Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống Nghiên cứu, thực hiện nghị quyết

QPTD -Thứ Năm, 06/12/2012, 03:36 (GMT+7)
Xây dựng đội ngũ cán bộ - vấn đề then chốt trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) ở Đảng bộ tỉnh Hưng Yên

Xác định cán bộ là khâu then chốt của công tác xây dựng Đảng, nên trong kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Tỉnh ủy Hưng Yên đã tập trung làm rõ những hạn chế, khuyết điểm, đề ra phương hướng khắc phục, xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ.

 

 
Thấm nhuần quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”, ngay từ khi tái lập Tỉnh (tháng 01-1997), Ban Thường vụ Tỉnh ủy (TVTU) Hưng Yên đã thường xuyên chú trọng xây dựng, kiện toàn, bồi dưỡng, phát huy vai trò đội ngũ cán bộ các cấp trong thực hiện nhiệm vụ. Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy và Ban TVTU, công tác cán bộ và quản lý cán bộ luôn được đổi mới về nội dung và phương pháp; tập trung vào quy hoạch và tạo nguồn cán bộ, đặc biệt là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, trên cơ sở đó có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, luân chuyển phù hợp với yêu cầu và phẩm chất, năng lực của cán bộ. Việc đánh giá, đề bạt, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, đảng viên được thực hiện theo đúng quy trình, nguyên tắc, bảo đảm dân chủ, công khai, phát huy được trí tuệ, trách nhiệm của tập thể. Bởi vậy, đội ngũ cán bộ của Tỉnh hiện nay luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu, lý tưởng, đường lối đổi mới của Đảng; không dao động, mơ hồ chính trị, tích cực chống tư tưởng đa nguyên, đa đảng, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, không tham nhũng, tiêu cực; có năng lực, đạo đức, lối sống tốt, thực hiện nghiêm Quy định về những điều đảng viên không được làm… Tỉnh ủy, Ban TVTU là một khối đoàn kết thống nhất cao, luôn gương mẫu trong nhận thức và hành động, nói đi đôi với làm; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện, có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Tỉnh.

 

Đại diện các tổ chức cơ sở đảng TSVM tiêu biểu 5 năm liền (2007-2011) (Nguồn: tuyengiaohungyen.vn)
 
 

Qua kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) cho thấy, để việc triển khai Nghị quyết 42-NQ/TW, ngày 30-11-2004 của Bộ Chính trị (khóa IX) có hiệu quả, Ban TVTU đã ra Nghị quyết số 24-NQ/TU, ngày 03-11-2005 về công tác quy hoạch cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH,HĐH đất nước; định kỳ hằng năm, các cấp ủy tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ bảo đảm đúng yêu cầu, nguyên tắc, nội dung, quy trình, phương châm đã được xác định. Việc xây dựng quy hoạch được thực hiện một cách đồng bộ ở cả 3 cấp, từ cơ sở đến tỉnh; lấy kết quả quy hoạch cấp dưới làm cơ sở cho quy hoạch cấp trên, có tầm nhìn xa, đáp ứng nhiệm vụ trước mắt và lâu dài. Trong quy hoạch, Tỉnh ủy yêu cầu phải bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, từng bước mở rộng dân chủ trong phát hiện nguồn thông qua các hội nghị lấy ý kiến giới thiệu bảo đảm đúng trình tự, thành phần, nội dung, yêu cầu đề ra; cơ cấu quy hoạch tương đối phù hợp, đồng bộ giữa các ngành, địa phương. Trong đó, Tỉnh ủy coi trọng quy hoạch cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ cơ sở, đảm bảo tính kế thừa, phát triển và sự chuyển tiếp giữa các thế hệ cán bộ; gắn quy hoạch với đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và kiến thức quản lý nhà nước; đồng thời, lựa chọn cán bộ có đủ điều kiện để bổ nhiệm vào các chức danh chính quyền, giới thiệu bầu vào cấp ủy và các đoàn thể. Công tác nhận xét, đánh giá cán bộ được tiến hành nghiêm túc, dân chủ, khách quan, đúng người, đúng việc. Công tác luân chuyển cán bộ bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ; đối tượng luân chuyển chủ yếu là cán bộ trẻ, cán bộ giữ chức trưởng (phó) phòng trở lên ở cấp huyện và tỉnh, có độ tuổi dưới 45, được đào tạo cơ bản và có triển vọng phát triển tốt, phù hợp với năng lực, sở trường và điều kiện công tác. Thông qua luân chuyển, đã tạo điều kiện tốt cho việc bồi dưỡng, thử thách, rèn luyện cán bộ trong thực tiễn; góp phần khắc phục tình trạng cục bộ, khép kín, chậm đổi mới trong công tác cán bộ. Từ năm 2002 đến nay, toàn Tỉnh đã luân chuyển được 384 đồng chí; trong đó có 106 cán bộ diện Ban TVTU quản lý. Các đồng chí luân chuyển đã phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, nêu cao ý thức trau dồi phẩm chất, năng lực công tác, góp phần tích cực giúp địa phương, đơn vị ổn định tổ chức bộ máy, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị.

