Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống Quán triệt, thực hiện nghị quyết

QPTD -Thứ Năm, 08/02/2018, 08:22 (GMT+7)
Xây dựng Đảng bộ Quân khu 1 theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Đảng ta là một đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật sự trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”1, Đảng ủy Quân khu 1 xác định: xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức là nhiệm vụ then chốt, quyết định trực tiếp đến việc nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang Quân khu.

Đứng chân, hoạt động trên địa bàn chiến lược phía Bắc của Tổ quốc, những năm qua, Đảng bộ Quân khu 1 đã có nhiều chủ trương, giải pháp phù hợp, lãnh đạo lực lượng vũ trang Quân khu hoàn thành tốt các nhiệm vụ, trong đó có nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, góp phần cùng quân dân cả nước bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Nhân tố quyết định trực tiếp kết quả trên là do Đảng bộ Quân khu đã thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

Quán triệt tư tưởng của Bác, hằng năm, Đảng ủy Quân khu chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt, thực hiện nghiêm nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Đảng, trực tiếp là của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị về công tác xây dựng Đảng. Trên cơ sở đó, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, nội dung, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác. Nét nổi bật trong thực hiện là, Đảng bộ Quân khu tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tập trung đột phá vào khâu yếu, mặt yếu, gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), Chỉ thị 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và Nghị quyết 51-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX). Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên, nhất là về các mối quan hệ xã hội, đạo đức, lối sống; không ngừng phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ chủ trì, chủ chốt2, v.v. Do đó, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp; hiệu lực, hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị; vai trò, trách nhiệm của chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị, cán bộ chính trị và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Quân khu ngày càng được nâng lên. Đảng bộ và lực lượng vũ trang Quân khu không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, giữ vững, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, được cấp ủy, chính quyền và đồng bào các dân tộc trên địa bàn yêu thương, đùm bọc, tuyệt đối tin tưởng3.

Hiện nay, nhiệm vụ của lực lượng vũ trang Quân khu có sự phát triển, trong quá trình thực hiện sẽ có những thuận lợi và thách thức đan xen. Bởi vậy, Đảng ủy Quân khu xác định, tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh đủ sức lãnh đạo lực lượng vũ trang Quân khu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, với những chủ trương, giải pháp trọng tâm sau:

Trước hết, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của trên, trực tiếp là của Quân ủy Trung ương, Tổng cục Chính trị và Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng bộ Quân khu (nhiệm kỳ 2015 - 2020) về công tác xây dựng Đảng. Để làm được điều đó, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị, thông tin, định hướng tư tưởng; chủ động phòng, chống, đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ của các thế lực thù địch, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng. Đồng thời, triển khai các nhóm giải pháp thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), Chỉ thị 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương bằng những chỉ tiêu, giải pháp cụ thể. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, với tinh thần “tự soi”, “tự sửa” theo 27 biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” mà Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã chỉ ra. Chú trọng đổi mới phương pháp, hình thức tuyên truyền, giáo dục, tăng cường tiếp xúc, đối thoại, nắm, giải quyết kịp thời tâm tư, nguyện vọng của bộ đội, tạo sự đồng thuận trong thực hiện nhiệm vụ.

Hai là, thực hiện tốt khâu đột phá vào nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của cấp ủy cơ sở. Thực tế cho thấy, “Để lãnh đạo tốt, các cấp ủy phải thật đoàn kết, thật dân chủ, phải thực hành chế độ tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”4, nên các cấp ủy cần quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Thường vụ Đảng ủy Quân khu về tập trung nâng cao chất lượng xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng trong tình hình mới. Theo đó, việc kiện toàn cấp ủy phải thực hiện đúng nguyên tắc, quy định, hướng dẫn của trên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của từng loại hình cơ quan, đơn vị (như: huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; quản lý cơ sở vật chất, kỹ thuật, tài chính; cơ quan quân sự địa phương; đoàn kinh tế - quốc phòng; nhà trường, bệnh viện), đảm bảo về chất lượng, có cơ cấu, số lượng hợp lý, nhằm giữ vững, phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo, năng lực cụ thể hóa, tổ chức thực hiện và kiểm tra việc chấp hành chỉ thị, nghị quyết của trên và cấp mình, nhất là ở cơ sở. Duy trì nghiêm nền nếp, chế độ, chất lượng sinh hoạt cấp ủy; xây dựng, bổ sung, thực hiện quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo trên các mặt công tác, nhất là những mặt trọng yếu. Giải quyết tốt các mối quan hệ, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong cấp ủy, chỉ huy và đơn vị, đảm bảo nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng, hiệu lực công tác đảng, công tác chính trị, tinh thần khắc phục khó khăn, ý thức trách nhiệm cao, năng lực thực hành giỏi, nói đi đôi với làm, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ.

