Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống Nghiên cứu, thực hiện nghị quyết

QPTD -Thứ Hai, 16/03/2020, 13:53 (GMT+7)
Xây dựng cấp ủy gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì ở Đảng bộ Quân khu 3

Những năm qua, Đảng ủy Quân khu 3 luôn coi việc xây dựng cấp ủy gắn với đội ngũ cán bộ chủ trì là nội dung trọng tâm, then chốt, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để phát huy vai trò của cán bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Quán triệt và thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của trên, trực tiếp là của Quân ủy Trung ương về công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Quân khu 3 đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo; trong đó, gắn xây dựng cấp ủy với đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp, xây dựng đội ngũ cán bộ với nâng cao chất lượng đảng viên là nội dung trọng tâm, xuyên suốt. Vì vậy, đội ngũ cấp ủy và cán bộ chủ trì các cấp trong Đảng bộ, lực lượng vũ trang Quân khu luôn đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu, đảm bảo về chất lượng, đủ sức hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao. Thấm nhuần lời dạy của Bác: “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”1 và bám sát các mục tiêu, giải pháp trong Nghị quyết 769-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về “Xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”, Đảng ủy Quân khu đã xây dựng kế hoạch thực hiện, với mục tiêu, nội dung, biện pháp cụ thể, thiết thực, tạo nền tảng, cơ sở vững chắc cho việc gắn xây dựng cấp ủy với đội ngũ cán bộ chủ trì.

Trước hết, Đảng ủy Quân khu tập trung quán triệt cho cấp ủy các cấp về sự cần thiết phải làm tốt việc gắn xây dựng cấp ủy với đội ngũ cán bộ chủ trì theo đúng yêu cầu về công tác xây dựng Đảng và công tác cán bộ. Bởi, có gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng cấp ủy với đội ngũ cán bộ chủ trì thì mới phát huy được vai trò của cán bộ, tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo, tinh thần trách nhiệm, tính quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước quyết định của mình và yêu cầu nhiệm vụ đơn vị. Thực tiễn nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng Quân đội đã đặt ra yêu cầu với từng loại cán bộ chủ trì, làm cơ sở để bồi dưỡng, phấn đấu. Theo đó, cán bộ chủ trì ở đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, có đủ năng lực lãnh đạo, chỉ huy nâng cao chất lượng huấn luyện, rèn luyện kỷ luật, khả năng sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống. Cán bộ quân sự địa phương, có hiểu biết sâu sắc về quân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và pháp luật; có năng lực tham mưu và tổ chức thực hiện công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Cán bộ chủ trì cơ quan, phải nắm chắc các loại hình đơn vị, tinh thông nghiệp vụ, có khả năng phát hiện, nghiên cứu, tham mưu, đề xuất và hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc quyền thực hiện. Trên cơ sở đó, từng cấp ủy, tổ chức đảng xây dựng, cụ thể hóa các tiêu chuẩn cán bộ cho từng cấp, từng loại cán bộ; phát huy vai trò tham mưu, hướng dẫn, chỉ đạo của cơ quan chuyên môn, cấp ủy, cán bộ chủ trì, nâng cao chất lượng các khâu, các bước, quy trình công tác cán bộ, đảm bảo thực hiện đúng nguyên tắc, quy định, dân chủ, hiệu quả, đồng thuận cao.

Lễ báo công dâng Bác nhân dịp Sơ kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”

