Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống Quán triệt, thực hiện nghị quyết

QPTD -Thứ Năm, 19/07/2018, 10:37 (GMT+7)
Tự hào Đảng ta

(Tiếp theo1)

II. Thành tựu và thách thức

Gần 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta đã đạt được những thành tựu vĩ đại trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thành tựu mở đầu quan trọng nhất của cách mạng Việt Nam đó là tiến hành thắng lợi cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945, lật đổ ách thống trị của chế độ thực dân, phong kiến, lập nên chế độ dân chủ cộng hòa, thành lập Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Thành quả đó đã đưa nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Với chiến công vĩ đại đó, ngày 02-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình Thủ đô Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt toàn thể quốc dân đồng bào trịnh trọng tuyên bố với thế giới, rằng: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thực đã trở thành một nước tự do và độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mệnh và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”2.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập. Ảnh tư liệu

Bản Tuyên ngôn độc lập bất hủ đó là sự khẳng định chân lý, quyền bất khả xâm phạm của dân tộc Việt Nam anh hùng, một dân tộc không bao giờ chịu khuất phục trước mọi kẻ ngoại xâm, dù chúng có sức mạnh và hung bạo đến nhường nào. Đúng như dự báo của lãnh tụ thiên tài Hồ Chí Minh, chính quyền cách mạng non trẻ thiết lập chưa được bao lâu, thực dân Pháp được sự hậu thuẫn của một số nước đế quốc đã dã tâm quay lại cướp nước ta một lần nữa. Trong bối cảnh tình thế đất nước như “ngàn cân treo sợi tóc”, thực hiện Chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta đã đoàn kết một lòng, nhất tề đứng dậy cầm vũ khí chống quân xâm lược, với tinh thần: thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh, truyền thống yêu nước nồng nàn, chí căm thù giặc sâu sắc, tinh thần kiên cường, bất khuất, cố kết cộng đồng của dân tộc được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử, một lần nữa được khơi dậy, phát huy cao độ, tạo nên sức mạnh vô cùng to lớn trong cuộc kháng chiến trường kỳ, anh dũng chống thực dân Pháp xâm lược. Cũng từ sức mạnh vô địch đó, quân và dân ta đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách trong cuộc trường chinh đương đầu với kẻ thù có sức mạnh quân sự hơn ta gấp bội để giành thắng lợi từng bước, tiến tới giành thắng lợi hoàn toàn, kết thúc bằng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp là chiến công chói lọi của dân tộc, tạo tiền đề cho quân và dân ta bước vào cuộc đấu tranh anh dũng chống đế quốc Mỹ xâm lược. Trên sơ sở đánh giá khách quan, khoa học tình hình trong nước và quốc tế, Đảng ta đề ra đường lối chính trị đúng đắn, thực hiện đồng thời hai chiến lược cách mạng: Cách mạng dân chủ nhân dân ở miền Nam và cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc. Miền Nam “đi trước về sau” thực sự là tiền tuyến lớn trên tuyến đầu chống Mỹ; miền Bắc là hậu phương lớn vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội, vừa chiến đấu bảo vệ và chi viện đắc lực sức người, sức của cho miền Nam “gan góc dạn dày” trong cuộc đấu tranh lâu dài, ác liệt và oanh liệt nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc. Với đường lối và phương pháp cách mạng đúng đắn, sự chỉ đạo chiến lược sắc sảo, phù hợp với từng giai đoạn, từng thời điểm và quy luật của chiến tranh, Đảng ta đã phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, tạo nên sức mạnh tổng hợp, càng đánh càng mạnh, càng thắng lớn, giành thắng lợi từng bước, tiến tới giành thắng lợi hoàn toàn bằng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, hoàn thành vẻ vang sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của quân và dân ta. Thắng lợi đó là chiến công rực rỡ nhất trong lịch sử dân tộc, do nhiều nhân tố hợp thành, trong đó nhân tố bao trùm và quyết định nhất là sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sau ngày đất nước thống nhất, bước vào thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân và dân ta tiếp tục thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ quốc tế cao cả giúp nước bạn Lào và Campuchia; tiến hành thắng lợi cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới ở hai đầu đất nước: biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc Tổ quốc.

