Vấn đề chung Những chủ trương công tác lớn

QPTD -Thứ Năm, 10/01/2019, 08:37 (GMT+7)
Chủ động bám sát yêu cầu nhiệm vụ, triển khai đồng bộ các biện pháp thực hiện tốt công tác hậu cần Quân đội

Trước yêu cầu, nhiệm vụ của Quân đội năm 2019 có bước phát triển mới, nên công tác hậu cần phải thực hiện nhiều mục tiêu, nội dung lớn. Toàn quân, mà nòng cốt là ngành Hậu cần cần tích cực, chủ động nắm chắc tình hình mọi mặt, triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều biện pháp, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu công tác quan trọng này.

Năm 2018, mặc dù có không ít khó khăn, nhưng với sự nỗ lực của toàn quân, công tác hậu cần quân đội tiếp tục đạt được những kết quả tích cực. Ngành Hậu cần Quân đội đã bám sát phương hướng, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, tình hình kinh tế - xã hội đất nước, chủ động tham mưu, đề xuất, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác hậu cần, góp phần để toàn quân hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Các mặt bảo đảm hậu cần tiếp tục có sự đổi mới, chất lượng được nâng lên; đời sống, sức khỏe bộ đội được giữ vững và có mặt cải thiện, v.v. Đặc biệt, ngành Hậu cần đã phát huy vai trò nòng cốt, chủ trì phối hợp, tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt việc tổng kết 10 năm công tác hậu cần thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X); qua đó, rút ra nhiều bài học kinh nghiệm quý, làm cơ sở tiếp tục xây dựng hậu cần khu vực phòng thủ vững mạnh, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Năm 2019 có tính chất quyết định trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X và là năm đầu thực hiện đổi mới cơ chế quản lý tài chính Quân đội theo Luật Ngân sách Nhà nước. Toàn quân phải triển khai nhiều nhiệm vụ, công tác lớn, quan trọng, mang tính đột phá, nhất là về kiện toàn tổ chức lực lượng, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đặt ra cho công tác hậu cần những mục tiêu, yêu cầu mới, cao hơn. Trong khi đó, khả năng nguồn lực có hạn; tình hình biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, v.v. Để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác hậu cần, toàn quân, trước hết là ngành Hậu cần tiếp tục nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, triển khai toàn diện các mặt công tác; trọng tâm tập trung làm tốt một số nội dung chủ yếu sau:

1. Thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy đơn vị về công tác hậu cần. Cơ quan hậu cần các cấp quán triệt sâu sắc hơn nữa các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, nhất là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Nghị quyết 623-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về “Công tác hậu cần Quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo”. Đồng thời, thường xuyên nắm vững tình hình mọi mặt, làm cơ sở đề xuất, tham mưu về công tác hậu cần, nhất là những vấn đề ở tầm chiến lược, nhằm nâng cao chất lượng công tác quan trọng này, đáp ứng nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trong đó, chú trọng tham mưu điều chỉnh, kiện toàn tổ chức biên chế lực lượng hậu cần phù hợp với quy hoạch tổ chức lực lượng và tiến trình hiện đại hóa Quân đội; quy hoạch xây dựng thế trận hậu cần chiến dịch, chiến lược; hoàn thiện phương thức bảo đảm vật chất hậu cần gắn với đổi mới cơ chế quản lý tài chính; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tạo nguồn; xã hội hóa một số mặt bảo đảm hậu cần trong điều kiện nền kinh tế thị trường, v.v. Trên cơ sở tổng kết 10 năm công tác hậu cần thực hiện Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị và sơ kết thực hiện Nghị quyết 623 của Quân ủy Trung ương, các cơ quan, đơn vị, trước hết là các cơ quan của Tổng cục Hậu cần, hậu cần các quân khu, cơ quan quân sự các tỉnh, thành phố tiếp tục nghiên cứu, tham mưu với Bộ Quốc phòng và các địa phương đẩy mạnh xây dựng hậu cần khu vực phòng thủ; gắn phát triển kinh tế - xã hội với xây dựng tiềm lực, thế trận hậu cần, nhất là trên các địa bàn chiến lược, trọng điểm về quốc phòng, an ninh.

