Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống Nghiên cứu, thực hiện nghị quyết

QPTD -Thứ Hai, 25/06/2012, 14:14 (GMT+7)
Xây dựng đội ngũ cán bộ Pháo binh theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)

Chấp hành Chỉ thị số 141-CT/QUTW và Kế hoạch số 142-KH/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Thường vụ Đảng ủy Binh chủng Pháo binh đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng bộ nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung của Nghị quyết; trong đó, đặc biệt chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.


Nhận thức rõ vị trí, tầm quan trọng của đội ngũ cán bộ (ĐNCB), những năm qua, Đảng ủy Binh chủng Pháo binh đã có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, nâng cao chất lượng ĐNCB, bảo đảm cho lực lượng này trưởng thành, tiến bộ về nhiều mặt, phát huy tốt vai trò nòng cốt trong thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ. Sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc XHCN trong thời kỳ đẩy mạnh CNH,HĐH đất nước đòi hỏi Binh chủng Pháo binh phải có sự đổi mới toàn diện, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, sức mạnh chiến đấu và năng lực làm tham mưu cho Bộ Quốc phòng về công tác Pháo binh toàn quân. Nhằm đáp ứng yêu cầu đó, một trong những biện pháp quan trọng hàng đầu mà Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng quan tâm thực hiện là, xây dựng ĐNCB Pháo binh có chất lượng chính trị cao; có năng lực, phẩm chất, đạo đức, lối sống, phương pháp, tác phong công tác thực sự tiêu biểu, mẫu mực; có uy tín trước tập thể. Bởi vậy, ngay sau khi có Chỉ thị, Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) của Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thường vụ Đảng ủy (TVĐU) Binh chủng đã tổ chức quán triệt nghiêm túc các nội dung của Nghị quyết; trong đó xác định: cán bộ là khâu then chốt, là vấn đề trọng tâm, xuyên suốt của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đảng ủy nhận thức sâu sắc rằng, thực hiện tốt Nghị quyết là một bảo đảm quan trọng để Binh chủng đánh giá đúng thực trạng công tác cán bộ (CTCB) và tình hình ĐNCB; đề ra chủ trương, biện pháp nâng cao chất lượng ĐNCB, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Để xây dựng ĐNCB Binh chủng Pháo binh vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), trước hết, TVĐU Binh chủng tổ chức nghiên cứu, quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết, trong đó đi sâu làm rõ những vấn đề về cán bộ và CTCB; đồng thời, tiến hành rà soát tình hình ĐNCB của Binh chủng, làm cơ sở để xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện. Qua quán triệt, giáo dục, làm cho các cấp ủy và mọi cán bộ, đảng viên nhận thức thật đầy đủ, sâu sắc những vấn đề trọng tâm xuyên suốt và cấp bách nhất trong xây dựng ĐNCB hiện nay; thống nhất quan điểm của Trung ương trong việc ngăn ngừa, khắc phục những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên; phát huy vai trò ĐNCB chủ trì các cấp; xác định rõ mối quan hệ giữa tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Đảng ủy Binh chủng yêu cầu các cấp ủy phải thực hiện nghiêm nguyên tắc Đảng lãnh đạo CTCB và thống nhất quản lý ĐNCB; tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, phát huy vai trò của cán bộ chủ trì và cơ quan chính trị trong tổ chức thực hiện. Các cấp tập trung nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện Quy chế CTCB và thực hiện đúng thẩm quyền quản lý cán bộ theo quy định. Cùng với đó, cấp ủy các cấp tiến hành rà soát, đánh giá thực trạng công tác xây dựng ĐNCB và tình hình ĐNCB; thấy được ưu, khuyết điểm trong công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, bổ nhiệm, bố trí sử dụng và chính sách cán bộ. Đồng thời, xác định rõ trách nhiệm của tập thể Đảng ủy, Ban Thường vụ khi nhận xét, đánh giá, bố trí cán bộ không đúng; quản lý cán bộ còn để xảy ra vi phạm kỷ luật, tham nhũng, lãng phí, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thu vén lợi ích cá nhân, mất đoàn kết nội bộ… Từ đó, thống nhất nội dung, biện pháp xây dựng ĐNCB theo đúng tinh thần Nghị quyết đã xác định, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu xây dựng Binh chủng trong giai đoạn mới.