Công cuộc đổi mới toàn diện đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo từ năm 1986 đến nay là một thành tựu nổi bật, thể hiện tầm cao trí tuệ, tư duy sáng tạo của Đảng. Chúng ta đều thấy, trước thời kỳ đổi mới, nước ta đối mặt với vô vàn khó khăn trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhất là sự tác động tiêu cực do nguồn viện trợ từ Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa không còn nữa. Sau mấy mươi năm đổi mới, diện mạo đất nước đã có những đổi thay tích cực; dần thoát khỏi thế bao vây, cấm vận từ bên ngoài, từng bước ra khỏi khủng hoảng, từ một nước chậm phát triển với nền kinh tế thuộc diện trung bình thấp, nay trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình, đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Từ một nước nông nghiệp nhưng lại thiếu lương thực, trở thành một trong những nước xuất khẩu lương thực đứng đầu thế giới, đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao; văn hóa - xã hội từng bước phát triển, quốc phòng - an ninh được tăng cường, đối ngoại được mở rộng, vị thế của đất nước ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế, tạo nên thế và lực mới cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua thực tiễn đổi mới với những kết quả đạt được, có thể khẳng định rằng: công cuộc đổi mới mà khởi đầu từ đổi mới tư duy, trước hết là tư duy kinh tế, thực sự là cuộc cải biến sâu sắc và toàn diện, triệt để; đó là phát kiến lớn mang tầm chiến lược của Đảng ta. Đánh giá tổng thể, Đại hội XII của Đảng khẳng định: “Qua 30 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa”3. Đồng thời, cũng chỉ ra những hạn chế, yếu kém và 5 bài học kinh nghiệm để tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới đất nước toàn diện và đồng bộ hơn, phù hợp với bối cảnh trong nước và quốc tế thời gian tới.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu quan trọng đã đạt được cùng những thuận lợi cơ bản và thời cơ mới, hiện nay, chúng ta đang phải đương đầu với không ít khó khăn, thách thức trên con đường đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Những thách thức đó cũng là những nguy cơ mà Đảng ta đã chỉ ra tại các kỳ đại hội Đảng: sự tụt hậu xa hơn về kinh tế so với các nước trong khu vực và trên thế giới; nguy cơ “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch nhằm chống phá nước ta; tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; sự tồn tại và những diễn biến phức tạp của tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí,… chưa được ngăn chặn, đẩy lùi.

Những thách thức, nguy cơ đang hiện hữu và ngày càng trầm trọng. Nó diễn ra đồng thời, đan xen và liên quan mật thiết với nhau, không chỉ tác động xấu đến đời sống xã hội, cản trở sự phát triển của đất nước, mà còn trực tiếp đe dọa đến sự mất còn của chế độ và Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Vì thế, phải kiên quyết đấu tranh loại bỏ bằng hành động quyết liệt, với quyết tâm chính trị cao của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Và, đó cũng là nhiệm vụ cấp bách của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Tuy nhiên, trong bối cảnh phức tạp hiện nay, chủ trương thực hiện của Đảng ta là phải kiên quyết, kiên trì nhưng hết sức tỉnh táo, có lộ trình và bước đi thích hợp, phải nắm chắc tình hình, nghiên cứu, phân tích, đánh giá đúng từng thách thức, xác định rõ nguyên nhân, mối quan hệ và sự tác động qua lại giữa chúng để có hệ thống giải pháp tiến hành mang tính đồng bộ, tổng thể, phù hợp, hiệu quả. Kiên quyết thực hiện nhưng tránh nóng vội, kiên trì nhưng không chần chừ, do dự với những vấn đề, thách thức đã được xác định, đấu tranh loại bỏ bằng hành động quyết liệt, không để lỡ thời cơ. Với những thách thức nhạy cảm, phức tạp, dễ tác động đến những vấn đề khác, thì cần phải nghiên cứu, cân nhắc cẩn trọng, chọn đúng thời điểm để thực hiện, tránh để xảy ra những hệ lụy không đáng có.

Cuộc đấu tranh ngăn chặn, tiến tới triệt tiêu những nguy cơ, thách thức nêu trên đang và sẽ còn diễn ra quyết liệt với nhiều khó khăn, phức tạp và khó có thể giải quyết dứt điểm trong “một sớm, một chiều”. Do đó, trong quá trình đấu tranh, chúng ta cần phải thấu suốt quan điểm “kiên quyết, kiên trì” của Đảng để giành thắng lợi. Thực tiễn cách mạng cho thấy, sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây có những giai đoạn, thời điểm dân tộc ta đứng trước những khó khăn, thử thách ngặt nghèo tưởng chừng không thể qua nổi, nhưng  chúng ta đã vượt qua và giành thắng lợi vẻ vang. Với truyền thống quý báu, tự hào đó, cùng với bản lĩnh, tầm cao trí tuệ của Đảng, sự đoàn kết, đồng thuận của toàn dân, chúng ta có đủ cơ sở để tin rằng sẽ tiếp tục giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh loại bỏ những nguy cơ, thách thức; đồng thời, tận dụng tốt những thời cơ, vận hội mới, đưa đất nước ta ngày càng phát triển gắn với bảo vệ vững chắc Tổ quốc, tiến tới hoàn thành mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

NGUYỄN HÀ ANH

______________

1 - Xem Tạp chí Quốc phòng toàn dân số 6-2018.

2 - Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 4, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 3.

3 - ĐCSVN - Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Văn phòng Trung ương Đảng, H. 2016, tr. 65.

(Kỳ cuối: III. Để Đảng Cộng sản Việt Nam mãi mãi xứng danh Đảng ta.)

Ý kiến bạn đọc (0)

Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng bộ Tài chính
Sáng 27-9, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trưởng đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI),...