2. Chủ động chuẩn bị chu đáo, bảo đảm kịp thời hậu cần cho sẵn sàng chiến đấu và nhiệm vụ đột xuất. Trước yêu cầu cao của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và diễn biến phức tạp của tình hình, hậu cần các cấp cần phát huy hơn nữa tinh thần “thấy trước, lo trước”, chủ động chuẩn bị chu đáo mọi mặt, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Trong đó, tích cực xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các văn kiện hậu cần bảo đảm cho tác chiến, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, nhất là kế hoạch, phương án bảo đảm hậu cần phòng tránh, đánh địch tiến công hỏa lực, tác chiến bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới, chống chia cắt chiến lược. Đồng thời, duy trì nghiêm nền nếp chế độ hậu cần sẵn sàng chiến đấu; tăng cường huấn luyện, luyện tập, diễn tập, nhằm hoàn thiện phương án, nâng cao khả năng cơ động, bảo đảm của lực lượng hậu cần. Tiếp tục ưu tiên bảo đảm đầy đủ hậu cần cho lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới, đơn vị ở các khu vực trọng điểm; tăng cường các biện pháp quản lý vật chất hậu cần dự trữ sẵn sàng chiến đấu, dự trữ quốc gia cho quốc phòng. Các cơ quan của Tổng cục tiếp tục chỉ đạo rà soát, điều chỉnh, phân cấp vật chất, trang bị hậu cần dự trữ sẵn sàng chiến đấu phù hợp với từng loại hình đơn vị; đẩy mạnh nghiên cứu, cải tiến trang bị, vật chất hậu cần dã ngoại để giảm trọng lượng mang vác của bộ đội và đồng bộ trang bị, phương tiện hậu cần với vũ khí, trang bị kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa Quân đội.

3. Triển khai thực hiện quyết liệt các biện pháp nâng cao chất lượng công tác bảo đảm hậu cần thường xuyên. Quán triệt Kết luận 86-KL/QUTW, ngày 25-01-2018 của Quân ủy Trung ương, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị trong toàn quân chú trọng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác hậu cần, phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trong thực hiện, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu công tác hậu cần đã xác định. Tập trung đột phá đổi mới phương thức bảo đảm vật chất hậu cần theo cơ chế quản lý tài chính mới; tăng cường thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, nâng cao chất lượng các mặt bảo đảm, giữ ổn định và cải thiện đời sống bộ đội.

Theo đó, công tác quân nhu tập trung nâng cao chất lượng bảo đảm ăn, mặc của bộ đội; tích cực, chủ động tạo nguồn; tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát bảo đảm ăn uống, nhất là giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm và tiếp tục phát triển tăng gia sản xuất, đẩy mạnh chế biến, nâng cao chất lượng bữa ăn của bộ đội. Phát huy kết quả đã đạt được, Cục Quân nhu tập trung chỉ đạo thực hiện tốt Đề án “Xã hội hóa công tác bảo đảm ăn uống tại một số bếp ăn trong Quân đội giai đoạn 2018 - 2020 và những năm tiếp theo”; tiếp tục bảo đảm đồng bộ, chính quy trang bị nhà ăn, nhà bếp cho các đơn vị, đáp ứng yêu cầu cao của công tác nuôi dưỡng bộ đội. Toàn quân đẩy mạnh củng cố, nhân rộng các mô hình tăng gia sản xuất ở 3 cấp theo hướng hiệu quả, đảm bảo vệ sinh môi trường, phù hợp với đặc thù của đơn vị. Trong đó, chú trọng đa dạng vật nuôi, cây trồng, phát triển tăng gia sản xuất gắn với bếp ăn tập trung; tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến vào sản xuất; tích cực triển khai tăng gia sản xuất tại các căn cứ hậu cần, căn cứ hậu phương khu vực phòng thủ, kết hợp tăng gia sản xuất với tham gia phát triển kinh tế địa phương nơi đóng quân, nhất là ở các địa bàn chiến lược, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Ngành Quân y phối hợp chặt chẽ với hệ thống y tế dự phòng, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch, không để dịch lớn xảy ra; tăng cường công tác quản lý, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bộ đội; duy trì nghiêm chế độ, nền nếp công tác chuyên môn, chú trọng nâng cao chất lượng chăm sóc, bảo vệ sức khỏe ban đầu ở tuyến đơn vị. Đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tốt bảo hiểm y tế quân nhân và có các giải pháp khắc phục những bất cập nảy sinh; giữ vững tỷ lệ quân số khỏe trên 98,5%. Các bệnh viện, cơ sở khám, chữa bệnh trong Quân đội đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính; tích cực phát triển các kỹ thuật mới, chuyên sâu, nâng cao chất lượng thu dung, cấp cứu, điều trị. Cùng với đó, cần coi trọng kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong phòng bệnh, chữa bệnh; làm tốt công tác quản lý và sử dụng thuốc, trang thiết bị y tế; tiếp tục phối hợp với Bộ Y tế và các địa phương đẩy mạnh kết hợp quân - dân y, tham gia có hiệu quả vào công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân theo định hướng chiến lược của Đảng.

