Nghiên cứu - Tìm hiểu Nghiên cứu - Trao đổi

QPTD -Thứ Hai, 15/05/2017, 09:17 (GMT+7)
Nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện của đảng ủy cơ quan cấp chiến dịch, chiến lược trong tình hình mới

Đảng ủy cơ quan cấp chiến dịch, chiến lược là nơi tập trung ý chí, năng lực, trí tuệ để lãnh đạo hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị cấp chiến dịch, chiến lược. Vì vậy, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng ủy cấp chiến dịch, chiến lược là yêu cầu thường xuyên, quan trọng và cấp thiết hiện nay.

Năng lực lãnh đạo toàn diện của đảng ủy cơ quan cấp chiến dịch, chiến lược là kết quả tổng hợp của nhiều nhân tố hợp thành: phẩm chất chính trị, tư duy khoa học, trình độ chuyên môn, phong cách công tác của tập thể đảng ủy và đội ngũ đảng ủy viên, được thể hiện thông qua hiệu quả lãnh đạo các mặt công tác. Trước hết là năng lực quán triệt, cụ thể hoá đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Quân đội sát với thực tiễn của cấp mình; tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng, Nhà nước hoạch định các chủ trương, chính sách về quân sự, quốc phòng; lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, xử trí các tình huống chiến dịch, chiến lược và xây dựng tổ chức đảng cấp chiến dịch, chiến lược trong sạch, vững mạnh. Đó còn là năng lực kiểm tra, bổ sung, hoàn thiện các chủ trương, biện pháp lãnh đạo; khơi dậy, phát huy sức mạnh chính trị, tư tưởng, tổ chức của đơn vị và đấu tranh làm trong sạch nội bộ, chống các quan điểm, tư tưởng sai trái, thù địch, v.v.

Nhận thức rõ điều đó, những năm qua, Quân ủy Trung ương đã có nhiều chủ trương, biện pháp nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện của đảng ủy cấp chiến dịch, chiến lược; gắn xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, thực sự là “bộ não trung tâm” trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Đội ngũ đảng ủy viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; có phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch; ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm, tinh thần trách nhiệm cao; kiến thức, trình độ, năng lực lãnh đạo, chỉ huy đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Nghị quyết lãnh đạo bảo đảm tính toàn diện, sát với thực tế nhiệm vụ, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm có tính quyết định ở những thời điểm quan trọng. Các nguyên tắc tổ chức, lãnh đạo, sinh hoạt của Đảng, quy chế lãnh đạo trên các mặt công tác được thực hiện nghiêm, hiệu quả. Việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thực hiện kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, sửa chữa, khắc phục khuyết điểm đạt mục đích, yêu cầu đề ra, nội bộ đoàn kết, thống nhất. Thường xuyên coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận, phản bác lại các quan điểm, tư tưởng sai trái, thù địch; khắc phục các biểu hiện lệch lạc về tư tưởng chính trị, suy thoái về đạo đức, lối sống.