Trên cơ sở 3 vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng, mà Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) chỉ ra, Đảng ủy Binh chủng đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt đợt sinh hoạt kiểm điểm tự phê bình và phê bình, ngăn chặn, khắc phục mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, chỉ huy các cấp. Đảng ủy xác định việc sinh hoạt kiểm điểm tự phê bình và phê bình trong Đảng bộ phải thật nghiêm túc, bảo đảm dân chủ, thẳng thắn, trung thực, theo đúng yêu cầu, nội dung, cách làm, thời gian đã được Quân ủy Trung ương xác định. Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) trong Đảng bộ Binh chủng Pháo binh sẽ được gắn kết chặt chẽ với kiểm điểm việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Quy định về những điều đảng viên không được làm và kế hoạch tự phê bình và phê bình thường xuyên của các tổ chức đảng. Nội dung kiểm điểm của từng cá nhân sẽ tập trung vào làm rõ lập trường, quan điểm trước diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và trong nước; thái độ đối với những quan điểm, tư tưởng sai trái, tinh thần đấu tranh trước những biểu hiện tiêu cực; ý thức chấp hành các nguyên tắc, chế độ sinh hoạt. Về đạo đức, lối sống, Đảng ủy Binh chủng xác định phải kiểm điểm làm rõ việc chấp hành kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội của ĐNCB; giải quyết mối quan hệ giữa lãnh đạo với chỉ huy, cấp trên với cấp dưới, cán bộ với chiến sĩ, lợi ích chung với lợi ích riêng; thái độ trước các biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, thực dụng, ích kỷ, vụ lợi, tham nhũng, lãng phí, quan liêu, vi phạm nhân cách người cán bộ… Tùy theo cương vị, chức trách của mình, quy trình kiểm điểm tự phê bình sẽ được tiến hành đúng với hướng dẫn của Thường vụ Quân ủy Trung ương: cấp trên kiểm điểm trước, làm gương cho cấp dưới; tập thể kiểm điểm trước, cá nhân kiểm điểm sau; cấp ủy viên và cán bộ chủ trì các cấp kiểm điểm trước, đảng viên kiểm điểm sau. Qua kiểm điểm, cái gì tốt thì phát huy, cái gì xấu phải khắc phục; kiên quyết đấu tranh với mọi biểu hiện trung bình chủ nghĩa, ngại va chạm, thấy đúng không bảo vệ, sai không đóng góp, phê bình. Tăng cường kiểm tra, giám sát, phát huy vai trò của các tổ chức, lực lượng, phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh những vi phạm về phẩm chất, đạo đức, lối sống của ĐNCB.

Đảng ủy Binh chủng chỉ đạo các cấp phải thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc, quy trình, quy định trong CTCB. Nhằm xây dựng ĐNCB có số lượng, cơ cấu hợp lý, chất lượng ngày càng cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ cần lãnh đạo chặt chẽ công tác quy hoạch, tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng, quản lý, đánh giá, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ theo đúng hướng dẫn của trên và tình hình thực tiễn của Binh chủng. Kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng ĐNCB của lực lượng Pháo binh dự bị với xây dựng ĐNCB Pháo binh toàn quân; giữa chấn chỉnh lực lượng toàn đội ngũ với điều chỉnh, kiện toàn, bổ sung cán bộ cho các đơn vị mới thành lập hoặc chia tách. Nét mới trong thực hiện quy trình CTCB của Binh chủng Pháo binh là, TVĐU Binh chủng đã thảo luận, quyết nghị sửa đổi quy trình phát hiện, đề nghị bổ nhiệm các chức danh cán bộ chỉ huy, quản lý cấp trực thuộc Binh chủng từ nguồn nhân sự tại chỗ. Theo đó, với các cấp ủy trực thuộc Đảng ủy Binh chủng có Ban Thường vụ, khi phát hiện, đề nghị bổ nhiệm cán bộ phải tổ chức 04 hội nghị: 1. Hội nghị TVĐU lần thứ nhất, thảo luận, lựa chọn nhân sự, thông qua nhận xét, đánh giá cán bộ để lấy ý kiến tín nhiệm. 2. Hội nghị cán bộ chủ chốt, nghe thông báo danh sách, tóm tắt lý lịch, quá trình công tác, ưu, khuyết điểm, triển vọng phát triển, dự kiến chức danh và lấy ý kiến tín nhiệm (bằng hình thức bỏ phiếu kín). 3. Hội nghị TVĐU lần thứ hai, nghe báo cáo kết quả phiếu tín nhiệm, thảo luận, nhận xét, đánh giá và biểu quyết giới thiệu nhân sự để trình Đảng ủy cấp mình xem xét, quyết định. 4. Hội nghị Đảng ủy, nghe quán triệt chỉ đạo của TVĐU Binh chủng, hướng dẫn của Cục Chính trị, báo cáo phương án nhân sự, giới thiệu và kết quả phiếu tín nhiệm; thảo luận, nhận xét, đánh giá, biểu quyết nhân sự (bằng phiếu kín) và đề xuất TVĐU Binh chủng bổ nhiệm. Với các cấp ủy trực thuộc Đảng ủy Binh chủng không có Ban Thường vụ, tổ chức 03 hội nghị: Hội nghị Đảng ủy lần thứ nhất, hội nghị cán bộ chủ chốt, hội nghị Đảng ủy lần thứ hai. Nội dung, các bước được tiến hành như cấp có Ban Thường vụ. Với việc làm đó, việc bổ nhiệm cán bộ từ nguồn tại chỗ được tiến hành một cách chặt chẽ, dân chủ, khách quan, đúng nguyên tắc và thủ tục; lựa chọn, bổ nhiệm cán bộ có chất lượng cao, tạo được sự đồng tình, ủng hộ của tập thể; khắc phục những biểu hiện tiêu cực trong CTCB.