Ba là, đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục, quản lý, rèn luyện đảng viên. Tiếp tục quán triệt, xây dựng, thực hiện tốt các tiêu chí phấn đấu của đảng viên ở từng loại hình tổ chức đảng, phát huy tốt vai trò nêu gương của cấp ủy viên, cán bộ chủ trì các cấp; quản lý chặt chẽ cán bộ, đảng viên về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống và quan hệ xã hội; thực hiện nghiêm túc Quy định 76-QĐ/TW về quản lý đảng viên sinh hoạt nơi cư trú và Quy định 47-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm, đề cao vai trò quản lý đảng viên của cấp ủy, chi bộ. Quán triệt, thực hiện đúng phương hướng, phương châm, các quy định, hướng dẫn của Đảng, trực tiếp là Tổng cục Chính trị về tiêu chuẩn, điều kiện người được kết nạp vào Đảng; coi trọng bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn kết nạp đảng viên. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, giữ vững sự ổn định, không để xảy ra bất ngờ, bị động; đảm bảo 100% cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch về chính trị. Việc bồi dưỡng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên cần gắn với cụ thể hóa chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn, nhất là của cán bộ chủ trì, cấp ủy viên; có biện pháp phát hiện, chấn chỉnh kịp thời những nhận thức không đúng, giản đơn trong thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Các cấp ủy, nhất là bí thư (phó bí thư) phải thường xuyên đổi mới phong cách, phương pháp lãnh đạo, thực hiện nghiêm túc Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quy định 646-QĐ/QUTW của Quân ủy Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Thường xuyên làm tốt việc chuẩn bị dự thảo nghị quyết, phát huy trí tuệ tập thể, đề cao trách nhiệm chính trị, sự sáng tạo cá nhân, nhận thức đi đôi với hành động, bảo đảm nghị quyết được thực hiện hiệu quả.

Bốn là, thực hiện tốt công tác cán bộ. Đảng ủy Quân khu xác định công tác cán bộ là khâu “then chốt của then chốt” trong công tác xây dựng Đảng. Vì vậy, các cấp ủy, tổ chức đảng cần tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam (bổ sung, sửa đổi) và Nghị quyết 769-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương “Về xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên”, có số lượng và cơ cấu hợp lý, chất lượng chính trị cao, năng lực toàn diện, sức khỏe, độ tuổi phù hợp. Cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ chủ trì, chủ chốt các cấp phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; có trình độ lý luận chính trị và kiến thức tổng hợp, nhất là kiến thức về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; có phẩm chất đạo đức tốt, phong cách dân chủ, tôn trọng tập thể, cấp dưới, có lối sống lành mạnh, giản dị; năng lực chỉ huy, tham mưu, tác chiến, trình độ sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu cao; luôn chủ động, nhạy bén phát hiện, đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của các thế lực thù địch. Cùng với lựa chọn, gửi cán bộ đi đào tạo ở các nhà trường trong và ngoài Quân đội, các cấp cần đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành, kiến thức chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, pháp luật, tin học, ngoại ngữ, tiếng dân tộc thiểu số,… theo phương châm: cấp trên bồi dưỡng, truyền thụ kinh nghiệm cho cấp dưới. Chủ động làm tốt công tác quy hoạch cán bộ, bảo đảm sự kế thừa, phát triển vững chắc; tăng cường quản lý, giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên, luân chuyển cán bộ giữa cơ quan, đơn vị, nhà trường; thực hiện chặt chẽ việc nhận xét, đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ; gắn xây dựng đội ngũ cán bộ với xây dựng đội ngũ đảng viên; xây dựng cán bộ chủ trì với xây dựng cấp ủy.

Năm là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Đây là một trong những nội dung trọng tâm của công tác xây dựng Đảng. Quá trình thực hiện tuân thủ tốt phương châm: “Giám sát phải mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”. Gắn kiểm tra, giám sát tổ chức đảng cấp dưới trực tiếp với kiểm tra, giám sát cấp ủy viên, cán bộ chủ trì theo chức trách, nhiệm vụ; kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, vi phạm nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng và những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Các cấp ủy chủ động quán triệt, xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện Quy định 109-QĐ/TW, ngày 03-01-2018 của Ban Bí thư (khóa XII) về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và Quy định 102-QĐ/TW, ngày 07-12-2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

Thực hiện tốt những trọng tâm công tác trên, sẽ góp phần xây dựng các tổ chức đảng thuộc Đảng bộ Quân khu 1 thực sự là “đạo đức”, là “văn minh” theo tư tưởng Hồ Chí Minh, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trung tướng NGUYỄN SỸ THĂNG, Chính ủy Quân khu
_______________

1 - Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 12, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 498.

2 - Năm 2017, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 190 tổ chức đảng và 2.139 đảng viên; giám sát theo chuyên đề 185 tổ chức đảng và 1.781 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kiểm tra 60 tổ chức đảng về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát 49 tổ chức đảng về thi hành kỷ luật, 660 tổ chức đảng về công tác tài chính, v.v.

3 - Hằng năm, Đảng bộ Quân khu có 95,37% tổ chức đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ; 89,19% đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

4 - Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 8, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 496.

Ý kiến bạn đọc (0)

Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng bộ Tài chính
Sáng 27-9, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trưởng đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI),...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 24:45 - 27/01/2022

EUR24,775.4326,164.36

GBP29,663.4530,930.27

USD22,470.0022,780.00

Giá vàng

Cập nhật : 11:51 - 27/01/2022

HCMSJC61.80062.400
Hà NộiSJC61.80062.420
Đà NẵngSJC61.80062.420