Tuy nhiên, so với yêu cầu nhiệm vụ, năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của đảng ủy cấp chiến dịch, chiến lược vẫn còn một số hạn chế, nhất là năng lực quán triệt, cụ thể hoá đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; năng lực tham mưu, dự báo chiến lược về quân sự, quốc phòng cho Đảng, Nhà nước. Một số đảng ủy chưa nhạy bén, sắc sảo về chính trị, thụ động trong công tác tư tưởng, giải quyết những vấn đề thực tiễn nảy sinh chưa kịp thời, hiệu quả, v.v. Thực tiễn đó đòi hỏi phải nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện của đảng ủy, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, yêu cầu xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Để khắc phục tình trạng đó, trước hết, cần coi trọng công tác quy hoạch cán bộ, gắn xây dựng cán bộ chủ trì với xây dựng cấp ủy. Đây là nội dung quan trọng, vừa tạo nguồn cán bộ đáp ứng yêu cầu trước mắt, vừa chuẩn bị đội ngũ cán bộ lâu dài; tạo cơ sở để đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng và phát triển đội ngũ cán bộ, cấp ủy viên, bảo đảm về số lượng, chất lượng, hình thành lớp, lứa, nguồn kế cận, kế tiếp giữa các thế hệ. Do đó, phải kết hợp chặt chẽ công tác quy hoạch, xây dựng đội ngũ cán bộ với quy hoạch xây dựng cấp ủy, nhất là gắn xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì với cấp ủy viên, bí thư, phó bí thư cấp ủy. Muốn vậy, các cấp ủy cần tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt Nghị quyết 769-NQ/ĐUTW, ngày 21-12-2012 của Quân ủy Trung ương “Về xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”; thực hiện đúng, đủ quy trình, các khâu, các bước, nguyên tắc của công tác cán bộ, hằng năm có đánh giá, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch. Việc bổ nhiệm, đề bạt cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì phải gắn với chuẩn bị nhân sự, kiện toàn cấp ủy; đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện tham gia cấp ủy cùng cấp và cấp ủy cấp trên. Để việc lựa chọn cán bộ khách quan, chính xác, các cấp ủy cần xây dựng, cụ thể hóa tiêu chí, quy trình đánh giá chất lượng cán bộ gắn chặt với xây dựng tiêu chí, quy trình đánh giá chất lượng cấp ủy viên. Hiện nay, việc đánh giá, lựa chọn cán bộ, đảng viên trên cơ sở phẩm chất, năng lực toàn diện, lấy hiệu quả công tác làm thước đo chủ yếu, song, hết sức chú ý về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, lối sống của họ.

Một trong những đặc điểm cơ bản của đội ngũ cán bộ, đảng ủy viên cấp chiến dịch, chiến lược là thường xuyên nghiên cứu, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình để tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, Quân đội về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; hoạch định các chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo cấp mình. Vì vậy, cần nâng cao năng lực toàn diện, nhất là trình độ, năng lực tư duy khoa học cho đội ngũ đảng uỷ viên cấp chiến dịch, chiến lược. Có như thế đội ngũ cấp ủy mới nắm vững đường lối, chủ trương, chính sách của trên, nghị quyết lãnh đạo của cấp mình và tham mưu đề xuất chủ trương biện pháp, tổ chức thực hiện hiệu quả. Đây là kết quả của quá trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tự học, tự nghiên cứu của đội ngũ đảng ủy viên. Việc làm này cần được thực hiện có kế hoạch, chủ động, kiên trì, thông qua nhiều kênh, song cần lựa chọn nội dung thiết thực, phù hợp, phục vụ trực tiếp cho cương vị, chức trách được giao. Cùng với đó, cấp ủy các cơ quan, đơn vị chiến dịch, chiến lược cần có kế hoạch luân chuyển, đưa cán bộ đi thực tế đơn vị, để họ được rèn luyện, trải nghiệm, nâng cao năng lực thực tiễn, phương pháp, tác phong công tác, khả năng phân tích, tổng hợp, tham mưu, đề xuất giải quyết các vấn đề do thực tiễn đặt ra.

Thực hiện nghiêm nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt, lãnh đạo của Đảng, các khâu, các bước trong quy trình lãnh đạo của đảng ủy là giải pháp quan trọng nhằm phát huy dân chủ, trí tuệ của tập thể, bảo đảm mọi quyết định, nghị quyết lãnh đạo của đảng ủy phải thật sự khoa học, sát thực, tính khả thi cao. Do vậy, để nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện của đảng ủy, điều quan trọng là phải duy trì thực hiện có nền nếp, chất lượng nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, trước hết là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, phân công cá nhân phụ trách, tự phê bình và phê bình. Theo đó, mọi vấn đề thuộc phạm vi, quyền hạn lãnh đạo của đảng ủy đều do tập thể đảng ủy dân chủ bàn bạc và quyết định theo đa số. Các cấp ủy cần thường xuyên bổ sung, hoàn thiện quy chế lãnh đạo, quy chế làm việc, nhất là quy chế lãnh đạo các nhiệm vụ trọng yếu; trong đó, cần xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đảng ủy, phát huy được vai trò cá nhân dám làm, dám chịu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, chức trách của cán bộ chủ trì, người đứng đầu; kiên quyết khắc phục các biểu hiện mất dân chủ, độc đoán, chuyên quyền, cá nhân chủ nghĩa, cục bộ, bè phái, gây chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ. Đề cao vai trò của bí thư trong việc duy trì các nền nếp, chế độ, thủ tục, nguyên tắc của Đảng; có tác phong dân chủ, biết lắng nghe, khơi gợi và tập hợp các ý kiến, kết luận trong thảo luận. Khi đã có nghị quyết, phải phân công nhiệm vụ cho cấp ủy viên phù hợp với chức trách, nhiệm vụ của từng người; đồng thời, phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tính tích cực, sự sáng tạo của mỗi cá nhân, bảo đảm cho nghị quyết được thực hiện nghiêm, hiệu quả.