Vấn đề đặt lên hàng đầu trong xây dựng cấp ủy gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp là, đội ngũ cán bộ phải có đủ các tiêu chí theo yêu cầu của từng chức danh. Trước hết, là phải thực sự tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực và phương pháp, tác phong công tác; có uy tín trước tập thể và khả năng nghiên cứu, đề xuất những vấn đề quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo mọi hoạt động của đơn vị. Đảng ủy Quân khu yêu cầu, cán bộ chủ trì phải tích cực nghiên cứu, học tập chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh để có cách nhìn nhận, đánh giá con người, sự việc một cách khách quan, toàn diện, tránh phiến diện, một chiều, cảm tính; thường xuyên rèn luyện đạo đức cách mạng, gương mẫu đi đầu trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đồng thời, thực hiện nghiêm Quy định 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, có tinh thần cầu thị cao, không tự mãn với những gì đã đạt được; chủ động tự bồi dưỡng, rèn luyện để nâng cao trình độ, phương pháp, tác phong công tác, hoàn thiện mình trên các cương vị được giao. Trong lãnh đạo, chỉ đạo, cấp ủy viên, cán bộ chủ trì phải sâu sát cơ sở, gắn bó với đơn vị, quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng, đời sống của cán bộ, chiến sĩ thuộc quyền; giải quyết hài hòa các mối quan hệ: cấp trên với cấp dưới, cán bộ với chiến sĩ, đơn vị với cấp ủy, chính quyền địa phương. Các cấp ủy, chi bộ tăng cường kiểm tra, giám sát, có biện pháp cụ thể khắc phục kịp thời những hạn chế, khuyết điểm của cán bộ; tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý các cấp. Kiên quyết ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực, chạy chức, chạy quyền, bè phái, cục bộ, thân quen, lợi ích nhóm trong công tác cán bộ, v.v. Nhờ đó, đội ngũ cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp của Quân khu luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, bản lĩnh chính trị vững vàng, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, góp phần làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa” Quân đội của các thế lực thù địch.

Nhằm chuẩn bị tốt cán bộ tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo, Đảng ủy Quân khu tập trung nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Bám sát yêu cầu nhiệm vụ, thực tế đơn vị, địa phương, công tác quy hoạch bảo đảm tính khoa học, khả thi, có lộ trình, bước đi thích hợp, mỗi vị trí có nhiều nguồn, mỗi nguồn quy hoạch ở một vài chức danh. Từng cấp ủy, tổ chức đảng đã gắn quy hoạch chung của Quân khu với quy hoạch cụ thể của từng đảng bộ, có dự báo, đón trước sự phát triển; định kỳ rà soát, bổ sung quy hoạch, chủ động chuẩn bị cán bộ nên khắc phục được tình trạng hẫng hụt nguồn kế cận, kế tiếp, mất cân đối giữa các loại cán bộ. Trong đó, bảo đảm tỷ lệ thích hợp giữa cán bộ đã qua thực tiễn huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu với cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc thiểu số, tạo sự đột phá trong công tác cán bộ. Việc quy hoạch cán bộ đã gắn với quy hoạch cấp ủy các cấp, bảo đảm đúng, trúng, phù hợp với từng loại hình tổ chức đảng, đơn vị; đáp ứng yêu cầu về chất lượng, số lượng và cơ cấu, khách quan, đúng người, đúng việc, không có biểu hiện cảm tính, cục bộ. Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Quân khu đã kiện toàn gần 240 lượt cấp ủy viên (bí thư, phó bí thư) các cấp, bảo đảm 100% các chi bộ ở đơn vị chiến đấu có chi ủy vững chắc, thực sự là hạt nhân lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ là giải pháp quan trọng, vừa là yêu cầu trước mắt, vừa là nhiệm vụ lâu dài, khâu đột phá được Quân khu và cấp ủy các cấp đặc biệt quan tâm, với nhiều hình thức, như: cử đi đào tạo, bồi dưỡng, liên kết đào tạo tại các học viện, nhà trường trong và ngoài Quân đội, v.v. Trong 05 năm qua, Quân khu đã lựa chọn, cử: 58 đồng chí đi đào tạo cán bộ cấp chiến dịch, chiến lược; 1.298 lượt cán bộ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp trung, sư đoàn; 1.191 lượt cán bộ phân đội đào tạo văn bằng 2, hoàn thiện đại học, chuyển loại cán bộ; 729 lượt cán bộ đào tạo cao cấp lý luận chính trị, v.v. Đến nay, 100% cán bộ của Quân khu được đào tạo qua các học viện, nhà trường; trong đó, trình độ đại học là 65,2%, sau đại học là 2,6%.

