Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống Quán triệt, thực hiện nghị quyết

QPTD -Thứ Năm, 16/11/2017, 13:48 (GMT+7)
Trường Sĩ quan Thông tin tập trung xây dựng đội ngũ giảng viên vững mạnh

Quán triệt quan điểm của Đảng về “Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo. Thực hiện chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo theo từng cấp học và trình độ đào tạo”1, những năm qua, Trường Sĩ quan Thông tin đã tập trung xây dựng đội ngũ giảng viên vững mạnh toàn diện, làm cơ sở nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội trong tình hình mới.

Trường Sĩ quan Thông tin (Đại học Thông tin liên lạc) là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng sĩ quan chỉ huy tham mưu thông tin cho Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân đội nhân dân Lào và Quân đội Hoàng gia Cam-pu-chia; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về ngành công nghệ thông tin và điện tử truyền thông cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; trung tâm nghiên cứu khoa học, ứng dụng, chuyển giao công nghệ; trung tâm đào tạo công nghệ thông tin và ngoại ngữ của Quân đội; trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Để hoàn thành nhiệm vụ trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, trước hết, Nhà trường tập trung quán triệt và thực hiện tốt nghị quyết của các cấp về giáo dục, đào tạo và xây dựng Quân đội, nhất là Nghị quyết 86/NQ-ĐUQSTW, ngày 29-3-2007 của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về Công tác giáo dục - đào tạo trong tình hình mới; Nghị quyết 769/NQ-QUTW, ngày 21-12-2012 của Quân ủy Trung ương về Xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo; Nghị quyết 29/NQ-TW, ngày 4-11-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; tạo sự đột phá mạnh mẽ, đổi mới căn bản, toàn diện công tác giáo dục và đào tạo. Trong đó, xây dựng đội ngũ giảng viên được Đảng ủy Nhà trường xác định là khâu đột phá trọng điểm.

Đội ngũ giảng viên là nguồn lực quan trọng nhất, quyết định chất lượng đào tạo của Nhà trường. Họ chính là những “kiến trúc sư” của quá trình đổi mới giáo dục và đào tạo. Không có thầy giỏi thì không thể có trò giỏi. Nhận thức rõ vấn đề đó, Nhà trường đã thực hiện nhiều giải pháp phù hợp, hướng vào chuẩn hóa về năng lực chuyên môn, sư phạm, trình độ công nghệ thông tin và ngoại ngữ cho giảng viên; đồng thời, tạo cơ chế, động lực để thúc đẩy giảng viên tự giác học tập, rèn luyện nâng cao trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức. Chính vì vậy, Nhà trường đã từng bước xây dựng được đội ngũ giảng viên có chất lượng cao, số lượng và cơ cấu hợp lý, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học. Hiện nay, 100% giảng viên của Nhà trường có trình độ đại học, trong đó trên 60% có trình độ sau đại học; hơn 20% giảng viên giảng dạy các môn chuyên ngành bằng tiếng Anh; 100% giảng viên hoàn thành chuẩn năng lực công nghệ thông tin và trình độ ngoại ngữ theo quy định. Họ cũng là những người có bản lĩnh chính trị vững vàng, gắn bó, tâm huyết với nghề nghiệp; phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch; có năng lực, kinh nghiệm trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học; có phương pháp, tác phong sư phạm mẫu mực. Nhiều giảng viên thực sự là những tấm gương sáng về trí tuệ, tài năng, phẩm chất đạo đức, lối sống để các thế hệ học viên noi theo.            

Trước yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học - công nghệ, để thực hiện chủ trương xây dựng Binh chủng Thông tin liên lạc tiến thẳng lên hiện đại và đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đòi hỏi Nhà trường phải tiếp tục đổi mới công tác xây dựng đội ngũ giảng viên nhằm tạo bước đột phá cả về số lượng, cơ cấu và chất lượng theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Đại tá Tống Hùng Dũng phát biểu tại buổi Lễ phát động phong trào
Thi đua Quyết thắng năm học 2017-2018 do Nhà trường tổ chức