Công tác doanh trại tập trung hoàn chỉnh quy hoạch tổng thể mặt bằng doanh trại; đẩy mạnh triển khai các công trình, dự án đã được phê duyệt. Ngành Doanh trại chủ động làm tốt chức năng tham mưu và quản lý, bảo đảm về chuyên ngành; duy trì thực hiện nghiêm các quy chế, quy trình trong đầu tư xây dựng cơ bản; tăng cường quản lý, giám sát tiến độ và chất lượng xây dựng, nâng cao hiệu quả đầu tư, chống thất thoát, lãng phí và khắc phục tình trạng nợ đọng. Đồng thời, tích cực tạo nguồn, bảo đảm đủ tiêu chuẩn điện, nước, doanh cụ, dụng cụ sinh hoạt cho bộ đội, nhất là đơn vị ở địa bàn biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa. Toàn quân tiếp tục huy động các nguồn lực để cải tạo, nâng cấp doanh trại, tạo cảnh quan môi trường, doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu công tác doanh trại theo lộ trình thực hiện Nghị quyết 623. Toàn quân phải hết sức chú ý công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng; tích cực phối hợp với các địa phương, đẩy nhanh tiến độ hợp thức đất quốc phòng và bàn giao các khu gia đình Quân đội cho địa phương quản lý theo quy định.

Công tác xăng dầu tiếp tục tăng cường phân cấp tạo nguồn cho các đơn vị theo chủ trương của Bộ. Ngành Xăng dầu và các đơn vị cần chủ động nắm tình hình thị trường, xây dựng phương án tạo nguồn, nhất là nhiên liệu đặc chủng đảm bảo ổn định, vững chắc, đáp ứng kịp thời cho các nhiệm vụ, theo thứ tự ưu tiên. Các cơ quan, đơn vị công khai hạn mức, định mức bảo đảm cho từng ngành, đơn vị trực thuộc; tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, phúc tra sử dụng xăng dầu, khắc phục triệt để tình trạng sử dụng vượt quá hạn mức. Tiếp tục thực hiện nghiêm việc tiết kiệm 10% hạn mức đầu năm được phân bổ. Cục Xăng dầu tiếp tục chỉ đạo triển khai các dự án đầu tư nâng cấp hệ thống kho xăng dầu các cấp, nhất là kho xăng dầu cấp chiến lược và mua sắm, đổi mới trang bị, khí tài xăng dầu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thường xuyên và sẵn sàng chiến đấu.

Công tác vận tải tiến hành trong điều kiện chịu tác động của nhiều yếu tố phức tạp. Ngành Vận tải và các đơn vị thực hiện tốt phân cấp vận chuyển; chủ động khai thác, sử dụng có hiệu quả phương tiện vận tải hiện có, kết hợp thực hiện xã hội hóa vận chuyển tân binh và những mặt hàng thông dụng; thường xuyên đặt lên hàng đầu công tác đảm bảo an toàn. Cùng với đó, cần phối hợp với ngành Kỹ thuật tổ chức bảo dưỡng, sửa chữa, duy trì hệ số kỹ thuật của phương tiện ở mức cao, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ trong mọi tình huống; tiếp tục đẩy mạnh triển khai các dự án đầu tư nâng cao năng lực vận tải của các cấp phù hợp với khả năng ngân sách.

4. Đẩy mạnh chấn chỉnh, kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ của hậu cần các cấp. Đây là một nhiệm vụ trọng tâm của công tác hậu cần năm 2019. Hậu cần các cấp cần quán triệt sâu sắc định hướng chỉ đạo của cấp trên, chủ động tham mưu với cấp ủy, người chỉ huy trong việc kiện toàn tổ chức biên chế Ngành, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và quy hoạch tổ chức Quân đội đến năm 2021. Đồng thời, tăng cường giáo dục, bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên hậu cần; tiếp tục thực hiện đột phá cải cách hành chính, xây dựng Ngành tinh, gọn, mạnh. Các đơn vị đẩy mạnh đổi mới nội dung, hình thức tập huấn, huấn luyện hậu cần theo hướng thiết thực, hiệu quả; chú trọng bồi dưỡng nâng cao kiến thức pháp luật, nhất là trong mua sắm, đầu tư xây dựng cơ bản, huấn luyện nâng cao năng lực tham mưu, chỉ huy bảo đảm hậu cần tác chiến cho cán bộ hậu cần các cấp, v.v. Các cơ quan chức năng của Tổng cục tích cực nghiên cứu xây dựng, bổ sung các tiêu chuẩn, định mức hậu cần, làm cơ sở cho thực hiện cơ chế quản lý tài chính mới trong Quân đội. Các chuyên ngành, cơ quan, đơn vị hậu cần tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, hoạt động hội thao, hội thi theo kế hoạch. Đặc biệt, tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua ‘‘Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy’’, tạo động lực để Ngành hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác hậu cần, góp phần cùng toàn quân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2019.

Thiếu tướng TRẦN DUY GIANG, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần

Ý kiến bạn đọc (0)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kêu gọi đoàn kết để chiến thắng đại dịch
Chiều 30-3, Văn phòng Trung ương Đảng đã phát đi lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi đồng bào, chiến sĩ cả nước và đồng bào nước ngoài về phòng, chống dịch Covid-19. 
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 14:51 - 01/04/2020

HCMSJC47.05048.050
Hà NộiSJC47.05048.070
Đà NẵngSJC47.05048.070

Thời tiết