Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống Nghiên cứu, thực hiện nghị quyết

QPTD -Thứ Hai, 20/08/2018, 08:38 (GMT+7)
Viện Công nghệ xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy Viện luôn quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của trên, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh về mọi mặt, ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ; coi đó là yếu tố quyết định để xây dựng Đảng bộ Viện trong sạch, vững mạnh, Viện vững mạnh toàn diện.

Viện Công nghệ là đơn vị nghiên cứu, ứng dụng công nghệ của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng1. Đảng ủy, chỉ huy Viện luôn xác định: cán bộ và công tác cán bộ là yếu tố quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến việc hoàn thành nhiệm vụ của Viện. Do vậy, những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Viện luôn quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tận tâm với nghề; có số lượng và cơ cấu hợp lý, đồng bộ về ngành nghề, chuẩn hóa về trình độ chuyên môn; có năng lực, trí tuệ, phương pháp nghiên cứu khoa học tốt, đủ khả năng độc lập nghiên cứu, thực hiện các đề tài, dự án về khoa học công nghệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Viện và sự phát triển của ngành Công nghiệp quốc phòng. Nổi bật là:

Thường xuyên quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết về công tác cán bộ. Đây là khâu then chốt để Viện xây dựng đội ngũ cán bộ đúng hướng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Theo đó, Đảng ủy Viện đã quán triệt và thực hiện nghiêm Nghị quyết 769-NQ/QUTW, ngày 21-12-2012 của Quân ủy Trung ương về “Xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”; Nghị quyết 68-NQ/ĐUCNQP của Đảng ủy Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng về “Lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ và thực hiện công tác cán bộ nhiệm kỳ 2010 - 2015, đào tạo cán bộ ở nước ngoài đến năm 2020 và những năm tiếp theo”. Trên cơ sở đó, Đảng ủy Viện ra Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ và thực hiện công tác cán bộ; xác định phương hướng, mục tiêu, nội dung, biện pháp tiến hành cụ thể, sát yêu cầu nhiệm vụ, bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy Viện, phát huy được vai trò, trách nhiệm của chi ủy, chi bộ, người chỉ huy và cơ quan trong thực hiện đồng bộ các mặt: xây dựng kế hoạch, quy hoạch, tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, v.v.

Nhằm tạo tính chủ động, bảo đảm tính kế thừa, phát triển và sự chuyển tiếp liên tục, vững chắc giữa các thế hệ, Đảng ủy Viện luôn tập trung thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ. Trên cơ sở rà soát, đánh giá đúng thực trạng đội ngũ cán bộ gắn với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, theo nhiệm kỳ, Đảng ủy Viện xây dựng quy hoạch cán bộ với phương châm “động” và “mở”, bảo đảm mỗi chức danh quy hoạch từ hai đến ba cán bộ trở lên, có lớp kế cận, kế tiếp; gắn xây dựng cấp ủy với xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì cấp phòng, ban, trung tâm, xưởng, xây dựng đội ngũ đảng viên với xây dựng đội ngũ cán bộ. Thực hiện xen kẽ các độ tuổi trong quy hoạch để phát huy được “chất xám” của những cán bộ dày dạn kinh nghiệm, trải qua thực tế nghiên cứu các đề tài, dự án; đồng thời, tạo cơ hội phát triển cho những cán bộ trẻ, có phẩm chất, năng lực, trình độ, được đào tạo cơ bản, nắm bắt được những tiến bộ khoa học công nghệ mới. Để bảo đảm “độ chín” cho cán bộ, Đảng ủy Viện đã xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, thử thách, thực hiện việc luân chuyển để cán bộ đảm nhiệm nhiều vị trí công tác trước khi bổ nhiệm giữ chức vụ quản lý, chỉ huy. Hằng năm, quy hoạch cán bộ của Đảng ủy Viện luôn được xem xét, đánh giá, bổ sung, điều chỉnh; kiên quyết đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ uy tín thấp, không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao; bổ sung vào nguồn quy hoạch những cán bộ có phẩm chất, năng lực, khả năng phát triển tốt, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ mới của Viện, được khẳng định qua hoạt động thực tiễn, tạo ra nhiều sản phẩm chất lượng, hiệu quả.

