Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống Nghiên cứu, thực hiện nghị quyết

QPTD -Thứ Năm, 11/08/2016, 14:25 (GMT+7)
Xây dựng Tổng cục Kỹ thuật vững mạnh về chính trị trước yêu cầu mới

Xây dựng Tổng cục Kỹ thuật vững mạnh toàn diện, có chất lượng tổng hợp cao là vấn đề quan trọng, xuyên suốt, được Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X xác định rõ. Trong đó, xây dựng vững mạnh về chính trị là nội dung cơ bản, bảo đảm cho ngành Kỹ thuật trong toàn quân đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thực chất của việc xây dựng Tổng cục Kỹ thuật vững mạnh về chính trị là xây dựng con người và tổ chức vững mạnh. Và, đây là nhân tố quyết định bảo đảm cho mọi cán bộ, chiến sĩ, nhân viên trong toàn Tổng cục có bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng vững vàng, giác ngộ sâu sắc mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Trên cơ sở đó, để mỗi tổ chức và mỗi người đề cao trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, tận tụy trong công việc, yêu quý, giữ gìn vũ khí, trang bị kỹ thuật, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ. Nắm vững những vấn đề cơ bản nêu trên, những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục Kỹ thuật và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã có nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Tổng cục vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, chất lượng quản lý, giữ gìn, bảo quản vũ khí, trang bị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và thực hiện các nhiệm vụ khác của các đơn vị trong toàn quân.

Kết quả nổi bật là, các cơ quan, đơn vị trong toàn Tổng cục đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của trên; chủ động đổi mới nội dung, chương trình giáo dục chính trị theo Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”, sát với đặc điểm, nhiệm vụ, đặc thù của từng cơ quan, đơn vị kỹ thuật. Trong đó, giáo dục về bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, yêu quý vũ khí, trang bị kỹ thuật và tinh thần chủ động, sáng tạo, vượt khó vươn lên luôn được cấp ủy, chỉ huy các cấp chú trọng; gắn giáo dục chính trị với quản lý, định hướng tư tưởng, duy trì các chế độ, nền nếp công tác, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, thực hiện nghiêm Quy chế Dân chủ ở cơ sở. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền cổ động, giáo dục truyền thống, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của bộ đội. Thực hiện tốt phong trào Thi đua Quyết thắng và các cuộc vận động, các phong trào của đơn vị; gắn công tác bảo vệ an ninh, phòng gian, giữ bí mật với xây dựng đơn vị an toàn, địa bàn an toàn. Chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng - an ninh trên địa bàn đóng quân. Thực hiện đúng, đủ chế độ, tiêu chuẩn cho các đối tượng chính sách. Chủ động giải quyết các chế độ, chính sách còn tồn đọng sau chiến tranh; tham gia ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”; tích cực giúp đỡ nhân dân xóa đói giảm nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai, xây dựng nông thôn mới, tạo “thế trận lòng dân” vững chắc nơi đơn vị đóng quân1.

Bên cạnh những kết quả đạt được, nghiêm túc nhìn lại vẫn còn một số hạn chế, bất cập. Nổi lên là, việc quản lý tư tưởng, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật ở một số cơ quan, đơn vị còn thụ động, chưa nhạy bén, kịp thời. Công tác kiểm tra, giám sát còn hạn chế, chuyển biến sau kiểm tra, giám sát còn chậm, nhất là ở cấp cơ sở. Hoạt động của các tổ chức quần chúng một số nơi chưa sáng tạo, hoạt động còn hình thức, nội dung thiếu tính thực tiễn. Ý thức, trách nhiệm và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của một số cán bộ, đảng viên, quần chúng chưa cao; chưa thực sự mẫu mực trong rèn luyện đạo đức, lối sống, v.v. Trong khi đó, với sự phát triển nhanh chóng, mạnh mẽ của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ nói chung, khoa học quân sự nói riêng và việc xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, … đang đặt ra yêu cầu cao về chất lượng tổng hợp của Tổng cục Kỹ thuật. Những điều đó đòi hỏi cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Tổng cục phải tăng cường hơn nữa xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, làm cơ sở để thực hiện tốt các mặt công tác.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Chính phát biểu khai mạc huấn luyện tại chức và thông báo kết quả Đại hội XII của Đảng. (Ảnh: mod.gov.vn )

