Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống Quán triệt, thực hiện nghị quyết

QPTD -Thứ Năm, 21/12/2017, 14:22 (GMT+7)
Vùng Cảnh sát biển 1 đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

Với quyết tâm chính trị cao, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở Đảng bộ Vùng Cảnh sát biển 1 đã đạt được kết quả bước đầu. Nhờ đó, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ có chuyển biến tích cực; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp được nâng lên một bước.

Để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, duy trì thực thi pháp luật trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ của Tổ quốc, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 xác định: yếu tố quyết định là phải nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, cùng thái độ nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết, bám sát vào nội dung trọng tâm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ Vùng Cảnh sát biển 1 đã đạt được kết quả quan trọng. Tuy nhiên, so với yêu cầu đề ra, vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm. Đảng ủy Vùng đã thảo luận, phân tích, chỉ ra ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, trách nhiệm của Đảng ủy, đảng ủy viên và phương hướng, biện pháp khắc phục. Nổi lên là: công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy có lúc, có nơi chưa sâu, chưa kịp thời; việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách còn có lúc chưa chặt chẽ. Một số cán bộ, đảng viên chấp hành quy định chưa nghiêm, chưa nêu cao trách nhiệm trong quản lý và xây dựng đơn vị, ngại học tập, rèn luyện, mức độ hoàn thành nhiệm vụ thấp, v.v. Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng trên là do công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính ủy (chính trị viên), người chỉ huy chưa toàn diện, có mặt còn hạn chế; việc nắm, đánh giá, dự báo tình hình tư tưởng, đạo đức, lối sống, rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy của một số đơn vị có lúc chưa kịp thời; công tác thi đua - khen thưởng, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, nhân rộng điển hình tiên tiến có mặt hiệu quả chưa cao, v.v.

Để khắc phục tình trạng đó theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Đảng ủy Vùng đã tập trung trước hết vào lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ chủ trì các cấp. Thực tế cho thấy, sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên (trước hết là về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống) không những quyết định uy tín cá nhân cán bộ, đảng viên, mà còn nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng trong thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị. Vì vậy, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một số cán bộ, đảng viên không chỉ là nội dung cơ bản, thường xuyên, mà còn là vấn đề cấp bách của Đảng bộ Vùng hiện nay. Để làm được điều đó, Đảng ủy Vùng đã chỉ đạo cấp ủy, chính ủy (chính trị viên), người chỉ huy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt nội dung, chương trình giáo dục chính trị cho các đối tượng, trọng tâm là nâng cao nhận thức cho bộ đội về chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, nhiệm vụ của Quân đội, nhất là của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam. Đặc biệt, các đơn vị đã gắn công tác giáo dục chính trị, tư tưởng với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và phong trào “Bốn tốt, bốn không, bốn chống”1 với những tiêu chí, việc làm cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, chức trách của mỗi cán bộ, đảng viên. Qua đó, để mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng học tập, rèn luyện, làm theo Bác về tinh thần vượt khó, nêu cao bản lĩnh chính trị, đạo đức của người quân nhân cách mạng, đoàn kết, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, sẵn sàng nhận khâu khó, việc khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong thực hiện, cấp ủy, người chỉ huy thường xuyên đề cao trách nhiệm, nói và làm theo nghị quyết; bám sát đời sống bộ đội, làm tốt việc dự báo, quản lý, định hướng tư tưởng, tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, tạo sự ổn định vững chắc về tư tưởng trước diễn biến phức tạp của tình hình; chú trọng xây dựng những nhân tố mới, tiêu biểu về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Đồng thời, tích cực đấu tranh chống mọi biểu hiện giảm sút niềm tin, phai nhạt lý tưởng, cơ hội, thực dụng, mơ hồ, mất cảnh giác, tha hóa về đạo đức, lối sống; kiên quyết đấu tranh, phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, không để các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc, chia rẽ nội bộ.

Trong Chương trình khắc phục khuyết điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Đảng ủy Vùng đặc biệt coi trọng việc thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, đổi mới phương pháp, tác phong công tác. Theo đó, mọi hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp của Vùng phải bám sát chức năng, nhiệm vụ và các quy chế đã ban hành; tích cực đổi mới phong cách lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành nhằm phát huy trí tuệ tập thể đi đôi với đề cao trách nhiệm cá nhân; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, nói đi đôi với làm, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” với “chống”. Cấp ủy các cấp kịp thời rà soát, bổ sung và thực hiện nghiêm quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo trên các mặt công tác trọng yếu; duy trì nghiêm các chế độ, nền nếp sinh hoạt đảng, nâng cao chất lượng ra nghị quyết lãnh đạo, tổ chức thực hiện nghị quyết và sinh hoạt kiểm điểm, tự phê bình và phê bình đối với tập thể, cá nhân hằng năm. Hằng tháng, trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Vùng nhiệm kỳ 2015-2020 và nghị quyết chuyên đề về “Xây dựng phẩm chất đạo đức của người chiến sĩ Cảnh sát biển”, các cấp ủy, chi bộ ra nghị quyết lãnh đạo của cấp mình, bảo đảm tính toàn diện, đánh giá đúng kết quả, đề ra chủ trương, giải pháp lãnh đạo có trọng tâm, trọng điểm, sát thực tiễn, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Tích cực đổi mới phương pháp, tác phong công tác, sâu sát cơ sở, bám sát hoạt động huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tuần tra, thực thi pháp luật trên biển, rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy; kiên quyết khắc phục mọi biểu hiện quan liêu, độc đoán, hành chính hóa, xa rời thực tiễn. Đồng thời, phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên theo Quy định 55-QĐ/TW, ngày 19-12-2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) và Quy định 646-QĐ/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương.