Thực tiễn cho thấy, đề tài nghiên cứu của Viện đa dạng trên các lĩnh vực (vật liệu, hóa chất, cơ khí, điện tử điều khiển,…), nhiều đề tài đòi hỏi công nghệ phức tạp, hiện đại và yêu cầu trình độ năng lực của cán bộ rất cao. Vì vậy, cùng với xây dựng quy hoạch cán bộ chủ trì, Đảng ủy Viện luôn chủ động phát hiện, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn xuất sắc để xây dựng các nhóm chuyên ngành mũi nhọn, đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ được giao, nhất là những nhiệm vụ mang tầm chiến lược của Bộ và Nhà nước. Công tác quy hoạch cán bộ luôn giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ; nêu cao trách nhiệm của các lực lượng trong phát hiện nguồn; thực hiện đúng thẩm quyền, trách nhiệm trong lựa chọn, giới thiệu và xây dựng quy hoạch sát với thực tế phân cấp quản lý, sử dụng.

Trước sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, đòi hỏi sự tiếp cận nhanh nhạy, sáng tạo, Đảng ủy Viện đặc biệt quan tâm xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ khoa học trẻ. Đây là giải pháp quan trọng, bước đi chiến lược để Viện bắt kịp và thích ứng với yêu cầu của cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư. Viện đã phối hợp với các cơ quan chức năng của Tổng cục và Bộ Quốc phòng xây dựng cơ chế, chính sách thuận lợi nhằm thu hút đội ngũ cán bộ khoa học trẻ được đào tạo ở các trường uy tín trong và ngoài nước, có trình độ, chuyên ngành phù hợp với nhu cầu phát triển của Viện về làm việc. Để số cán bộ trẻ có chất lượng khởi điểm cao, Đảng ủy Viện luôn chú trọng làm tốt khâu tuyển dụng, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định, quy trình; được thẩm định, lựa chọn kỹ về năng lực, phẩm chất, lý lịch chính trị, sức khỏe và chuyên ngành phù hợp yêu cầu sử dụng của Đơn vị.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Viện luôn hướng đến nguồn nhân lực trẻ. Hằng năm, Đảng ủy Viện xây dựng kế hoạch đưa kỹ sư trẻ về các nhà máy. Đây là cơ sở để phát hiện, đánh giá năng lực, nhất là khả năng nghiên cứu của từng cán bộ trẻ, từ đó xác định phương hướng bố trí, sử dụng hiệu quả. Ngoài ra, cán bộ trẻ cũng được ưu tiên tham gia các đề tài, nhiệm vụ khó, phức tạp cùng với cán bộ giàu kinh nghiệm để học hỏi và phát huy khả năng nhạy bén, sáng tạo của mình. Qua thực tế đã có nhiều cán bộ trẻ thể hiện được tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; chủ động, sáng tạo, khẳng định được năng lực, trình độ của mình bằng những sản phẩm có chất lượng, được ứng dụng và đánh giá cao. Cùng với việc cử cán bộ đi đào tạo theo chỉ tiêu của trên, Đảng ủy Viện đã chú trọng động viên, khích lệ đội ngũ cán bộ nói chung, cán bộ trẻ nói riêng tự học, tự đào tạo. Đồng thời, xây dựng cơ chế khen thưởng, đãi ngộ kịp thời các cá nhân có giải pháp, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Viện; nhờ đó, tạo động lực mạnh mẽ để cán bộ trẻ thể hiện hết tiềm năng, sức bật của mình.

Nhằm bảo đảm cán bộ luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh, xác định tốt chức trách, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, Viện luôn chú trọng nâng cao chất lượng chính trị cho đội ngũ cán bộ, thông qua tiến hành đồng bộ các giải pháp. Trong đó, Đảng ủy Viện đã tập trung quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Những nội dung này đã trở thành hoạt động thường xuyên và là một mặt quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát việc rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Trước sự chống phá tinh vi, quyết liệt của các thế lực thù địch, Viện đã chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ về âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, đặc biệt là trên không gian mạng. Kịp thời thông tin, định hướng những vấn đề nóng, tác động đến tâm tư, tình cảm của cán bộ, bảo đảm cho họ có thái độ, nhận thức đúng đắn; tích cực, chủ động đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch.

