Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống Nghiên cứu, thực hiện nghị quyết

QPTD -Thứ Hai, 10/09/2018, 10:58 (GMT+7)
Xây dựng đội ngũ cán bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Quán triệt Nghị quyết 26-NQ/TW (khóa XII) về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị xác định phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nội dung nghị quyết quan trọng này. Qua đó, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ cơ quan Tổng cục Chính trị, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý các cấp vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ.

Nhận thức rõ vai trò của cán bộ và công tác cán bộ, những năm qua, Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị đã quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng và Quân ủy Trung ương về công tác cán bộ1, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ có sự chuyển biến tích cực về số lượng, chất lượng và cơ cấu; thực hiện nghiêm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ. Mọi vấn đề về cán bộ và công tác cán bộ đều được các cấp ủy chuẩn bị kỹ, dân chủ thảo luận, quyết định theo đa số. Việc giải quyết số lượng cán bộ được thực hiện tốt; công tác quản lý đội ngũ và từng cán bộ theo đúng thẩm quyền phân công, phân cấp; kết hợp chặt chẽ giữa quản lý cán bộ với quản lý đảng viên, quản lý của tổ chức với tự quản lý của cán bộ, trong đó đề cao vai trò tự quản lý. Việc nhận xét, đánh giá cán bộ được thực hiện có nền nếp, đúng nguyên tắc; lấy chất lượng, hiệu quả công tác và sự tín nhiệm của cơ quan, đơn vị là tiêu chí cao nhất. Công tác quy hoạch cán bộ đảm bảo chặt chẽ, thường xuyên được rà soát, bổ sung; việc đề bạt, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, đào tạo, chuyển ra,… được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình, công tâm, khách quan.

Hiện nay, đội ngũ cán bộ các cấp của Tổng cục Chính trị cơ bản đủ về số lượng, cơ cấu hợp lý; có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; luôn kiên định chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quán triệt và tổ chức thực hiện nhiệm vụ đúng đường lối, quan điểm, nguyên tắc của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của trên; phương pháp, phong cách công tác luôn đổi mới phù hợp với tính chất, nhiệm vụ của cơ quan tham mưu chiến lược; hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, nhất là năng lực tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn các hoạt động công tác đảng, công tác chính trị. Qua đó, góp phần giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội, bảo đảm cho Quân đội thực sự là lực lượng chính trị tin cậy, tuyệt đối trung thành, làm nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận chiến tranh nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhiệm vụ xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng hiện nay đang đặt ra yêu cầu cao đối với thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Tổng cục Chính trị. Trong khi đó, đời sống của một bộ phận cán bộ, chiến sĩ còn gặp khó khăn; các thế lực thù địch, cơ hội chính trị đẩy mạnh chiến lược “Diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và thực hiện “phi chính trị hóa” Quân đội ngày càng quyết liệt hơn. Quân đội thực hiện điều chỉnh tổ chức, lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh, linh hoạt, cơ động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời bình và sẵn sàng mở rộng lực lượng khi có yêu cầu; tiếp tục xây dựng một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại; cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả các doanh nghiệp; đội ngũ cán bộ có sự chuyển tiếp về thế hệ, tỷ lệ cán bộ qua chiến đấu ngày càng giảm; năng lực tham mưu, lãnh đạo, chỉ huy, quản lý của cán bộ các cấp có mặt còn hạn chế, sẽ tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ của Cơ quan. Tình hình trên, đòi hỏi phải tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng xây dựng đội ngũ cán bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; trong đó, quán triệt, triển khai đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) về công tác cán bộ là vấn đề cơ bản nhất; tập trung thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Một là, tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ chủ trì, cơ quan nghiệp vụ về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ. Các cơ quan, đơn vị cần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục làm cho mọi cán bộ, đảng viên nắm vững những điểm mới của nghị quyết, như: cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng; công tác cán bộ là khâu “then chốt” của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, công việc hệ trọng của Đảng, phải được tiến hành thường xuyên, thận trọng, khoa học, chặt chẽ và hiệu quả. Đầu tư xây dựng đội ngũ cán bộ là đầu tư cho phát triển lâu dài, bền vững. Thực hiện nghiêm, nhất quán nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo trực tiếp, toàn diện công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, v.v. Đây là bài học hết sức quan trọng được Đảng ta đúc rút từ thực tiễn xây dựng đội ngũ cán bộ trong quá trình lãnh đạo cách mạng; là sự trung thành, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ trong tình hình hiện nay. Trên cơ sở thống nhất về nhận thức, từng cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác cán bộ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Hai là, thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đánh giá cán bộ. Đây là giải pháp quan trọng, khâu đột phá trong công tác cán bộ hiện nay. Đánh giá đúng cán bộ là vấn đề có ý nghĩa quyết định đến việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ và ngược lại. Bởi vậy, các cấp ủy, tổ chức đảng Cơ quan Tổng cục Chính trị thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đánh giá cán bộ. Để làm được điều đó, cần nắm vững Quy định 842-QĐ/QUTW, ngày 06-8-2018 của Quân ủy Trung ương về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá, xếp loại cán bộ trong Quân đội nhân dân Việt Nam; rà soát, bổ sung, hoàn thiện tiêu chí cụ thể của từng loại hình cán bộ, làm cơ sở đánh giá cán bộ, nhất là trước khi đề bạt, bổ nhiệm hoặc đưa vào nguồn quy hoạch cán bộ chỉ huy, quản lý cấp chiến lược. Trong đánh giá cán bộ, phải căn cứ vào tiêu chuẩn, chức vụ cụ thể, bảo đảm khách quan, toàn diện, biện chứng, khoa học; coi trọng cả đức và tài, lấy đức làm gốc; lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ được giao và sự tín nhiệm của quần chúng làm thước đo chủ yếu về phẩm chất và năng lực. Đồng thời, khuyến khích cán bộ có tâm huyết, trách nhiệm, biết tháo gỡ khó khăn, vượt qua thử thách, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm. Đổi mới công tác đánh giá cán bộ theo hướng: xuyên suốt, liên tục, đa chiều, theo các tiêu chí cụ thể; với phương châm thẳng thắn, khách quan, minh bạch, công khai kết quả. Việc tổ chức lấy ý kiến đóng góp của tập thể, tổ chức quần chúng đối với cán bộ các cấp hằng năm phải bảo đảm dân chủ, đúng quy chế; coi trọng hình thức bỏ phiếu kín, tránh nể nang, cảm tính, lẫn lộn tiêu chuẩn và điều kiện. Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng phải thực hiện nền nếp, dân chủ, công khai; sau khi có kết luận của cấp ủy phải thông báo đến cán bộ, đảng viên được đánh giá, nhận xét.