Cùng với đó, Đảng ủy Vùng luôn chú trọng nâng cao chất lượng công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác cán bộ từ khâu quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, nhận xét, sử dụng, luân chuyển được tiến hành chặt chẽ, đúng quy trình, bảo đảm có nguồn kế cận, kế tiếp vững chắc. Cán bộ thuộc diện quy hoạch, nhất thiết phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực tổ chức thực tiễn, có uy tín cao trong tập thể; thường xuyên được bồi dưỡng nâng cao nhận thức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ Cảnh sát biển. Trong tiến hành, thực hiện nghiêm quy định và thẩm quyền về công tác cán bộ, bảo đảm giữ vững nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ. Đồng thời, phát huy vai trò, trách nhiệm của bí thư cấp ủy, chỉ huy đơn vị trong quản lý, nhận xét, đánh giá, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ theo hướng mở rộng dân chủ, phát huy tính chủ động từ cơ sở, bảo đảm công khai, khách quan, theo yêu cầu công việc, đúng sở trường, năng lực, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao; kiên quyết không đưa những cán bộ có uy tín thấp và hoàn thành nhiệm vụ thấp vào quy hoạch. Những cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật, qua kiểm điểm, nếu không còn đủ uy tín thì xem xét cho thôi chức vụ, đưa ra khỏi quy hoạch, không chờ hết nhiệm kỳ. Để xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên “vừa hồng, vừa chuyên”, cùng với việc đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên biển, cấp ủy các cấp còn yêu cầu từng cán bộ, đảng viên phải lấy 27 biểu hiện của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” mà Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã chỉ ra để “tự soi”, “tự sửa”, xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện, báo cáo với cấp ủy, chi bộ làm cơ sở để giúp đỡ, giám sát, kiểm tra và phải chịu trách nhiệm đối với những vấn đề xảy ra thuộc phạm vi phụ trách. Cấp ủy các cấp nắm vững tình hình tư tưởng, các mối quan hệ của cán bộ, đảng viên, nhất là đối với các mối quan hệ xã hội và ở nơi cư trú, có biện pháp xử lý thích hợp, đúng người, đúng việc khi có vi phạm; thực hiện tốt công tác chính sách đối với các đối tượng theo quy định, tạo điều kiện để họ yên tâm công tác, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Các tàu, xuồng và đội ngũ cán bộ, chiến sĩ của Vùng thường xuyên hoạt động độc lập, phân tán, xa sự quản lý, lãnh đạo của chỉ huy các cấp, dễ bị tác động bởi mặt trái của xã hội cả về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Do vậy, Đảng ủy Vùng đặc biệt coi trọng lãnh đạo nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát. Theo đó, Đảng ủy yêu cầu cấp ủy các cấp phải tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đưa công tác này trở thành thường xuyên của các cấp ủy, tổ chức đảng; chủ động điều chỉnh, bổ sung chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát phù hợp. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc thực hiện nghị quyết, chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ và Quy định về những điều đảng viên không được làm. Thường xuyên duy trì nghiêm kỷ luật Đảng, làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra, xem xét, kết luận và xử lý dứt điểm các vụ vi phạm kỷ luật, đơn, thư khiếu nại, tố cáo, nhất là những vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, kéo dài, gây bức xúc trong cơ quan, đơn vị.

Nhờ tích cực đẩy mạnh thực hiện tốt các giải pháp trên, trong năm 2016 và 2017, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Vùng luôn được chú trọng; đội ngũ cán bộ, đảng viên của Vùng luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Kết quả đó góp phần tích cực trong xây dựng Đảng bộ Vùng luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, Vùng Cảnh sát biển 1 cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, có tính chuyên nghiệp cao, lãnh đạo, chỉ đạo Vùng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Năm 2017, Vùng được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Ban chỉ đạo 389 Quốc gia và Tư lệnh Cảnh sát biển tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại. Đây là cơ sở, tiền đề để cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 1 tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ thực thi pháp luật trên biển, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Thiếu tướng NGUYỄN VĂN THĂNG, Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 1
___
____________

1 - Bốn tốt: 1. Chính trị, tư tưởng tốt; 2. Chuyên môn nghiệp vụ tốt; 3. Đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân tốt; 4. Nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật tốt. Bốn không: 1. Không đánh cờ, bài ăn tiền, đánh đề, cá độ, vay nợ tài sản không có khả năng chi trả; 2. Không mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chất ma túy; 3. Không sử dụng rượu, bia sai quy định; 4. Không hút thuốc lá nơi làm việc, địa điểm công cộng. Bốn chống:1. Chống can thiệp; 2. Chống tiếp tay; 3. Chống bao che; 4. Chống làm ngơ.

Ý kiến bạn đọc (0)

Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng bộ Tài chính
Sáng 27-9, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trưởng đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI),...