tác lớn

QPTD -Thứ Năm, 11/02/2021, 07:40 (GMT+7)
Đại hội của niềm tin và khát vọng

Trong không khí sôi động của những ngày đầu năm mới 2021, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta nô nức hướng về Thủ đô Hà Nội, nơi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh diễn ra và thành công tốt đẹp, với lòng tự hào, niềm tin son sắt và khát vọng về sự phát triển đất nước trong nhiệm kỳ 2021 - 2026 và cả chặng đường tiếp theo.

Trải qua 91 năm lãnh đạo sự nghiệp cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam đã qua mười hai kỳ đại hội, mỗi đại hội đều ghi một mốc son chói lọi, đánh dấu chặng đường vẻ vang của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng. Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng trong bối cảnh có cả thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen; tình hình thế giới, khu vực, Biển Đông, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, v.v. Song, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước; thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra và đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã ứng phó rất nhanh chóng, kịp thời, linh hoạt, có hiệu quả với thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là đại dịch Covid-19; nỗ lực duy trì, phục hồi, phát triển kinh tế, được đánh giá là một trong số 10 nước trên thế giới có tốc độ tăng trưởng GDP cao nhất; các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ tiếp tục phát triển và có nhiều tiến bộ. Quốc phòng, an ninh được tăng cường; chủ quyền quốc gia, môi trường hòa bình, ổn định được giữ vững, tạo thuận lợi cho phát triển đất nước. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả nổi bật, ấn tượng, có sự chuyển biến tích cực, nâng cao rõ rệt về chất, v.v. Thành quả của 05 năm qua là bộ phận hợp thành rất quan trọng của những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong 35 năm đổi mới đất nước, đánh dấu sự trưởng thành về mọi mặt của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta, góp phần làm nên những thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện, với nhiều dấu ấn nổi bật của nhiệm kỳ khóa XII; làm cho đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay, tạo niềm tin, nguồn lực và động lực mới để chúng ta vững bước dưới ánh sáng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đề ra.

Ảnh: anninhthudo.vn

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (diễn ra từ ngày 25/01 - 02/02/2021) có ý nghĩa lịch sử vô cùng to lớn. Với phương châm: Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển, Đại hội tiến hành tổng kết 05 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, 05 năm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2016 - 2021 và 35 năm đổi mới (1986 - 2021); tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2021, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, v.v. Đặc biệt, Đại hội lần này Đảng ta đã xác định tầm nhìn và phát triển đất nước, thể hiện sự khát vọng lớn lao của Đảng, nguyện vọng chính đáng của nhân dân trước dấu ấn lịch sử của Đảng và dân tộc. Theo đó, nước ta đến năm 2025: là nước đang phát triển, cơ bản thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, có thu nhập trung bình cao; đến năm 2030: là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, thuộc nhóm trên của các nước có thu nhập trung bình cao; đến năm 2045: trở thành nước phát triển (hoặc nước công nghiệp phát triển), có thu nhập cao, định hướng xã hội chủ nghĩa. Quan điểm chỉ đạo của Đảng nhằm đạt được mục tiêu đề ra là phải kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, khát vọng phát triển và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của nền văn hóa, con người Việt Nam. Đồng thời, tăng cường bồi dưỡng sức dân; nâng cao chất lượng nguồn lực, thu hút, trọng dụng nhân tài, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ khoa học, công nghệ, nhất là những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư, tạo động lực mới cho sự phát triển nhanh và bền vững đất nước, v.v.

Nhằm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiệm kỳ 2021 - 2026 để đảm nhiệm trọng trách to lớn trước Đảng, dân tộc. Đây là đội ngũ đã được lựa chọn kỹ lưỡng, theo một quy trình chặt chẽ, đảm bảo có tâm, có tầm, hết lòng vì dân, vì nước, được nhân dân gửi gắm niềm tin và sự kỳ vọng. Tuy chặng đường trước mắt còn nhiều khó khăn, thách thức, song chúng ta có đủ cơ sở để giữ vững niềm tin với Đảng và những quyết sách mà Đại hội XIII của Đảng xác định. Với bản lĩnh, ý chí, trí tuệ và kinh nghiệm thực tiễn lãnh đạo cách mạng 91 năm qua, Đảng ta nhất định sẽ đưa sự nghiệp cách mạng của dân tộc đi đến thành công; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Từ nhiều tháng nay, khắp nơi trong toàn quốc háo hức chờ đón sự kiện quan trọng này; phát động và triển khai nhiều hoạt động, phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, thiết thực, lập thành tích xuất sắc hướng về Đại hội XIII của Đảng. Trong đợt sinh hoạt chính trị góp ý kiến vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, đã có hàng triệu ý kiến tâm huyết của cán bộ, đảng viên và nhân dân, thể hiện ý thức, trách nhiệm chính trị cao đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc; sự đồng tâm, nhất trí, niềm tin tưởng sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa. Với tinh thần quyết liệt, sự đồng thuận cao trong Đảng và xã hội, biến lời nói thành hành động, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống; tích cực triển khai thành các chương trình hành động cụ thể của năm 2021 và cả nhiệm kỳ, chủ động đón chào và nêu cao quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hòa chung khí thế hào hùng, phấn khởi của Đảng, dân tộc, cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam luôn có niềm tin sâu sắc, tuyệt đối trung thành với Đảng và chế độ; đoàn kết, thống nhất, tinh thần cảnh giác, luôn là công cụ bạo lực sắc bén để bảo vệ Đảng, Tổ quốc và Nhân dân. Quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Quân đội chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu cho Đảng, Nhà nước, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Đồng thời, làm tốt công tác xây dựng lực lượng, chấn chỉnh biên chế, tổ chức theo hướng tinh, gọn mạnh; nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ sẵn sàng chiến đấu; làm nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ vững chắc; tăng cường công tác đối ngoại quốc phòng; gắn bó máu thịt với nhân dân, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ “chiến đấu” trong thời bình để xử lý những vấn đề an ninh phi truyền thống, với tinh thần ở đâu có khó khăn, vất vả, ở đó có bộ đội.

Mùa Xuân đã về trên đất nước ta với niềm tin, kỳ vọng về tương lai phát triển đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng. Chúng ta có quyền tự hào về Đảng ta, dân tộc ta trong thời đại Hồ Chí Minh, tuy có những thăng trầm của lịch sử, song đều nỗ lực vượt qua với nhiều kỳ tích vĩ đại để đưa dân tộc phát triển theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn. Tinh thần Đại hội XIII của Đảng hòa quyện với mùa Xuân đất nước, “ý Đảng” hợp “lòng dân”, tạo nên một khí thế mới, sức mạnh mới để con thuyền cách mạng Việt Nam tới bến bờ vinh quang.

Tạp chí Quốc phòng toàn dân

Ý kiến bạn đọc (0)

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Tạp chí Quốc phòng toàn dân điện tử giới thiệu toàn văn Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 16:07 - 5/03/2021

EUR26,708.3428,103.65

GBP31,182.4932,484.97

USD22,915.0023,125.00

Giá vàng

Cập nhật : 16:09 - 05/03/2021

HCMSJC55.05055.450
Hà NộiSJC55.05055.470
Đà NẵngSJC55.05055.470