Ba là, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đủ số lượng, cơ cấu hợp lý, chất lượng ngày càng cao, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý các cấp tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống; có năng lực lãnh đạo, chỉ huy cơ quan, đơn vị, hoàn thành tốt nhiệm vụ; có đủ tiêu chuẩn, tín nhiệm để bầu vào cấp ủy cùng cấp và tham gia cấp ủy cấp trên, chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, trung tâm đoàn kết, làm nòng cốt xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Đối với cán bộ nghiên cứu, tham mưu, chỉ đạo công tác đảng, công tác chính trị toàn quân, phải có kiến thức toàn diện, năng lực chuyên môn sâu và chỉ đạo hoạt động thực tiễn tốt, nhất là năng lực nghiên cứu, phát hiện, phân tích, tổng hợp, tham mưu, đề xuất và trình bày văn bản; có quan điểm, thái độ, trách nhiệm tốt, trung thực, thẳng thắn, có tính thực tiễn cao. Tập trung bồi dưỡng đội ngũ cán bộ báo chí, xuất bản, văn hóa, nghệ thuật có kiến thức về công tác đảng, công tác chính trị, năng lực chuyên môn nghiệp vụ, nhanh nhạy, sắc sảo về chính trị, tâm huyết với nghề. Xây dựng đội ngũ cán bộ ở cơ quan pháp luật có kiến thức toàn diện, chuyên sâu, nắm chắc pháp luật, có quan điểm đúng, công tâm, khách quan, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tội phạm. Bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị, trình độ năng lực, quan điểm, thái độ, trách nhiệm phục vụ cho đội ngũ cán bộ hậu cần, tài chính, kinh tế, sản xuất, kinh doanh đáp ứng nhiệm vụ.