Quán triệt và thấm nhuần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị và đặc điểm, nhiệm vụ trong tình hình mới, toàn Tổng cục tập trung thực hiện một số nội dung, biện pháp chủ yếu sau.

Một là, thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho mọi cán bộ, chiến sĩ, nhân viên trong toàn Tổng cục. Đây là vấn đề quan trọng hàng đầu. Do đặc thù của ngành Kỹ thuật quân sự, nên các cơ quan, đơn vị dễ chỉ chú trọng đến công tác chuyên môn, kỹ thuật, dẫn đến sao nhãng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho bộ đội. Vì vậy, các cơ quan, đơn vị, nhà trường cần quán triệt sâu sắc các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của trên, xây dựng và triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung, kế hoạch học tập chính trị, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”, Nghị quyết 248-NQ/ĐU của Đảng ủy Tổng cục về “Tăng cường lãnh đạo nâng cao chất lượng giáo dục chính trị trong Tổng cục Kỹ thuật trong giai đoạn mới” phù hợp với đặc điểm của từng đối tượng. Tăng cường công tác nắm, quản lý và định hướng tư tưởng bộ đội; đẩy mạnh thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở và phong trào Thi đua Quyết thắng, gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chỉ thị 788-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và khắc phục những hạn chế, khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, v.v. Qua đó, xây dựng cho mọi cán bộ, chiến sĩ và nhân viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần cảnh giác và ý thức, trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ; ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; tích cực đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa” Quân đội của các thế lực thù địch.

Hai là, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Các cấp ủy, tổ chức đảng phải thực hiện nghiêm các quy định, hướng dẫn của trên về công tác xây dựng Đảng; chú trọng tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng, công tác chính trị cho đội ngũ cán bộ; đồng thời, bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định lãnh đạo của cấp ủy đối với các lĩnh vực công tác trọng yếu. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành nghị quyết của cấp ủy các cấp; quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ Quân đội và Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ Tổng cục Kỹ thuật (nhiệm kỳ 2015 - 2020). Thường xuyên duy trì nền nếp, chế độ sinh hoạt đảng, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, đi đôi với phân công cá nhân phụ trách; kịp thời củng cố, kiện toàn cấp ủy các cấp, gắn với xây dựng, kiện toàn đội ngũ cán bộ chủ trì theo Nghị quyết 204-NQ/ĐU, ngày 04-4-2016 của Đảng ủy Tổng cục về “Xây dựng đội ngũ cán bộ trong Tổng cục Kỹ thuật đến năm 2020 và những năm tiếp theo”; nhân rộng mô hình tiêu biểu về cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Cùng với đó, tập trung đổi mới nội dung, phương pháp tiến hành công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm thực chất, có chiều sâu, hiệu quả và đổi mới phong cách, phương pháp, tác phong công tác, nhất là kiểm tra việc thực hiện nghị quyết và kịp thời giải quyết những vướng mắc, phát sinh từ thực tiễn. Các cấp ủy, tổ chức đảng cần thực hiện nghiêm việc đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên hằng năm, gắn với việc nhận xét, đánh giá, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ. Qua đó, nâng cao vai trò, trách nhiệm, tính chiến đấu, tinh thần tự phê bình và phê bình của các tổ chức đảng và mọi cán bộ, đảng viên; kịp thời ngăn ngừa những sai phạm, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong các chi bộ, đảng bộ.