Hầu hết cán bộ của Viện được đào tạo cơ bản, trình độ học vấn cao2, có kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, nhưng ở một số vị trí, chế độ, chính sách về chức vụ, quân hàm chưa thật tương xứng, làm nảy sinh tâm tư của đội ngũ cán bộ. Trong khi đó, với sự phát triển của kinh tế - xã hội, nhiều cán bộ có cơ hội làm thêm, làm ngoài, thậm chí có thể chuyển ra “đầu quân” cho những tập đoàn, công ty lớn, v.v. Đây là một thách thức trong việc giữ nguồn nhân lực chất lượng cao của Viện. Để vượt qua khó khăn đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp thường xuyên quan tâm, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, giải quyết kịp thời những đề xuất, kiến nghị; tích cực động viên, nêu cao tinh thần, trách nhiệm của cán bộ. Đồng thời, thực hiện tốt các mặt công tác chính sách, thi đua, khen thưởng; phát huy dân chủ, nhất là dân chủ trong nghiên cứu khoa học, tạo môi trường sinh hoạt, làm việc thuận lợi nhằm khích lệ cán bộ yên tâm công tác, cống hiến hết mình cho công việc chuyên môn, xây dựng Viện. Nhờ đó, cán bộ của Viện luôn xác định tốt tư tưởng, toàn tâm, toàn ý phục vụ Quân đội, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Nhờ xây dựng đội ngũ cán bộ đúng hướng, sát nhiệm vụ chính trị, Viện đã tạo ra nguồn nhân lực chất lượng, góp phần trực tiếp để Đơn vị hoàn thành nhiệm vụ chính trị trung tâm3 và xây dựng Đảng bộ Viện nhiều năm liền đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

Phát huy những kết quả đã đạt được, Đảng ủy Viện tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết về công tác cán bộ, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ của Viện đủ về số lượng, trình độ chuyên môn ngày càng được nâng cao4; có khả năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ, đủ năng lực nắm bắt thực tiễn, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao; đáp ứng yêu cầu mới ngày càng cao hơn, nặng nề hơn trước tác động mạnh mẽ từ cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Trung tá, ThS. LÊ ANH TUẤN, Bí thư Đảng ủy Viện
________________

1 - Nhiệm vụ chủ yếu là nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất, thiết kế và chế tạo thiết bị, dây chuyền công nghệ phục vụ sản xuất quốc phòng; tư vấn, thẩm định các dự án đầu tư phát triển công nghệ; đảm bảo đo lường, truyền chuẩn và kiểm định phương tiện đo; đảm bảo kỹ thuật và công nghệ cho sản xuất quốc phòng.

2 - Hiện nay, 100% cán bộ của Viện có trình độ đại học trở lên. Trong đó gần 70% có trình độ sau đại học.

3 - Từ năm 2013 đến năm 2018, Viện đã thực hiện 86 đề tài, nhiệm vụ các cấp (13 cấp quốc gia; 33 cấp bộ, 13 cấp Tổng cục; 27 cấp cơ sở), trong đó, đã đánh giá, nghiệm thu được 39 đề tài, nhiệm vụ. Kết quả đó đã góp phần nâng cao trình độ công nghệ cao về cơ khí chính xác, điện tử điều khiển, công nghệ vật liệu và là cơ sở để tiến tới chủ động về công nghệ chế tạo tên lửa trong nước; chế tạo đạn đang được trang bị và là cơ sở để chế tạo các loại đạn thông minh trong thời gian tới (đạn có điều khiển, đạn BM 21 tăng tầm,…).

4 - Viện phấn đấu đến năm 2020, số cán bộ có trình độ sau đại học đạt 80%.

Ý kiến bạn đọc (0)

Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng bộ Tài chính
Sáng 27-9, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trưởng đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI),...
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 13:31 - 10/07/2020

HCMSJC50.20050.650
Hà NộiSJC50.20050.670
Đà NẵngSJC50.20050.670

Thời tiết