Từ năm 2017, bên cạnh việc tiếp tục tổ chức thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo cho các đối tượng học viên sĩ quan chỉ huy tham mưu thông tin, Nhà trường được Thủ trưởng Bộ Quốc phòng chính thức giao nhiệm vụ xây dựng chương trình, tổ chức đào tạo đối tượng sĩ quan chỉ huy tác chiến mạng. Đồng thời, đang khẩn trương hoàn thành đề án và chuẩn bị mọi yếu tố để tổ chức đào tạo sĩ quan thông tin theo hướng phân chuyên ngành: sĩ quan chỉ huy tham mưu thông tin lục quân, phòng không - không quân, hải quân. Bên cạnh đó, Nhà trường đã được Bộ Quốc phòng phê duyệt Đề án phát triển giai đoạn 2 Trung tâm Công nghệ thông tin và Ngoại ngữ.

Để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ đó, Nhà trường luôn xác định đúng vai trò của giảng viên trong toàn bộ hoạt động của Nhà trường; thống nhất nhận thức: đội ngũ giảng viên là nhân tố then chốt của cải cách, đổi mới; yếu tố hàng đầu quyết định chất lượng giáo dục và đào tạo, bảo đảm để Nhà trường thực sự là “cái nôi” đào tạo ra những cán bộ, sĩ quan thông tin đáp ứng yêu cầu xây dựng Binh chủng Thông tin liên lạc tiến thẳng lên hiện đại. Vì vậy, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên là khâu đột phá, trọng tâm trong chiến lược phát triển của Nhà trường. Trên cơ sở đó, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong tham mưu, đề xuất những chủ trương, giải pháp và tổ chức thực hiện tốt các khâu, các bước trong quá trình xây dựng, phát triển đội ngũ giảng viên của Nhà trường. Đồng thời, khắc phục việc xem nhẹ hoặc tuyệt đối hóa vai trò của giảng viên, dẫn tới có những chủ trương, giải pháp xây dựng đội ngũ giảng viên không phù hợp. Theo đó, Nhà trường tập trung thực hiện tốt một số nội dung, giải pháp chủ yếu sau:

Một là, thực hiện tốt công tác quy hoạch, tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng toàn diện đội ngũ giảng viên. Công tác quy hoạch được Đảng ủy Nhà trường tiến hành chủ động, làm cơ sở cho đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn theo kế hoạch trước mắt và lâu dài; gắn quy hoạch với kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng; tập trung nâng cao chất lượng nguồn đào tạo, chuyển tiếp vững chắc giữa các lớp giảng viên. Chú trọng bồi dưỡng, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ giảng viên. Đồng thời, coi trọng phát triển đội ngũ giảng viên có học vị, giảng viên mũi nhọn, đầu ngành, chủ nhiệm bộ môn và phát hiện, bồi dưỡng, quy hoạch giảng viên trẻ có phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Chủ động tuyển chọn, bổ sung vào đội ngũ giảng viên từ nhiều nguồn, nhiều hướng; đề xuất với cấp trên lựa chọn, điều động cán bộ có phẩm chất, năng lực, kinh nghiệm thực tiễn, đang công tác tại các đơn vị thông tin về Trường giảng dạy.

Trước sự phát triển mạnh mẽ của khoa học - công nghệ nói chung và khoa học quân sự nói riêng, nhất là bảo đảm cho Binh chủng tiến thẳng lên hiện đại, Nhà trường chú trọng làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng toàn diện cho đội ngũ giảng viên. Thực hiện đa dạng hóa các hình thức đào tạo, bồi dưỡng, kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo chính quy, tập trung với đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, tại chức. Tập trung đào tạo, bồi dưỡng cho giảng viên có trình độ, năng lực và kiến thức chuyên sâu theo từng lĩnh vực và kỹ năng sư phạm tốt, khả năng tư duy khoa học, sáng tạo; biết gắn lý thuyết với thực hành, lý luận với thực tiễn. Đồng thời, phát huy tốt vai trò của Trung tâm Công nghệ thông tin và Ngoại ngữ trong việc chuẩn hóa trình độ công nghệ thông tin, ngoại ngữ và nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học của giảng viên. Đẩy mạnh việc bồi dưỡng kiến thức, năng lực thực tiễn bằng nhiều hình thức, trong đó, tăng cường đưa giảng viên đi thực tế ở các đơn vị; mở rộng hợp tác đào tạo với các cơ sở có uy tín trong và ngoài Quân đội. Mục tiêu đến năm 2020, đội ngũ giảng viên của Nhà trường đạt chuẩn theo quy định, có 90% trình độ sau đại học, trong đó có 30% tiến sĩ.

