Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống Nghiên cứu, thực hiện nghị quyết

QPTD -Thứ Năm, 13/09/2018, 15:05 (GMT+7)
Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh - quan điểm cơ bản của Đảng trong Chiến lược Quốc phòng

Đường lối xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh là nội dung quan trọng hàng đầu trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây cũng là quan điểm chỉ đạo nhất quán, xuyên suốt của Đảng, được cụ thể hóa trong Chiến lược Quốc phòng Việt Nam.

Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới chỉ rõ: phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh theo hướng toàn dân, toàn diện, độc lập tự chủ, tự lực, tự cường và ngày càng hiện đại vì mục đích hòa bình, tự vệ; thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc ngay trong thời bình, sẵn sàng chuyển thành thế trận chiến tranh nhân dân khi đất nước chuyển sang thời chiến. Quán triệt quan điểm đó, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, đặc biệt là trong Chiến lược Quốc phòng Việt Nam thời kỳ mới đã khẳng định, phải tiếp tục xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, ổn định, lâu dài, đảm bảo sẵn sàng chuyển các hoạt động từ thời bình sang thời chiến để bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Đây vừa là quan điểm, vừa là mục tiêu xuyên suốt thể hiện tầm tư duy, sự sáng tạo của Đảng ta đối với sự nghiệp quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đồng thời, đó cũng là sự cụ thể hóa đúng đắn, đầy đủ quan điểm, đường lối quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân thành các chủ trương, nhiệm vụ quốc phòng, nhằm đưa đường lối, chủ trương của Đảng vào cuộc sống.

Nét mới của quan điểm xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong Chiến lược Quốc phòng còn được thể hiện, lần đầu tiên Đảng ta chỉ rõ phương thức xây dựng nền quốc phòng toàn dân, cả về tiềm lực, lực lượng và thế trận trong điều kiện mới. Đó không chỉ là nền quốc phòng toàn dân, toàn diện, ngày càng hiện đại, mang tính chất hòa bình, tự vệ, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành thống nhất của Nhà nước,… mà còn phải đảm bảo sự thống nhất cả về tổng thể và chiều sâu, theo hướng vững chắc trên địa bàn cả nước, mạnh ở từng trọng điểm; được xây dựng phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, các loại hình tổ chức kinh tế - xã hội và từng vùng, miền, nhằm không ngừng tăng cường nguồn lực xã hội cho quốc phòng, v.v. Có thể nói, đây là sự phát triển mới về tư duy lý luận của Đảng ta trên lĩnh vực quốc phòng; vừa bám sát, kế thừa thực tiễn công cuộc bảo vệ Tổ quốc thời gian qua, vừa mang tính khoa học, tính khả thi cao để chỉ đạo hoạt động thực tiễn trong thời gian tới. Đặc biệt, trong bối cảnh hiện nay, tình hình thế giới, khu vực tuy hòa bình, hợp tác, phát triển vẫn là xu thế chủ đạo, nhưng có thể có những biến chuyển nhanh chóng, phức tạp, khó lường. Cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ Tư phát triển mạnh mẽ sẽ tác động sâu sắc tới quốc phòng, an ninh của mỗi quốc gia. Các nước lớn có sự điều chỉnh chiến lược, vừa hợp tác, thỏa hiệp, vừa cạnh tranh, đấu tranh kiềm chế lẫn nhau, tác động mạnh đến cục diện thế giới. Đối với nước ta, cùng với thời cơ, thuận lợi, sau hơn 30 năm đổi mới, đất nước cũng xuất hiện những vấn đề mới về quốc phòng, an ninh, như: không gian chiến lược, đối tượng, đối tác, hình thái chiến tranh đã có nhiều thay đổi, v.v. Trong khi đó, các thế lực thù địch tăng cường hoạt động chống phá bằng chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” với nhiều thủ đoạn ngày càng quyết liệt, tinh vi, xảo quyệt, v.v. Vì vậy, tăng cường quốc phòng, an ninh nói chung, xây dựng nền quốc phòng toàn dân theo quan điểm của Chiến lược Quốc phòng nói riêng là vấn đề quan trọng, cấp thiết, cần được quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả trong thực tiễn. Đó cũng là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta; cần được tiến hành với nhiều giải pháp đồng bộ, thiết thực, phù hợp với tình hình mới.

