Nghiên cứu - Tìm hiểu Nghiên cứu - Trao đổi

QPTD -Thứ Hai, 22/02/2021, 10:22 (GMT+7)
Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của các sư đoàn thuộc Quân đội nhân dân Lào

Công tác dân vận là một nội dung cơ bản của công tác đảng, công tác chính trị, truyền thống tốt đẹp vẻ vang và nguồn gốc sức mạnh của Quân đội nhân dân Lào. Vì thế, tìm các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác này của Quân đội nhân dân Lào nói chung, của các sư đoàn thuộc Quân đội nhân dân Lào (các sư đoàn) nói riêng có tính cấp thiết.

Những năm qua, quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 20/BCT, ngày 26/9/2003 của Bộ Chính trị Đảng Nhân dân cách mạng Lào về “Tăng cường làm công tác dân vận ở cơ sở vững mạnh”, Nghị quyết số 650-NQ/ĐUBQP, ngày 04/4/2011 của Đảng ủy Bộ Quốc phòng Lào về “Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các lực lượng vũ trang có tiềm năng, tiềm lực chuyển xuống làm công tác dân vận ngày càng vững mạnh theo 04 nội dung, 04 mục tiêu, xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân 3 cấp, gắn với xây dựng làng và cụm làng phát triển”,... cấp ủy, chỉ huy các sư đoàn đã tổ chức thực hiện với nhiều nội dung, cách làm hay, linh hoạt, sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực. Hình thức công tác dân vận của các sư đoàn ngày càng được đổi mới, bám sát tình hình thực tiễn. Các sư đoàn đã tăng cường lực lượng xuống cơ sở, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện công tác dân vận và xây dựng nông thôn mới bằng 2 hình thức: (1). Đơn vị đóng quân ở chỗ nào quan hệ chặt chẽ với nhân dân ở đó, để giúp họ phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, giữ vững ổn định an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Đến nay, các sư đoàn đã tổ chức kết nghĩa với 910 đầu mối tổ chức chính quyền, ban, ngành, đoàn thể địa phương, làm cho quan hệ đoàn kết gắn bó máu thịt giữa Quân đội với Nhân dân ngày càng thắt chặt hơn, tỏa sáng hình ảnh “Bộ đội Lào Ít Xa La”. (2). Các sư đoàn đã tổ chức thành lập 05 đội công tác chuyên trách xuống cơ sở địa phương làm công tác dân vận theo 04 nội dung, 04 mục tiêu, gắn với phát triển nông thôn mới tại 17 tỉnh, 3 thành phố, 145 huyện, 2.453 bản.

Giúp nhân dân thu hoạch lúa

Trước đây, khi chưa có lực lượng sư đoàn xuống giúp cơ sở, hệ thống chính trị ở cơ sở chưa vững mạnh; nhân dân chưa có nhận thức đầy đủ về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; lực lượng du kích, dân quân tự vệ chưa tổ chức đồng bộ, kinh tế kém phát triển, việc sản xuất của nhân dân dựa vào tự nhiên là chủ yếu; cơ sở hạ tầng về kinh tế - xã hội chưa được xây dựng và củng cố; nhân dân các bộ tộc chưa được đào tạo trong nhà trường, điều trị sức khỏe và chữa bệnh phần lớn dùng thuốc cổ truyền. Từ khi các sư đoàn tăng cường về cơ sở, hệ thống tổ chức cấp làng, thôn, bản vững mạnh hơn, có khả năng hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình. Có chi bộ, đảng viên lãnh đạo tổ chức thực hiện các mặt công tác ở cơ sở; nhân dân có nhận thức, quán triệt sâu sắc và nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; lực lượng du kích, dân quân tự vệ đã được tổ chức xây dựng và củng cố kiện toàn; kinh tế phát triển tốt hơn, việc sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi của nhân dân đã sử dụng kỹ thuật, công nghệ hiện đại.