Ba là, quan tâm xây dựng cơ quan chính trị và đội ngũ cán bộ chính trị các cấp vững mạnh, làm nòng cốt để xây dựng Tổng cục vững mạnh về chính trị. Tiến hành công tác đảng, công tác chính trị là trách nhiệm của các cấp, các ngành, tổ chức, lực lượng trong toàn Tổng cục; trong đó, cơ quan chính trị, đội ngũ cán bộ chính trị là lực lượng chuyên trách, nòng cốt. Do vậy, các cấp ủy trong Đảng bộ cần chú trọng củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng cơ quan chính trị và đội ngũ cán bộ chính trị các cấp, bảo đảm gọn, mạnh, hợp lý, đáp ứng sự phát triển của nhiệm vụ. Cơ quan chính trị các cấp phải thực sự là cơ quan tham mưu, giúp cấp ủy và người chỉ huy thực hiện tốt công tác đảng, công tác chính trị ở đơn vị; nhất là công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và công tác bảo vệ chính trị nội bộ theo đúng yêu cầu lãnh đạo của công tác kỹ thuật đặt ra. Xây dựng đội ngũ cán bộ chính trị, trọng tâm là đội ngũ chính ủy, chính trị viên các cấp có phẩm chất, năng lực và phong cách của người chủ trì về chính trị; luôn thể hiện tính chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm đối với mọi hoạt động của cơ quan, đơn vị; thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất, năng lực, phương pháp, tác phong công tác, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ trên từng cương vị được giao.

Bốn là, tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, xây dựng các tổ chức quần chúng vững mạnh. Để làm được điều đó, các cấp phải thường xuyên quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, quy định của trên về công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Quản lý chặt chẽ con người, phương tiện, công văn, tài liệu, tuyệt đối không để móc nối, cài cắm, lộ, lọt thông tin, giữ vững bí mật quân sự, bí mật quốc gia; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, địa bàn đóng quân an toàn. Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị cần chỉ đạo các tổ chức quần chúng tích cực đổi mới nội dung và hình thức hoạt động, bảo đảm tính hiệu quả, phù hợp, động viên được đông đảo hội viên, đoàn viên phát huy vai trò xung kích trên các lĩnh vực công tác; tham gia xây dựng đơn vị có môi trường văn hóa lành mạnh, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, chiến sĩ phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nắm vững yêu cầu mới về nhiệm vụ công tác kỹ thuật và thực hiện đồng bộ các giải pháp trên là góp phần xây dựng Tổng cục Kỹ thuật vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, xứng đáng là cơ quan tham mưu chiến lược về công tác kỹ thuật quân sự và chỉ đạo công tác kỹ thuật toàn quân, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng NGUYỄN HỮU CHÍNH, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục

_____________

1 - Trong 5 năm (2010 - 2015), kiểm tra chính trị hằng năm của Tổng cục: 100% đạt yêu cầu, trong đó có 85,6% khá, giỏi; tổ chức được 55 chương trình nghệ thuật chuyên nghiệp, 669 buổi chiếu phim phục vụ bộ đội và nhân dân trên địa bàn đóng quân; kiện toàn được 07 tổ chức cơ sở đảng và 292 cấp ủy viên các cấp, tổ chức thi bí thư chi bộ giỏi cho 923 lượt đồng chí; bồi dưỡng được 3.133 đối tượng đảng, 2.418 đảng viên mới và kết nạp 4.199 đảng viên; gửi đi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tại các học viện, nhà trường 1.726 đồng chí và đề nghị Bộ Quốc phòng xét công nhận 559 kỹ sư chính, 114 kỹ sư cao cấp.

Ý kiến bạn đọc (0)

Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng bộ Tài chính
Sáng 27-9, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trưởng đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI),...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 04:42 - 23/05/2018

EUR26721.1127040.53

GBP30319.0930805.11

USD2273522805

Giá vàng

Cập nhật : 15:08 - 22/05/2018

HCMSJC36.50036.700
Hà NộiSJC36.50036.720
Đà NẵngSJC36.50036.720

Thời tiết