Trước hết, tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Đây là giải pháp cơ bản, xuyên suốt, tiền đề quan trọng nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chiến lược quan trọng này. Để làm được điều đó, các cấp, ngành, lực lượng, tổ chức kinh tế - xã hội,... từ Trung ương đến địa phương cần quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng về quân sự, quốc phòng; trên cơ sở đó, đề ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân của từng ngành, lĩnh vực. Quá trình thực hiện phải thường xuyên, nghiêm túc và chặt chẽ theo lộ trình; hệ thống nghị quyết, văn bản, chỉ thị của Đảng về lĩnh vực này cần được quán triệt thấu đáo, triển khai thực hiện nghiêm túc, thống nhất, hiệu quả tới mọi cấp, ngành, địa phương. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng - lực lượng nòng cốt trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc cần tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham mưu để không ngừng hoàn thiện cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước thống nhất quản lý, điều hành đối với sự nghiệp quốc phòng, nhất là xây dựng nền quốc phòng toàn dân phù hợp với từng địa phương, lĩnh vực và giai đoạn cách mạng. Cấp ủy, chính quyền các cấp phải coi đây là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên để có sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời, hiệu quả ở địa bàn, địa phương mình. Đồng thời, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đối với công tác quốc phòng, quân sự để hiện thực hóa đường lối của Đảng thành sức mạnh vật chất trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh ngay từ thời bình, sẵn sàng chuyển sang thời chiến, không để bị động, bất ngờ.

Cùng với đó, cần tập trung xây dựng các tiềm lực của nền quốc phòng toàn dân, nhưng có trọng tâm, trọng điểm và luôn xác định đó là nhân tố quyết định, tạo sức mạnh tổng hợp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trước hết, phải coi trọng xây dựng tiềm lực chính trị - tinh thần vững chắc, ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ. Theo đó, cần tập trung xây dựng Đảng, Nhà nước thực sự trong sạch, vững mạnh; củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, làm cơ sở, nền tảng để xây dựng các tiềm lực khác. Từ đó, tập trung thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, nhất là vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển đảo, vùng nông thôn; thu hẹp chênh lệch đời sống giữa các tầng lớp nhân dân, vùng, miền. Thường xuyên chăm lo xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; kết hợp hài hoà giữa tăng trưởng kinh tế với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, mang thành quả của sự nghiệp đổi mới tới mọi tầng lớp nhân dân. Thực hiện nghiêm chính sách tự do tôn giáo và bình đẳng giữa các dân tộc; phát hiện, giải quyết kịp thời mâu thuẫn nội bộ, không để các thế lực thù địch lợi dụng, kích động trở thành vấn đề phức tạp. Phát huy dân chủ rộng rãi, định hướng dư luận xã hội, tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân đối với nhiệm vụ quốc phòng; giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, đạo lý tốt đẹp của dân tộc; khắc phục những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Chủ động đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch và âm mưu “phi chính trị hóa” Quân đội,… củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Về xây dựng tiềm lực kinh tế cần chú trọng phát triển nền kinh tế đất nước cả về bề rộng và chiều sâu, nhất là phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn, lưỡng dụng, có hàm lượng công nghệ cao,… nhằm tăng khả năng tích lũy, dự trữ cơ sở vật chất để thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững và phục vụ cho nhiệm vụ quốc phòng khi có tình huống xảy ra. Đồng thời, đẩy mạnh việc quy hoạch, xây dựng các khu, cụm công nghiệp chế tạo, chế biến, các vùng chăn nuôi và trồng cây chuyên canh,… cũng như phát huy tiềm năng thế mạnh của từng ngành, lĩnh vực, địa phương, sẵn sàng, đủ sức chuyển nền kinh tế quốc dân sang bảo đảm cho nhiệm vụ chiến đấu và phục vụ chiến đấu khi có chiến tranh xảy ra. Về lâu dài, cần đẩy mạnh quy hoạch, xây dựng các vùng căn cứ hậu phương chiến lược gắn với các hướng phòng thủ chiến lược; nghiên cứu, vận hành cơ chế chuyển hóa tiềm lực của nền kinh tế thành thực lực phục vụ cho nhiệm vụ quốc phòng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và tác chiến trong chiến tranh hiện đại, v.v.