Tuy nhiên, qua kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Ban TVTU cũng nghiêm túc, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm trong công tác cán bộ. Nổi lên là, Ban TVTU chưa tập trung đề ra được chủ trương, giải pháp hữu hiệu để ngăn chặn, khắc phục những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên; công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đảng viên chậm đổi mới về nội dung và phương pháp. Công tác quy hoạch cán bộ vẫn còn tình trạng khép kín, ít mở rộng phát hiện nguồn ở các địa phương, đơn vị khác; một số nơi còn bị động, lúng túng, đưa vào quy hoạch cả những cán bộ không đủ tiêu chuẩn; chưa khắc phục được căn bản tình trạng hẫng hụt về đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, dẫn đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của một số cơ quan, tổ chức còn hạn chế. Công tác luân chuyển cán bộ chưa đồng đều ở các cấp, các ngành; số lượng luân chuyển cán bộ còn ít, nhiều địa phương mới chỉ luân chuyển ngang trong cấp huyện, chưa luân chuyển cán bộ xuống cơ sở và ngược lại; chưa xây dựng được tiêu chí đánh giá cán bộ luân chuyển hằng năm và sau mỗi đợt luân chuyển.

Để khắc phục những hạn chế trên, xây dựng đội ngũ ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ, Ban TVTU xác định phải tập trung chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ; trong đó, “chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, sử dụng, khen thưởng, kỷ luật và chính sách cán bộ; tăng cường luân chuyển cán bộ, bảo đảm tính liên tục, kế thừa, phát triển và trẻ hóa. Nêu cao trách nhiệm của cấp ủy đảng về quản lý cán bộ và vai trò của người đứng đầu trong công tác cán bộ. Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo,  quản lý, cán bộ nữ, cán bộ chuyên môn đầu ngành có kiến thức và năng lực hoạt động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”. Thực hiện chủ trương đó, những năm tới, Ban TVTU tập trung lãnh đạo, triển khai thực hiện Đề án số 03-ĐA/TU về “Rà soát, bổ sung, quy hoạch Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010 - 2015; quy hoạch Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020”.

Trước hết, Tỉnh ủy tập trung đẩy mạnh việc tạo nguồn và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ các cấp. Việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự quy hoạch cán bộ phải căn cứ vào tiêu chuẩn chung đã được xác định trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 (khóa VIII) về “Chiến lược cán bộ trong thời kỳ đẩy mạnh CNH,HĐH đất nước”. Các đồng chí được lựa chọn để tạo nguồn phát triển phải có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức, lối sống trong sạch, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, chống chủ nghĩa cá nhân; có năng lực, phong cách lãnh đạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Bản thân cán bộ và gia đình phải gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không lợi dụng chức quyền để mưu cầu lợi ích riêng. Cùng với đó, người cán bộ phải có năng lực thực tiễn cao, tinh thần chủ động, sáng tạo trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ; có khả năng đoàn kết, tập hợp, quy tụ tập thể để lãnh đạo, điều hành và thúc đẩy sự phát triển trong lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách. Bản thân mỗi đồng chí phải ham học hỏi, cầu tiến bộ, năng động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, được cán bộ và nhân dân tín nhiệm, có triển vọng đảm nhiệm chức vụ cao hơn. Về trình độ đào tạo, các đồng chí thuộc diện quy hoạch cán bộ lãnh đạo chủ chốt từ cấp huyện trở lên phải tốt nghiệp đại học và có trình độ cao cấp lý luận chính trị; đối với cán bộ dưới 45 tuổi phải tốt nghiệp đại học hệ chính quy và cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung. Trên cơ sở tiêu chuẩn đã được xác định, các cấp ủy tiến hành bồi dưỡng, nâng cao trình độ, trí tuệ, năng lực thực tiễn, đổi mới phương pháp, tác phong công tác phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao.