Tăng cường giáo dục, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của đội ngũ đảng ủy viên cấp chiến dịch, chiến lược là nội dung quan trọng, bảo đảm cho đảng ủy trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là hạt nhân lãnh đạo, đoàn kết ở cơ quan, đơn vị. Trước mắt, các đảng ủy cần quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; từng ủy viên đối chiếu với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” mà nghị quyết đã chỉ ra, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình để kiểm điểm bản thân và đóng góp cho các ủy viên khác. Đồng thời, xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục khuyết điểm, gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thực sự là tấm gương sáng về chuẩn mực đạo đức, lối sống, nói đi đôi với làm, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Cùng với đó, cấp ủy các cơ quan, đơn vị cấp chiến dịch, chiến lược cần làm tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, xây dựng cho đội ngũ cấp ủy có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn kiên định với mục tiêu lý tưởng: độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; xứng đáng là “rường cột” của Quân đội - lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Trên đây là mấy vấn đề về nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của đảng ủy cơ quan cấp chiến dịch, chiến lược. Nội dung trao đổi mang tính nghiên cứu, tham khảo, nhằm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng ủy cơ quan cấp chiến dịch, chiến lược và cơ quan, đơn vị, Đảng bộ Quân đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thượng tá, TS. VÕ VĂN HẢI, Viện Khoa học xã hội và nhân văn Quân sự, Bộ Quốc phòng

Ý kiến bạn đọc (0)

Các tin, bài đã đưa

Nâng cao năng lực tư duy lý luận của giảng viên trẻ ở Học viện Quốc phòng Cay Xỏn Phôm Vi Hản hiện nay 20/01/2023

Nâng cao hiệu quả bảo đảm kỹ thuật thông tin thực hiện đánh địch tiến công hỏa lực trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc 12/01/2023

Đánh tiêu diệt về chiến lược trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc - mấy suy nghĩ và bình luận 22/12/2022

Một số hình thức tác chiến và hoạt động đấu tranh của lực lượng vũ trang khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố trong tác chiến tiến công tổng hợp 21/12/2022

Những tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc hiện nay 08/12/2022

Một số giải pháp đẩy mạnh nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn ở Trường Sĩ quan Chính trị 24/11/2022

Một số vấn đề về huấn luyện tác chiến chiến dịch đối với cán bộ cấp chiến dịch, chiến lược ở Học viện Quốc phòng 15/11/2022

Một số vấn đề về xây dựng thế trận phòng thủ quân khu, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc 25/10/2022

Bàn về nâng cao năng lực tiến hành công tác đảng, công tác chính trị của đội ngũ chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã ở tỉnh Thanh Hóa 21/10/2022

Giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo ở Trường Quân sự Quân khu 9 13/10/2022

Giá trị nhân văn Hồ Chí Minh - nền tảng của sự phát triển xã hội
Nhân kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phó giáo sư, Tiến sỹ Phạm Ngọc Anh, Viện Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có bài viết "Giá trị nhân văn Hồ Chí Minh - nền tảng của sự phát triển xã hội" khẳng định, với bản chất và đặc trưng phổ quát, giá trị cơ bản của tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh là nền tảng phát triển xã hội, kiến tạo hệ thống quan hệ xã hội mang đậm bản chất người và giá trị làm người chân chính.