Nổi bật là, các sư đoàn đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và Cục Công binh Bộ Quốc phòng Lào phát triển đường đến các vùng trọng điểm, cụm bản ở vùng sâu, vùng xa, vùng nông thôn đi được hai mùa. Từ năm 2016 - 2020, các sư đoàn đã làm được 23 đường giao thông; xây dựng 60 công trình, phát triển cơ sở hạ tầng ở khu vực biên giới ở 12 cụm bản và 03 trường tiểu học, 02 trường trung học cơ sở, 02 trường trung học phổ thông; mở 52 lớp xóa mù chữ cho hơn 1.630 người; xây dựng 17 nhà văn hóa làng ở vùng trọng điểm vùng sâu, vùng xa, v.v.

Bên cạnh đó còn một số hạn chế, bất cập do cả nguyên nhân khách quan và chủ quan; trước hết, thuộc về nguyên nhân chủ quan. Do nhận thức của một số cấp ủy, người chỉ huy, cơ quan chính trị, cán bộ chuyên trách chưa nắm chắc mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác dân vận, thiếu sự quan tâm theo dõi và chỉ đạo thực hiện. Công tác giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và bồi dưỡng năng lực công tác dân vận cho cán bộ, chiến sĩ chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao. Một số cấp ủy đảng, chỉ huy đơn vị và cán bộ chuyên trách làm công tác dân vận chưa thật sự gương mẫu trong thực hiện chế độ tiếp xúc, đối thoại với nhân dân; công tác đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị phương tiện, kỹ thuật phục vụ cho công tác dân vận chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Hiện nay, trước yêu cầu nhiệm vụ mới của cách mạng Lào, nếu quan liêu, xa dân, không dựa vào nhân dân, không làm tốt công tác dân vận, thì sẽ mất dân, không nhận được sự ủng hộ, đồng thuận của nhân dân. Do vậy, để nâng cao hiệu quả công tác dân vận của các sư đoàn, cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

Một là, phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân vận. Trước hết, cấp ủy, chỉ huy các sư đoàn nắm vững, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XI của Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chỉ thị số 03/BCT, ngày 30/5/2011 của Bộ chính trị về “Xây dựng làng trở thành đơn vị phát triển, xây dựng làng lớn trở thành thị trấn ở nông thôn”; Nghị quyết số 650-NQ/ĐUBQP, ngày 04/4/2011 của Đảng ủy Bộ Quốc phòng Lào về “Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các lực lượng vũ trang có tiềm năng, tiềm lực chuyển xuống làm công tác dân vận ngày càng vững mạnh theo 04 nội dung, 04 mục tiêu, xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân 3 cấp, gắn với xây dựng làng và cụm làng phát triển”, v.v. Người chỉ huy chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện nghị quyết; rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định về điều hành, xử lý công việc gắn với đổi mới phương pháp, tác phong công tác. Phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị các sư đoàn trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân vận, tham gia xây dựng và củng cố kiện toàn hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh toàn dân vững mạnh toàn diện. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các đoàn thể chính trị - xã hội và các lực lượng có liên quan trong tuyên truyền cho các tầng lớp nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có ý thức tự giác, tôn trọng pháp luật của quốc gia, đánh bại mọi âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Tăng cường tham gia phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, nhất là đồng bào các dân tộc ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Các đoàn thể chính trị - xã hội tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ

Hai là, chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội và các lực lượng liên quan nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp để tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, giúp nhân dân phát triển sản xuất, thoát khỏi đói nghèo, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa. Điều đó đòi hỏi các sư đoàn phải phối hợp với nhiều lực lượng tuyên truyền cho nhân dân nhận thức đúng quan điểm của Đảng về công tác dân vận trong tình hình mới; các nghị quyết, chương trình phối hợp hoạt động giữa Quân đội với các tổ chức chính trị - xã hội; tham gia củng cố lực lượng chính trị, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương. Đồng thời, bồi dưỡng, đào tạo nguồn cán bộ, đảng viên, lực lượng nòng cốt; tích cực tham gia các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng kết cấu hạ tầng, thực hiện chính sách xã hội, ổn định và nâng cao đời sống, dân trí của nhân dân, gắn với nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập, lao động và hoạt động khác. Chủ động lãnh đạo, chỉ đạo tập trung lực lượng, phương tiện của các sư đoàn để sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn và giúp đỡ nhân dân khi xảy ra thiên tai. Theo dõi diễn biến của thời tiết, để cảnh báo kịp thời cho nhân dân tránh thảm họa, vận động toàn xã hội giúp đỡ vật chất và tinh thần để cứu trợ cho các nạn nhân. Tăng cường sự chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan chức năng, phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác dân vận.

