Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống Nghiên cứu, thực hiện nghị quyết

QPTD -Thứ Hai, 13/08/2018, 09:43 (GMT+7)
Tự hào Đảng ta

(Tiếp theo và hết)*

III. Để Đảng Cộng sản Việt Nam mãi mãi xứng danh Đảng ta

Với tất cả niềm tin và niềm tự hào về Đảng quang vinh, cần khẳng định rằng, đó là mục tiêu phấn đấu, quyết tâm chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam - đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam. Trải qua 88 năm lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lịch sử của mình trong công cuộc giải phóng dân tộc, đưa nước ta tiến lên chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, góp phần vào cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Đánh giá về Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh, nói: “Với tất cả tinh thần khiêm tốn của Người cách mạng, chúng ta vẫn có quyền nói rằng: Đảng ta thật là vĩ đại!1. Sự khẳng định tầm vóc, công lao trời biển của Đảng ta đối với cách mạng Việt Nam là sự bác bỏ thuyết phục nhất mọi luận điệu thù địch nhằm vào Đảng của những kẻ ngoan cố rắp tâm xoay ngược bánh xe lịch sử. Song, cũng cần thấy rằng, trong bối cảnh phức tạp của tình hình thế giới hiện nay, bên cạnh những thời cơ, vận hội lớn, chúng ta đang phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức đan xen. Để Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục thực hiện tốt sứ mệnh lịch sử cao cả của mình, xây dựng nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” theo định hướng xã hội chủ nghĩa, trong thời gian tới, cần tiến hành đồng bộ những giải pháp chủ yếu sau:

Một là, tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng theo hướng đổi mới, quyết liệt, thực chất, hiệu quả. Những năm qua, công tác xây dựng Đảng, mà trọng tâm là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng được triển khai quyết liệt, chặt chẽ, đạt được những kết quả quan trọng, góp phần ngăn chặn và đẩy lùi tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tuy nhiên, trong thực hiện vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm, một số việc chưa đạt mục tiêu Nghị quyết đề ra. Vì thế, cần coi trọng công tác xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; trọng tâm là giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định đường lối đổi mới và những vấn đề có tính nguyên tắc trong công tác xây dựng Đảng. Qua đó, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ trí tuệ, tính chiến đấu của các tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên, đảm bảo trong bất cứ tình huống nào cũng không dao động. Chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể nhân dân cho phù hợp với thực tiễn; đổi mới công tác tư tưởng, lý luận về nội dung và cách thức tiến hành, nhằm phục vụ tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị, tạo sự thống nhất trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; thực hiện nền nếp việc đào tạo, bồi dưỡng lý luận, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là cấp chiến lược ngang tầm nhiệm vụ.

Hai là, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ. Công tác cán bộ là vấn đề đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa quyết định sự thành bại của cách mạng. Nhận rõ điều đó, Đảng ta đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất và năng lực thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong từng thời kỳ cách mạng. Tuy nhiên, trong tổ chức thực hiện vẫn còn một số yếu kém: một số cán bộ, trong đó có cả cán bộ cấp chiến lược uy tín thấp, phẩm chất và năng lực chưa tương xứng, chưa vì dân và thiếu gắn bó mật thiết với nhân dân, thậm chí không ít người còn vướng vào tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm, làm tổn hại đến uy tín, thanh danh của Đảng. Bởi vậy, cần quán triệt sâu sắc quan điểm, phương châm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng về công tác cán bộ, nhất là Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII). Công tác cán bộ của Đảng có quan hệ mật thiết đến nhiều vấn đề, lĩnh vực, với nội hàm và phương pháp đa dạng, phức tạp; do vậy, cần có cách nhìn tổng thể, biện chứng để gắn kết chặt chẽ với các mặt công tác khác. Quá trình thực hiện phải hết sức cẩn trọng, triệt để tuân thủ nguyên tắc, đảm bảo đúng lộ trình, quy trình, các bước, các khâu: phát hiện, tạo nguồn, đào tạo, quy hoạch, nhận xét, đánh giá, sắp xếp, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ. Yêu cầu đặt ra là, phải thực hiện đầy đủ các bước, các khâu, nhưng cũng cần phải chọn đột phá mới phù hợp. Mỗi khâu trong quy trình là một “mắt xích” quan hệ mật thiết và tác động lẫn nhau, nên tuyệt nhiên không được coi nhẹ bất cứ khâu nào, để khi quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ đảm bảo đúng người, đúng việc, tránh tình trạng người hiền tài thì không sử dụng, kẻ bất tài, kém đức lại được tin dùng.