Thứ hai, đổi mới quy trình lựa chọn, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ theo hướng mở rộng dân chủ để cán bộ dự kiến đề bạt, bổ nhiệm thể hiện trình độ, khả năng của mình bằng cách trình bày đề án hoặc chương trình hành động trước khi cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt cấp trên phải qua chức vụ lãnh đạo, quản lý chủ chốt ở cấp dưới; thí điểm thực hiện việc bố trí một số chức danh cán bộ chủ chốt cấp huyện không phải là người địa phương; giao quyền cho bí thư cấp ủy lựa chọn, giới thiệu để bầu ủy viên thường vụ cấp ủy, cấp trưởng có trách nhiệm giới thiệu, lựa chọn, bổ nhiệm cấp phó và người thay thế. Các cấp ủy cần đổi mới cách lấy phiếu tín nhiệm hằng năm đối với các chức danh lãnh đạo trong cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể để đánh giá, nhận xét cán bộ bảo đảm thực chất, khách quan. Những người hai năm liền không đủ năng lực để hoàn thành nhiệm vụ, tín nhiệm thấp, phải xem xét cho thôi giữ chức vụ, không chờ hết nhiệm kỳ, hết tuổi công tác. Đồng thời, có quy định bảo đảm, tạo cơ hội cho những người có khuyết điểm hoặc bị đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ nhưng đã thực sự nỗ lực phấn đấu, có thành tích và được tín nhiệm, có điều kiện để khắc phục, phát triển.

Thứ ba, thực hiện tốt hơn nữa công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ. Để thử thách cán bộ qua các cương vị công tác, tích lũy nhiều kinh nghiệm thực tiễn, các cấp ủy phải thường xuyên quan tâm đến công tác luân chuyển cán bộ, coi đó là công tác của Đảng và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trước hết là của cấp ủy, tổ chức đảng, thủ trưởng cơ quan, đơn vị. Để làm được điều đó, đầu nhiệm kỳ, các cấp ủy cần xây dựng kế hoạch luân chuyển cán bộ theo quy trình chặt chẽ, công khai, dân chủ; kết hợp luân chuyển cán bộ với từng bước bố trí cán bộ chủ chốt không phải là người địa phương. Đồng thời, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, nhằm nâng cao trình độ, năng lực cán bộ, đáp ứng yêu cầu mới; chú trọng bồi dưỡng, rèn luyện năng lực thực tiễn cho cán bộ qua các cương vị công tác. Nhằm động viên cán bộ yên tâm thực hiện nhiệm vụ, các cấp cần thực hiện tốt chế độ, chính sách đã ban hành; tập trung vào những cán bộ công tác trên địa bàn phức tạp, gia đình còn nhiều khó khăn.

Thứ tư, gắn kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) với thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về "Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức, lối sống trong sáng, nói đi đôi với làm, có năng lực hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Các cấp ủy cần tiếp tục thực hiện tốt công tác giám sát, hướng trọng tâm vào thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Quy định về những điều đảng viên không được làm, tăng cường kỷ luật Đảng, giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh, ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ.

Thực hiện tốt phương hướng và giải pháp trên, Đảng bộ tỉnh Hưng Yên sẽ xây dựng được đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất và năng lực, góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, đẩy mạnh CNH,HĐH, tạo nền tảng vững chắc để Hưng Yên phát triển trở thành tỉnh công nghiệp trước năm 2020.

NGUYỄN VĂN CƯỜNG

Bí thư Tỉnh ủy

 

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng bộ Tài chính
Sáng 27-9, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trưởng đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI),...
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 16:18 - 28/02/2020

HCMSJC45.85046.500
Hà NộiSJC45.85046.520
Đà NẵngSJC45.85046.520

Thời tiết