Hai là, phát huy vai trò của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong quản lý, đánh giá, sử dụng giảng viên. Trong đó, chú trọng kết hợp chặt chẽ đánh giá cán bộ với đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ theo chức trách, nhiệm vụ của giảng viên, bảo đảm đúng quy trình, dân chủ, khách quan, chính xác. Mặt khác, Nhà trường tạo môi trường thuận lợi để đội ngũ nhà giáo phấn đấu theo các tiêu chí đã xác định; lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học, hiệu quả công tác thực tế, sự tín nhiệm của đồng nghiệp và người học làm cơ sở để đánh giá, lựa chọn, đề bạt, bổ nhiệm. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của giảng viên để có biện pháp bồi dưỡng, giúp đỡ phù hợp với mỗi đối tượng, trường hợp cụ thể. Tổ chức đảng các cấp thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng ý thức trách nhiệm, ý chí phấn đấu vươn lên, tinh thần tích cực, chủ động, sáng tạo trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học của đội ngũ giảng viên. Khắc phục những biểu hiện trung bình chủ nghĩa, thiếu tích cực trong tự học, tự nghiên cứu, tự tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống và tác phong công tác.

Ba là, chăm lo xây dựng môi trường sư phạm quân sự lành mạnh, tạo điều kiện để đội ngũ giảng viên phát triển và cống hiến. Chú trọng xây dựng, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong mỗi tổ chức, cơ quan, khoa, đơn vị; bảo đảm công bằng, dân chủ, công khai, minh bạch trong giáo dục và đào tạo; giúp đội ngũ giảng viên có môi trường sư phạm lành mạnh để phát huy hết năng lực, sở trường, không ngừng sáng tạo trong công tác. Giải quyết tốt chế độ, chính sách đối với đội ngũ giảng viên; có chính sách ưu tiên, khuyến khích cả về vật chất và tinh thần đối với những giảng viên có nhiều đóng góp xây dựng Nhà trường, giảng viên tích cực, tự giác học tập nâng cao trình độ. Thực hiện đúng quy định việc tổ chức đăng ký xét, đề nghị công nhận danh hiệu nhà giáo giỏi cấp cơ sở, cấp Bộ Quốc phòng, đăng ký hồ sơ các ứng viên giáo sư, phó giáo sư, xét duyệt chức danh sĩ quan chuyên môn - kỹ thuật - nghiệp vụ ngành Nhà giáo. Quan tâm chăm lo cải thiện đời sống hằng ngày cho đội ngũ giảng viên; củng cố nơi ăn ở, sinh hoạt, giảng dạy, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần, tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ giảng viên yên tâm công tác, phát huy hết tài năng trong nghề nghiệp.

Tiếp tục quán triệt và thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân đội về giáo dục và đào tạo là cơ sở để Trường Sĩ quan Thông tin thực hiện thắng lợi “Chiến lược phát triển Trường Đại học Thông tin liên lạc giai đoạn 2013 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030” với những giá trị cốt lõi là: “Tri thức - Đạo đức - Sáng tạo - Năng động - Hội nhập”. Với những kết quả đã đạt được, cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ Nhà trường đang nỗ lực xây dựng, phát triển theo hướng “chuẩn hóa, hiện đại hóa, dân chủ hóa và chủ động hội nhập quốc tế”, giữ vững vị thế là một địa chỉ tin cậy, uy tín về giáo dục và đào tạo, nghiên cứu khoa học của Quân đội, đất nước.

Đại tá, ThS. TỐNG HÙNG DŨNG, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Nhà trường
_____
___________

1 - ĐCSVN - Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb CTQG, H. 2016, tr. 117.

Ý kiến bạn đọc (0)

Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng bộ Tài chính
Sáng 27-9, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trưởng đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI),...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 08:30 - 15/10/2021

EUR25,712.0227,129.36

GBP30,328.6531,595.80

USD22,630.0022,860.00

Giá vàng

Cập nhật : 08:27 - 15/10/2021

HCMSJC57.30058.000
Hà NộiSJC57.30058.020
Đà NẵngSJC57.30058.020