Ba là, quan tâm xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác dân vận cho các sư đoàn. Cơ quan dân vận, cơ quan tham mưu, các tổ chức quần chúng trong Quân đội giúp cấp ủy hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện chủ trương về công tác dân vận. Vì vậy, cần chú trọng kiện toàn nâng cao chất lượng đội ngũ này, trước hết là cơ quan và cán bộ dân vận các cấp. Bồi dưỡng kiến thức cần thiết về mọi mặt nhằm nâng cao trình độ, năng lực tổ chức các hoạt động công tác dân vận cho cán bộ, chiến sĩ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và biên chế cán bộ hợp lý, đủ năng lực, kỹ năng tiến hành công tác dân vận. Xây dựng tác phong công tác của người cán bộ dân vận “Dám làm, dám nói, dám chịu trách nhiệm và dám tự phê bình ngay từ đầu”. Chú trọng việc luân chuyển cán bộ tăng cường cho cơ sở, nhất là vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

Bốn là, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phương tiện, kỹ thuật phục vụ cho công tác dân vận của các sư đoàn; quản lý chặt chẽ và sử dụng có hiệu quả. Hiện nay, kinh phí hoạt động công tác dân vận của các sư đoàn dựa chủ yếu vào nguồn trên cấp và từ địa phương. Cho nên, lãnh đạo, chỉ huy các sư đoàn cần coi trọng việc giáo dục ý thức cần, kiệm, liêm, chính; tự lực, tự cường, tính tích cực, chủ động, sáng tạo, ra sức lao động sản xuất, tiết kiệm, chống lãng phí để vừa cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của các đơn vị, vừa góp phần đầu tư cho công tác dân vận. Đa dạng hóa các chủ trương, giải pháp, mô hình, cách làm sáng tạo để bảo đảm tốt nhất đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ gắn bó với phong trào, mô hình “Dân vận khéo”; nắm vững và thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, điều lệnh, điều lệ, kỷ luật của Quân đội; có phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng; ý chí, nghị lực phấn đấu đúng, thường xuyên, liên tục, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Bảo đảm kịp thời phương tiện, kỹ thuật cho các tổ, đội công tác để phục vụ yêu cầu của địa phương khi có những vấn đề bức xúc xảy ra. Quản lý chặt chẽ, sử dụng có hiệu quả phương tiện kỹ thuật phục vụ công tác dân vận. Các sư đoàn cần có kế hoạch khai thác tiềm năng, lợi thế của đơn vị, các nguồn cung cấp của trên, các cấp, ngành, địa phương để tăng cường kinh phí, phương tiện cho công tác dân vận. Thường xuyên làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm để công tác dân vận đạt hiệu quả thiết thực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cách mạng Lào trong thời kỳ mới.

Trung tá, ThS. PHONGSAMAY HOUNNACHAMPA, Trưởng ban Đối ngoại, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào

Ý kiến bạn đọc (0)

Giá trị nhân văn Hồ Chí Minh - nền tảng của sự phát triển xã hội
Nhân kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phó giáo sư, Tiến sỹ Phạm Ngọc Anh, Viện Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có bài viết "Giá trị nhân văn Hồ Chí Minh - nền tảng của sự phát triển xã hội" khẳng định, với bản chất và đặc trưng phổ quát, giá trị cơ bản của tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh là nền tảng phát triển xã hội, kiến tạo hệ thống quan hệ xã hội mang đậm bản chất người và giá trị làm người chân chính.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 16:07 - 5/03/2021

EUR26,708.3428,103.65

GBP31,182.4932,484.97

USD22,915.0023,125.00

Giá vàng

Cập nhật : 16:09 - 05/03/2021

HCMSJC55.05055.450
Hà NộiSJC55.05055.470
Đà NẵngSJC55.05055.470