Để đạt được mục tiêu trên, trên cơ sở quy hoạch đội ngũ cán bộ đầu nhiệm kỳ, hằng năm phải rà soát, bổ sung, gắn quy hoạch với sử dụng; thực hiện đúng quy trình, bảo đảm dân chủ, công khai, giữ vững đoàn kết, có kế thừa, phát triển và sự chuyển tiếp liên tục giữa các thế hệ cán bộ. Việc quy hoạch phải có 3 lớp, theo phương châm “động” và “mở”, mỗi chức danh quy hoạch 2 loại nguồn; trong đó, nguồn kế cận có từ 2 đến 3 nhân sự, nguồn kế tiếp có từ 3 đến 5 nhân sự; giãn cách giữa các lớp từ 3 đến 5 tuổi trở lên. Thực hiện tốt việc luân chuyển cán bộ, nhất là cán bộ trong quy hoạch; tiếp tục lựa chọn một số cán bộ cấp cục, cấp phòng và cán bộ trẻ có triển vọng đề nghị luân chuyển giữ cương vị chỉ huy, quản lý ở đơn vị cơ sở nhằm chuẩn bị nguồn cán bộ chủ trì gắn với nhân sự cấp ủy cho nhiệm kỳ tới. Nâng cao chất lượng tuyển chọn cán bộ điều về Cơ quan, bảo đảm đủ tiêu chí, tiêu chuẩn và khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ở cơ quan cấp chiến lược. Đồng thời, thực hiện nghiêm các quy định về bãi nhiệm, miễn nhiệm, theo tinh thần “có lên, có xuống”, “có vào, có ra”, coi đó là việc bình thường trong công tác cán bộ.

Bốn là, tăng cường giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện nâng cao chất lượng toàn diện đội ngũ cán bộ. Trong đó, lấy việc bồi dưỡng thông qua thực tiễn công tác, người đi trước bồi dưỡng người đi sau, cấp trên bồi dưỡng cấp dưới, phát huy vai trò tự học, tự nghiên cứu là con đường ngắn nhất giúp cán bộ nhanh chóng tiến bộ, trưởng thành. Cùng với đó, cần đa dạng hóa các loại hình đào tạo; kết hợp đào tạo tại trường với bồi dưỡng tại chức và luân chuyển đi thực tế đơn vị. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đúng theo quy hoạch và định hướng sử dụng, gắn kết quả đào tạo với tuyển chọn, bổ nhiệm, đề bạt. Giải pháp xuyên suốt, quan trọng hiện nay là phải tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), Chỉ thị 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và phong trào Thi đua Quyết thắng, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm những biểu hiện tiêu cực trong công tác cán bộ.

Năm là, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ cán bộ yên tâm công tác. Để thực hiện được điều này, đòi hỏi cấp ủy, chỉ huy các cấp phải quán triệt, nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách của Nhà nước và Quân đội trong thực hiện chính sách cán bộ; từ đó, cụ thể hóa phù hợp với đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ của Cơ quan, bảo đảm đúng, đủ chế độ, tiêu chuẩn, dân chủ, công khai, công bằng. Kịp thời động viên, khuyến khích, phát huy, sử dụng và khen thưởng những cán bộ có năng lực, thành tích xuất sắc trong học tập, công tác; xử lý nghiêm những cán bộ vi phạm kỷ luật. Thường xuyên nắm chắc và giải quyết kịp thời những vướng mắc về tư tưởng và chính sách hậu phương, gia đình cán bộ. Thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với cán bộ chuyển ra ngoài Quân đội; quản lý, chăm sóc sức khỏe cán bộ. Cùng với đó, cần quan tâm xây dựng cơ quan và người làm công tác cán bộ vững mạnh, đủ về số lượng, nâng cao chất lượng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Quán triệt, thực hiện hiệu quả Nghị quyết 26-NQ/TW (khóa XII) về công tác cán bộ ở từng cơ quan, đơn vị là thể hiện trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên đối với việc xây dựng Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị trong sạch, vững mạnh, Cơ quan vững mạnh toàn diện, xứng đáng là Cơ quan tham mưu, chỉ đạo chiến lược về công tác đảng, công tác chính trị đối với toàn quân.

Thiếu tướng TRẦN VĂN VƯƠNG, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị
Cục trưởng Cục Chính trị

______________

1 - Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Kết luận 37-KL/TW, ngày 02-02-2009 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về “Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chiến lược cán bộ từ nay đến năm 2020”; Kết luận 24-KL/TW, ngày 05-06-2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Đẩy mạnh công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2020 và những năm tiếp theo”; Nghị quyết 769-NQ/QUTW, ngày 21-12-2012 của Quân ủy Trung ương về “Xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”, v.v.

Ý kiến bạn đọc (0)

Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng bộ Tài chính
Sáng 27-9, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trưởng đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI),...
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 15:38 - 20/02/2020

HCMSJC44.65045.000
Hà NộiSJC44.65045.020
Đà NẵngSJC44.65045.020

Thời tiết