Trong xây dựng ĐNCB, Đảng ủy Binh chủng đặc biệt chú trọng đến ĐNCB chủ trì các cơ quan, đơn vị. Bởi lẽ, đây là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò quyết định đến kết quả lãnh đạo, quản lý, chỉ huy, bảo đảm cho đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Để xây dựng ĐNCB chủ trì đạt mục đích, yêu cầu đề ra, các cấp ủy phải làm tốt việc quy hoạch, tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ; bảo đảm đúng người, đúng việc, đúng sở trường, tạo sự đồng thuận cao trong đơn vị. Đảng ủy yêu cầu ĐNCB chủ trì phải thực sự tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, năng lực, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật; có uy tín trước tập thể; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước cấp ủy cấp mình và cấp ủy, cán bộ chủ trì cấp trên; luôn đề cao ý thức trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ. ĐNCB chủ trì phải có phương pháp, tác phong công tác, phong cách làm việc khoa học, dân chủ; luôn nêu cao tính đảng, tính nguyên tắc; nói và làm theo chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch đã được xác định, có sự phân công, phân cấp hợp lý; chí công vô tư trong xem xét và giải quyết mọi vấn đề. Với cán bộ chủ trì khối cơ quan, phải thực hiện tốt phương châm: “Nói ngắn, viết gọn, tham mưu đúng, trúng, hướng dẫn sâu, kiểm tra sát, thực hiện hiệu quả”. Với cán bộ chủ trì ở đơn vị, phải: “Sát thực tiễn, thương yêu bộ đội, gắn bó với cấp dưới”. Nhằm đáp ứng yêu cầu đó, ĐNCB chủ trì phải thường xuyên rèn luyện, học tập nâng cao trình độ về mọi mặt; gắn lý luận với thực tiễn; khắc phục mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, cục bộ địa phương, lợi ích nhóm, gia trưởng, độc đoán, xa rời cấp dưới,v.v.

Cùng với các nội dung trên, Đảng ủy Binh chủng đang tập trung lãnh đạo thực hiện tốt chính sách đối với ĐNCB. Bên cạnh những chính sách đã được ban hành và thực hiện tốt, các cấp ủy đã thường xuyên quan tâm đến chính sách mới, như: chính sách chuyển ra đối với đối tượng chữa bệnh dài ngày, chế độ phụ cấp công vụ, phụ cấp đặc thù quân sự, an, điều dưỡng… Tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết những tồn đọng về chính sách cán bộ; tiếp nhận, trả lời đơn, thư và xác nhận chế độ chính sách cho cán bộ theo đúng quy định của Quân đội, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực đề nghị tăng số lượng cán bộ tham gia dự án nhà ở chính sách của Bộ Quốc phòng; quan tâm chăm lo, thực hiện tốt chính sách hậu phương, gia đình cán bộ để động viên, tạo điều kiện cho họ yên tâm công tác.   

Xây dựng ĐNCB vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) là vấn đề có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với Binh chủng Pháo binh hiện nay. Thực hiện tốt điều đó, sẽ góp phần nâng cao chất lượng ĐNCB, tăng cường hiệu lực công tác đảng, công tác chính trị, xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc XHCN trong tình hình mới.

Thiếu tướng NGUYỄN THANH NGỤ

Chính ủy Binh chủng

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng bộ Tài chính
Sáng 27-9, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trưởng đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI),...
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 16:17 - 20/10/2020

HCMSJC55.90056.400
Hà NộiSJC55.90056.420
Đà NẵngSJC55.90056.420

Thời tiết