Để xây dựng tiềm lực khoa học - công nghệ của nền quốc phòng toàn dân, cần chú trọng nghiên cứu, phát triển toàn diện cả về khoa học quân sự, khoa học - công nghệ quân sự,… khoa học xã hội và nhân văn quân sự, tạo nền tảng cho nền khoa học - công nghệ trong lĩnh vực quốc phòng. Quá trình thực hiện, cần đẩy mạnh xây dựng các cơ sở nghiên cứu cùng đội ngũ các nhà khoa học hoạt động trong lĩnh vực quốc phòng hoặc liên quan đến hoạt động quốc phòng, nhất là lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng các chuyên gia đầu ngành trên từng lĩnh vực. Đồng thời, coi trọng việc ứng dụng các thành tựu khoa học - công nghệ tiên tiến, hiện đại, đặc biệt là thành tựu của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 để từng bước phát triển các giải pháp công nghệ vào sửa chữa, cải tiến, chế tạo các loại vũ khí, trang bị để phục vụ cho quốc phòng cả trước mắt và lâu dài. Trong tình hình hiện nay, cần tích cực thực hiện tốt công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, nhất là nghiên cứu, phát triển nghệ thuật quân sự Việt Nam trong điều kiện chiến tranh hiện đại, địch sử dụng vũ khí công nghệ cao để sẵn sàng vận dụng vào chiến tranh bảo vệ Tổ quốc (nếu xảy ra).

Xây dựng tiềm lực quân sự - nhân tố cốt lõi của tiềm lực quốc phòng, cần bảo đảm tính toàn diện, vững chắc, có chiều sâu ngay từ thời bình; nhanh chóng, kịp thời chuyển hóa thành thực lực quốc phòng trong mọi tình huống. Theo đó, phải tập trung làm tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng và toàn dân, nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Cùng với xây dựng lực lượng vũ trang, nhất là Quân đội nhân dân “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, cần coi trọng công tác xây dựng, huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, làm nòng cốt thực hiện công tác quốc phòng, quân sự tại cơ sở. Xây dựng lực lượng dự bị động viên thực sự hùng hậu và ngày càng có chất lượng cao trên từng khu vực, địa bàn và cả nước; sẵn sàng mở rộng, phát triển khi có tình huống. Đồng thời, chú trọng xây dựng, mở rộng lực lượng quốc phòng, an ninh trong các cơ quan, ban, ngành, địa phương và các tổ chức doanh nghiệp,… đáp ứng yêu cầu quốc phòng trong mọi tình huống.

Cùng với xây dựng tiềm lực quốc phòng toàn dân vững mạnh, cần kết hợp chặt chẽ với xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc, tạo sức mạnh tổng hợp cao, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi điều kiện. Để thực hiện, cần tiếp tục quy hoạch các vùng dân cư một cách hợp lý trong thế trận quốc phòng trên từng hướng, khu vực và địa bàn cả nước. Trong đó, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu kinh tế - quốc phòng, nhất là ở các vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển đảo,… tạo nên thế trận quốc phòng vững mạnh. Tiếp tục đẩy mạnh và vận hành hiệu quả cơ chế lãnh đạo, điều hành theo Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22-9-2008, về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới và Nghị định số 02/2016/NĐ-CP ngày 05-01-2016 của Chính phủ về khu vực phòng thủ; bảo đảm chủ động, tự cường trong xử lý có hiệu quả các tình huống quốc phòng ngay từ thời bình và khi có chiến tranh xảy ra. Cùng với đó, cần kịp thời bố trí các đơn vị bộ đội chủ lực và lực lượng vũ trang địa phương bảo đảm hợp lý trên từng hướng chiến lược theo tình hình cụ thể; kết hợp chặt chẽ với xây dựng hệ thống phòng thủ tạo thành thế hiểm hóc, phát huy tốt nhất khả năng của từng đơn vị. Xây dựng hậu phương chiến lược, căn cứ hậu phương chiến lược, căn cứ hậu cần, kỹ thuật, công trình cất giấu vũ khí, trang bị,... trên từng hướng chiến lược; bảo đảm tốt cho mọi hoạt động, kể cả khi hoạt động độc lập trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc Tổ quốc cả thời bình và thời chiến.

Trung tướng, PGS, TS. TRẦN VIỆT KHOA, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Giám đốc Học viện Quốc phòng

Ý kiến bạn đọc (1)

- Hoạt động giữa các ban ngành đoàn thể ở địa phương trong xây dựng nền QPTD; hoạt động giao lưu, kết nghĩa.
16/08/2019 08:54
- cần hướng dân nội dung
Văn ngũ
Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng bộ Tài chính
Sáng 27-9, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trưởng đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI),...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 02:35 - 26/01/2020

EUR24960.9826533.06

GBP29534.1430656.9

USD2307523245

Giá vàng

Cập nhật : 10:00 - 22/01/2020

HCMSJC43.30043.750
Hà NộiSJC43.30043.770
Đà NẵngSJC43.30043.770

Thời tiết