Với quan điểm: “thông qua thực tiễn để đánh giá, tuyển chọn, tạo nguồn và phát triển cán bộ”, Đảng ủy Quân khu đã thực hiện tốt công tác luân chuyển cán bộ trong từng đơn vị và giữa các cơ quan, đơn vị, nhà trường, cơ quan quân sự địa phương với đơn vị chủ lực và ngược lại, nhất là luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý theo quy hoạch để chuẩn bị cán bộ có đủ các tiêu chí, tiêu chuẩn tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kỳ tới. Từ năm 2015 đến nay, Quân khu đã xét, bổ nhiệm, luân chuyển 7.798 lượt cán bộ là lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, Ban Chỉ huy Quân sự quận, huyện, thị xã và tương đương. Qua đó, tạo điều kiện cho cán bộ rèn luyện trong thực tiễn, sát cơ sở, phát huy được sở trường, năng lực, khắc phục tình trạng khép kín trong từng cơ quan, đơn vị, từng địa phương, tạo nên sự đồng đều về chất lượng cán bộ ở từng cấp. Được tôi luyện trong thực tiễn, nhất là ở địa bàn trọng yếu về quốc phòng - an ninh, biên giới, hải đảo,... nhiều đồng chí đã khẳng định được vai trò của mình trên các cương vị công tác, nắm vững, thực hiện nghiêm nguyên tắc, chế độ công tác, có khả năng vận dụng, cụ thể hóa nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên sát với đặc điểm, tình hình, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ, được giao; có tinh thần đoàn kết, dân chủ, ý thức tổ chức kỷ luật cao, phương pháp, tác phong công tác khoa học, được tập thể tín nhiệm.

Nâng cao chất lượng công tác đánh giá cán bộ là giải pháp được Đảng ủy Quân khu coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ. Bởi, đây là khâu quan trọng, là cơ sở lựa chọn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ và chuẩn bị nhân sự, kiện toàn cấp ủy các cấp. Trong thực hiện, các cấp ủy có nhiều đổi mới, chấp hành nghiêm nguyên tắc, quy trình, bảo đảm việc nhận xét, đánh giá cán bộ dân chủ, khách quan, phản ánh đúng phẩm chất, năng lực từng người; khắc phục được hiện tượng nhận xét chung chung, không chính xác; gắn đánh giá cấp ủy viên với việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, lấy kết quả lãnh đạo xây dựng đơn vị và thực hiện nhiệm vụ làm thước đo, tiêu chí đánh giá. Đồng thời, luôn quan tâm thực hiện tốt các chế độ, chính sách, nhất là chính sách hậu phương Quân đội, tạo điều kiện để cán bộ yên tâm, phấn đấu, rèn luyện, có ý chí, nghị lực, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Với những giải pháp thiết thực trên, chất lượng đội ngũ cán bộ nói chung, cấp ủy viên, cán bộ chủ trì các cấp nói riêng của Quân khu không ngừng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đến nay, 100% cán bộ chỉ huy, quản lý các cấp có đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia cấp ủy theo đúng Quy định 842-QĐ/QU, ngày 06-8-2018 của Quân ủy Trung ương. Đây là điều kiện thuận lợi để Đảng bộ Quân khu nâng cao chất lượng quy hoạch cán bộ và chuẩn bị tốt nhân sự cho đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đặt ra yêu cầu rất cao đối với lực lượng vũ trang Quân khu 3. Vì thế, Đảng ủy Quân khu tiếp tục gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng đội ngũ cấp ủy viên với xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp theo hướng “Hiểu biết cán bộ/ Khéo dùng cán bộ/ Thương yêu cán bộ/ Phê bình cán bộ”2, đảm bảo họ “vừa hồng, vừa chuyên”, góp phần quyết định vào xây dựng Đảng bộ Quân khu trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ.

Thiếu tướng NGUYỄN QUỐC TUẤN, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 3.
___________________  
      

1 - Hồ Chí Minh – Toàn tập, Tập 5, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 309.

2 - Hồ Chí Minh – Toàn tập, Tập 5, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 317.

 

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng bộ Tài chính
Sáng 27-9, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trưởng đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI),...
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 13:59 - 22/09/2020

HCMSJC55.75056.200
Hà NộiSJC55.75056.220
Đà NẵngSJC55.75056.220

Thời tiết