Ba là, gắn kết chặt chẽ việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thời gian qua, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05 đạt kết quả khá tốt, tạo chuyển biến tích cực trong hệ thống chính trị, các tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên. Với quyết tâm cao của toàn Đảng, sự “vào cuộc” quyết liệt của Ban Chỉ đạo chống tham nhũng và cơ quan chức năng, nhất là ở cấp Trung ương, nhiều vụ việc tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm đã bị phát hiện, xử lý theo pháp luật và Điều lệ Đảng, có tác dụng cảnh báo, ngăn ngừa suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội và củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Song nghiêm túc nhìn nhận so với yêu cầu thì có mặt, có việc kết quả đạt được còn thấp, việc gắn kết thực hiện giữa Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05 chưa thật chặt chẽ và có hiện tượng “xôi đỗ”, nơi làm tốt, nơi làm chưa tốt. Do đó, cần coi trọng đúng mức việc này, với cách làm mới, quyết liệt, thực chất, tạo hiệu ứng tích cực trong công tác xây dựng Đảng và sự tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của mỗi cán bộ, đảng viên. Trong sinh hoạt định kỳ, sơ kết, tổng kết của các tổ chức đảng, cần có nội dung kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05 của mỗi tập thể, cá nhân và lấy đó là một tiêu chí trong bình xét thi đua - khen thưởng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ. Kiểm điểm tự phê bình và phê bình phải nghiêm túc, thẳng thắn, trách nhiệm; khắc phục triệt để tình trạng làm hình thức, qua loa, đại khái và các biểu hiện nể nang, né tránh, dĩ hòa vi quý. Đối với những tổ chức đảng yếu kém hoặc có dấu hiệu mất đoàn kết nội bộ, vi phạm nguyên tắc, Điều lệ Đảng,… thì cấp ủy cấp trên phải cử đại biểu dự theo dõi, chỉ đạo trực tiếp. Để thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05, cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục, với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, nhất là trên các phương tiện truyền thông, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thấm sâu vào tâm hồn của mỗi người Việt Nam và thực sự trở thành nền tảng tư tưởng, chính trị, văn hóa, tinh thần, đạo đức của toàn Đảng, toàn dân.

Bốn là, chủ động đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, kết hợp với phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Hiện nay, cuộc đấu tranh này diễn ra hết sức quyết liệt, phức tạp. Các thế lực thù địch kết hợp tổ chức lực lượng bên ngoài với lực lượng phản động trong nước, triệt để lợi dụng mặt trái của cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ tư (4.0) và nước ta đang mở cửa hội nhập quốc tế để chống phá trên các lĩnh vực của đời sống xã hội bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, thâm độc. Mục tiêu trọng điểm, xuyên suốt của chúng là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Trước hết, chúng tập trung chống phá chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng của Đảng và nhân dân ta. Vì thế, hơn bao giờ hết, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phải thường xuyên nêu cao cảnh giác, chủ động phát hiện, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Cần nhận thức rõ, đây là cuộc đấu tranh không khoan nhượng, một mất một còn giữa ta và địch, do đó cần có quyết tâm cao, thái độ kiên quyết nhưng tỉnh táo, với hệ thống giải pháp tổng hợp, đồng bộ. Đồng thời, phải nắm chắc tình hình, âm mưu, thủ đoạn và hành động chống phá của chúng để chủ động xử lý thắng lợi mọi tình huống, kiên quyết không để xảy ra bị động, bất ngờ, nhất là ở cấp chiến lược. Bên cạnh đó, phải thường xuyên coi trọng phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã thẳng thắn chỉ ra 27 biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên. Đây là điều rất đáng quan ngại, không thể xem thường, bởi nó diễn ra một cách âm thầm, lặng lẽ trong bộ máy tổ chức Đảng, Nhà nước, rất khó phát hiện, nắm bắt, xác định mục tiêu cụ thể để có biện pháp đấu tranh. Nguy hiểm hơn, các thế lực thù địch đã và đang triệt để lợi dụng việc Đảng ta đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, suy thoái trong đội ngũ cán bộ, đảng viên để chống phá bằng nhiều hình thức, thủ đoạn, hòng thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ta. Vì thế, cần chú trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ; kiên quyết, kiên trì cuộc đấu tranh phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ bằng các giải pháp đồng bộ; gắn với cuộc đấu tranh làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, theo phương châm: kết hợp “xây” và “chống”, lấy xây là chính, làm cơ sở tiền đề cho chống và chống là quan trọng, tạo thuận lợi cho xây vững chắc hơn.

Năm là, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, tạo niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. “Đẩy thuyền là dân, lật thuyền cũng là dân”, nhận rõ điều đó, Đảng ta luôn coi trọng lãnh đạo Nhà nước  ban hành nhiều cơ chế, chính sách phù hợp với tình hình, nhằm không ngừng cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Đặc biệt, các đối tượng chính sách, người có công, đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo, ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển đảo còn nhiều khó khăn đã được thụ hưởng những chính sách đặc thù trong phát triển kinh tế, bảo hiểm xã hội, y tế, giáo dục,… góp phần giảm bớt khó khăn trong đời sống gia đình, đảm bảo tiến bộ và công bằng xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố “thế trận lòng dân” vững chắc. Trong công cuộc đổi mới hiện nay, trên cơ sở thể chế hóa các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo đảm sự tiến bộ, dân chủ và công bằng xã hội, cần tiếp tục đổi mới, hoàn thiện cơ chế, chính sách một cách đồng bộ, phù hợp với thực tiễn tình hình, để không ngừng nâng cao đời sống cho nhân dân, phát huy và mở rộng dân chủ ở các cấp, trên các lĩnh vực, có cơ chế và quy chế tạo điều kiện cho nhân dân tham gia vào các hoạt động của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, v.v. Đây chính là sự kế thừa, vận dụng sáng tạo quan điểm chăm lo, bồi dưỡng sức dân gắn với phát huy sức mạnh từ nhân dân, trọng nhân dân để xây dựng và bảo vệ đất nước.

Thực hiện đồng bộ những giải pháp trên là tiền đề quan trọng, bảo đảm cho Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo, hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình trong giai đoạn mới của cách mạng, mãi mãi xứng danh Đảng ta trong lòng nhân dân.

NGUYỄN HÀ ANH
______________

* - Xem: Tạp chí Quốc phòng toàn dân, số 6, 7 – 2018.

1 - Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 12, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 400.

Ý kiến bạn đọc (0)

Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng bộ Tài chính
Sáng 27-9, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trưởng đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI),...
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 15:18 - 27/02/2020

HCMSJC46.00046.700
Hà NộiSJC46.00046.720
Đà NẵngSJC46.00046.720

Thời tiết